Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Činnost STUŽ je již několik let financována výhradně z členských příspěvků a darů členů a příznivců, členové předsednictva a ostatní dobrovolníci pracují pro STUŽ bez nároku na finanční odměnu. Budeme proto velmi rádi, když jako členové STUŽ uhradíte, pokud jste to již neučinili, své členské příspěvky. Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6.
Stejně tak je možné buď převodem nebo v hotovosti poskytnout dar (netýká se to pochopitelně jen členů STUŽ). Darovací smlouvu vám, pokud nám předáte adresu,  včas zašleme, abyste mohli svůj dar uplatnit v daňovém přiznání. Dobrovolné vyšší příspěvky či dary jsou víc než vítány.
Těm, kteří na naši činnost přispívají peněžním darem, upřímně děkujeme. Děkujeme i těm, kteří nám věnují svůj vzácný čas a účastní se našich seminářů jako panelisté.

Vladimír Renčín se narodil 6. prosince 1941 v Pečkách a zemřel  4. října 2017. Byl nejen výborný kreslíř, ilustrátor, karikaturista, ale vyjadřoval se po celý svůj aktivní život k společenským a politickým tématům, ke kterým patřila i péče o životní prostředí. Za komunistického režimu byl opakovaně zbavován možnosti uveřejňovat své kritické vtipy, přispíval proto do novin a časopisů i v zahraničí (SRN, USA, Velká Británie). Ilustroval např. i učební texty a skripta pro přírodovědeckou fakultu, sborník o CHKO Bílé Karpaty, mnohé medicinské publikace, muzejní, školské a další publikace a katalogy, v roce 1997 získal čestné členství v o.p.s. Přátelé přírody Ústí n. L. Pro svou všestrannost zájmů a témat spolupracoval s velmi pestrou paletou autorů a osobností i institucí jako ilustrátor jejich knih. Svou tvorbou pomáhal a pomáhá vlastně dodnes laskavým humorem ukázat na lidské chyby, ale i pobavit a povzbudit k aktivitě pro dobro lidstva. Vladimír Renčín byl dlouholetým členem naší Východočeské pobočky STUŽ

 1. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2013 (21-0-0)
 2. Valné shromáždění schvaluje Plán činnosti STUŽ na rok 2014 se zahrnutými náměty vzešlými z Valného shromáždění (21-0-0)
 3. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 (21-0-0)
 4. Valné shromáždění schvaluje Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2014 (22-0-0)
 5. Valné shromáždění bere na vědomí Revizní zprávu za rok 2013 (22-0-0)
 6. Valné shromáždění pověřuje předsednictvo, ab v případě nutnosti provedlo technické úpravy stanov STUŽ tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. Tyto úpravy podléhají schválení nejbližším valným shromážděním. (21-1-0)
 7. Valné shromáždění bere na vědomí zprávy Východočeské a Jihočeské pobočky. (22-0-0)

Dne 3. 4. 2014 za návrhovou komisi Jiří Bendl

Usnesení valného shromáždění STUŽ,

konaného v úterý 5.3.2013 od 16 hodin

v Praze 1, Novotného lávka 5

Valné shromáždění STUŽ schvaluje zprávu o činnosti STUŽ v roce 2012, plán činnosti na rok 2013, zprávu o hospodaření za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, přičemž k původně navrhovanému plánu činnosti připojuje body:

10 - zapojit STUŽ do projektů;

11 - oživit kontakt s čestným předsednictvem;

12 - zlepšit informovanost politiků a médií;

13 - věnovat se hlouběji problematice NP Šumava a v souvislosti s tím zorganizovat v dané oblasti exkursi

Valné shromáždění STUŽ bere na vědomí zprávu o revizi hospodaření za rok 2012 a zprávy o činnosti Českolipské, Táborské a Východočeské pobočky.

Valné shromáždění STUŽ schvaluje na nastávající volební období předsednictvo v počtu 6 členů a revizní komisi v počtu 2 členů.

Na valném shromáždění STUŽ 5. 3. 2013 bylo přítomno 22 hlasujících členů. Předsedou byl zvolen Jiří Dlouhý (22 hlasů), předsednictvo ve složení: Miroslav Martiš (21 hlasů), Eva Rychlíková (21),Pavel Šremer (20), Jiří Bendl (18), Miloš Tuháček (18),Marcela Křížová (15), a revizní komise ve složení Jaroslav Mejzr (22), Miroslav Punčochář (22). Náhradnicí předsednictva byla zvolena Marie Čcheidzeová (12).

Valné shromáždění STUŽ schvaluje čestné předsednictvo v dosavadním složení.

Valné shromáždění STUŽ pověřuje předsednictvo případnou technickou změnou stanov tak, aby byla v souladu s novým občanským zákoníkem.

V Praze 5. 3. 2012

 

Z á p i s

z valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, které se konalo

dne 6. března 2012 v Domě VTS na Novotného lávce v Praze 1

___________________________________________________________________________

 

Valné shromáždění bylo svoláno v souladu se Stanovami STUŽ písemnou pozvánkou zaslanou v předstihu 30 dní všem členům, tedy nikoliv jako součást Zpravodaje STUŽ jako v minulosti.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Průběh valného shromáždění moderoval předseda STUŽ Ing. Jiří Dlouhý podle programu, pozměněného oproti programu uvedenému v písemném podkladu pro shromáždění, v tomto pořadí:

1. Zahájení a organizační pokyny (přednesl Ing. Jiří Dlouhý)

2. Volba mandátového komisaře (zvolen p. b. Pavel Šremer) a návrhové komise (zvoleni Ing. Jiří Fencl a Ing. arch. Martin Říha)

3. Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2011 dostali účastníci písemně u prezence, takže Ing. Jiří Dlouhý vyzvedl jen hlavní aktivity STUŽ v minulém roce. Ke zprávě proběhla krátká diskuze s některými doplněními této informace a poté byla zpráva plénem schválena.

4. Následovala Zpráva o činnosti Východočeské pobočky STUŽ, kterou přednesl její předseda Miroslav Petr. Zpráva byla vzata na vědomí.

5. Od 17.10 hodin proběhla vložená přednáška RNDr. Radoslava Štědroně z Ostravy na téma Krajíčkova zákona o přírodních zdrojích a jejich konsekvencích pro dlouhodobě udržitelný život v blízké i vzdálené budoucnosti, následovaná delší a živou diskusí.

6. Po tomto vystoupení přednesl předseda Ing. Jiří Dlouhý návrh plánu činnosti STUŽ na rok 2012. Obsahoval každoměsíční schůze předsednictva a besedy pro veřejnost v Domě VTS na Novotného lávce, tematické exkurze, vydávání stanovisek k aktuálním problémům životního prostředí ČR, rozvíjení aktivit v rámci utvořené Platformy udržitelného rozvoje, pokrývající kromě environmentálního i ekonomický a sociální pilíř udržitelnosti, spoluúčast členů nebo delegátů STUŽ na akcích partnerských organizací, společenské a osvětové akce při příležitostech STUŽovratů a STUŽodenností, za naléhavý považuje úkol přivést do STUŽ více mladých lidí. Z připomínek a námětů uplatněných v diskuzi byl plán doplněn o aktuální úkoly:

a) věnovat se nadále aktivitám, souvisejícím s přípravou letošní světové konference o životním prostředí Rio+20 v Rio de Janeiro,

b) spolupodílet se v rámci aktivit Zeleného kruhu i samostatně na zpracování návrhu kritérií komplexního hodnocení projektů, ucházejících se o podporu z fondů EU v plánovacím období 2014 - 2020 z hlediska jejich příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti (ve všech třech pilířích),

c) pro nábor nových členů do STUŽ zpracovat a šířit náborový propagační prospekt či leták, který by naši společnost představil i mimo akce STUŽ, např. na školách ap.,

d) zvážit jiný formát konání (alespoň nevolebních) valných shromáždění, než je každoroční obětování celého jednoho termínu besedy, např. právě spojení s některou tematickou besedou.

V této doplněné podobě byl plán činnosti STUŽ na rok 2012 schválen.

7. Poté předseda Ing. Jiří Dlouhý představil krátce Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2011 a Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví, které byly rovněž součástí písemného podkladu. Zpráva o hospodaření byla shromážděním schválena, zpráva revizní komise byla vzata na vědomí.

8. Předseda STUŽ Ing. Jiří Dlouhý pak prezentoval návrh rozpočtu STUŽ na rok 2012, který byl bez připomínek schválen.

Plán činnosti a rozpočet STUŽ na rok 2012, které nebyly součástí písemných podkladů pro jednání, budou zveřejněny v příštím Zpravodaji STUŽ.

9. V bodu „různé“ byly zodpovězeny některé dotazy na aktuální kauzy narušování zeleně v Praze a okolí z pléna a v té souvislosti byl formulován další úkol pro předsednictvo STUŽ, aby byl na webových stránkách STUŽ vytvořen jakýsi „rozcestník“ s odkazy na odborníky nebo instituce, na které je možné se obracet o radu nebo o pomoc při řešení konkrétních kauz v území.

Zazněla zde také informace o konání semináře Rio+20 dne 15. 3. 2012 od 9.00 hodin v nové Národní technické knihovně v Praze 6 (pozvánka je na webu STUŽ) s žádostí o šíření této informace a přizvání dalších zájemců o účast.

Ing. arch. Říha informoval o konání semináře „Kvalita veřejného prostoru“ na výstavišti PVA v Letňanech 23. 3. 2012, připraveném Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

10. Poté byl přečten návrh usnesení, zpracovaný návrhovou komisí a po doplnění o příspěvky z pléna bylo usnesení valného shromáždění schváleno v následujícím znění:

U s n e s e n í

valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, které se konalo v Praze 1

v Domě vědecko-technických společností na Novotného lávce dne 6. března 2012

 

Valné shromáždění STUŽ

 

I. schvaluje

- Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2011

- Zprávuohospodaření STUŽ za rok 2011

- Plán činnosti STUŽ na rok 2012

- Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2012

- Návrh usnesení, připravený návrhovou komisí a doplněný o náměty a připomínky z diskuse k němu z pléna, tzn.

o vč. požadavku na aktivní účast na přípravě české účasti na světové konferenci o ŽP Rio+20 v Rio de Janeiru,

o vč. účasti na zpracování kritérií komplexního hodnocení programů a projektů, ucházejících se o podporu z fondů EU v plánovacím období 2014 - 2020, z hlediska jejich příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti života,

o vč. úkolu pro předsednictvo zvážit jiný formát konání valných shromáždění STUŽ bez obětování celého jednoho z termínů besed,

o vč. námětu na zpracování a vydání propagačního prospektu či letáku STUŽ pro nábor nových mladých členů.

II. bere na vědomí

- Zprávu Východočeské pobočky STUŽ za rok 2011, přednesenou jejím předsedou Miroslavem Petrem,

- Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví STUŽ za rok 2011,

III. ukládá

předsednictvu STUŽ

- zvážit jiný formát konání příštích valných shromáždění tak, aby jeho konání nebyl obětován celý jeden termín konání pravidelných besed STUŽ, např. sloučením (alespoň nevolebních) valných shromáždění s některou z besed v prodlouženém čase,

- uvážit možnost a případně i zadat zpracování návrhu a vytištění propagačního náborového prospektu či letáku STUŽ pro získávání nových členů i mimo akce STUŽ, např. ve školách ap.

- vytvořit na webových stránkách STUŽ „rozcestník“ s odkazy na odborníky nebo instituce, kam se obracet o radu či o pomoc při různých aktuálních kauzách v území.

11. Poté předsedající Ing. Jiří Dlouhý shromáždění ukončil.

Zapsali:

Ing. Jiří Fencl, Ing. arch. Martin Říha

 

Valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, konané 1.3. 2011

1. schválilo program, navržený předsednictvem STUŽ;

2. schválilo mandátovou komisi ve složení Marcela Křížová, Jiří Roth, volební komisi ve složení Jana Dlouhá, Eva Horová, Eva Rychlíková a návrhovou komisi ve složení: Martin Říha, Jiří Nečas;

3. schválilo, že počet členů předsednictva bude 6 a počet členů revizní komise 2;

4. schválilo zprávu o činnosti STUŽ za rok 2010 a plán činnosti STUŽ na rok 2011, doplněný o dva náměty uvedené v zápisu;

5. schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2010 s tím, že ukládá předsednictvu vysvětlit po návratu Ing. Vavrouškové z dovolené položku "ostatní služby spojené s realizací projektu", které svou výší přispívají k zápornému hospodářskému výsledku;

6. schválilo rozpočet na rok 2011;

7. vzalo na vědomí zprávu revizní komise o účetnictví za rok 2010;

8. Uložilo předsednictvu STUŽ zlepšit mediální prezentaci výsledků práce STUŽ pro veřejnost a do sdělovacích prostředků;

9. Vyslechlo zprávy o činnosti poboček Východočeské a Českolipské a Jizerskohorské regionální skupiny;

10. Vzalo na vědomí změnu Chomutovské pobočky na regionální skupinu;

11. Na příští funkční období zvolilo jako předsedu STUŽ Ing. Jiřího Dlouhého, jako členy předsednictva prom. biol. Pavla Šremera , Ing. arch. Martina Říhu, Mgr. Evu Horovou, RNDr. Jiřího Nečase, MUDr. Evu Rychlíkovou a Ing. Jiřího Fencla, jako náhradníky předsednictva (v uvedeném pořadí) PaedDr. Jiřího Rotha, Marcelu Křížovou a Ing. Zdeňka Joukla, jako členy revizní komise pak Ing. Jaroslava Mejzra a Ing. Miroslava Punčocháře, Dr.Sc.;

12. Pověřilo Předsednictvo úkolem pomoci českolipské pomoci při hledání a využívání nejen nástrojů ochrany přírody a krajiny, nýbrž i ochrany památek při ochraně zeleně jako součásti jak parků a zámeckých či klášterních zahrad, tak i krajiny krajinného rázu;

13. Pověřilo předsednictvo dořešit vyklizení prostor v Krátké ul. v Praze 10 a v té souvislosti nahlásit změnu sídla STUŽ, a zajistit změnu adresy na Krkonošská 1, Praha 2;

14. Připomenout vládě, ať již samostatně nebo v Zeleném kruhu, její programové prohlášení, v němž je uvedeno, že se zasadí o zachování územních ekologických limitů těžby v SHP.

 

 

Praha 2.3.2011                                          Ing. arch. Martin Říha v.r.,RNDr. Jiří Nečas, v.r.

Valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, konané 2.3. 2010 po projednání a diskusi

I. schvaluje

zprávu o činnosti STUŽ za rok 2009, plán činnosti STUŽ na rok 2010, zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010;

II. bere na vědomí

zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a účetnictví za rok 2009;

III. ukládá

předsednictvu STUŽ

a)zvážit zřízení mediální skupiny pro prezentaci programu, seminářů, stanovisek a dalších činností STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

b) zvážit možnosti aktivnějšího využití rezervy (zůstatku) na účtu STUŽ ve prospěch činnosti STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

c) uvažovat o případném zřízení odborné pracovní skupiny pro dopravu a životní prostředí (na návrh. J. Zemana) a v rámci její činnosti věnovat pozornost snaze některých krajů rušit tzv. „nerentabilní tratě“.

Praha 2. 3. 2010 Ing. arch Martin Říha, RNDr. Jiří Nečas

Valné shromáždění STUŽ konané v úterý 3. března 2009 v Domě vědecko-technických společností v Praze 1, Novotného lávka 5 bylo svoláno řádnou pozvánkou, uveřejněnou v Zpravodaji STUŽ č. 2/2008, tedy v dostatečném předstihu v souladu se Stanovami.

