Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Neratov 1908

Společné stanovisko STUŽ a Východočeské pobočky STUŽ

V našem stanovisku upozorňujeme na ohrožení relativně harmonického vývoje těchto sídel zahuš-ťováním zástavby, poškozením krajinného rázu, cenné přírody a charakteru osídlení v necitlivém procesu ekonomického a sociálního rozvoje obcí. Zároveň vyjadřujeme znepokojení nad nedosta-tečně chráněnými veřejnými zájmy v konfrontaci se zájmy soukromými a skupinovými ze strany dotčených správních úřadů, včetně orgánů ochrany přírody.
V konkrétním případě územního plánu obce Bartošovice pak požadujeme připravit upravené za-dání. Dle jeho projednání pak přepracovat územní plán, včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, a to s řádným projednáním a odborným posouzením námitek na právech dotčených vlastníků i veřejnosti týkajících se ochrany památek, přírody a krajinného rázu. A u konceptu předložit i návrh alternativ.

IMG 0940u

Většina obyvatel České republiky považuje v dnešních dnech sucho za největší ohrožení do budoucna[1]. Zemědělská půda, významná součást kulturní krajiny v České republice hraje zcela zásadní roli nejen jako prostředek pro výrobu potravin a dalších ekosystémových služeb, ale je i rozhodujícím prvkem pro snižování dopadů dlouhodobého sucha, které Českou republiku ohrožuje a velmi pravděpodobně ohrožovat bude i v budoucích letech.

Stanice Skalna, Regioshark

Počet cestujících vlaky v posledních letech roste, což velmi oceňujeme, ať už za ním stojí systém slev na jízdném, nové komfortnější vlaky, velmi dobrý on-line systém prodeje jízdenek Českých drah a také konkurence dalších provozovatelů vlaků. Dle našeho názoru by ale nárůst počtu cestujících, který je velmi pozitivním trendem v rámci snižování emisí skleníkových plynů, mohl být výrazně vyšší, kdyby byla zavedena efektivní logistická opatření.

Věc: Připomínky k záměru MZP471: Pokračování hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019 – 2035 v rámci procesu EIA

Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo 25. 10. 2018 v informačním systému EIA doplněnou a upravenou dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí pro těžební záměr Pokračování hornické činnosti – I. etapa – Doly Bílina 2019 – 2035.

Prostým porovnáním zákresů hranic tzv. „územních ekologických limitů těžby“ dle usnesení vlády ČR č. 444/1991 pro velkolom Bílina s hranicí těžby a ukládání skrývkového materiálu dle tohoto záměru se lze přesvědčit, že nově navržený zábor tyto hranice daleko překračuje. Překračuje i hranice již posunutých limitů těžby, stanovených usnesením vlády č. 1176/2008. Přitom už toto usnesení tehdy vláda přijala na základě těžařem zmanipulovaných údajů o disponibilních zásobách. Schválený Plán otvírky a přípravy k dobývání do roku 2030 však alespoň tyto limity respektoval. Nově posuzovaný záměr se však zaštiťuje ještě dalším usnesením vlády č. 827/2015, které bylo přijato v tichosti bez větší odezvy, otevírá však prostor pro zásah do přírody, krajiny, osídlení i lidského zdraví ještě daleko horší. Nově stanoví územní, nyní však již zjevně „neekologické“ limity, které posunuje ještě mnohem dál na západ: přes katastr bývalých Libkovic až na 500 m k Mariánským Radčicím a po jejich jižní straně přes nádrž (odkaliště) Vlasta až do katastrů bývalých obcí Konobrže a Růžodol a až k východním břehům  nového (prý v budoucnu „rekreačního“!) jezera Most, tvořeného převážně vodní rekultivací v prostoru bývalého lomu Most - Kopisty. Tím ovšem tento nově stanovený územní limit zcela popírá původní logický záměr limitů z roku 1991, totiž ponechat mezi velkolomem Bílina na východě, a novým jezerem Most, Litvínovem, Loukou u Litvínova, Mariánskými Radčicemi a Lomem na západě, alespoň minimální pruh, most neporušeného území mezi Krušnými horami a Českým středohořím, kde by bylo pro budoucnost zachováno jak původní geologické souvrství, včetně uhlí, podložních i nadložních vrstev s případnými archeologickými památkami, ale i původní krajina, biota, prvky územního systému ekologické stability, vodní režim, zbytky osídlení, dopravní i technické infrastruktury.

