Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Usnesení valného shromáždění STUŽ,

konaného v úterý 5.3.2013 od 16 hodin

v Praze 1, Novotného lávka 5

Valné shromáždění STUŽ schvaluje zprávu o činnosti STUŽ v roce 2012, plán činnosti na rok 2013, zprávu o hospodaření za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013, přičemž k původně navrhovanému plánu činnosti připojuje body:

10 - zapojit STUŽ do projektů;

11 - oživit kontakt s čestným předsednictvem;

12 - zlepšit informovanost politiků a médií;

13 - věnovat se hlouběji problematice NP Šumava a v souvislosti s tím zorganizovat v dané oblasti exkursi

Valné shromáždění STUŽ bere na vědomí zprávu o revizi hospodaření za rok 2012 a zprávy o činnosti Českolipské, Táborské a Východočeské pobočky.

Valné shromáždění STUŽ schvaluje na nastávající volební období předsednictvo v počtu 6 členů a revizní komisi v počtu 2 členů.

Na valném shromáždění STUŽ 5. 3. 2013 bylo přítomno 22 hlasujících členů. Předsedou byl zvolen Jiří Dlouhý (22 hlasů), předsednictvo ve složení: Miroslav Martiš (21 hlasů), Eva Rychlíková (21),Pavel Šremer (20), Jiří Bendl (18), Miloš Tuháček (18),Marcela Křížová (15), a revizní komise ve složení Jaroslav Mejzr (22), Miroslav Punčochář (22). Náhradnicí předsednictva byla zvolena Marie Čcheidzeová (12).

Valné shromáždění STUŽ schvaluje čestné předsednictvo v dosavadním složení.

Valné shromáždění STUŽ pověřuje předsednictvo případnou technickou změnou stanov tak, aby byla v souladu s novým občanským zákoníkem.

V Praze 5. 3. 2012

 

 1. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2013 (21-0-0)
 2. Valné shromáždění schvaluje Plán činnosti STUŽ na rok 2014 se zahrnutými náměty vzešlými z Valného shromáždění (21-0-0)
 3. Valné shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2013 (21-0-0)
 4. Valné shromáždění schvaluje Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2014 (22-0-0)
 5. Valné shromáždění bere na vědomí Revizní zprávu za rok 2013 (22-0-0)
 6. Valné shromáždění pověřuje předsednictvo, ab v případě nutnosti provedlo technické úpravy stanov STUŽ tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. Tyto úpravy podléhají schválení nejbližším valným shromážděním. (21-1-0)
 7. Valné shromáždění bere na vědomí zprávy Východočeské a Jihočeské pobočky. (22-0-0)

Dne 3. 4. 2014 za návrhovou komisi Jiří Bendl

Z á p i s

z valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, které se konalo

dne 6. března 2012 v Domě VTS na Novotného lávce v Praze 1

___________________________________________________________________________

 

Valné shromáždění bylo svoláno v souladu se Stanovami STUŽ písemnou pozvánkou zaslanou v předstihu 30 dní všem členům, tedy nikoliv jako součást Zpravodaje STUŽ jako v minulosti.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Průběh valného shromáždění moderoval předseda STUŽ Ing. Jiří Dlouhý podle programu, pozměněného oproti programu uvedenému v písemném podkladu pro shromáždění, v tomto pořadí:

1. Zahájení a organizační pokyny (přednesl Ing. Jiří Dlouhý)

2. Volba mandátového komisaře (zvolen p. b. Pavel Šremer) a návrhové komise (zvoleni Ing. Jiří Fencl a Ing. arch. Martin Říha)

3. Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2011 dostali účastníci písemně u prezence, takže Ing. Jiří Dlouhý vyzvedl jen hlavní aktivity STUŽ v minulém roce. Ke zprávě proběhla krátká diskuze s některými doplněními této informace a poté byla zpráva plénem schválena.

4. Následovala Zpráva o činnosti Východočeské pobočky STUŽ, kterou přednesl její předseda Miroslav Petr. Zpráva byla vzata na vědomí.