 

A. Valné shromáždění schválilo:

1. mandátovou komisi: Eva Vavroušková, Jiří Roth;

2. volební komisi: Květa Jechová, Eva Vavroušková;

3. návrhovou komisi: Martin Říha, Jiří Nečas;

4. program valného shromáždění;

5. zprávu o činnosti STUŽ, kterou přednesl předseda Jiří Dlouhý;

6. plán činnosti STUŽ na rok 2009 s doplněním o námět Zdeňka Joukla zaměřit se v činnosti STUŽ také na omezení plýtvání surovinami, energií, lidskými silami a finančními prostředky (v souvislosti s ekonomickou krizí), a to včetně publicistiky (podnět obnovit činnost mediální sekce), dále na boj s masivním stavěním ve volné krajině („urban sprawl")a na širší zapojení STUŽ do různých spřátelených sítí;

7. zprávu o hospodaření STUŽ za r. 2008, kterou přednesl Jiří Dlouhý;

8. návrh rozpočtu pro rok 2009;

9. doplnění čestného předsednictva o Mgr. Emilii Strejčkovou;

10. počet členů předsednictva 6 a počet členů revizní komise 2;

11. stanovisko STUŽ ke kácení stromů v alejích kolem silnic;

12. změny Stanov STUŽ, jak byly připraveny předsednictvem na základě zkušeností s jejich praktickým uplatňováním;

13. zprávu revizní komise o vedení účetnictví a osvědčující jeho správnost v účetním roce 2008, kterou přednesl člen revizní komise Miroslav Punčochář

 

B. Valné shromáždění vzalo na vědomí:

- Zprávu o činnosti nové pobočky Kulivá hora (Hana Řezníčková), dále pak Východočeské a Chomutovské pobočky (Miroslav Petr, resp. Jiří Roth), Jizerskohorské regionální skupiny (Zdeněk Joukl) a písemnou zprávu Českolipské pobočky.

- Výsledek voleb, kdy bylo přítomno 33 členů a bylo odevzdáno 31 platných lístků. Předsedou byl zvolen Ing. Jiří Dlouhý (30 hlasů), členy předsednictva prom. biol. Pavel Šremer, (30), MUDr. Eva Rychlíková (27), RNDr. Jiří Nečas (27), Ing. Jiří Fencl (22), PaedDr. Jiří Roth (21) a Mgr. Eva Horová (18). Náhradníky do předsednictva byli zvoleni Marcela Křížová (17), RNDr. Jiří Bendl, CSc. a Ing. Zdeněk Joukl, revizní komise byla zvolena ve složení Ing. Jaroslav Mejzr (31), Ing. Miroslav Punčochář (31).

 

C. Valné shromáždění uložilo:

- předsedovi STUŽ na základě zmocnění dnešním valným shromážděním formulačně upřesnit podle případných připomínek Ministerstva vnitra schválené změny stanov, aby upravené stanovy byly řádně zaregistrovány; schválené stanovy v novém znění umístit na webu STUŽ a ve Zpravodaji STUŽ.

- předsednictvu připravit postup pro zmocnění členů zastupovat STUŽ v konkrétních kauzách (písemné pověření, legitimace apod.)

 

 

Praha 3. 3. 2009

 

 

Zapsali členové návrhové komise:

 

Ing. arch. Martin Říha,

RNDr. Jiří Nečas

 • „Ozvěny Ekofilmu“ promítání filmů z Ekofilmu v Českém Krumlově školním dětem v kinu Evald v Praze (E. Vavroušková, grant MŽP)
 • EU, ŽP a NGOs (J. Dlouhý, K. Jech), v rámci tohoto projektu byly vydány publikace Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií, Jak vážně bere EU trvale udržitelný rozvoj?  a  Vodohospodářská politika EU podle Rámcové směrnice o vodě. Významným počinem byl překlad a publikování Bílé knihy EU o správě věcí veřejných a zpracování připomínek k návrhu 6. Akčního programu EU pro životní prostředí. Pokračovalo vydávání Evropského environmentálního občasníku.
 • „Semináře, besedy a tiskové materiály jako jedna z forem popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí“ (E. Vavroušková, grant MŽP, Open Society Fund)
 • Simulační  projekt  udělení integrovaného povolení  dle směrnice Rady EU pro papírnu a celulózku Frantschach Pulp&Paper, a.s. ve Štětí - spolupráce na projektu Twinning EU „Posílení institucionální/regulační kapacity českého environmentálního sektoru“ mezi ČIŽP a Švédskou agenturou životního prostředí, STUŽ zastupovala zájmy veřejnosti a NGOs (Nizozemsko-český projekt agentury SENTER „Posílení kapacity  ČIŽP“-spolupráce S DHV  na přípravě ČIŽP a sléváren na IPPC, zástupce STUŽ simuloval účast odborné veřejnosti (Ing. Rychetský z Brna)
 • Ve spolupráci s MŽP a Nadací partnerství byl vydán sborník přednášek Lidé a ekosystémy – výstup z prezentace publikace Průvodce ke světovým zdrojům a semináře  Napjaté pletivo života.
 • Projekt UNDP OSN  „Směřování k trvale udržitelnému rozvoji ČR“ (individuální spolupráce na částech projektu s Centrem pro otázky ŽP UK )
 • Strategie udržitelného rozvoje ČR-příprava strategie pro summit v Johannesburgu-(individuální spolupráce členů STUŽ s hlavním řešitelem, jímž je ČEÚ )
 • Zvýšené uvědomění veřejnosti a povědomí nevládních organizací o Evropské unii, mezinárodní projekt, STUŽ vybrána za ČR, garant J.Dlouhý, K.Jech, E.Vavroušková, grant REC a DGXI CEC
 • Právo na informace o chemických látkách
 • Právo na informace
 • Pražské přírodní parky, projekt publikace o pražských přírodních parcích, garant J. Juláková, grant od magistrátu hl.m. Prahy,
 • Modelový projekt regionálního trvale udržitelného rozvoje regionu Uherské Hradiště, garant J. Hajdúchová,
 • Vavrouškova knihovna,-vytvoření a zavedení nového knihovnického systému, garant J.Juláková, grant od NROS
 • Poradenská, osvětová a publikační činnost STUŽ – granty Magistrátu hl.m. Prahy a MŽP – garant Eva Vavroušková
 • Projekt Setkávání v krajině (táborové semináře na českém venkově), grant od MŽP ČR a NROS.
 • Program "Člověk a prostředí" - výchova k trvale udržitelnému způsobu života (učební celek pro 2. stupeň ZŠ a SŠ)
 • Formou pravidelných diskusí, seminářů a konferencí v pronajatých prostorách a akcí v CETUŽ se STUŽ snaží působit - ve smyslu svých výše uvedených cílů - na širokou laickou i odbornou veřejnost. STUŽ vydává stanoviska ke klíčovým aktuálním problémům, zejména z oblasti ekologie. STUŽ umožňuje svým členům účast ve výběrovém řízení u grantových agentur a nadací na získání finanční podpory na řešení odborných projektů.

  STUŽ pořádá každé první úterý v měsíci v Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1  pravidelné odborné semináře pro své členy i veřejnost. Každý seminář je věnován jednomu aktuálnímu tématu, panelu se účastní odborníci v dané oblasti. Program je stanoven předem na pololetí a je publikován ve Zpravodaji, případně k dispozici na telefonu sekretariátu

  V současné době sdružuje STUŽ více než 250 registrovaných členů. V našich řadách aktivně působí nejen ekologové, ale i přírodovědci, ekonomové, technici, lékaři, právníci, sociologové, filosofové, novináři, umělci a v neposlední řadě pak studenti a ostatní lidé, kteří usilují o stejné cíle. V našem čestném předsednictvu jsou známé osobnosti z vědeckého i uměleckého života.

  Zájemce o členství ve STUŽi vyplní zde on-line přihlášku - přijetí pak schvaluje předsednictvo.

  Podmínky členství: Podmínky členství jsou upraveny stanovami STUŽ čl. 6. O členství podle těchto podmínek rozhoduje předsednictvo (výjimečně valné shromáždění). Zápisné činí jednorázově 100,- Kč, členský příspěvek 500,- Kč za rok. Osoby bez vlastního příjmu: zápisné 50,- Kč, členský příspěvek za rok 100,- Kč.

  Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, své jméno. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6.

  Společnost pro trvale udržitelný život - sekretariát: Krkonošská 1, 120 00 Praha 2 tel./fax:  222 726 909 

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  web: www.stuz.cz

  IČO: 47608277

  č. účtu: 107-9221470277/0100 u Komerční banky

  Datová schránka: hbq5t9

   

  Stránky STUŽ spravuje Jiří Dlouhý - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Rok 2007

  • 2. ledna 07      Ovzduší a zdraví (polétavý prach)
  • 6. února 07      Prosazování práva životního prostředí

  Rok 2006

  Podrobněji o besedách v roce 2006 zde

  • 3. ledna            Rizikové spalovny komunálního odpadu
  • 7. února           Betonuješ, betonuje, betonujeme – (Stavební zákon)
  • 7. března          Valné shromáždění + seminář Ekologické poradenství
  • 4. dubna          Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu
  • 2. května          Setkání odborné veřejnosti a médií se zástupci politických stran kandidují-cích ve volbách do poslanecké sněmovny,
  • 6. června          Ekoetika
  • 5. září              Návrh nové odpadové politiky Evropské unie
  • 3. října             Česká stopa, globální dopady české spotřeby
  • 7. listopadu      REACH – nová chemická politika EU
  • 5. prosince       Jakou cenu má příroda? – (Oceňování ekosystémů)

  Rok 2005

  • 4. ledna - Nová strategie hospodářského růstu – garant Ondřej Velek

  • 1. února - Obnovitelné zdroje energie – garant Martin Bursík

  • 1. března - Valné shromáždění s volbami do předsednictva, promítání vítězných filmů režiséra, kameramana a potápěče Steva Lichtága z festivalu Ekofilm

  • 5. dubna -  Politika územního rozvoje – garant Martin Říha

  • 3. května - NATURA 2000 – garant Ivan Dejmal, Pavel Šremer

  • 7. června - Dekáda environmentální výchovy, Aarhuská úmluva – setkání smluvních stran v Almaty, garant Karel Jech

  • 6. září - Prosazování práva životního prostředí v ČR a EU – garant Pavel Šremer

  • 4. října - Cyklistická doprava – garant Jiří Dlouhý

  • 1. listopadu - Hodnocení vlivu na přírodu – garant M. Martiš

  • 6. prosince -  Média a životní prostředí – garanti J. Kašpar, Petr Štěpánek

  Rok 2004

  • 7.  září - Úmluva Rady Evropy o krajině – Miroslav Martiš, Jan Plesník

  • 1.  června - Oceňování krajiny – Ivan Dejmal, Josef Seják

  • 4.  května - Volby do EP – beseda s kandidáty do EP – společně se ZK – garanti Jiří Dlouhý, Karel Jech

  • 6.  dubna - Nebezpečné chemické látky – garanti Miroslav Punčochář, Ondřej Velek

  • 2.  března - Valné shromáždění + Manifest trvale udržitelného rozvoje – garanti Pavel Šremer, Ivan Dejmal

  • 3.  února -  Agrární politika ČR – garanti  V. Zdražil, I. Dejmal, M. Andrt

  • 6.  ledna - Dopravní strategie ČR – garanti M. Martiš, J. Zeman

  Rok 2003

  • 2.  prosince - Začátky našeho zelenání aneb k historii zelených hnutí u násgaranti Pavel Šremer a Miroslav Martiš

  • 4.  listopadu - Budoucnost Šumavského národního parku garant Pavel Šremer

  • 7.  října - Bude mít Česká republika moderní, udržitelnou energetickou politiku? garant Martin Bursík

  • 2.  září garant Ondřej Velek - Integrovaná výrobková politika (IPP) a neudržitelné vzorce spotřeby a výroby v ČR?

  • 3.  června - Evropa a my – vstup do EU a životní prostředígarant Karel Jech

  • 6.  května garanti Ivan Dejmal a Ivan Plicka - Nový stavební zákon – nástroj udržitelného plánování využití území?

  • 1.  dubna - (ne)Máme právo na informacegarant Zuzana Mrázková

  • 4.  března- Valné shromáždění s volbami předsedy, členů předsednictva a revizní komise,  Beseda o Himalájích s Martinem Bursíkem a diapozitivy

  • 4.  února - Rizikové faktory v ŽP - chemické látky a GMO – garanti K. Jech, M. Punčochář, O. Velek
  • 7.  ledna - Strategie TUR ČR a rada udržitelného rozvoje – garant O. Velek, I. Rynda

  Rok 2002

  • 3.  prosince - Integrovaná prevence znečištění v ČR a zákon 76/2002 Sb. o IPPC/IRZ – garanti Pavel Šremer a Ondřej Velek, , panelisté JUDr. P. Petržílek, NM MŽP, Ing. L. Špaček, MPO, Ing. O. Velek, Partnerství, RNDr. St. Bosák, ČIŽP, Ing. J. Zbořil-Svaz papírenského průmyslu
  • 5.  listopadu - Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu očima přímých účastníkůgarant Ivan Rynda, panelisté: ministr RNDr L.Ambrozek, poslanec RNDr. Fr. Pelc, PHDr. I. Rynda, Ing. Z. Drhová, Zelený kruh, Viktor Třebický, ÚEP
  • 1.  října - Veřejný zájem na lesích – garant Pavel Kyzlík, panelisté: RNDr. D. Novotná, MŽP, Ing. Vančura, Mze, RNDr. J. Stonawski, LČR HK, Ing. J. Myslivec, Colloredo-Mansfeldské lesy Zbiroh, Ing. Št. Kalina, ČLS, Dr.Ing. J. Macků, ÜHÚL Brandýs
  • 3.  září - Plán odpadového hospodářství a posouzení jeho vlivu na životní prostředí,  povodněgarant Ondřej Velek, panelisté: NM Ing. E.Tylová, RNDr. A.Kopecký, MŽP, Mgr. M. Tomíková, MŽP, prof. J.Říha, MUDr. M. Zimová- SZÚ, Ing. J. Mikoláš, Ing. I. Kropáček a MUDr. M.Šuta, Greenpeace
  • 4.  června - Volební programy a životní prostředí – předvolební seminář se zástupci politických stran – garant Karel Jech
  • 7.  května - SEA – posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, Evropa a my – garant Miroslav Martiš, panelisté : Ing. Arch. M.Říha, MŽP, CSc, PF UK, Ing. E. Polenka, VKV, CpKP, RNDr. M. Martiš, ÚAE Kostelec
  • 2.  dubna  - Umíme pomáhat? Česká rozvojová pomoc: přání a realita – garant Pavel Nováček, panelisté: Ing. B. Tomášová, Ing. P. Smejkal, MZV, Ing. J. Kroužek, CSc, Mgr. P. Halaxa-ÜMV, Ing. Kv.Princová, Čes. Katol. Charita, PhDr. L. Horáková, Bohemia Corps, JUDr. J. Hlaváček, MŽP, Ing. Šplíchalová, Volonté
  • 5.  března - Valné shromáždění – v přestávce výklad o zdolání hory Baruntse (7220 m) v Himálaji s promítáním diapozitivů – Martin Bursík
  • 5.  února  - Ekonomické nástroje ochrany ŽP (Ing. J. Zeman, PhDr. Ivan Rynda, Ing. Ivan Dejmal, Ing. Miroslav Šafařík, ČEU)
  • 8.  ledna  - Udržitelné životní styly a neudržitelná spotřeba? (PhDr. Vlastimil Hála, filosof, Mgr. Daniel Kroupa, filozof, senátor, Ing. Miroslav Ševčík, ředitel Liberálního institutu, Prof. Dr. Hana Librová, socioložka, autorka knihy "Pestří a zelení", Mgr. Ondřej Simon, "chalupník pro 21. století", předseda Hnutí DUHA, Doc. Dr. Miluše Kubíčková, předsedkyně občanského sdružení "Zdravý životní styl", Ing. Ondřej Velek, technik-ekolog )