Milovice - ex-Soviet building

V roce 2018 si připomínáme 50. výročí začátku sovětské okupace Československa. Vedle škod hospodářských, humanitárních a morálních, kterým je většinou věnována pozornost, však zde byly a většinou stále přetrvávají i škody na životním prostředí. Jedním z těch, kdo v obtížných jednáních o odchodu sovětských vojsk prosazoval průzkum, vyčíslení a nápravu ekologických škod, byl tehdejší ministr-předseda Federálního výboru životního prostředí Ing. Josef Vavroušek, CSc. který tehdy dosáhl i zřízení Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk. Josef Vavroušek později, v r. 1995 zahynul se svoji dcerou pod lavinou v Západních Tatrách, úřad byl zrušen a agenda převedena na ministerstva životního prostředí a obrany, kde postupně sanační práce ztrácely prioritu.

ČD-RJ auf Probefahrt

Podpora železniční dopravy se ukazuje ve světle řešení problémů, spojených s globální změnou klimatu jako jeden z velmi účinných nástrojů snižování emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin, zároveň přitom vede k zvyšování bezpečnosti, menšímu záboru krajiny a k dalším příznivým faktorům. Kolejová doprava je, již z fyzikální podstaty výrazně energeticky účinnější, dlouhodobé statistiky ukazují také na výrazně vyšší bezpečnost tohoto druhu dopravy proti dopravě silniční.

V České republice byly v minulých desetiletích daleko vyšší investiční i provozní prostředky vynaloženy na rozvoj dálniční a silniční sítě, neudržitelně narostl počet silničních vozidel a zátěž dálniční, silniční i uliční sítě měst. Přes naše území v srdci Evropy jezdí denně tisíce kamionů tranzitní dálkové dopravy, která by z velké části mohla a měla využít železnici, prostorová uspořádání měst se namísto potřeb v nich žijících lidí přizpůsobovala a dodnes přizpůsobuje enormním nárokům individuální automobilové dopravy, se všemi negativními důsledky na obyvatelnost měst a obcí, na jejich životní prostředí a zdraví obyvatel.

Starý rybník na Slavonickém potoce

 

Stanovisko předsednictva STUŽ č. 127 ke stavu povrchových vod v ČR, zejména s ohledem na zdraví lidí a ekosystémů v krajině

Společnost pro trvale udržitelný život považuje za nutné vyjádřit se ke špatnému stavu povrchových vod v ČR, který představuje významnou hrozbu pro lidské zdraví, biodiverzitu vodních ekosystémů a funkce krajiny.

Tato oblast životního prostředí byla probírána na tematickém semináři STUŽ se specialisty na danou problematiku (viz program semináře v příloze) s řadou závěrů a doporučení, týkajících se příčin a možností zlepšení stávající situace. Předloženým stanoviskem postupujeme názory a náměty odborníků k posouzení příslušným odborům Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a výživy, Ministerstva zdravotnictví, a Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, protože se domníváme, že jen mezioborovou koordinací lze závažnou problematiku stavu povrchových vod účinně řešit.

North Bohemian mining limits

Stanovisko č. 126 předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život ke snahám o změny Územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí

STUŽ je hluboce znepokojena pokračujícím tlakem na změnu vládního usnesení 444 z roku 1991, které bylo znovu potvrzeno vládním usnesením 1176 z roku 2008. Vítáme proto zásadní postoj ministra životního prostředí Richarda Brabce a místopředsedy vlády Andreje Babiše, kteří odmítají veškeré snahy o prolomení limitů a respektují princip kontinuity vládní politiky ve směru k občanům a jejich občanským a lidským právům po roce 1989.

Pasoucí se tur domácí, Krásný Les (Petrovice), 06-2010

V rámci řízení EIA "Záměr stavby Truck centrum Krásný les (Petrovice) – MZP453" zaslala STUŽ Ministerstvu životního prostředí nesouhlasné vyjádření k přepracované dokumentaci tohoto záměru. Celý záměr považujeme za zcela nesmyslný a nebezpečný životnímu prostředí a přírodě, v záměru bylo i v přepracované dokumentaci nalezeno mnoho chyb. Děkujeme opět ing.arch Martině Kárové za pečlivé vypracování podkladů. Celé stanovisko si můžete prohlédnout zde.

V rámci řízení EIA "Záměr stavby Truck centrum Krásný les (Petrovice) – MZP453" zaslala STUŽ Ministerstvu životního prostředí nesouhlasné vyjádření k tomuto záměru. Celý záměr považujeme za zcela nesmyslný a nebezpečný životnímu prostředí, v záměru bylo nalezeno mnoho chyb, ne li přímo podvodů a jako perlička na závěr bylo zjištěno, že se celý záměr stavby odvolává na neplatný úzmní plán. Děkujeme především ing.arch Martině Kárové za pečlivé vypracování podkladů. Celé stanovisko si můžete prohlédnout zde.

Podkategorie

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License