Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter


Dne 9. května 2005 uspořádala Chomutovská pobočka společně se Stranou zelených a Rotary Clubem v Chomutově veřejnou besedu o obnovitelných zdrojích energie. Besedy se zúčastnili jak studenti, tak i široká veřejnost, která se zajímá o energetické problémy zdejšího regionu. Na osmdesát posluchačů vyslechlo zasvěcený úvod od RNDr. Martina Bursíka a v druhé části besedy exministr odpovídal na zvídavé otázky o větrných elektrárnách, slunečních kolektorech i využívání biomasy k získávání energie. Z auditoria se ozvaly i zkušenosti s provozem větrné elektrárny v Loučné v Krušných horách.

Na 8. červen se připravovala další akce pořádaná stejnými organizacemi, beseda o Euroústavě. Besedu vedl dr. Jiří Roth a MUDr. Džamila Stehlíková, předsedkyně krajské rady SZ. Účast byla poznamenaná negativním přijetím ústavy ve Francii a v Holandsku. Ani po dvou hodinách debaty nedospěli její účastníci k jednotnému stanovisku. Na jedné straně se ozývaly hlasy, volající po pokračování ratifikačního procesu bez ohledu na „NE“ Francouzů a Nizozemců. Na straně druhé převládal názor, že návrh ústavy ve stávající podobě je nehlasovatelný, neboť nelze pominout stanovisko občanů dvou zemí. Všichni účastnici debaty by přivítali kroky vlády, která by nejen začala podrobněji informovat o Euroústavě, ale zároveň reflektovat stanoviska občanů jak kladná, tak odmítavá a tlumočit je dál, směrem k evropským institucím. Návrh Ústavy by měl vznikat nejen podle představ úředníků a politiků v Bruselu, ale především podle představ řadových obyvatel jednotlivých zemí. Pak by to byla nejen Ústava pro Evropu, ale Ústava pro občany Evropy.

Členové Chomutovské pobočky z Podkrušnohorského zooparku se podíleli na organizaci tradičního Dne Země a od počátku května hostili studenty umělecké školy z města Bulawayo v africké Zimbabwe. Soubor uspořádal řadu koncertů, na nichž předvedl zpěvy a tance na motivy tradičního afrického umění. Finanční výtěžek koncertu, doplněný o zisky z prodeje upomínkových předmětů a CD, bude věnován dětem v Zimbabwe. Jedná se o sirotky, kterým rodiče zemřeli na AIDS.

PaedDr. Jiří Roth, předseda pobočky v Chomutově
V roce 2003 naše pobočka opětovně podala žádost o podporu u Fondu malých projektů Phare na projekt „Mapování nelesních zemědělských pozemků“. Žádost byla bohužel vrácena pro formální nedostatky, ale žádost budeme opakovat na jaře 2004. Zatím však z dotace Severočeských dolů a. s. Chomutov byla zpracována metodika podle originálu německého partnera, jenž obdobný projekt realizuje v Sasku.

Pobočka přihlásila do Fordovy Nadace na podporu životního prostředí projekt „Budování příměstské rekreační oblasti Kamencové jezero – Podkrušnohorský zoopark“. Přestože projekt nedosáhl žádného předního umístění, byla účast oceněna upomínkovým dárkem.

Pro rok 2004 byly připraveny podklady k podání žádosti o dotaci na projekt „Příroda bez hranic“. Výstupem projektu bude obrazová publikace o přírodních zajímavostech Euroregionu Krušnohoří na obou stranách hraničních hor .

Začátek roku byl věnován kampani 30 dnů pro neziskový sektor. Naše pobočka byla pověřena Radou ANOÚK, aby organizovala síť NNO v regionu a tak prostřednictvím internetu předává informace zapojeným neziskovým organizacím, včetně dokumentů vhodných pro jejich činnost. Pobočka zorganizovala výstavku o činnosti NNO a uspořádala tiskovou besedu pro novináře.

Další aktivitou, na kterou se soustředili členové pobočky, byla kampaň k referendu o vstupu do Evropské unie. Podíleli jsme se na projektu koordinovaném Radou Asociace NNO Ústeckého kraje a v okrese zorganizovali několik besed s veřejností, především v klubech důchodců.

Tradičně se pobočka podílela na Dnu Země, pořádaném Podkrušnohorským zooparkem a na Dnu zvířat.