  Rok 2001

  • 4. prosince - Světový summit o udržitelném rozvoji - Rio plus 10 v Johannesburgu (I. Rynda, T. Hák, M. Nekvasil, M. Andrt, Z. Drhová)
  • 6. listopadu - Nové zákony - účast veřejnosti - rizika a šance pro ŽP (J. Wunsch, P. Kužvart)
  • 2. října - Problém zvaný Temelín (J. Nečas – moderátor, D. Drábová, M. Bursík, J. Beránek, P. Čečil, ČEZ)
  • 4. září - Návrhy zákonů o myslivosti (MVDr. Jaromír Bláha – Hnutí Duha, RNDr. Jan Hora – Česká ornitologická společnost, Ing. Petr Moucha - Správa CHKO ČR, Ing. Jiří Staněk – MŽP,  PhDr. Ivan Rynda – STUŽ)
  • 5. června - Trvale udržitelný rozvoj a průmysl (Ing. František Dvořák – Svaz chemického průmyslu, Ing. Bohumil Svoboda – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Eva Tylová – MŽP, MUDr. Roman Vyhnánek – REC, CEMC, Ing. Ondřej Velek, STUŽ
  • 2. května - Natura 2000 (Ing. P. Pařízek, MŽP, RNDr, P. Roth, MŽP, RNDr. Fr. Pelc, Správa CHKO, Ing. Fr. Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny, RNDr. L. Ambrozek, poslanec Parlamentu ČR a předseda ČSOP , P. Šremer, STUŽ)
  • 3. dubna - Ochrana Českého krasu, zvláště z hlediska těžby vápence ( M. Štingl - Děti Země, prof. Chlupáč, doc. Kovanda - PřF UK, Ing. Korbel - ředitel velkolomu Čertovy schody, E. Tylová a RNDr. Bubeníková - MŽP, Mgr. Pondělíček - Správa CHKO, J. Kulich - moderátor)
  • 6. března - Valné shromáždění členů STUŽ, v přestávce přednáška „Environmentální aspekty vstupu ČR do EU očima sociologa Ivana Gabala - výsledky projektu
  • 6. února - Integrovaná ochrana životního prostředí - IPPC (Šremer, Bursík, Velek, Petržílek, Špičák, zást. MŽP, Frantschach Pulp&Paper, a.s. Štětí)
  • 2. ledna - Směřování k trvalé udržitelnosti ČR (garant: T.Hák)

  Rok 2000

  • 5. prosince - Aarhuská úmluva (garanti: Velek, Dlouhý, Šremer)
  • 5. září - Regionální projekty regionálních poboček (garant: Jan Štok)
  • 3. října - Geneticky modifikované organismy (garant: Karel Jech)
  • 7. listopadu - Udržitelné město - Praha?( garanti: P.Šmelhaus, J.Juláková)
  • 6. června - Problémy globalizace (garanti Wunsch, Jech)
  • 2. května - O ekologické orientaci a výchově jedince (garant Rynda)
  • 4. dubna - Regionální rozvoj ČR z hlediska Evropské unie (garamti Jech, Dlouhý)
  • 7. března - Valná hromada STUŽ + beseda: Kam směřuje STUŽ. (garant Šremer)
  • 1. února - Kulturní význam velkoplošných chráněných území (garant Igor Míchal)
  • 4. ledna - 10 let MŽP a státní ochrany životního prostředí (garant I. Rynda)

  Rok 1999

  • 7. prosince - Krajinný ráz (garant Igor Míchal)
  • 2. listopadu - Zákon o EIA (garant Miroslav Martiš)
  • 5. října - Trvale udržitelný rozvoj České republiky (garant Pavel Nováček)
  • 7. září - Novela zákona 114 (garant Milan Macháček)
  • 1. června - Politika životního prostředí (garant Pavel Šremer)
  • 4. května - Péče o vodu v ČR (garant Pavel Punčochář)
  • 6. dubna - Diskusní večer Praha - Bratislava po 10 letech
  • 2. března - Valné shromáždění STUŽ
  • 2. února - Duchovní rozměr vztahu k životnímu prostředí (garant Jiří Nečas)
  • 5. ledna - Vstup do Evropské unie z hlediska nevládních ekologických organizací (garanti: Karel Jech, Jiří Dlouhý)

  Rok 1998

  • 1. prosince - Surovinová politika ČR (garanti Petr Kužvart, Martin Říha)
  • 3. listopadu - Posuzování vlivů na životní prostředí: EIA koncepcí - strategická EIA (garant Miroslav Martiš)
  • 6. října - Prosazování práva životního prostředí v praxi  (garanti Petr Kužvart, Pavel Šremer)
  • 1. září - Energeticky úsporné stavby (garant Jana Plamínková)

  V současné době sdružuje STUŽ více než 300 registrovaných členů. V našich řadách aktivně působí nejen ekologové, ale i přírodovědci, ekonomové, technici, lékaři, právníci, sociologové, filosofové, novináři, umělci a v neposlední řadě pak studenti a ostatní lidé, kteří usilují o stejné cíle. V našem čestném předsednictvu jsou známé osobnosti z vědeckého i uměleckého života.

  Zájemce o členství ve STUŽi vyplní přihlášku s doporučením tří členů STUŽ - přijetí pak schvaluje předsednictvo.

  Podmínky členství: Podmínky členství jsou upraveny stanovami STUŽ čl. 6. O členství podle těchto podmínek rozhoduje předsednictvo (výjimečně valné shromáždění) na základě vyplněné přihlášky a případného vyjádření ostatních členů STUŽ. Přihlášky jsou k dispozici u tajemnice. Zápisné činí jednorázově 100,- Kč, členský příspěvek 500,- Kč za rok. Osoby bez vlastního příjmu: zápisné 50,- Kč, členský příspěvek za rok 100,- Kč.

  Příspěvek lze uhradit buď přímo v hotovosti tajemnici Evě Vavrouškové např. na úterních besedách, nebo bankovním převodem na účet STUŽ. Jako variablní symbol uvádějte, prosím, rodné číslo. Číslo účtu STUŽ: 107-9221470277/0100 u Komerční banky, pobočka Praha 6.

  Čl.1.
  Název a sídlo

  Společnost pro trvale udržitelný život (dále jen Společnost) se sídlem v Praze 2, Krkonošské 1. Společnost používá zkratky STUŽ. Obvodem její působnosti je území České republiky. Pokud není v daném regionu nebo místě zřízena regionální pobočka, zastupují zde Společnost předsednictvo, předseda a další orgány zřizované valným shromážděním Společnosti. 

  Čl.2.
  Charakter Společnosti 

  Dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky, zabývající se ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi. Společnost je právnickou osobou. 

  Čl.3.
  Základní cíle Společnosti 

  1. ochrana přírody a krajiny, jež je jedním z jejích hlavních poslání,
  2. hlubší poznání vztahů mezi člověkem a přírodou, lidskou společností a jejím životním prostředím;
  3. hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím;
  4. hledání a prosazování lidských hodnot a způsobů života, umožňujících trvale udržitelný kvalitní rozvoj schopností člověka jako reálné alternativy vůči kvantitativnímu růstu založenému na stupňování potřeby energie a hmotných statků v důsledku kolektivistických iluzí nebo sobectví a hedonismu;
  5. vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni;
  6. informování veřejnosti o skutečném stavu životního prostředí, jeho příčinách i důsledcích a cestách řešení vzájemně spjatých ekologických, ekonomických, sociálních, zdravotních, politických i dalších problémů;
  7. iniciování mezinárodní sítě organizací zaměřených na prosazování trvale udržitelného způsobu života. 

  Čl.4.
  Základní zaměření činnosti Společnosti zahrnuje 

  1. filosofické, etické, ekologické, biologické, sociální, ekonomické a politické aspekty trvale udržitelného způsobu života;
  2. osvětu, výchovu a vzdělávání zaměřené zejména na prosazování lidských hodnot a způsobů myšlení a jednání umožňujících trvale udržitelný způsob života;
  3. stav a kvalitu životního prostředí člověka;
  4. příčiny narušování přírody a životního prostředí;
  5. zdravotní, ekonomické, sociální, gnoseologické a jiné důsledky změn přírody a životního prostředí;
  6. ochranu přírody a péči o životní prostředí;
  7. právní aspekty trvale udržitelného rozvoje;
  8. instituce pro trvale udržitelný rozvoj;
  9. ekonomický systém umožňující trvale udržitelný způsob života;
  10. ekologicky šetrné technologie a výrobky, ekologické inženýrství;
  11. ekologické hospodaření v krajině a revitalizaci krajinných ekosystémů (vč. vodního režimu krajiny), a to ve vazbě na prostorové plánování;
  12. alternativní zdroje energie a surovin;
  13. ekologickou informatiku;
  14. vyhledávání zdrojů a způsobů financování projektů směřujících k trvale udržitelnému způsobu života;
  15.  uměleckou tvorbu směřující k humanitě vztahů mezi lidmi, k ochraně přírody a k péči o životní prostředí. 

  Čl.5.
  Formy činnosti Společnosti 

  1. pořádání přednášek a besed;
  2. organizování seminářů a konferencí;
  3. neformální koordinace činnosti členů Společnosti, založená na výměně informací a na vzájemných konzultacích;
  4. aktivní odborná, vzdělávací a výchovná činnost v oborech odpovídajících článku 4 těchto stanov;
  5. ediční, propagační a osvětová činnost v souladu se svými cíli;
  6. poskytování konzultací a odborných stanovisek jiným právnickým a fyzickým osobám v oblastech spadajících do oblasti činnosti Společnosti;
  7. příprava a zveřejňování odborných stanovisek ke klíčovým ekologickým problémům regionálního, národního i mezinárodního dosahu;
  8. účast ve správním řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny a při vyhodnocení vlivu činností na životní prostředí a účast v projednávání návrhů územně plánovací dokumentace;
  9. zpracování a realizace projektů v oborech odpovídajících článku 4 těchto stanov;
  10. zveřejňování informací z oblastí, na které je zaměřena činnost Společnosti, a to rovněž prostřednictvím vlastních neperiodických i periodických publikací;
  11. vytváření základu pro budoucí ekologickou komoru sdružující odborníky profesionálně se zabývající vyhodnocováním vlivu činností na životní prostředí, ekologickým auditem, přípravou ekologicky šetrnějších technologií a výrobků, revitalizací krajiny a dalšími ekologicky zaměřenými projekty;
  12. spolupráce s českými i zahraničními vědeckými společnostmi, vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a dalšími právnickými i fyzickými osobami, které mají obdobné zaměření činnosti;
  13. hospodářská činnost v souladu s článkem 4 a to k zajištění prostředků pro naplnění svých cílů;
  14. pořádání a spolupořádání umělecko-kulturních akcí ve smyslu myšlenek trvale udržitelného způsobu života a to doma i v zahraničí. 

  Čl.6.
  Členství ve Společnosti 

  6.1 Členy Společnosti mohou být fyzické osoby starší 18 let zastupující samy sebe (individuální členství). Členství ve Společnosti vzniká na základě podání písemné přihlášky s doporučujícím podpisem jednoho stávajícího člena Společnosti. O přijetí nového žadatele rozhoduje výbor příslušné regionální pobočky s právní subjektivitou. V případě, že v regionu bydliště uchazeče o členství není regionální pobočka zřízena, rozhoduje o jeho přijetí předsednictvo Společnosti. Pokud některý člen Společnosti uplatní závažné námitky proti přijetí, rozhodne o členství žadatele valné shromáždění Společnosti. Podmínkou vzniku členství je dále zaplacení zápisného a členských příspěvků za běžný rok. Pokud člen není přijat, jsou mu zápisné i členské příspěvky vráceny.

  6.2 Člen Společnosti má právo:

  1. volit předsednictvo a další orgány Společnosti a být volen do těchto orgánů;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky;
  3. posuzovat a schvalovat programy a zprávy o činnosti Společnosti;
  4. účastnit se akcí pořádaných Společností;
  5. platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení valného shromáždění.

  6.3 Člen Společnosti má povinnost:

  1. dodržovat tyto stanovy;
  2. aktivně podporovat cíle Společnosti;
  3. platit zápisné a roční členské příspěvky ve výši stanovené valným shromážděním. Zápisné je splatné při podání přihlášky, roční členský příspěvek za běžný rok platí nově vstupující fyzická osoba zároveň se zápisným. Členové platí roční členské příspěvky vždy do konce prvého čtvrtletí.

  6.4 Členem Společnosti může být právnická osoba (kolektivní členství), pokud její vstup schválí valné shromáždění. Členská práva a členské povinnosti vymezí písemná dohoda uzavřená mezi Společností, zastoupenou jejím předsednictvem, a kolektivním členem.

  6.5 Na návrh předsednictva může valné shromáždění Společnosti zvolit čestné členy. Čestný člen má práva a povinnosti člena Společnosti, je však zproštěn povinnosti platit zápisné a členské příspěvky.

  6.6 Zástupce určený slovenskou Spoločnosťou pre trvale udržateľný život je čestným místopředsedou Společnosti a v případě zřízení čestného předsednictva Společnosti je členem tohoto orgánu Společnosti.

  6.7 Členství ve Společnosti zaniká:

  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsednictvu nebo výboru regionální pobočky Společnosti;
  2. rozhodnutím předsednictva Společnosti o vyloučení člena dle čl. 6.8,
  3. nezaplacením členských příspěvků Společnosti ve dvou po sobě následujících letech;
  4. úmrtím člena Společnosti;
  5. zánikem právnické osoby, jež je kolektivním členem;
  6. zánikem Společnosti.

  6.8. Člena může vyloučit předsednictvo STUŽ pro závažné jednání v rozporu s cíli a charakterem STUŽ nebo pro hrubé poškození STUŽ na veřejnosti, a to 2/3 většinou všech svých členů a zástupců regionálních poboček. Tento bod jednání musí být členům předsednictva i regionálním pobočkám předem písemně oznámen.

  Vyloučený člen se může písemným podáním předsedovi STUŽ odvolat k valnému shromáždění. Toto podání musí být doručeno do doby zahájení nejbližšího zasedání valného shromáždění. O včas podaném odvolání musí toto zasedání rozhodnout. Rozhodnutí valného shromáždění je konečné.

  6.9 Předsednictvo může členovi na jeho vlastní žádost pozastavit členství. Tento mechanizmus může být využit především v případě konfliktu zájmu. Člen s pozastaveným členstvím ztrácí dočasně práva a povinnosti člena STUŽ, je však nadále informován o činnosti Společnosti obdobně jako normální člen. Na vlastní žádost člena s pozastaveným členstvím obnoví předsednictvo normální členství. 

  Čl.7.
  Organizační uspořádání 

  7.1 Nejvyšším orgánem Společnosti je valné shromáždění jejích členů, které se schází nejméně jednou ročně. Valnému shromáždění je vyhrazeno, aby:

  1. schválilo stanovy Společnosti a změny těchto stanov, pokud nezmocní v konkrétním případě výslovně předsednictvo k provedení nezbytné změny;
  2. případně zvolilo čestné předsednictvo Společnosti z řad významných osobností, sympatizujících s cíli Společnosti. Kandidáta na člena čestného předsednictva má právo navrhnout každý člen Společnosti;
  3. schválilo zprávu o činnosti Společnosti a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou předsednictvem Společnosti;
  4. vzalo na vědomí revizní zprávu, předkládanou revizní komisí (revizorem);
  5. určilo koncepci činnosti Společnosti a její cíle na příští období;
  6. stanovilo výši zápisného a členských příspěvků pro ty členy STUŽ, kteří nejsou členy některé z regionálních poboček a výši odvodů ze zápisného a členských příspěvků členů regionálních poboček;
  7. schválilo rozpočet Společnosti na příští období;
  8. schválilo čestné členy Společnosti;
  9. zvolilo případně čestné předsednictvo na dvouleté období. Členem čestného předsednictva je rovněž čestný místopředseda určený podle čl. 6 odst. 6 těchto stanov. Čestné předsednictvo Společnosti má ve vztahu k ostatním voleným orgánům Společnosti poradní funkci.
  10. schválilo vstup právnické osoby, případně určilo obsah dohody uzavírané podle čl. 6 odst.4;
  11. rozhodlo o odvolání vyloučeného člena Společnosti dle čl. 6.8
  12. řešilo případné spory uvnitř Společnosti;
  13. rozhodlo o případném zániku Společnosti;
  14. rozhodlo o jakékoliv jiné věci, kterou si k rozhodnutí vyhradí

  7.2 Zasedání valného shromáždění Společnosti svolává minimálně 28 dní předem písemně předsednictvo Společnosti – uveřejnění pozvánky na valné shromáždění ve Zpravodaji STUŽ je považováno za písemné svolání. Valné shromáždění přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných a zastoupených členů Společnosti. Každý člen může písemně pověřit jiného člena zastupováním a hlasováním na valném shromáždění.