5. Od 17.10 hodin proběhla vložená přednáška RNDr. Radoslava Štědroně z Ostravy na téma Krajíčkova zákona o přírodních zdrojích a jejich konsekvencích pro dlouhodobě udržitelný život v blízké i vzdálené budoucnosti, následovaná delší a živou diskusí.

6. Po tomto vystoupení přednesl předseda Ing. Jiří Dlouhý návrh plánu činnosti STUŽ na rok 2012. Obsahoval každoměsíční schůze předsednictva a besedy pro veřejnost v Domě VTS na Novotného lávce, tematické exkurze, vydávání stanovisek k aktuálním problémům životního prostředí ČR, rozvíjení aktivit v rámci utvořené Platformy udržitelného rozvoje, pokrývající kromě environmentálního i ekonomický a sociální pilíř udržitelnosti, spoluúčast členů nebo delegátů STUŽ na akcích partnerských organizací, společenské a osvětové akce při příležitostech STUŽovratů a STUŽodenností, za naléhavý považuje úkol přivést do STUŽ více mladých lidí. Z připomínek a námětů uplatněných v diskuzi byl plán doplněn o aktuální úkoly:

a) věnovat se nadále aktivitám, souvisejícím s přípravou letošní světové konference o životním prostředí Rio+20 v Rio de Janeiro,

b) spolupodílet se v rámci aktivit Zeleného kruhu i samostatně na zpracování návrhu kritérií komplexního hodnocení projektů, ucházejících se o podporu z fondů EU v plánovacím období 2014 - 2020 z hlediska jejich příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti (ve všech třech pilířích),

c) pro nábor nových členů do STUŽ zpracovat a šířit náborový propagační prospekt či leták, který by naši společnost představil i mimo akce STUŽ, např. na školách ap.,

d) zvážit jiný formát konání (alespoň nevolebních) valných shromáždění, než je každoroční obětování celého jednoho termínu besedy, např. právě spojení s některou tematickou besedou.

V této doplněné podobě byl plán činnosti STUŽ na rok 2012 schválen.

7. Poté předseda Ing. Jiří Dlouhý představil krátce Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2011 a Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví, které byly rovněž součástí písemného podkladu. Zpráva o hospodaření byla shromážděním schválena, zpráva revizní komise byla vzata na vědomí.

8. Předseda STUŽ Ing. Jiří Dlouhý pak prezentoval návrh rozpočtu STUŽ na rok 2012, který byl bez připomínek schválen.

Plán činnosti a rozpočet STUŽ na rok 2012, které nebyly součástí písemných podkladů pro jednání, budou zveřejněny v příštím Zpravodaji STUŽ.

9. V bodu „různé“ byly zodpovězeny některé dotazy na aktuální kauzy narušování zeleně v Praze a okolí z pléna a v té souvislosti byl formulován další úkol pro předsednictvo STUŽ, aby byl na webových stránkách STUŽ vytvořen jakýsi „rozcestník“ s odkazy na odborníky nebo instituce, na které je možné se obracet o radu nebo o pomoc při řešení konkrétních kauz v území.

Zazněla zde také informace o konání semináře Rio+20 dne 15. 3. 2012 od 9.00 hodin v nové Národní technické knihovně v Praze 6 (pozvánka je na webu STUŽ) s žádostí o šíření této informace a přizvání dalších zájemců o účast.

Ing. arch. Říha informoval o konání semináře „Kvalita veřejného prostoru“ na výstavišti PVA v Letňanech 23. 3. 2012, připraveném Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

10. Poté byl přečten návrh usnesení, zpracovaný návrhovou komisí a po doplnění o příspěvky z pléna bylo usnesení valného shromáždění schváleno v následujícím znění:

U s n e s e n í

valného shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, které se konalo v Praze 1

v Domě vědecko-technických společností na Novotného lávce dne 6. března 2012

 

Valné shromáždění STUŽ

 

I. schvaluje

- Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2011

- Zprávuohospodaření STUŽ za rok 2011

- Plán činnosti STUŽ na rok 2012

- Návrh rozpočtu STUŽ na rok 2012

- Návrh usnesení, připravený návrhovou komisí a doplněný o náměty a připomínky z diskuse k němu z pléna, tzn.