Letos jsme opětovně zahajovali Den vodohospodářského filmu a ekofilmu v Povodí Ohře. Pomohli jsme vybrat vhodné filmy a po oba dny konání jsme provedli vstupní besedu pro návštěvníky, především z řad školní mládeže.

Během celého roku jsme připravili řadu besed o životním prostředí a udržitelném rozvoji pro občany Chomutova. Besedy se většinou konaly v Podkrušnohorském zooparku v rámci Folkového klubu. Informace podávaná na počátku programu Klubu se setkávala se zájmem návštěvníků především z řad mládeže a střední generace. Kromě těchto besed se ve spolupráci s dalšími organizacemi (Rotary klub, Strana zelených aj.) uskutečnilo několik akcí pro starosty obcí a měst na podporu informovanosti o strukturálních fondech EU.

Pobočka spolupracuje i nadále s pobočkou ICN v městské knihovně, je členem Asociace neziskových organizací v Ústeckém kraji (ANOÚK), má zastoupení ve vedení asociace.

Spolupráci rovněž dobře pokračuje s Hospodářskou a sociální komorou Chomutovska.

Pobočka má podporu města, které finančně dotuje kromě naší pobočky i ostatní organizace ve městě.

Zprávu zpracoval Dr. Jiří Roth, předseda pobočky

Chomutovská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život je velice překvapena návrhem Českého báňského úřadu na zrušení dosavadních limitů těžby v hnědouhelných lomech v naší oblasti.

Jednak tím, že s návrhem podaným k vládnímu projednání nebyly řádně seznámeny obce, jichž se zrušení limitů především týká a jednak tím, že se má rozhodovat o zrušení limitů v době, kdy není vůbec jasná koncepce energetického rozvoje naší republiky.

Závazné linie omezení těžby hnědého uhlí, stanovené usnesením vlády č. 444/91, umožnily dotčeným obcím prosperitu a podnítily mnohamiliónové investice do rozvoje regionu.

Přeložka železniční trati v Březně u Chomutova, výstavba rodinných domků, budování kanalizace, veřejného osvětlení, rekonstrukce komunikací a další stavby dávají občanům i podnikatelům v regionu jistotu, že zdejší krajina po skončené těžbě dostane i příjemnější tvář.

Zrušení linií nemůže být navrhováno bez komplexního posouzení situace při absenci státní energetické a surovinové politiky, bez respektování novely Horního zákona, bez územního plánu celé Podkrušnohorské hnědouhelné pánve, ani bez řešení revitalizace tohoto území. Návrh na zrušení limitů připomíná drancování národního nerostného bohatství a je v rozporu s trvale udržitelným rozvojem, jenž je zcela samozřejmý v západních zemích Evropy.

Domníváme se, že pro konečné rozhodnutí o limitech je nutné připravit podrobné podklady, v nichž bude mimo jiné zhodnocena energetická potřeba v příštích alespoň padesáti letech. Bude třeba porovnat finanční náklady na revitalizaci krajiny, náhradu škod vzniklých důlní činností, vybudování nových sídel a jejich infrastruktury s náklady potřebnými pro nákup energetických zdrojů či energie a odpisem uhelných zásob.

Především je třeba již konečně uplatňovat alternativní energetické zdroje, úsporná energetická opatření a využívat energeticky méně náročných technologií výroby včetně druhotných surovin.

Chomutovská pobočka STUŽ proto podporuje stanovisko starostů obcí severočeského regionu i SESO a obrací se na vládu, aby co nejdříve přijala taková opatření, která vrátí obyvatelům regionu jistotu z budoucna a podpoří trvale udržitelný život.

 Chomutov, 10.6. 1998

Za Chomutovskou regionální pobočku STUŽ: PaedDr. Jiří Roth, předseda

Naše Chomutovská regionální pobočka STUŽ byla vytvořena na počátku roku 1996, ale teprve koncem roku získala dostatečný počet členů, aby mohla rozvíjet činnost, jež si naplánovala. Do konce roku 1996 se podařilo získat celkově devět zájemců.

Jako cíl své činnosti jsme si vytýčili tři směry: šetření energií, tvorba krajiny ve zdejším regionu a ekologická výchova.

Svou aktivitu začala pobočka v oblasti osvětové výchovy, kdy pobočka zažádala o 2 granty Ministerstva životního prostředí a dostala dotaci na plnění programů osvětové činnosti.