  7.3 Předsedu, členy předsednictva Společnosti a členy revizní komise (revizora) volí valné shromáždění na svém zasedání tajnou volbou nebo mimo zasedání korespondenční volbou Volební období všech jmenovaných je dvouleté. O způsobu a termínu volby rozhoduje valné shromáždění. Termínem zahájení voleb se rozumí den příslušného zasedání valného shromáždění nebo den rozeslání kandidátních listin v případě korespondenční volby. Korespondenční volba může být provedena formou listinnou, elektronickou i oběma formami zároveň. V případě korespondenční volby činí lhůta pro hlasování 30 dnů. Počet členů předsednictva a počet členů revizní komise stanoví valné shromáždění.

  7.4 Kandidátem do orgánů Společnosti může být každý člen Společnosti, který podá nejpozději den před zahájením voleb předsednictvu návrh. V případě volby na valném shromáždění může být kandidátem i ten, který za jinak stejných podmínek podá návrh na zasedání valného shromáždění v den voleb před jejich zahájením. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti. V takových případech pak neplatí počty členů volených orgánů uvedené v článku 7.3.

  7.5 Volby organizuje minimálně tříčlenná volební komise jmenovaná předsednictvem z členů Společnosti. Volební komise odpovídá za demokratický a bezchybný průběh voleb valnému shromáždění. Shledá-li valné shromáždění taková pochybení, která by mohla mít vliv na výsledek voleb, rozhodne o neplatnosti voleb a nařídí jejich opakování.

  Předběžný seznam kandidátů (odděleně pro předsedu, členy předsednictva i členy revizní komise) připravuje předsednictvo. Tento seznam obdrží volební komise nejpozději druhý následující den po uzávěrce návrhů dle čl. 7.4. Na základě seznamu a dalších návrhů dle článku 7.4 vytvoří volební komise kandidátní listinu, kterou v okamžiku zahájení voleb předloží na zasedání valného shromáždění nebo rozešle s poučením o způsobu a době hlasování členům Společnosti.

  Volební komise ihned po ukončení hlasování sečte hlasy a zveřejní vhodným způsobem výsledky voleb s uvedením počtu hlasů u všech kandidátů. Nově zvolené předsednictvo se ujímá funkce představením na schůzi valného shromáždění.

  7.6 Korespondenční forma může být použita na jakékoliv jiné rozhodování valného shromáždění, pokud se na tom usnese. Valné shromáždění je povinno zajistit vhodnou formou regulérnost těchto rozhodnutí.

  7.7 Činnost Společnosti v období mezi zasedáním valného shromáždění Společnosti řídí její předsednictvo. Předsednictvo STUŽ se skládá z předsedy a členů předsednictva volených valným shromážděním. Zasedání předsednictva je otevřené členům Společnosti, kteří zde mají poradní hlas.

  Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není stanoveno jinak. Počet členů předsednictva se snižuje o ty členy, kterým bylo podle čl. 7.11 pozastaveno členství.

  7.8. Pouze za účasti nadpoloviční většiny zástupců regionálních poboček může předsednictvo rozhodnout o

  1. převodech nemovitého majetku,
  2. vyloučení člena,
  3. o změně pravidel hospodaření regionálních poboček nebo jiných pravidel, jež se přímo týkají jejich fungování,
  4. jiných otázkách, pokud o to požádá alespoň 1/3 členů předsednictva nebo kterákoliv z regionálních poboček.

  Zástupci regionálních poboček mají při takovém rozhodování hlasovací právo a hlasují spolu s členy předsednictva.

  7.9. Rozhodnutí předsednictva, (resp. předsednictva rozšířeného o zástupce regionálních poboček dle čl. 7.8.) mohou být přijímána též korespondenční či elektronickou formou. Předsednictvo je povinno zajistit vhodnou formou regulérnost těchto rozhodnutí.

  7.10. Předsednictvo stanoví počet místopředsedů. Tyto místopředsedy následně volí ze svého středu. Činnost předsednictva Společnosti řídí předseda společnosti. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů v předsednictvu Společnosti. V případě, že v průběhu volebního období přestane předseda vykonávat svou funkci, zastoupí ho místopředseda určený předsednictvem.

  7.11. Předsednictvo pozastavuje členství v předsednictvu členu předsednictva pro odůvodněnou neúčast (nemoc) a konstatuje zánik členství v předsednictvu pro pasivitu – neodůvodněnou neúčast během 3 měsíců a členem předsednictva Společnosti se stává člen Společnosti, který mezi nezvolenými kandidáty při volbě předsednictva dosáhl nejvyššího počtu odevzdaných hlasů. Obdobně je nahrazen i člen předsednictva, kterému zaniklo členství v předsednictvu Společnosti zároveň se skončením členství ve Společnosti, nebo který se členství v předsednictvu vzdal. Předsednictvo může též konstatovat zánik členství členů STUŽ z důvodu nezaplacení členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.

  7.12 Předsednictvo schvaluje vznik a zánik odborných sekcí a regionálních skupin.

  7.13 Předsednictvo Společnosti je povinno svolat valné shromáždění do šesti týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů Společnosti.

  7.14 Revizní komise (Revizor)  kontroluje hospodaření Společnosti a připravuje revizní zprávy, které předkládá valnému shromáždění. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu.

  7.16 Jménem Společnosti jedná její předseda nebo libovolný z místopředsedů; každý z nich může jednat samostatně. Mají právo vydávat stanoviska a prohlášení Společnosti, a to zpravidla na základě projednání věci na valném shromáždění nebo v předsednictvu Společnosti. 

  Čl 8
  Regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce 

  8.1 V rámci Společnosti mohou existovat její regionální pobočky, regionální skupiny a odborné sekce. Tyto organizační součásti Společnosti vznikají na základě iniciativy členů Společnosti, kteří usilují o koordinovanou činnost v rámci určitého regionu nebo kteří se zaměřují na řešení určitého specifického problému, spadajícího do zaměření činnosti Společnosti.

  8.2 Regionální pobočku může založit minimálně 5 členů Společnosti. Vznik regionální pobočky musí schválit předsednictvo Společnosti.

  8.3 Orgánem regionální pobočky Společnosti je schůze členů, jež volí na dvouleté volební období nejméně tříčlenný výbor v čele s předsedou, případně další funkcionáře. Členové regionální pobočky volí na dvouleté volební období revizora nebo 3–5 člennou revizní komisi. Volení funkcionáři regionální pobočky, regionální skupiny nebo odborné sekce zastupují tyto organizační součásti v rámci daném stanovami, případně organizačním řádem Společnosti. Statutárním zástupcem pobočky je její předseda.

  8.4 Regionální pobočka má právní subjektivitu. V dohodě s předsednictvem si regionální pobočka vymezuje svou územní působnost.

  8.5. Regionální pobočka zaniká:

  1. rozhodnutím členské schůze pobočky,
  2. rozhodnutím valného shromáždění Společnosti, k takovémuto zrušení může dojít jen v případě opakovaného hrubého porušování Stanov společnosti, či zákonů touto pobočkou, resp. při poklesu členů pobočky pod 5 osob po dobu minimálně 12 měsíců.

  V případě zániku regionální pobočky se provede majetková likvidace. Členové regionální pobočky zůstávají členy Společnosti. V případě zrušení podle článku 8.5 a) je majetek regionální pobočky předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti na základě rozhodnutí členské schůze pobočky. Pokud členská schůze toto rozhodnutí nepřijme do dvou měsíců od rozhodnutí o zániku pobočky a případě zrušení pobočky podle článku 8.5b) rozhodne o předání majetku valné shromáždění s přihlédnutím k usnesení členské schůze pobočky.

  8.6 Regionální skupiny mají minimální počet 5 členů, nemají však právní subjektivitu a organizační strukturu poboček.

  8.7 Odborná sekce vzniká z členů dobrovolnou iniciativou a navrhne předsednictvu téma, složení a předsedu. Odborná sekce nemá právní subjektivitu a nemá vlastní majetek 

  Čl.9.
  Hospodaření Společnosti

   9.1 Příjmy Společnosti tvoří zápisné a příspěvky jejích členů, dary, dotace a příjmy z vědecké, poradenské, projektové a jiné činnosti v souladu s cíli Společnosti. Výdaje Společnosti jsou zaměřeny na podporu uskutečňování cílů Společnosti uvedených v článcích 3. a 4., a to v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 5.

  9.2. Regionální pobočky si samostatně stanovují výši zápisného a členských příspěvků, jsou však povinny odvést za každého člena část zápisného a členských příspěvků ve výši stanovené valným shromážděním. Tyto fondy jsou centralizovány a využity k financování společných projektů a aktivit Společnosti. Z těchto centralizovaných prostředků mohou být rovněž poskytovány příspěvky regionálním pobočkám nebo na podporu projektů, případně i jiných právnických osob.

  9.3 Návrh rozpočtu Společnosti připravuje předsednictvo Společnosti a schvaluje valné shromáždění. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá ekonom Společnosti. Hospodaření kontroluje její revizní komise.

  9.4 Společnost neodpovídá za závazky regionálních poboček. 

  Čl.10.
  Způsob majetkového vypořádání při zániku Společnosti

  V případě zániku Společnosti bude její majetek předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti.

   

   ______________________

  Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím valným shromážděním Společnosti dne 6. 10. 1992 v Praze a vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 10. 1992 pod čj. VH/1-15787/92-R a byly změněny a doplněny valnými shromážděním dne 2. 2. 1993, 7. 2. 1995,4. 2. 1997, 2. 3. 1999, 1 .6. 1999, 6. 3. 2001 a 3. 3. 2003. Další změny stanov byly provedeny valným shromážděním dne 3. 3. 2009, Ministerstvo vnitra ČR ji vzalo na vědomí dne xxxx pod č.j. VSC/1 – 15787/92

   

  STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška.

  Jaké máme cíle

  Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřujeme na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou udržitelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou krizi, jež by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost. Zároveň nezastíráme, že přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života si v budoucích několika desetiletích vyžádá zásadní a mnohostranné společenské změny. Jedním z našich cílů je proto i studium společenských aspektů a rizik předpokládaných budoucích změn.

  1. VS schvaluje Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2007 a Plán činnosti na rok 2008 s dodatky formulovanými v diskusi.
  2. VS schvaluje Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2007, Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví a rozpočet na rok 2008.
  3. VS vzalo na vědomí zprávu o bohaté činnosti Východočeské pobočky, přednesenou Mirkem Petrem a námět vypracovat propagační leták či širší materiál propagující STUŽ.

  Usnesení bylo schváleno v 17:40

  Zapsali: Ing. Arch Martin Říha RNDr. Jiří Nečas

  Je přítomno 35 členů z 217 členů, valná shromáždění je usnášeníschopné.

  Zvolena mandátová komise ve složení: Eva Vavroušková, Marcela Křížová

  návrhová komise ve složení: Martin Říha, Jiří Kulich

  volební komise ve složení: Jiří Roth, Jiří Nečas

  Neschválen pozměňovací návrh Václava Hály k programu valné hromady.

  Schválen program ve znění navrženém předsednictvem STUŽ.

   

  Usnesení valného shromáždění STUŽ ze dne 6. března 2007

   

  Valné shromáždění

  1) stanovuje počet členů předsednictva na 8 členů + předseda

  2) schvaluje zprávu o činnosti  v r.2006 a plán činnosti na r.2007 ve znění předloženém Jiřím Dlouhým s těmito doplňky:

  • více s zaměřit na konkrétní výstupy činností, ne jen na činnosti samotné
  • lépe prezentovat stanoviska, tiskové zprávy STUŽ, závěry z besed, prosazovat se ve sdělovacích prostředcích
  • obnovit činnost odborných pracovních skupin
  • doplnit důraz na výchovu a vzdělávání i mimo STUŽ (přednášky, besedy, angažování se v zaměstnání a místě bydliště)

  3) schvaluje zprávu o hospodaření za r.2006 a rozpočet na r.2007

  4) schvaluje zprávu revizní komise za r.2006

  5) ukládá předsednictvu zajistit efektivnější využití peněz na korunovém a zejména devizovém účtu

  6) se seznámila s činností poboček STUŽ

  7) volí

  • předsedu: Jiřího Dlouhého
  • členy předsednictva: Ivana Dejmala, Pavla Šremera, Jiřího Nečase, Evu Tylovou,  Jiřího Kulicha, Marcelu Křížovou, Jiřího Rotha, Evu Rychlíkovou
  • náhradníky na členy předsednictva: Jiří Fencl, Zdeněk Joukl
  • členy revizní komise: Miroslava Punčocháře, Jaroslava Mejzra

  8) volí čestné předsednictvo ve složení: Martin Bojar, Jan Cimický, Táňa Fišerová, Mikuláš Huba, Jaroslav Hutka, Erazim Kohák, Bedřich Moldan, Jana Štroblová, Hana Librová (po souhlasu), Otakar Leiský (po souhlasu)

  9) neschvaluje návrh stanoviska předloženého Václavem Hálou ve věci žádosti vlády USA o zřízení radarové stanice na území ČR

  10) vyzývá členy dle možností k dobrovolnému zvýšení členských příspěvků nebo k využití možnosti daru ve prospěch STUŽ

  11) vyzývá členy,a by se zapojili do procesu přípravy revidované strategie UR ČR a  dalších strategických dokumentů

  12) ukládá předsednictvu  systematicky se zabývat náborem nových členů

  Jak jsme slíbili ve Zpravodaji přinášíme před valným shromážením návrh rozpočtu STUŽ na rok 2007

  Rozpočet Společnosti pro trvale udržitelný život na rok 2007

  Příjmy

   

  Příjmová položka

  Granty již schválené

  • Operační program Rozvoj lidských zdrojů JPD3 - (žadatel ENVISAN, partner STUŽ), projekt na 2 roky, zbývající část pro rok 2007, zkonečné částky 662850,- Kč
  • Nadace Partnerství - Reforma chemické politiky, zbývající část pro rok 2007 zcelkové částky 140000,- Kč

   

   

   

  583 850,-

   

  25 000,-

  Žádosti o granty

  • MŽP - Popularizace výsledků vědy a výzkumu (grant jsme neobdrželi)
  • CEE TRUST - Občanská poradna - pomoc občanům proti hluku zdopravy (partner Ekol. právního servisu)
  • Norské fondy - Podpora trvalé udržitelnosti ( velký projekt na 3 roky)

   

  (200 000,-)

   

   

  26 000,-

   

  3 000 000,-

  Příspěvky a dary členů

  40 000,-

  Příjmy celkem

  3 674 850,-

  Výdaje

   

  Nákladová položka

  Náklady spojené s provozem kanceláře v Krátké

  121 500,-

  el. energie, voda, plyn

  12 000,-

  drobný materiál, kancelářské potřeby

  5 000,-

  nákup publikací

  4 500,-

  nájemné

  70 000,-

  opravy, údržba

  10 000,-

  služby spojené s provozem kanceláře

  20 000,-

  Ostatní služby, z toho:

  180 000,-

  nájem Novotného lávka

  50 000,-

  tisk - Zpravodaj, publikace atd

  50 000,-

  telekomunikace + internet

  30 000,-

  poštovné - rozesílka Zpravodaje atd

  20 000,-

  účetní služby

  30 000,-

  Náklady spojené s řešením projektů

  3 373 350,-

  Projekt JPD3

  • osobní náklady vč. soc. a zdrav. pojištění
  • ostatní náklady svýjimkou nákladů na provoz kanceláře (konference, semináře, expertní posudky atd)

   

  78 000,-

   

  450 000,-

  Norské fondy

  náklady s řešením projektu s výjimkou nákladů na kancelář a části nájmů na Novotného lávku (plné a částečné prac. úvazky, nájmy sálů na semináře, zajištění práce na projektu v regionech atd)

   

   

   

   

  2 825 3500,-

  Občanská poradna

  náklady spojené s řešením projektu s výjimkou nákladů na kancelář v Krátké

   

   

  20 000,-

  Náklady celkem

  3 674 850,-

   

   

  Aneb co jsme dělali v roce 2006

  A. Řešené projekty

  1. Ekoporadna - Občany životní prostředí zajímá

  Grant z prostředků Sítě ekologických poraden STEP, Brno, řešitelka Eva Tylová

  V roce 2006 zahájila svoji činnost Ekologická poradna Společnosti pro trvale udržitelný život. Členové STUŽ radili občanům v nejrůznějších oblastech životního prostředí, podávání informací úřady a účasti veřejnosti ve správních řízeních. Na poradnu se obrátily desítky občanů. Radu dostali po telefonu, mailem, při osobní schůzce či výjezdu do terénu. Nejčastější dotazy se týkaly nadměrného hluku, nakládání s odpady, kácení dřevin a možnostem bránit se proti velkým stavbám. Dotaz občané mohou položit i přes webovou stránku www.stuz.cz/poradna, rubriku Ekologická poradna.