o vč. požadavku na aktivní účast na přípravě české účasti na světové konferenci o ŽP Rio+20 v Rio de Janeiru,

o vč. účasti na zpracování kritérií komplexního hodnocení programů a projektů, ucházejících se o podporu z fondů EU v plánovacím období 2014 - 2020, z hlediska jejich příspěvku k dlouhodobé udržitelnosti života,

o vč. úkolu pro předsednictvo zvážit jiný formát konání valných shromáždění STUŽ bez obětování celého jednoho z termínů besed,

o vč. námětu na zpracování a vydání propagačního prospektu či letáku STUŽ pro nábor nových mladých členů.

II. bere na vědomí

- Zprávu Východočeské pobočky STUŽ za rok 2011, přednesenou jejím předsedou Miroslavem Petrem,

- Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví STUŽ za rok 2011,

III. ukládá

předsednictvu STUŽ

- zvážit jiný formát konání příštích valných shromáždění tak, aby jeho konání nebyl obětován celý jeden termín konání pravidelných besed STUŽ, např. sloučením (alespoň nevolebních) valných shromáždění s některou z besed v prodlouženém čase,

- uvážit možnost a případně i zadat zpracování návrhu a vytištění propagačního náborového prospektu či letáku STUŽ pro získávání nových členů i mimo akce STUŽ, např. ve školách ap.

- vytvořit na webových stránkách STUŽ „rozcestník“ s odkazy na odborníky nebo instituce, kam se obracet o radu či o pomoc při různých aktuálních kauzách v území.

11. Poté předsedající Ing. Jiří Dlouhý shromáždění ukončil.

Zapsali:

Ing. Jiří Fencl, Ing. arch. Martin Říha

 

Valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, konané 1.3. 2011

1. schválilo program, navržený předsednictvem STUŽ;

2. schválilo mandátovou komisi ve složení Marcela Křížová, Jiří Roth, volební komisi ve složení Jana Dlouhá, Eva Horová, Eva Rychlíková a návrhovou komisi ve složení: Martin Říha, Jiří Nečas;

3. schválilo, že počet členů předsednictva bude 6 a počet členů revizní komise 2;

4. schválilo zprávu o činnosti STUŽ za rok 2010 a plán činnosti STUŽ na rok 2011, doplněný o dva náměty uvedené v zápisu;

5. schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2010 s tím, že ukládá předsednictvu vysvětlit po návratu Ing. Vavrouškové z dovolené položku "ostatní služby spojené s realizací projektu", které svou výší přispívají k zápornému hospodářskému výsledku;

6. schválilo rozpočet na rok 2011;

7. vzalo na vědomí zprávu revizní komise o účetnictví za rok 2010;

8. Uložilo předsednictvu STUŽ zlepšit mediální prezentaci výsledků práce STUŽ pro veřejnost a do sdělovacích prostředků;

9. Vyslechlo zprávy o činnosti poboček Východočeské a Českolipské a Jizerskohorské regionální skupiny;

10. Vzalo na vědomí změnu Chomutovské pobočky na regionální skupinu;

11. Na příští funkční období zvolilo jako předsedu STUŽ Ing. Jiřího Dlouhého, jako členy předsednictva prom. biol. Pavla Šremera , Ing. arch. Martina Říhu, Mgr. Evu Horovou, RNDr. Jiřího Nečase, MUDr. Evu Rychlíkovou a Ing. Jiřího Fencla, jako náhradníky předsednictva (v uvedeném pořadí) PaedDr. Jiřího Rotha, Marcelu Křížovou a Ing. Zdeňka Joukla, jako členy revizní komise pak Ing. Jaroslava Mejzra a Ing. Miroslava Punčocháře, Dr.Sc.;

12. Pověřilo Předsednictvo úkolem pomoci českolipské pomoci při hledání a využívání nejen nástrojů ochrany přírody a krajiny, nýbrž i ochrany památek při ochraně zeleně jako součásti jak parků a zámeckých či klášterních zahrad, tak i krajiny krajinného rázu;

13. Pověřilo předsednictvo dořešit vyklizení prostor v Krátké ul. v Praze 10 a v té souvislosti nahlásit změnu sídla STUŽ, a zajistit změnu adresy na Krkonošská 1, Praha 2;

14. Připomenout vládě, ať již samostatně nebo v Zeleném kruhu, její programové prohlášení, v němž je uvedeno, že se zasadí o zachování územních ekologických limitů těžby v SHP.