V letošním roce jsme se snažili přihlásit projekt na vytvoření příměstské rekreační oblasti Kamencové jezero - Zoopark v Chomutově do Fordovy Nadace, ale nedostali jsme se do finálního výběru. Bylo nám doporučeno přihlásit se opět do dalšího ročníku.

Za podpory Saského ministerstva ŽP a za spolupráce s vedením Národního parku Erzgebirge/Vogtland v SRN převzala naše pobočka koordinační úlohu při přírodovědném průzkumu potoka Polavy, který tvoří část hranice ČR-SRN. Výsledek průzkumu bude podkladem pro vytvoření přírodního parku Krušné hory, jako protějšek Národnímu parku v SRN.

Územní odbor ministerstva ŽP v Chomutově vyvolal v r. 1996 konferenci o ekologické výchově a naše pobočka se podílí na projektu "Ekologická výchova v severních Čechách", jenž je finančně podporován provincicí Jižní Holandsko.

Pan Březina a dr. Roth se zúčastnili konferencí v Poděbradech a v Hradci Králové, projednávající problematiku indikátorů trvale udržitelného života. Tato tématika je stále aktuální a každý člen naší pobočky se může vyjádřit a podílet se na hledání i formování indikátorů v našem regionu.

Pokud pozorně sledujete Zpravodaj STUŽ, víte, že naše Společnost vydává k ožehavým tématům svá stanoviska, podepřená názory odborníků. Z naší pobočky jsme se k některým tématům vyjádřili, například ke Směrnici Rady ES č. 96/61 nebo k dotazníku Programu na podporu místních iniciativ.

V úterý a ve středu 8.-9.července se v Praze na ministerstvu ŽP ČR konalo zasedání česko-německé komise pro spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí a zde ing. Rubeš a dr. Roth zastupovali naši pobočku především pro spolupráci v příhraniční oblasti. Navázali jsme kontakty s nadací Naturerbe a se svazem ochrany přírody. Shodli jsme se na podpoře myšlenky ekologizace malých zdrojů znečišťujících ovzduší a na šetření energií.

Na podzim nás čeká velký úkol, uspořádat konferenci o lesích v Krušných horách. V červnu se konala konference o lesích v Mostě, ale byla určena jen odborníkům, lesníkům. Naším úkolem bude seznámit širokou veřejnost nejen se stavem lesů, ale především bychom se chtěli setkat s potencionálními znečišťovateli, chemickými závody, elektrárnami, šachtami a dalšími a naznačit, nebo se přesvědčit o krocích, které povedou ke zlepšení situace a k záchraně lesních porostů v Krušných horách.

Z vyjmenovaných druhů činnosti se nám dosud nepodařilo realizovat úsilí v oblasti šetření energií, chybí větší informovanost veřejnosti o naší regionální pobočce a především bychom měli získat větší počet členů, abychom měli širší záběr působení a naše činnost byla více vidět.

Naše příjmy tvoří příspěvky členů, dotace a sponzorské dary.

Je třeba především poděkovat Elektrárně Tušimice, která poskytla naší pobočce dotaci a další finanční pomoc přislíbily Severočeské doly Chomutov. Za pomoci těchto prostředků bychom chtěli rozvíjet osvětovou činnost a informovat obyvatelstvo o stavu životního prostředí v našem regionu a zároveň je nabádat ke vhodnému chování ve prospěch trvale udržitelného života.

Počátkem roku se pobočka zúčastnila vyhodnocení spolupráce s Přírodním parkem Erzgebirge/Vogtland na přírodovědném průzkumu příhraničního potoka Polava. Cílem průzkumu mělo být zdokumentování přírody jako podkladu k vytvoření přírodního parku na naší straně. Tento záměr se nepodařilo realizovat pro nesolventnost okresního úřadu, aby finančně zabezpečil přírodní park.

Chomutovská pobočka získala pro rok 1999 dva dotační tituly na projekty MŽP:

  •             Krajina severočeské pánve v novém tisíciletí
  •             Strategický rozvoj měst Chomutov – Jirkov a místní Agenda 21

Realizace projektů mohla být započata teprve až v červnu, kdy byly podepsány dohody s MŽP.