  2. Ekologicky šetrná doprava ve městě a krajině

  Grant z prostředků Pardubického kraje - řešitel Miroslav Petr, Východočeská pobočka

  Základní stavební kameny projektu představovalo uspořádání čtyř besed, po dvou v Pardubicích a po dvou v Chrudimi. Jedna beseda se vždy týkala tématu dopravy ve městě, druhá se věnovala dopravě v krajině. Posluchače, účastníky besed tvořili především studenti škol, ať již středních či Univerzity Pardubice. Účast veřejnosti byla spíše symbolická, a to i přes rozsáhlé avizování besed sdělovacím prostředkům, především lokálním rozhlasovým stanicím, tisku, ale i zainteresovaným institucím a úřadům, Krajský úřad Pardubického kraje nevyjímaje. Propagaci zajišťovaly rovněž barevné letáčky. Internetová adresa www.stuz.cz nabízela trvale tématickou stránku věnovanou výhradně tomuto projektu.

  Záměrem bylo nabízet alternativní pohled na rozvoj dopravy, na její udržitelný rozvoj coby koncepční záležitost, a také seznamovat s progresivními příklady řešení dopravních problémů v České republice i v zahraničí, coby záležitost praktickou. Samozřejmou a integrující součást naší prezentace tvořila myšlenka podpory šetrných forem dopravy, tedy hromadné silniční dopravy, železnice, pěší a cyklistické dopravy.

  3. Zdravý životní styl

  Grant z prostředků Pardubického kraje, řešitelka Eva Tylová

  Cílem projektu Zdravý životní styl, který získala STUŽ od Pardubického kraje bylo informovat veřejnost a studenty o některých tématech z oblasti zdravého životního stylu. V rámci projektu byly uspořádány čtyři přednášky na téma využití odpadů, REACH, zdravá výživa. Přednášky byly uspořádány 4. 12. 2006 v  biorestauraci Špalda v Pardubicích a 27. 11. 2006 na Univerzitě Pardubice v Semtíně. Dále byl vydán leták o třídění a recyklaci odpadů a byly připraveny texty letáku o REACH. Posluchače, účastníky besed tvořili studenti Univerzity Pardubice na přednáškách na Univerzitě a veřejnost na přednáškách v restauraci Špalda.

  Tématem přednášek byl zdravý životní styl. Eva Tylová se v přednáškách o odpadech zaměřovala na podporu třídění a využití odpadů, předváděla druhy využitelných odpadů, jejich značení, výrobky, které se z odpadů vyrábějí. Miroslav Šuta v přednáškách vysvětloval principy nové chemické politiky REACH a její schvalování Evropským parlamentem. O zdravé výživě a biopotravinách vyprávěl Jiří Malík, jeho přednáška byla doplněna ochutnávkou.

  4. Informační a vzdělávací program pro využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje

  Grant z prostředků EU JPD3, Řešitel Miroslav Šuta

  5. Chemická politika REACH

  Grant z prostředků Nadace Partnerství, řešitel Miroslav Šuta

  B. Pravidelné semináře na Novotného lávce

  3. ledna: Rizikové spalovny komunálního odpadu

  (Hrozí dovozy komunálního odpadu ze zahraničí?)

  Spalování komunálního odpadu ve spalovnách představuje významné riziko pro zdraví obyvatel i životní prostředí. Do ovzduší jsou emitovány nebezpečné látky, jako např. dioxiny. Z tuny spáleného odpadu vznikne 300 kg nebezpečné strusky a popílku. Na Ministerstvu životního prostředí leží žádosti na dovoz komunálního odpadu z Německa do českých spaloven.

  Panelisté: MUDr. Eva Rychlíková, Zdravotní ústav Kolín, vedoucí pobočky Praha, Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha, RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika, Ing. Eva Tylová, STUŽ, Mgr. Dan Vondrouš, tajemník ministra životního prostředí,Moderátor: Ing. Ondřej Velek, STUŽ.

  7. února: Betonuješ, betonuje, betonujeme - (Stavební zákon)

  Návrhy nového stavebního a vyvlastňovací zákona doputovaly do Senátu. Zákon omezuje pravomoci obcí, účast veřejnosti a rozšiřuje vyvlastňování ve veřejném zájmu. Cílem je zastavět co se dá, nejen města, ale i volnou krajinu a přírodu. Velkým stavbám v tzv. veřejném zájmu by již nikdo a nic nemělo bránit....

  Panelisté:Mgr. Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí, Mgr. Luděk Šikola, EPS, Mgr. Libor Dvořák, Ministerstvo životního prostředí, Jitka Seitlová, senátorkaModerátorka: Ing. Eva Tylová, STUŽ

  7. března: Valné shromáždění + seminář Ekologické poradenství

  Garantka: Marcela Křížová, STUŽ

  4. dubna: Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu

  Smyslem semináře bylo porovnat postupy a zhodnotit dosavadní zkušenosti ve sféře hodnocení vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu.

  Panelisté:Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Katedra agroekologie, sekce pece o krajinu, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,Ing. Jiří Cibulka, odbor ekologie krajiny a lesa, Ministerstvo životního prostředí, Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná osoba pro hodnoceni lokalit v systému NATURA 2000 a pro biologické hodnocení,Garant semináře: RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Laboratoř ekologie krajiny Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze, Kostelec nad Černými lesy.

  2. května: Setkání odborné veřejnosti a médií se zástupci politických stran kandidujících ve volbách do poslanecké sněmovny,

  Zúčastnili se zástupci těchto stran: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SNK-ED, SZ, US-DEU Moderátor: Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

  6. června: Ekoetika

  Smyslem semináře bylo zamyšlení se nad vztahem člověka a životního prostředí.

  Panelisté:Mgr. Leona Leišová, molekulární bioložka, PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., fi lozofka,RNDr. Pavel Trpák, zoolog a ekolog, RNDr. Jiří Bendl, CSc., environmentální geochemik,RNDr. Jiří Nečas, STUŽ, matematik a kazatel, garant semináře.

  5. září: Návrh nové odpadové politiky Evropské unie

  Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Nyní se jimi zabývá Rada EU složená z ministrů životního prostředí členských států, která si ustanovila speciální expertní pracovní skupinu J1. Návrhy nyní projednávají také poslanci Evropského parlamentu, kteří o nich mají v tzv. prvním čtení hlasovat během podzimu.

                    * Co oba dokumenty obsahují? * Co znamená Evropskou komisí proklamovaný politický cíl nastolení „recyklační společnosti"? * A jak jí chce dosáhnout? * Mění návrhy pravidla pro dovoz odpadů?

                    * Obsahují návrhy kontrolovatelné cíle a efektivní nástroje odpadové politiky? * Bude EU směřovat k prevenci vzniku odpadů a jejich recyklaci? * Nebo bude poskytovat další a další subvence pro stavbu skladek a spaloven odpadů? * Nakolik bude odpadová politika koordinována v rámci EU? * Nestanou se chudší části Evropské unie „smetištěm" pro bohatší regiony? *

  I to jsou otázky, na které se pokusí diskusní seminář STUŽ hledat odpovědi.

  Panelisté:

  Ing. Miroslav Punčochář, Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, MUDr. Miroslav Šuta, STUŽ,Ing. Ivo Kropáček, Hnutí DuhaModerátorka: Ing. Eva Tylová, STUŽ.

  3. října: Česká stopa, globální dopady české spotřeby

  Kdo komu ve skutečnosti dluží? Chudý jih versus bohatý sever; ekonomický kontra přírodní kapitál.

  Na semináři byly představeny souvislosti požadavků kampaně Česko proti chudobě s ochranou životního prostředí. Jedním z požadavků kampaně je oddlužení nejchudších zemí. Odhlédnemeli však od peněžních jednotek a podíváme se na fyzické ukazatele, zjistíme, že ve skutečnosti žijí na dluh země vyspělé. Spotřebovávají totiž v drtivé většině více zdrojů, než mají k dispozici, a to často na úkor chudých rozvojových zemí. Jak si stojí Česká republika a co můžeme udělat pro to, aby ekologická stopa za našimi hranicemi byla co nejnižší?

  Panelisté:

  Zuzana Drhová, Zelený kruh,ViktorTřebický, Ecoconsult, s.r.o,Petra Kušková, Zelený kruh,Jiří Hlaváček, MŽP.Garantka a moderátorka: Zuzana Drhová

  7. listopadu: REACH - nová chemická politika EU

  Projednávání návrhu evropské směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH) finišuje. Plénum Evropského parlamentu o něm bude v tzv. druhém čtení hlasovat v polovině listopadu a předpokládá se, že nová právní norma vstoupí v platnost počátkem roku 2007.

  Jak se liší postoj Evropského parlamentu a Rady EU k REACH? Co obsahuje česká pozice k REACH? Co bude znamenat REACH pro průmyslu? Co přinese REACH pro životní prostředí a co přinese spotřebitelům? Jak bude REACH chránit zdraví? I to jsou otázky, na které se pokusil diskusní seminář STUŽ a Zeleného kruhu hledat odpovědi.

  Panelisté:Ing. Blanka Ksandrová, ředitelka odboru chemického a spotřebního průmyslu MPO, Zástupce odboru enviromentálních rizik Ministerstva životního prostředí ČR, Ing. Ondřej Velek, Koalice občanských spotřebitelských aktivit - KOSA, STUŽ, MUDr. Miroslav Šuta, expert na toxické látky, STUŽ,Moderátorka: Ing. Eva Tylová, STUŽ.

  5. prosince: Jakou cenu má příroda? - (Oceňování ekosystémů)

  Jak chápat pojem „služby přírody"? Jsme schopni docenit to, co nám příroda poskytuje a co si od ni bezostyšně bereme? Jako jedna z mála zemí máme pojem „ekologická újma" zakotven v národní legislativě. Dokážeme tento institut využívat? Jak srovnávat ekonomické a ekologické hodnoty přírodního prostředí? Lze porovnat ekologickou kvalitu biotopů a ekosystémů s efektivností našich vkladů do přírody? Umíme nejen brát, ale i vracet přírodě tolik, aby i příští generace měly prostor pro život v ní?

  Panelisté: Ivan Dejmal, STUŽMiroslav Martiš, STUŽ, ČZU.

  C. Vydaná stanoviska

  Stanovisko č. 107 ke konceptu Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje a k vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí (SEA).

  Stanovisko č. 108 - Vyjádření k Operačnímu programu podnikání a inovace na období 2007-2013 a k vyhodnocení jeho vlivů na ŽP (SEA).

  Stanovisko č. 109 k návrhům prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu.

  Stanovisko č. 110 k problematice vedení silničních dopravních koridorů na trase Praha - České Budějovice v návrzích ÚPn VÚC Benešovsko a Pražský region k záměru umístění a výstavby nového koridoru dálnice D3 řešeným územím.

  D. Podněty STUŽ

  1. Imisní limity pro jemné prachové znečištění

  Dopis ministrovi ŽP Liborovi Ambrozkovi - žádost o přehodnocení stanoviska MŽP a pozice České republiky ve věci imisních limitů pro jemné prachové částice.

  2. Prokopské a Dalejské údolí

  Podnět na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu - zásadní nesouhlas s návrhem změn územního plánu v okolí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí

  3. Podnět NNO k zasedání Rady ministrů EU pro životní prostředí

  STUŽ se připojila k dopisu, který poslalo 6 neziskových organizací ministrovi ŽP Liboru Ambrozkovi před jednáním Rady EU. Dopis obsahoval podněty k direktivě ke kvalitě ovzduší, emisním standardům EURO 5, strategie pro prevenci a recyklaci odpadů a geneticky modifi kovaných organismů.

  4. Spolupodepsání dopisu ministrům zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí ve věci osmi rizikových pesticidů

  5.  Dopis centrále obchodního řetězce LIDL.

  STUŽ se připojila k dopisu evropských NGOs iniciovanému německými neziskovými organizacemi firmě LIDL, která prodává potraviny (zejména ovoce a zeleninu) s nejvyšším obsahem zbytkových pesticidů.

  6. Dopis ministrovi ŽP Petrovi Kalašovi:

  Žádost o podporu progresivních změn v návrhu směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH).

  7. Připomínky k Národnímu alokačnímu plánu České republiky 2008 až 2012 ze dne 30. října 2006

  E Tiskové zprávy - text tiskových zpráv je dostupný na www.stuz.cz

  Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život: Návrh nové odpadové legislativy EU je vážnou hrozbou pro české životní prostředí

  Praha/Plzeň (26. ledna 2006) - Dnes v Bruselu projednávaný návrh Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci považuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) za vážnou hrozbu pro české i evropské životní prostředí. Oba dokumenty postrádají jak kontrolovatelné cíle, tak efektivní nástroje pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů. Navíc oslabují koordinaci odpadové politiky v rámci EU a směřují i k oslabení principu zodpovědnosti výrobců za odpad. Přijetí návrhů v navržené podobě by nevedlo k proklamovanému politickému cíli - „recyklační společnosti", ale k vlně výstavby gigantických spaloven odpadů a k nekontrolovatelné lavině dovozu odpadů do České republiky a dalších nových členských zemí EU.

  Společná tisková zpráva STUŽ, Hnutí DUHA, Arniky, CZ Biom, KOSA a Zeleného kruhu: Česká republika vyjádřila obavu z návrhu nové odpadové politiky EU

  Praha/Plzeň (6. února 2006) - Ekologické a spotřebitelské nevládní organizace vítají, že dnes v Bruselu prezentovaná oficiální pozice České republiky sdílí jejich vážné výhrady k návrhu Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů

  Tisková zpráva STUŽ

  Plzeň/Brusel, 17. února 2006 - Nejnovější studie Evropské komise ukázala, že schválení návrhu nové chemické politiky EU může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech. Například jen přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro.

  Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život: Ambrozek obhajuje zachování špinavého vzduchu pro Česko

  Praha/Plzeň (14. března 2006) - Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je velice znepokojena tím, že zástupce ministerstva životního prostředí při dnešním jednání expertů v Bruselu bude prosazovat nebezpečně vysokou míru znečištění ovzduší prachem. Ambrozkovo ministerstvo tak místo zájmů životního prostředí a zdraví lidí hájí zájmy znečišťovatelů. Přitom dnes asi každý třetí člověk v Česku žije v oblasti, kde znečištění vzduchu překračuje přípustné hodnoty.

  Společná tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život (CZ), European Environmental Bureau (EU), Naturschutzbund (D), Přátelé Země Slovensko (SK), Ústav ekonomiky životního prostředí (PL): Export odpadů do spaloven je nepřijatelný

  Praha/Brusel/Bratislava/Varšava/Berlín, 24. března 2006 - Koalice evropských ekologických organizací žádá ministry životního prostředí EU, aby pomohli zastavit export odpadů do nových členských států EU a aby odmítli překlasifikovat spalovny likvidující odpady na zařízení pro „využití" odpadů. Ekologické organizace na problém upozornily i oficiální národní experty, kteří se příští týden (29. 3.) setkají v Bruselu, aby připravili návrh rozhodnutí Rady ministrů životního prostředí o návrhu nové odpadové legislativy, které předložila Evropská komise.

  Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Společnosti pro trvale udržitelný život

  - regionální pobočky Plzeň: Spalovny odpadu ochraně klimatu nepomohou

  Londýn/Praha/Plzeň - 3. května 2006 - Exhalace oxidu uhličitého z výroby energie ve spalovnách komunálního odpadu jsou srovnatelné s elektrárnami na zemní plyn. Ukázala to nezávislá studie, jež kalkuluje znečištění z různých technologií nakládání s odpady a kterou dnes v Londýně prezentuje britská partnerská organizace Hnuti DUHA. Nejlepším řešením podle propočtu ve studii je vysoká míra recyklace a kompostování odpadu kombinovaná s likvidací zbytku v technologii tzv. mechanickobiologické úpravy a bioplynovými stanicemi.

  Spalovny komunálního odpadu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla způsobují exhalace (průměrně 0,34 tuny na megawatthodinu) srovnatelné s elektrárnou na zemni plyn (0,38 t/MWh). Předpokládá se přitom, že v příštích desetiletích ještě o něco stoupnou, protože se bude zvyšovat podíl plastu v komunálním odpadu.

  Studie přitom kalkuluje pouze s oxidem uhličitým fosilního původu (například ropa ve formě plastu). Nezapočítává tedy spalování odpadní biomasy ze zahrad, parků či kuchyňských zbytků.

  Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život - regionální pobočky Plzeň: Fotochemický smog ohrožuje zejména zdraví dětí a nemocných. Na vině jsou hlavně škodliviny z dopravy, jejichž množství můžeme ovlivnit svým chováním

  Plzeň (25. července 2006) Trvající suché a slunečné počasí společně se znečišťováním ovzduší jsou příčnou vzniku fotochemického smogu, který na mnoha místech České republiky i EU dosahuje koncentrací ohrožujících přírodu i zdraví lidí. Fotochemický smog tvoří směs ozónu, oxidů dusíku a dalších reaktivních složek a patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě. Koncentracím ozónu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU, je vystaveno asi 30 % obyvatel evropských měst, přičemž v důsledku znečištění ovzduší ozónem předčasně každý rok umírá v Evropě na 20 tisíc lidí.

  Tisková zpráva STUŽ- regionální pobočky Plzeň, 27. září 2006

  Evropský parlament hlasoval pro odložení platností klíčových standardů pro ochranu zdraví lidí před znečištěným ovzduším až na rok 2014. Tento odklad zahrnuje stávající limity pro oxid dusíku a polétavý prach, které přímo ohrožují zdraví lidí a způsobují předčasnou smrt stovek tisíc lidí ročně. K návrhům europoslanců na změny ve směrnici pro kvalitu ovzduší se nyní vyjádří Evropská komise a Rada EU složená z ministrů členských států EU. Poté se návrh směrnice do europarlamentu vrátí k tzv. druhému čtení.

  Hlasování europoslanců bohužel podkopává stávající právní úpravu a vytváří v právu nové mezery. Odložení platnosti klíčových standardů by patrně vedlo k ještě menší ochotě politiků prosazovat opatření k vyčištění vzduchu, který musíme dýchat. I pro firmy zamořující ovzduší by takový odklad byl výhodnou výmluvou. Z hlediska ochrany zdraví jde nepochybně o špatnou zprávu, vždyť nepřijatelně znečištěný vzduch ohrožuje každé dva za tří obyvatel České republiky a okrádá každého z nás v průměru o více než 10 měsíců života.

  Tiskový zpráva STUŽ Plzeň - 25. října 2006

  Ministerstvo životního prostředí ČR ignoruje doporučení expertů a nadále obhajuje zdraví nebezpečnou míru znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM2,5). Svou pozici ministerstvo zopakovalo i na posledním jednání rady ministrů ŽP v Lucemburku, ačkoli od ledna 2006 je opakovaně upozorňováno, že jeho stanovisko odporuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO) i špičkových evropských odborníků, kteří zpracovávali podklady pro Evropskou komisi v rámci projektu CAFE - Čistý vzduch pro Evropu.

  Skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemí Evropy včetně STUŽ vyzvala obchodní řetězec LIDL, aby podstatně omezil kontaminaci prodávaného ovoce a zeleniny pesticidy a aby prodával produkty biozemědělství a FAIR TRADE.

  Hamburk/Plzeň - 1. listopadu 2006 „Vyzvali jsme firmu LIDL, aby i v České republice co nejdříve prodávala potraviny (zejména ovoce a zeleninu) bez zbytků pesticidů a aby zavedla přinejmenším stejné standardy a opatření pro omezení obsahu pesticidů, které už zavedla v Německu. LIDL by měl také v Česku zavést prodej biopotravin a FAIR TRADE potravin. Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se proto připojila ke společnému dopisu, který firmě LIDL odeslala skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemích, kde řetězec LIDL provozuje své prodejny"

  F. Mezinárodní aktivity

  STUŽ se aktivně podílela na činnosti mezinárodní organizace European Environmental Bureau. Jiří Dlouhý pracoval do září jako zástupce českých nevládních organizací ve správní radě organizace, v druhé polovině roku ho vystřídal Miroslav Šuta. V rámci této funkce přispěli k formování různých stanovisek EEB, zaměřených především na environmentální politiku EU, zúčastnili se diskusí s různými evropskými politiky, např. komisařem Dumasem i s předsedou komise Barossou.

  Nový prezident EEB Mikael Karlsson byl zvolen na základě návrhu českých členů EEB.

  Aktivně se STUŽ zapojila také do procesu „Životního prostředí pro Evropu" - Jiří Dlouhý se pravidelně účastní diskusí a tvorbě materiálů pro EcoForum, neformální sdružení nevládních organizací ze všech evropských zemí. STUŽ se také aktivně podílela na konzultaci budoucnosti tohoto procesu se zástupci MŽP a zaslala ministerstvu své návrhy a přípomínky.

  V roce 2006 se stala STUŽ také členem aliance HEAL (Health and Environment Alliance). STUŽ v této organizaci zastupuje Miroslav Šuta.

  G.  STUŽ na internetu

  Webové stránky STUŽ (www.stuz.cz) vykazují stále vyšší návštěvnost, v současné době je to cca 60 unikátních přístupů denně, během roku 2006 přibylo na našem webu celkem 205 článků, velká část byla přidána dr. Šutou, dále pravidelně přispívali Jiří Dlouhý, Eva Vavroušková, Martin Říha a další. Jako zvláštní část webu byla zřízena ekologická poradna www.stuz.cz/poradna a také zvláštní stránky má projekt REACH (www.stuz.cz/reach)

  H. Ostatní aktivity

  Ve zprávě o činnosti STUŽ za minulý rok je třeba zmínit i mnohé další aktivity skupin jejích členů nebo jednotlivců. Jedná se například o soustavnou a dlouhodobou angažovanost členů STUŽ Stoklasy, Stáhlíka, Lafarové, Marka, Říhy, Čapka za záchranu a obnovu zámku Jezeří, arboreta pod ním a obcí Černice, Horní Jiřetín, Litvínov-Janov a Hamr před postupující těžbou Velkolomu Čs. armády, který se teď přenáší i na ochranu územních ekologických limitů těžby pro Velkolom Bílina a města a obce Mariánské Radčice, Louka u Litvínova, Lom u Mostu, Braňany, Duchcov, Osek a Ledvice. Jmenovaní se účastnili a zúčastňují na jednání zastupitelstev dotčených obcí, schůzích občanů, na studentských besedách na vysokých školách, píší do novin apod. Po jiných liniích se v tom angažují Mirek Šuta, Jiří Roth a možná další. Ivan Plicka, Ivan Dejmal a Martin Říha také autorsky přispěli do knihy „Proměny Sudetské krajiny", která právě vyšla. Karel Čapek se teď intenzivně věnuje kromě severozápadního segmentu Pražského silničního okruhu a ochrany Šáreckého údolí, Suchdola a Lysolají i aktivitám kolem výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti Ruzyně ve vztahu k životnímu prostředí občanů Nebušic, Přední Kopaniny, Dědiny atd., Ing. Fencl se zaměřil mj. na ochranu říční nivy, krajinného rázu a okolí zámku Zbraslav na soutoku Vltavy a Berounky, na boj o ochranu Prokopského a Dalejského údolí před „ohlodáváním" novou bytovou zástavbou, na ochranu Pražské památkové rezervace a ochranu krajinného rázu Prahy před výškovými budovami. Martin Říha, Jiří Plamínek a Jiří Kulich se spolupodíleli na právě dokončené práci Sdružení krkonošských obcí a Správy KRNAP „Vize Krkonoš 2050" a Martin Říha přispěl kapitolou o územních plánech na reprezentační publikaci o Národním parku Krkonoše, která by měla letos vyjít.

  Principy udržitelnosti se snažíme uplatňovat „mimo záři reflektorů" jak ve vlastní práci tam, kde jsme zaměstnáni, tak jako oponenti studentských diplomních prací, členové zkušebních komisí nebo lektoři při přednáškách na vysokých školách. Funguje vzájemná výměna informací, navštěvování akcí a pěstování dobrých vztahů mezi STUŽ a Ekologickou sekcí České křesťanské akademie (včetně toho, ze termíny akcí ES CKA jsou plánovány především na druhé úterky v měsíci, aby s akcemi STUŽ nekolidovaly a vyhovovaly termínově těm, kdo si úterní odpoledne na návštěvy besed rezervují. Koncem roku 2006 byla založena komise pro otázky životního prostředí při Synodní radě českobratrské církve evangelické. Mezi jejími 8 členy jsou 4 členové STUŽ (Čejková, Hála, Petr, Nečas). Eva Tylová a Mirek Šuta odvádějí obrovský kus práce při řešení regionálních problémů rozvoje Plzeňského a Severočeského regionu, na úsecích odpadového hospodářství, při řešení problémů s odstraňováním starých ekologických zátěží, v ochraně ovzduší a lidského zdraví, rozvoje zón pro podnikání kontra ochrany životního prostředí, přírody a krajiny nejen na půdě STUŽ, ale i v mezinárodním kontextu a velmi aktivní publicistikou (Nedej se, noviny, časopisy), Eva Tylováv obraně Posázaví před vedením trasy dálnice D3 a jinde v ČR. Pavel Šremer se vzdal funkce předsedy STUŽ, když byl povolán do funkce ředitele odboru strategické koncepce ŽP na MŽP a člen STUŽ a předseda Strany zelených Martin Bursík se stal ministrem životního prostředí. Nelze ani vyjmenovat všechny aktivity, kterými se může STUŽ pochlubit nikoliv jen vlastním „zastřešením", ale širším vlivem na výkon veřejné správy, na své členy a jejich prostřednictvím i na veřejnost.

  Zápis z valného shromáždění STUŽ dne 7. 3. 2006, Novotného lávka 16, 00 hod

  Valné shromáždění zvolilo:
  • mandátovou komisi ve složení J. Roth, E.Vavroušková, M. Křížová
  • návrhovou komisi ve složení: K. Jech, M. Říha, M. Šuta

  Mandátová komise konstatovala, že v době zahájení VS bylo přítomno 36 STUŽ.

  Valné shromáždění schválilo Zprávu o činnosti STUŽ v uplynulém roce, kterou přednesl P.Šremer.

  Valné shromáždění schválilo výsledky hospodaření STUŽ za rok 2005 a rozpočet STUŽ na rok 2006, které přednesla E. Vavrušková.

  Valné shromáždění schválilo návrh plánu činnosti STUŽ na rok 2006, který přednesl P. Šremer.

  Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu revizní komise, kterou přednesl M. Punčochář.

  Valné shromáždění vzalo na vědomí informace o činnosti poboček STUŽ, které přednesli J. Roth, P. Žlebek, M. Petr, Z. Joukl a M. Šuta.

  Valné shromáždění uložilo předsednictvu na základě přednesených návrhů:
  • prověřit možnosti efektivnějšího úročení aktiv na účtech STUŽ
  • ve spolupráci s garanty seminářů publikovat zprávy a případné další materiály ze seminářů STUŽ.

  Návrh usnesení přednesený M. Říhou valné shromáždění schválilo.


  Zapsal: K. Jech

  Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)

  je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška.

  Poslání a cíle STUŽ

  Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřujeme na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni. Přechod na trvalou udržitelnost chápeme jako jedinou alternativu k trendům prohlubujícím ekologickou krizi, jež by v místním a posléze i globálním měřítku devastovala biosféru i společnost. Zároveň nezastíráme, že přechod společnosti na trvale udržitelný způsob života si v budoucích několika desetiletích vyžádá zásadní a mnohostranné společenské změny. Jedním z našich cílů je proto i studium společenských aspektů a rizik předpokládaných budoucích změn.

   Organizace STUŽ

  Organizační struktura:

  Nejvyšším orgánem STUŽ je valné shromáždění, které volí předsedu, předsednictvo, revizní komisi a čestné předsednictvo. Předsednictvo pak ze svého středu volí tři místopředsedy. Organizační záležitosti STUŽ řeší tajemník (tajemnice), podvojné účetnictví zpracovává kvalifikovaná účetní.

  STUŽ působí na celém území České republiky a je členěna do regionálních poboček, které si volí své vlastní předsednictvo.

  Aktivity STUŽ

  A. Pravidelné diskusní semináře na Novotného lávce

  Na schůzích předsednictva a v elektronické konferenci byla vybírána témata vždy na každé pololetí roku a stanoveni garanti, Ti si pak po konzultaci s předsednictvem určovali a oslovovali panelisty.

  Program seminářů byl elektronicky rozesílán všem členům STUŽ a uveřejněn na www stránkách STUŽ a na stránkách ecn. Tištěné programy byly vylepeny na pracovištích jednotlivých členů předsednictva.

