Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k účasti veřejnosti při řešení ekologických a dalších problémů, které se dotýkají společných zájmů.

Demokracie je významným principem umožňujícím občanskou angažovanost. V zájmu jejího dotvoření, důsledného uplatňování a dalšího rozvoje předkládáme následující návrhy.

Dne 10. 3. 1993 vyhlásilo ministerstvo životního prostředí svoji politiku pro Novomlýnské nádrže. Praví se v ní, že základem řešení ekologických problémů nádrží je trvalé snížení hladiny střední a dolní nádrže. Přijímáme s uspokojením toto rozhodnutí, neboť jsou nám známy i tři další varianty, které ministerstvo v období prosinec 1992 až březen 1993 zvažovalo.

Společnost pro trvale udržitelný život:

  • Konstatuje, že dlouhodobé zhoršování kvality životního prostředí v místním, celostátním i globálním měřítku, zejména v důsledku znečišťování ovzduší, pitné vody a potravin, vnášení cizorodých látek a organismů do prostředí a zhoršování estetických hodnot a obyvatelnosti venkovské krajiny i řady sídel, je jednou z klíčových příčin velmi neuspokojivého vývoje zdravotního stavu obyvatelstva České republiky.

Vycházíme z přesvědčení, že obnovitelné zdroje energie, mj. také energie vodní, jsou základní perspektivou trvale udržitelné energetiky, ovšem při plném respektování ekologických, sociálních i dalších významných charakteristik příslušných území. Zejména usilujeme o to, aby při budování i provozu vodních děl a jiných staveb docházelo k co nejnižším škodám na životním prostředí. Vítáme proto, že předběžné vyhodnocování ekologických souvislostí projektu vodního díla (VD) Žilina probíhá podle zásad o životním prostředí ještě před přijetím příslušného procesního zákona a Environment Impact Assessment (EIA). Pro rozšíření a prohloubení tohoto hodnocení navrhujeme zejména:

Společnost pro trvale udržitelný život považuje za předčasné rozhodovat v současné době s definitivní platností o budoucí jaderné elektrárně (JE) Temelín vzhledem k tomu, že dosud nebyly provedeny seriózní prognózy budoucího vývoje spotřeby energie v České republice a neexistuje cílevědomý a systematický energetický program ČR, který by umožňoval racionální porovnání různých variant rozvoje energetiky. Za této situace je rozhodování o JE Temelín vytaženo z nezbytných souvislostí, což nepřístupně zvyšuje riziko zásadních chyb.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) vychází z přesvědčení, že řešení tíživých ekologických problémů zděděných z minulosti, prevence dalších ekologických škod i nezbytnost systematické strategie trvale udržitelného způsobu života vyžaduje zachování a kvalitativní rozvoj alespoň minimální kapacity ekologické výzkumné základny. Tento výzkum by měl být zaměřen nejen na ekologii živočišných a rostlinných druhů vč. ekologie člověka, ekosystémů a krajiny jako celku, ale také na péči o životní prostředí v místním, celostátním i regionálním měřítku. Výzkum by měl být zabezpečen v rámci Akademie věd České republiky (AV ČR), vysokých škol, nezávislých vědeckých pracovišť a nadací.

Po desetiletích vlády totalitních režimů jsme zdědili lesy těžce narušené imisemi a atmosférickými depozicemi škodlivin i nevhodným schematickým způsobem hospodaření, na které se významnou měrou podílela skutečnost, že z lesa bylo po mnoho desetiletí čerpáno obrovské bohatství dřevní hmoty, aniž by byla zajištěna řádná péče o les a jeho obnovu.

V těchto dnech nebezpečně eskaluje napětí na československo – maďarském úseku Dunaje. Jsme přesvědčeni o tom, že je nutno udělat vše pro to, aby se toto napětí uvolnilo. Upozorňujeme, že navzdory dosud způsobeným škodám představuje Dunaj i celé Podunají nezměrné přírodní hodnoty, které musíme zachovat pro současné i budoucí generace. Dnes se rozhoduje nejen o přírodním bohatství celé podunajské oblasti, ale také o základních lidských právech jejích obyvatel a o bezpečnosti ve střední Evropě.

Ústavu budoucí České republiky, která vzniká na troskách Československa, považujeme za dokument nejvyšší důležitosti. Má nejen položit základy právního řádu nového státu, ale zároveň stanovit hlavní ideály, na kterých chceme svůj stát budovat a určit nejvýznamnější problémy, které musíme řešit.

Podkategorie

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License