Tím se stalo, že Severočeské sdružení obcí (SESO), které rovněž připravovalo konferenci na podobné téma za spolupráce provincie Jižní Holandsko, byla v přípravě konference daleko více vpředu, než naše pobočka. Proto jsme na základě dohody s SESO sdružili finanční prostředky a stali se spolupořadateli konference „Severní Čechy 2030 – Revitalizace začíná komunikací“.

U druhého projektu jsme z výše uvedených důvodů začali o půl roku později. Podstatou projektu je zveřejnit obsah strategického plánu rozvoje měst Chomutova a Jirkova a zvýraznit prvky trvale udržitelného života a současně seznámit širokou veřejnost s Místní Agendou 21.

Kromě osobních vystoupení na zasedání městských zastupitelstev, pobočka se snaží podpořit zájem pracovníků úřadu o semináře a školení k tématům Agendy a trvale udržitelného života, novinovými články a informačními brožurami seznámit veřejnost s jednáním konference v Riu, a s jedním z dokumentů, který se vztahuje k místním podmínkám a k životu občnů v regionu.

U příležitosti tradičních Podkrkonošských podnikatelských dnů v Chomutově byla uspořádána výstavka fotografií z uvedených měst k různým problémům života, které Strategický plán řeší.

Někteří členové pobočky se podílejí na přípravě projektů pro strukturální fondy ve strategickém rozvoji regionu (NUTS II) činností v pracovních skupinách nebo se účastní školení pořádaného Centrem pro komunitní práci, jehož obsahem je získat ucelené informace o přibližování České republiky k Evropské unii.

PaedDr. Jiří Roth
předseda Chomutovské pobočky STUŽ

Zpráva o činnosti Chomutovské pobočky za rok 1999

V loňském roce 1999 jsme svou činnost soustředili na plněni dvou grantu z Ministerstva životního prostředí. V souladu s cíli naši pobočky jsme chtěli uspořádat konferenci na téma „Krajina podkrušnohorské pánve ve třetím tisíciletí“ a současně jsme chtěli obyvatele seznámit s Agendou 21 a jejím uplatňováním ve strategickém plánu rozvoje měst Chomutova a Jirkova.

Konferenci jsme neuspořádali, ale zúčastnili jsme se podobné akce, kterou v předstihu připravovalo SESO (Severočeské sdruženi obci) a Ministerstvo životního prostředí provincie Jižní Holandsko na základě vzájemné dohody. Záměr a cíle konference byly téměř shodné s našim záměrem, což bylo dáno i názvem: „Revitalizace začíná komunikací“ a závěrečný dokument byl nazván „Vize 2030“ . Věnovali jsme proto konferenci náš finanční příspěvek, čímž jsme zvýšili kvalitu překladů referátů a přednášek holandských hostů.

Druhý grant byl daleko složitější,neboť jsme se zaměřili na seznamováni s Agendou 21 jak středoškolské mládeže, tak i úředníků městských úřadů a zastupitelů města Chomutova a Jirkova. Za pomoci Sdruženi podnikatelů v Chomutově jsme se mohli zúčastnit Podkrušnohorských podnikatelských dnů, na nichž jsme vystavili fotografie a projektové dokumentace akcí, jež se realizují podle strategického rozvojového plánu obou měst.

Vytvořili jsme brožuru, v niž se občané mohou seznámit se strategickým plánem rozvoje obou měst, a mohou také sledovat jeho plněni. Současně jsou v brožuře informace o Evropské unii, aby měli občané přehled o instituci, jejíž členem se chceme stát.

Kromě práce na grantech jsme pořádali i řadu drobných akci, z nichž oslavy Dne Země se stávají tradiční a velmi pěknou akci v Podkrušnohorském zooparku, kterou navštívili ministr ŽP Miloš Kužvart a místopředseda poslanecké .sněmovny Stanislav Gross.

V příštím roce bychom chtěli zúročit dvouletý přírodovědný průzkum příhraničniho potoka Polava vydáním dvoujazyčné publikace, která by prezentovala zajímavosti zdejší přírody.

Zároveň bychom se chtěli podílet na zpracování námětů pro revitalizaci podkrušnohorské krajiny v regionu NUTS II - severozápad.

Doufáme, že se nám plány podaří splnit a že získáme do našich řad další regionálni nadšence a spolupracovníky.

Dr. Jiří Roth - Chomutovská regionální pobočka


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License