  6. ledna

  Dopravní politika ČR ve vztahu k životnímu prostředí (garanti M. Martiš, J. Zeman) – v panelu byli Ing. K. Steiner, ředitel odboru dopr. politiky MD ČR, Ing. arch. M. Říha, řed. odb. SEA MŽP, Ing. J. Svobodová, ved. SEA týmu Dopravní politiky ČR, RNDr. M. Patrik, Český a Slovenský dopravní klub

  3. února

  Agrární politika (garanti V. Zdražil, I. Dejmal) – v panelu byli Ing. J. Pražan, V.Ú. zeměd. ekonomiky, Ing. I. Dejmal, STUŽ, Ing. J. Šebek, Asociace soukr. zemědělství, Ing. V. Zdražil, Ústav aplikované ekologie

  2. března

  Valné shromáždění , seminář Manifest trvale udržitelného života

  6. dubna

  Pomůže systém REACH omezení toxosféry EU a inovativní chemii? (garant O.Velek), v panelu byli pracovníci odpovědní za regulace rizik chem látek (MPO, MŽP, MZd), pracovníci hygienického, environmentálního dozoru (SZÚ, ČIZP), zástupci prvovýrobců a uživatelů chem. látek (downstream users), zástupci environmentálních a spotřebitelských organizací

  4. května

  Volby do Evropského parlamentu (garant K. Jech) – představitelé kandidujících politických stran hovořili o ekologických programech stran a o požadavcích na poslance EP

  1. června

  Oceňování přírody obecně a hodnocení a oceňování biotopů zvláště (garant I. Dejmal) – v panelu byli: doc.ing. J. Seják, ÚJEP, Ústí n. L., RNDr. P. Cudlín a RNDr. T. Kučera, Ú. ekologie krajiny Č. Budějovice, Ing. M. Šindlar, vodohospodářský projektant, Býšť, RNDr. V. Petříček, AOPK ČR, Ing. J. Kovář, ČEU

  7. září

  Úmluva Rady Evropy o krajině ( garant Ivan Dejmal, v panelu byli MUDr,Mgr. Tomáš Hájek, MŽP, RNDr. M. Martiš, Ústav aplikované ekologie, STUŽ, RNDr. Jan Plesník, AOPK, Ing. artin Weber, VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice

  5. října

  Kodex životního prostředí garant Pavel Šremer – v panelu byli JUDr. P. Petržílek, MŽP, Doc. JUDr. Eva Kružíková, Ústav pro ekopolitiku, Prof. V. Mezřický, Právnická fakulta, Mgr. J. Nezhyba, EPS

  2.listopadu

  Aktuální otázky problematiky globálního oteplování země (garanti J. Dlouhý, P. Šremer, moderátor J. Dlouhý), v panelu byli Eva Šnajdrová, odd. změny klimatu MŽP, Klára Šutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku ČHMU

  7. prosince

  (ne) Udržitelná spotřeba a výroba v ČR (garant O. Velek), v panelu byli Mgr. K. Kanichová, STEP, Mgr. P. Kušková, COŽP UK, Ing. M. Šafařík, PORSENNA, MUDR. I. David, Svaz zdrav. pojištěných, Mgr. V. Kotecký, Hnutí Duha, člen Rady vlády pro UR, Mgr. J. Fajfr, pracovník týmu připravující Hospod. Politiku ČR

   

   

  Semináře se konaly v kongresovém sále Klubu techniků. Počet účastníků se lišil, velkou roli hrála „atraktivita“ panelistů. Nejčetnější návštěvnost byla v lednu (Rada pro udržitelný rozvoj), cca 100 posluchačů, v dubnu ((neMáme právo na informace ) a tradičně na listopadovém semináři Budoucnost Šumavy, kde byli v hojné míře účastni kromě členů občanských sdružení nejen z Prahy lesníci a členové Národního lesnického komitétu.

  B. Ostatní semináře

  Spolu se slovenskou STUŽ byl v rámci Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových organizován seminář k problematice trvale udržitelného života a aktivit obou Společností

  C. Vydaná stanoviska

  Stanovisko STUŽ č. 99 k věcnému záměru nového zákona o životním prostředí z prosince 2004

  Stanovisko předsednictva STUŽ 100 k návrhu zákona o výstavbě dálnic, rychlostních silnic a transitních železničních koridorech (sněmovní tisk 373) z ledna 2005.

  STUŽ se svým stanoviskem 101 připojila ke kritice personální práce Správy ochrany přírody ČR a k odvolávání ředitelů Správ CHKO.

  D. Připomínky a podněty STUŽe

  Memorandum k regeneraci Pražské památkové rezervace Praha 2005! – Praha 2055: Memorandum k zabránění nevratným ztrátám kulturních a společenských hodnot celoevropského významu bylo zasláno nejvyšším představitelům státu i Prahy. Počátkem příštího roku bude v Senátu zorganizován seminář.

  E. Projekty a ostatní aktivity STUŽ

  • Úspěšně byl dokončen projekt Popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí formou pravidelných seminářů, besed a tiskových materiálů
  • 24. – 27. února pořádala STUŽ ve spolupráci s MŽP pro školy promítání filmů z Ekofilmu Ozvěny Ekofilmu
  • Úspěšně byl dokončen projekt Ekologická daňová reforma financovaný REC Budapest
  • 4. června, na mezinárodní den životního prostředí, byla v divadle Ungelt předána Cena Josefa Vavrouška, udílená každoročně Nadací Charta77 a Nadací Partnerství, členovi STUŽ JUDr. Svatomíru Mlčochovi.
  • Ve dnech 17. – 19. září se v Roháčích konal tradiční Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových, organizovaný společně slovenskou a českou Společností pro trvale udržitelný život., kde byly také předány ceny za nejlepší studentské eseje na téma trvale udržitelný život.
  • Bylo uspořádáno několik pracovních diskusních podvečerů v prostorách STUŽ v Krátké ulici 26.
  • Kromě odborných aktivit byly v Krátké a v hostinci U tvrze v Malešicích pořádány tradičně Stužovraty a Stužodennosti (neformální setkání členů a příznivců STUŽ pod záminkou slunovratů a rovnodenností)..
  • 29. prosince2004 – 1. ledna 2005 – byl již tradičně slaven „14. jubilejní Česko – slovenský Silvestr na pomezí“ iniciovaný českou a slovenskou STUŽ.

  F. Pobočky

  Pobočky s právní subjektivitou:

  Broumovská, Českolipská, Chomutovská, Jihočeská, Karlovarská, Východočeská.

  Pobočka bez právní subjektivity:

  Jizerskohorská.

   

  G. Pracovní skupiny

  -         Skupina pro energetiku

  -         EIA sekce

  -         Odborná pracovní skupina pro ekologickou výchovu a vzdělávání

  -         Skupina pro odpady a chemické látky

  -         Skupina pro územní plánování

  -         Skupina pro ekozemědělství a genetické inženýrství

  -         Skupina pro dopravu

  -         Skupina pro trvale udržitelná města

  -         Skupina pro ochranu lesů

  -         Skupina pro IPPC

   

  Pracovní skupiny pracují tehdy, je-li třeba řešit problém z oblasti jejich působnosti

  • Prezentace STUŽ, Zpravodaj, webovské stránky
  • Cenu Josefa Vavrouška , kterou uděluje Nadace Charty 77 spolu s Nadací Partenrství , získal v roce 2004 člen STUŽ JUDr. Svatomír Mlčoch, který tak výborně representoval i STUŽ
  • V průběhu roku byla vydána dvě čísla Zpravodaje STUŽ. Zpravodaje byly vytištěny v nákladu cca 450 ks a rozeslány poštou všem členům STUŽ a organizacím, které o ně požádaly. Zbytek byl rozdán příznivcům STUŽ.
  • Webovské stránky byly graficky i obsahově přepracovány a pravidelně aktualizovány. Kromě jiných informací zde byla doplňována stanoviska STUŽ, Zpravodaj 1/2004 a 2/2004 a aktuálně zveřejňovány pozvánky na semináře STUŽ a ostatní akce.
  • Dosažené výsledky

  Stále se potvrzuje, že tradiční pořádání stužových seminářů má svůj smysl. Podstatné je i místo konání – Novotného lávka ve středu Prahy, dobře dopravně přístupná. Návštěvníci si už navykli každé první úterý v měsíci si rezervovat čas na tyto naše akce. Jako panelisté vystoupili vždy opravdu špičkoví odborníci, nezřídka úředníci ministerstev.

  Podle atraktivity tématu se seminářů zúčastnilo v průměru 60 účastníků. Seminářů se již pravidelně zúčastňují studenti vysokých škol. Každý seminář byl následně předsednictvem ohodnocen.

  Projekt, tyto semináře zabezpečující, byl pro rok 2004 úspěšně ukončen a v roce 2005 bude opět pro velký zájem účastníků pokračovat .

  Zpravodaj se stal důležitým prostředkem ke vzájemné komunikaci a informování členů STUŽ.

  Prostřednictvím www stránek se členové a ostatní návštěvníci internetu pravidelně dozvídají o činnosti, aktivitách a výsledcích práce STUŽ a díky nim se v roce 2004 rozrostla členská základna STUŽ o několik členů, které oslovila myšlenka trvale udržitelného způsobu života.

  Ostatní aktivity, zejména ty neformální, pomáhají udržovat přátelské vztahy mezi členy a příznivci a bývají také místem, kde je možno řešit i odborné problémy bez předem stanoveného programu. Jde jak o akce pořádané v Krátké 26, tak o akce pořádané ve spolupráci se slovenskou STUŽ.

   

   

   

  ********************

   

  Čestné předsednictvo       

   

  Doc. MUDr. Martin Bojar                   Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., i.m.

  Blanka Bohdanová                              Jiřina Juláková

  MUDr. Jan Cimický, Csc                    Jan Kačer

  Táňa Fišerová                                     Prof. Dr. Erazim Kohák

  Doc. Fedor Gál, DrSc                         Prof. Hana Librová

  Prof. RNDr. Emil Hadač, DrSc.,i.m.    Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc.

  Hazel Henderson                                 Jana Štroblová

  RNDr. Mikuláš Huba                          Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc., i.m.

  Jaroslav Hutka                         Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc.

   

  ********************

   

  Předsednictvo                                                          Revizní komise

  (dle usnesení valného shromáždění z března 2003                  Jaroslav Mejzr

  redukce na předsedu a 10 členů předsednictva)                 Hana Horynová

   

  předseda:                  Pavel Šremer                          

   

  místopředsedové:    Jiří Dlouhý                              

  Karel Jech

  Miroslav Martiš

   

  členové:                     Martin Bursík

                                     Ivan Dejmal

                                     Jiří Kulich

                                     Miroslav Punčochář

                                     Jiří Roth

                                     Ivan Rynda

                                     Ondřej Velek

  *********

  Tajemnice                                           Účetní služby                                  

  Eva Vavroušková                                         Dana Kopanicová

   

   

   

   

  1. března 2005 se konalo valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, kde byl pro dvouleté volební období 2005 – 2006 zvolen nový předseda, nové předsednictvo a nová revizní komise. Tajemnice a účetní zůstávají stejné.:

   

  Předsednictvo                                                Revizní komise

   

  předseda:                  Pavel Šremer                           Jaroslav Mejzr

  Miroslav Punčochář

  místopředsedové:    Jiří Dlouhý                               Jan Zeman

  Eva Tylová                             

  Miroslav Martiš

   

  členové:                     Ivan Dejmal

                                     Marcela Křížová

                                     Jiří Kulich

                                     Jiří Nečas

                                     Jiří Roth

                                     Ivan Rynda

                                     Ondřej Velek

   

   

   

   

  • Zpráva o hospodaření STUŽ za  rok 2003

   

  Vybrané údaje z hospodaření z roku 2004

   

  Konečné zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2004

   

  Bankovní účet / hlavní účet / 3944349/0800                                                 333.180,43 Kč

  Bankovní účet / podúčet / 35-3944349/0800                                                12.624,90 Kč

  Bankovní účet / podúčet / 107-3944349/0800                                               1.000,00 Kč

  Bankovní účet / termín.vklad/ 5231-3944349/0800                                     199.970,00 Kč

  Devizový účet / 2022-0171542293                            3.718,25 USD           83.158,66 Kč

                       /přepočet dle kurzu ČNB k 31. 12. 2003/

   

  Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2004                                               94,00 Kč

   

  Konečný stav neuhrazených závazků a pohledávek k 31. 12. 2004

   

  Celkem neuhrazené závazky                                                                                           29.619,20 Kč

  Celkem neuhrazené pohledávky                                                                                       0 Kč

  Celkem nezúčtované provozní zálohy                                                                    3.892,00 Kč

                      

  Prostředky přijaté v roce 2004:                                                                  328.228,40 Kč   

  Přijaté dotace:

  Ministerstvo životního prostředí                                                                     135.000,00 Kč

  Nadace Partnerství                                                                                            18.000,00 Kč

  Prostředky ze zahraničí                                                                                   117.469,54 Kč

                                    

  Příspěvky od členů                                                                                         50.320,- Kč

  Přijaté dary:

  Tomáš Hakr                                                                                                         4.000,- Kč

   

                                                           

  Ostatní výnosy:                                                                                                 3.438,86 Kč

   

   

   

   

   

   

   

  Prostředky vydané v roce 2004                                                            343.137,09 Kč

   

  Kancelářské potřeby                                                                                       265,00 Kč

  Drobné provozní vydání a drobný majetek                                               4.071,50 Kč

  Spotřeba el. energie, vody a plynu                                                           3.269,07 Kč

  Náklady na REPRE                                                                                    7.146,40 Kč

  Ostatní služby spojené s realizací projektu                                            147.760,00 Kč

  Nájemné / Centrum                                                                                    62.004,00 Kč

  Nájemné / Novotného lávky                                                           14.233,00 Kč

  Nájemné / Ostatní                                                                                       12.200,00 Kč

  Kopírování                                                                                                   23.124,00 Kč

  Telefonní poplatky                                                                                       15.714,50 Kč

  Poštovné                                                                                                    1.326,00 Kč

  Bankovní poplatky                                                                                      5.220,72 Kč

  Kurzové ztráty                                                                                             13.887,97 Kč

  Poskytnuté příspěvky                                                                                 8.862,80 Kč

  Mzdové náklady                                                                                         22.152,00 Kč

  Ostatní /pojištění/                                                                                        1.900,13 Kč

   

   Poděkování

  ü  Děkujeme Ministerstvu životního prostředí, Nadaci Partnerství a Regionálnímu environmentálnímu centru v Budapešti (REC), že nám díky jejich grantům byla umožněna naše činnost.

  ü  Děkujeme také všem členům STUŽ a jejím příznivcům, kteří zaplatili vyšší členské přípěvky, případně přispěli finančním darem a tím přispěli k tomu, že jsme mohli provozovat i ty činnosti, na které jsme neměli prostředky z grantů.

  ü  Náš dík také patří všem návštěvníkům tradičních úterních panelových besed v Klubu techniků na Novotného lávce, kterým tyto akce ani po dvanácti letech nezevšedněly a vždy každý měsíc se s chutí pouštěli s panelisty do vášnivých diskusí.

  ü  Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem panelistům, kteří věnovali mnoho času přípravě svého vystoupení na besedách a bez jejichž účasti by tyto akce ztrácely na zajímavosti.

  ü  Děkujeme všem našim členům a příznivcům, kteří navštěvovali také ostatní akce STUŽ a tím nám dávali najevo, že tu nejsme zbyteční.

  ü  Jsme vděčni za důvěru, kterou nám i v tomto roce poskytovala spousta našich přátel a příznivců, stejně tak za podporu přízeň a pomoc.