 

 

Praha 2.3.2011                                          Ing. arch. Martin Říha v.r.,RNDr. Jiří Nečas, v.r.

Valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, konané 2.3. 2010 po projednání a diskusi

I. schvaluje

zprávu o činnosti STUŽ za rok 2009, plán činnosti STUŽ na rok 2010, zprávu o hospodaření za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010;

II. bere na vědomí

zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a účetnictví za rok 2009;

III. ukládá

předsednictvu STUŽ

a)zvážit zřízení mediální skupiny pro prezentaci programu, seminářů, stanovisek a dalších činností STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

b) zvážit možnosti aktivnějšího využití rezervy (zůstatku) na účtu STUŽ ve prospěch činnosti STUŽ (na návrh. Z. Joukla);

c) uvažovat o případném zřízení odborné pracovní skupiny pro dopravu a životní prostředí (na návrh. J. Zemana) a v rámci její činnosti věnovat pozornost snaze některých krajů rušit tzv. „nerentabilní tratě“.

Praha 2. 3. 2010 Ing. arch Martin Říha, RNDr. Jiří Nečas

1. VS schvaluje Zprávu o činnosti STUŽ za rok 2007 a Plán činnosti na rok 2008 s dodatky formulovanými v diskusi.
2. VS schvaluje Zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2007, Zprávu revizní komise o kontrole účetnictví a rozpočet na rok 2008.
3. VS vzalo na vědomí zprávu o bohaté činnosti Východočeské pobočky, přednesenou Mirkem Petrem a námět vypracovat propagační leták či širší materiál propagující STUŽ.

Usnesení bylo schváleno v 17:40

Zapsali: Ing. Arch Martin Říha RNDr. Jiří Nečas

 •  VS rozhodnulo, že počet členů předsednictva zůstává 10 + předseda
 •  VS schválilo zprávu o činnosti STUŽ za rok 2004 po zapracování připomínek z pléna
 •  VS schválilo zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2004 a revizní zprávu STUŽ za rok
 • 2004
 •  VS schválilo návrh rozpočtu na rok 2005
 •  VS schválilo návrh činnosti STUŽ na rok 2005
 •  VS zvolilo
  • předsedou STUŽ Pavla Šremera
  • předsednictvo ve složení: Ivan Dejmal, Jiří Dlouhý, Eva Tylová, Miroslav Martiš, Ondřej Velek, Jiří Nečas, Jiří Kulich, Ivan Rynda, Jiří Roth, Marcela Křížová
  • o náhradníky předsednictva STUŽ: Jan Piňos, Jiří Fencl, Zdeněk Joukl
  • o revizní komisi STUŽ ve složení: Jaroslav Mejzr, Miroslav Punčochář, Jan Zeman

Na první schůzi nového předsednictva konané 23. března byli zvoleni podle počtu hlasů z valného shromáždění Jiří Dlouhý, Miroslav Martiš a Eva Tylová místopředsedy

1) Valné shromáždění schvaluje zprávu o činnosti STUŽ za rok 1999 a plán činnosti na rok 2000 a ukládá předsednictvu, aby se postupně zabývalo náměty, které zazněly v diskusi a informovalo členstvo o výsledcích jejich projednání a faktických opatřeních.

2) Valné shromáždění bere na vědomí informaci ing. Ondřeje Velka, předsedy ČSŽP o možnostech konkrétní spolupráce ČSŽP a STUŽ.