   

   

  •  VS rozhodnulo, že počet členů předsednictva zůstává 10 + předseda
  •  VS schválilo zprávu o činnosti STUŽ za rok 2004 po zapracování připomínek z pléna
  •  VS schválilo zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2004 a revizní zprávu STUŽ za rok
  • 2004
  •  VS schválilo návrh rozpočtu na rok 2005
  •  VS schválilo návrh činnosti STUŽ na rok 2005
  •  VS zvolilo
   • předsedou STUŽ Pavla Šremera
   • předsednictvo ve složení: Ivan Dejmal, Jiří Dlouhý, Eva Tylová, Miroslav Martiš, Ondřej Velek, Jiří Nečas, Jiří Kulich, Ivan Rynda, Jiří Roth, Marcela Křížová
   • o náhradníky předsednictva STUŽ: Jan Piňos, Jiří Fencl, Zdeněk Joukl
   • o revizní komisi STUŽ ve složení: Jaroslav Mejzr, Miroslav Punčochář, Jan Zeman

  Na první schůzi nového předsednictva konané 23. března byli zvoleni podle počtu hlasů z valného shromáždění Jiří Dlouhý, Miroslav Martiš a Eva Tylová místopředsedy

  Přinášíme Vám podrobný zápis z volby funkcionářů STUŽ

  ZÁPIS Z VOLEB PŘEDSEDY, ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA A ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE

   

  1) Výsledky voleb do předsednictva

   

  Počet

  hlasů

  Pořadí

  Jméno

  44

  1

  Jiří Dlouhý

  38

  2

  Karel Jech

  38

  2

  Jiří Kulich

  38

  2

  Ivan Rynda

  34

  3

  Ondřej Velek

  33

  4

  Ivan Dejmal

  33

  4

  Miroslav Martiš

  29

  5

  Martin Bursík

  24

  6

  Miroslav Punčochář

  23

  7

  Jiří Roth

  21

  8

  Jiří Fencl

  21

  8

  Jiří Nečas

  20

  9

  Miroslav Andrt

  14

  10

  Tomáš Hák

  14

  10

  Zdeněk Joukl

  9

  11

  Jaroslav Mentberger

   

  Počet členů předsednictva je na základě usnesení valného shromáždění 10,

  6 ostatních zvolených kandidátů jsou náhradníci, kteří postupují do předsednictva v případě odchodu některého člena v pořadí daném počtem obdržených hlasů.

  Za správnost:

  předseda volební komise:

  Eva Vavroušková       

  členové:

  František Korbel

  Jana Zelenková

  V Praze dne 6. března 2001

  2) Výsledky volby předsedy

   

  Počet hlasů

  Pořadí

  Jméno

  45

  1

  Pavel Šremer

   

   

   

   

   

   

   3) Volba revizní komise

  Počet hlasů

  Pořadí

  Jméno

  45

  1

  Jaroslav Mejzr

  44

  2

  Hana Horynová

   

   

   

   

  Hlasovalo celkem:                    46

  Počet neplatných lístků:              0

  Celkem platných hlasů: 46

  Na prvním zasedání nového předsednistva byli zvoleni místopředsedové STUŽ

  Na svém prvním zasedání dne 1. dubna zvolilo nové předsednictvo tyto místopředsedy:

  ing. Jiří Dlouhý

  ing. Karel Jech

  ing. Miroslav Martiš

   

  Kromě toho proběhla obsáhlá diskuse s ing. Vinšem, zastupujícím Národní lesnický komitét k dopisu Hnutí duha k problematice Šumavského národního parku, ke kterému se STUŽ připojila.

  Předsednitvo také projednalo přípravu besedy, která se bude konat dne 6. června.

  Na svém Valném shromáždění přijala STUŽ následující usnesení:

  Usnesení valného shromáždění STUŽ ze dne 4. března 2003

  1)      VS schvaluje změnu stanov v následujícím znění.

  a)      v článku 1 ze mění adresa sídla společnosti na Krátká 26, 100 00 Praha 10

  b)      v článku 7.3.

  • 1. věta začíná následujícím textem: „Předsedu, členy předsednictva Společnosti a členy revizní komise (revizora) volí valné shromáždění...."
  • Na konec článku 7.3. se doplňuje věta: „Počet členů předsednictva a počet členů revizní komise stanoví valné shromáždění".

  2)      Valné shromáždění pověřuje předsednictvo úpravou dalších článků stanov tak aby byly ve shodě s navrženou změnou

  3)      Valné shromáždění stanoví počet členů předsednictva na 10 a počet členů revizní komise na 2

  4)      Valné shromáždění vyzývá členy a nově zvolené předsednictvo k vyvinutí úsilí o zvýšení počtu kandidátů na členy předsednictva, předsedu a členy revizní komise. Zároveň upozorňuje na to, že na kandidátce je malé zastoupení žen.

  5)      Valné shromáždění volí předsedou Společnosti Pavla Šremera, členy předsednictva Jiřího Dlouhého, Karla Jecha, Jiřího Kulicha, Ivana Ryndu, Ondřeje Velka, Ivana Dejmala, Miroslava Martiše, Martina Bursíka, Miroslava Punčocháře a Jiřího Rotha, členy revizní komise Jaroslava Mejzra a Hanu Horynovou. Náhradníky předsednictva Jiřího Fencla, Jiřího Nečase, Miroslava Andrta, Tomáše Háka, Zdeňka Joukla a Jaroslava Mentbergra.

  6)      Valné shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření Společnosti za rok 2002 a revizní zprávu Společnosti za rok 2002

  7)      Valné shromáždění STUŽ  žádá Radu pro udržitelný rozvoj ČR, aby jako jeden ze svých prvních kroků uvedla v život souhrnný celek indikátorů kvality života a tento celek předkládala v pravidelných intervalech a ve srozumitelné formě veřejnosti.

  8)      Valné shromáždění doporučuje předsednictvu zabývat se nejen přírodním, ale i umělým prostředím, např. čistotou měst.

  9)      Valné shromáždění schvaluje zprávu o činnosti Společnosti za rok 2002 a návrh činnosti Společnosti na rok 2003

  10)  Valné shromáždění schvaluje vstup kolektivního člena - společnosti „PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství, o.s.

   

  Valné shromáždění:

  • Schvaluje:
   • zprávu o činnosti STUŽ za rok 2001,
   • zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2001,
   • plán činnosti STUŽ na rok 2002,
   • plán hospodaření STUŽ na rok 2002 a
   • zprávu revizní komise za rok 2001.
  • Pověřuje předsednictvo STUŽ, aby sledovalo možnosti k zamezení možných ztrát vlivem změn devizových kursů.
  • Pověřuje předsednictvo, aby zajistilo provedení návrhů opatření, obsažených v revizní zprávě.
  • Schvaluje čestné předsednictvo ve složení Blanka Bohdanová, Doc. MUDr. Martin Bojar, MUDr. Jan Cimický, Csc., Táňa Fišerová, Doc.Ing. Fedor Gál, DrSc., Prof. RNDr. Emil Hadač, RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Hazel Henderson, Jaroslav Hutka, Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., Jiřina Juláková, prom. chem., Jan Kačer, doc. prof. RNDr. Hana Librová, Prof. Dr. Erazim Kohák, doc. PhDr. Miluše Kubíčková, Prof. Milan Machovec, RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc. (in memoriam), Prof. RNDr. Milena Rychnovská, Prof. Vladimír Srb, Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., Jana Štroblová, Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc (in memoriam), Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.
  • Schvaluje změnu sídla organizace na adresu Krátká 26, Praha 10 a pověřuje předsednictvo zajištěním formalit spojených l přesídlením.
  • Schvaluje výši odvodů členských příspěvků členů regionálních poboček dle čl. 7.1 stanov takto: 150 Kč pro výdělečně činné a 30 Kč pro ostatní.
  • Bere na vědomí zánik regionální pobočky Olomouc a pověřuje předsednictvo vyřízením formalit spojených se zánikem pobočky.

  Za návrhovou komisi: Čapek, Dlouhý, Jech.

  1) Valné shromáždění schvaluje zprávu o činnosti STUŽ za rok 1999 a plán činnosti na rok 2000 a ukládá předsednictvu, aby se postupně zabývalo náměty, které zazněly v diskusi a informovalo členstvo o výsledcích jejich projednání a faktických opatřeních.

  2) Valné shromáždění bere na vědomí informaci ing. Ondřeje Velka, předsedy ČSŽP o možnostech konkrétní spolupráce ČSŽP a STUŽ.

  Valné shromáždění ukládá předsednictvu STUŽ dojednat formy spolupráce informačního propojení s Českou společností pro životní prostředí (ČSŽP) – např. výměna zpravodajů, vzájemné informování o akcích. Valné shromáždění vyzývá členy a vedoucí odborných sekcí, aby využili nabídky ČSŽP k pořádání společných odborných akcí.

  3) Valné shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření STUŽ za rok 1999 a vyslovuje poděkování za dlouhodobý výkon práce účetní STUŽ Miladě Vorlové.

  4) Valné shromáždění schvaluje návrh rozpočtu STUŽ na rok 2000 s návrhem na zvýšení položky “Služby pro STUŽ“ (účetní, tajemnice) o 100 000 Kč v případě dostatečného kladného výsledku hospodaření STUŽ za rok 2000.

  5) Valné shromáždění schvaluje zprávu revizní komise za rok 1999.

  6) Valné shromáždění schválilo zvýšení členských příspěvků na 500 Kč za rok pro osoby výdělečně činné a vyzývá osoby, které jsou toho schopné, aby přispívaly částkou 1000 Kč.

  7) Schvaluje jmenování prof. Vladimíra Srba paní Hazel Henderson členy čestného předsednictva.

  Za návrhovou komisi

  Jiří Dlouhý, Jiří Kulich, Pavel Nováček

   

  Hlavní náměty, které zazněly v diskusi:

   

  - návrh statutu pasivního členství,

  - námět na vytvoření odborných skupin, orientovaných na rozvoj STUŽe (pro problematiku financování, pro rozvoj působení na veřejnost),

  - návrh na sledování využití financí programu Sapard, především v regionech,

  - námět na spolupráci s Českou společností pro životní prostředí,

  - zapojení se do procesu přípravy legislativy IPPC a PRTR včetně ustavení odborné sekce,

  - zlepšení mediální informovanosti veřejnosti o problematice TUR a vlastní STUŽ,

  - vytvoření odborné sekce pro globalizaci,

  - je třeba předkládat náměty, které také pomůžeme realizovat, případně zrealizujeme vlastními silami,

  - návrh na zrušení celého předsednictva, exemplárního potrestání a vyloučení z osady,

  - návrh na zabývání se dioxinovou problematikou.

  1. Valné shromáždění schvaluje změny stanov předložené předsednictvem v článcích 7.1a, 7.3, 8, 8.1, 8.3, 8.4 a 8.5

  2. Valné shromáždění:

  -         schvaluje vstup občanského sdružení “Ateliér životního prostředí” jako kolektivního člena do STUŽ

  -         zmocňuje předsednictvo ke sjednání písemné smlouvy s tímto sdružením a to neprodleně po registraci sdružení

  3. Valné shromáždění rozhodlo o vyloučení PhDr. Michala Škapy ze Společnosti pro trvale udržitelný život

  4. Valné shromáždění zmocňuje tímto předsednictvo, aby v případě nezbytnosti včlenilo adresu do článku 1 stanov a tuto adresu v budoucnu aktualizovalo.

  Valné shromáždění

  • vyslovuje poděkování odstupujícímu předsednictvu a předsedovi a ostatním členům, kteří se podíleli na činnosti STUŽ, jmenovitě Nadě Johanisové za práci na Zpravodaji.
  • doplňuje do cílů činnosti STUŽ na rok 1999 program “Člověk a prostředí” - Výchova k udržitelnému způsobu života, v bodě 17 plánu činnosti na rok 1999 vypouští slovo “budoucí”.
  • schvaluje zprávu o činnosti STUŽ za rok 1998, koncepci činnosti STUŽ v nejbližších letech a Plán činnosti STUŽ na rok 1999 (s úpravami podle předchozích připomínek).
  • schvaluje s platností od 1.4.99 zvýšení členských příspěvků na 100 Kč pro osoby, které nejsou výdělečně činné a 300 Kč pro ostatní.
  • schvaluje Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 1998, Rozpočet STUŽ na rok 1999 a Zprávu revizní komise za rok 1998.
  • schvaluje změny stanov ve znění projednaném na valném shromáždění,
  • ukládá předsednictvu oznámit změny stanov na MV ČR dle zákona o sdružování,
  • volí čestným členem STUŽ prof. RNDr.Milenu Rychnovskou, DrSc.
  • volí čestné předsednictvo ve složení Jana Štroblová, Jaroslav Hutka, Emil Hadač, Jaroslav Stoklasa, Čestmír Jech, Jan Cimický, Erazim Kohák, Jan Kačer, Martin Bojar, Zdeněk Veselovský, Fedor Gál, Blanka Bohdanová, Hana Librová, Mikuláš Huba, Milena Rychnovská.
  • volí předsedou STUŽ pana Pavla Šremera, předsednictvo STUŽ ve složení Ivan Dejmal, Igor Míchal, Petr Kužvart, Martin Říha, Jiří Dlouhý, Ivan Rynda, Karel Jech, Naďa Johanisová, Jiří Kulich, Karel Čapek, Miroslav Martiš, Miroslav Punčochář, Michal Franek, Jiřína Juláková, Milan Macháček a Václav Hála.a revizní komisi ve složení Jaroslav Mejzr, Eliška Nováková, Jan Zeman

  V Praze dne 2.3.1999

  Za návrhovou komisi Jiří Dlouhý

  Mimořádné valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život:

  1. 1.schvaluje:
   1. a)Zprávu o činnosti STUŽ za období únor 1996 až únor 1997, připravenou Igorem Míchalem a Evou Vavrouškovou a předloženou odstupujícím předsednictvem STUŽ a doplněnou Janou Hajduchovou a Jiřinou Julákovou o dvě pořádané akce, pozměněnou a doplněnou Petrem Kužvartem informací o grantu, doplněnou Martinem Říhou o dodání expertízy, doplněnou Janem Zemanem a dalšími členy o ohlasy činnosti STUŽtisku (všechny změny a doplňky jsou zahrnuty do opraveného znění Zprávy - viz příloha),
   2. b)Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 1996, předloženou odstupujícím předsednictvem STUŽ,doplňujícím usnesením v bodě 4. c)“,
   3. c)revizní zprávu, předloženou revizní komisí,
   4. d)rozpočet na rok 1997 a dává mandát nově zvolenému předsednictvu, aby rozpočet upravilo podle reálných finančních možností,
   5. e)změny a doplňky stanov STUŽ a výslednou podobu stanov STUŽ uvedenoupříloze;
  2. 2.bere na vědomí:
   1. a)zprávy o činnosti regionálních poboček STUŽ,
   2. b)zprávu o průběhu konferenceOlomouci;
  3. 3.volí:
   1. a)předsedou STUŽ Pavla ŠREMERA,
   2. b)přímo volenými členy předsednictva následujících 16 členů STUŽ:

  Ivan Dejmal, Jiří Dlouhý, Jana Hajduchová, Václav Hála, Karel Jech, Naďa Johanisová, Jiřina Juláková, Jiří Kulich, Petr Kužvart, Miroslav Martiš, Igor Míchal, Bedřich Moldan, Pavla Polechová, Ivan Rynda, Martin Říha, Eva Vavroušková;

  1. 4.ukládá:
   1. a)příštímu valnému shromáždění (předpokládanému na rok 1998): předložit návrh doplnění stanov STUŽ o pravidla činnosti a spolupráce regionálních poboček se systémovým využitím všech získaných zkušeností. Tento návrh publikovat předem ve Zpravodaji STUŽ, aby sením mohlo seznámit veškeré členstvo,
   2. b)nově zvolenému předsednictvu: stanovit pravidla, závazná pro vedení agendy „Ohlasy činnosti STUŽtisku“ s tím, že tato oblast bude rozdělena do dvou částí: - ohlasy činnosti STUŽ v tisku,
             - vlastní publikační činnost členů STUŽ, podepsaná např. „člen STUŽ“,
   3. c)nově zvolenému předsednictvu: zveřejnit ve Zpravodaji STUŽ podrobný rozpis položek ze Zprávy o hospodaření STUŽ za rok 1996 „pořízení investic“ a „tisk a ostatní služby“.

   

  Praha, Novotného lávka 4. února 1997

  za návrhovou komisi: Jiří Dlouhý, Jiří Kulich, Ivan Rynda

  Společnost pro trvale udržitelný život
  Zpravodaj STUŽ
  ISSN 1802-3053


  Creative Commons License