Valné shromáždění ukládá předsednictvu STUŽ dojednat formy spolupráce informačního propojení s Českou společností pro životní prostředí (ČSŽP) – např. výměna zpravodajů, vzájemné informování o akcích. Valné shromáždění vyzývá členy a vedoucí odborných sekcí, aby využili nabídky ČSŽP k pořádání společných odborných akcí.

3) Valné shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření STUŽ za rok 1999 a vyslovuje poděkování za dlouhodobý výkon práce účetní STUŽ Miladě Vorlové.

4) Valné shromáždění schvaluje návrh rozpočtu STUŽ na rok 2000 s návrhem na zvýšení položky “Služby pro STUŽ“ (účetní, tajemnice) o 100 000 Kč v případě dostatečného kladného výsledku hospodaření STUŽ za rok 2000.

5) Valné shromáždění schvaluje zprávu revizní komise za rok 1999.

6) Valné shromáždění schválilo zvýšení členských příspěvků na 500 Kč za rok pro osoby výdělečně činné a vyzývá osoby, které jsou toho schopné, aby přispívaly částkou 1000 Kč.

7) Schvaluje jmenování prof. Vladimíra Srba paní Hazel Henderson členy čestného předsednictva.

Za návrhovou komisi

Jiří Dlouhý, Jiří Kulich, Pavel Nováček

 

Hlavní náměty, které zazněly v diskusi:

 

- návrh statutu pasivního členství,

- námět na vytvoření odborných skupin, orientovaných na rozvoj STUŽe (pro problematiku financování, pro rozvoj působení na veřejnost),

- návrh na sledování využití financí programu Sapard, především v regionech,

- námět na spolupráci s Českou společností pro životní prostředí,

- zapojení se do procesu přípravy legislativy IPPC a PRTR včetně ustavení odborné sekce,

- zlepšení mediální informovanosti veřejnosti o problematice TUR a vlastní STUŽ,

- vytvoření odborné sekce pro globalizaci,

- je třeba předkládat náměty, které také pomůžeme realizovat, případně zrealizujeme vlastními silami,

- návrh na zrušení celého předsednictva, exemplárního potrestání a vyloučení z osady,

- návrh na zabývání se dioxinovou problematikou.

Valné shromáždění:

 • Schvaluje:
  • zprávu o činnosti STUŽ za rok 2001,
  • zprávu o hospodaření STUŽ za rok 2001,
  • plán činnosti STUŽ na rok 2002,
  • plán hospodaření STUŽ na rok 2002 a
  • zprávu revizní komise za rok 2001.
 • Pověřuje předsednictvo STUŽ, aby sledovalo možnosti k zamezení možných ztrát vlivem změn devizových kursů.
 • Pověřuje předsednictvo, aby zajistilo provedení návrhů opatření, obsažených v revizní zprávě.
 • Schvaluje čestné předsednictvo ve složení Blanka Bohdanová, Doc. MUDr. Martin Bojar, MUDr. Jan Cimický, Csc., Táňa Fišerová, Doc.Ing. Fedor Gál, DrSc., Prof. RNDr. Emil Hadač, RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Hazel Henderson, Jaroslav Hutka, Doc. RNDr. Čestmír Jech, CSc., Jiřina Juláková, prom. chem., Jan Kačer, doc. prof. RNDr. Hana Librová, Prof. Dr. Erazim Kohák, doc. PhDr. Miluše Kubíčková, Prof. Milan Machovec, RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc. (in memoriam), Prof. RNDr. Milena Rychnovská, Prof. Vladimír Srb, Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., Jana Štroblová, Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc (in memoriam), Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc.
 • Schvaluje změnu sídla organizace na adresu Krátká 26, Praha 10 a pověřuje předsednictvo zajištěním formalit spojených l přesídlením.
 • Schvaluje výši odvodů členských příspěvků členů regionálních poboček dle čl. 7.1 stanov takto: 150 Kč pro výdělečně činné a 30 Kč pro ostatní.
 • Bere na vědomí zánik regionální pobočky Olomouc a pověřuje předsednictvo vyřízením formalit spojených se zánikem pobočky.

Za návrhovou komisi: Čapek, Dlouhý, Jech.


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License