Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

kniha fantaKŽP AVČR a STUŽ si Vás dovolují pozvat na společný seminář ke knize
Jiné klima – jiný les
úterý 29. 3. 2022, 13:00–15:30 hod.
sál 206, II. patro
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Seminář bude přenášen také on-line na následujícím odkazu:

https://cesnet.zoom.us/j/92068585974?pwd=eWlrNHRSTVhtME95c1V6TkZVY2tTUT09
(Meeting ID: 920 6858 5974, passcode: 629875)

Pro veškerou lesnickou činnost je klima nezávislým stanovištním faktorem. Změna klimatu proto znamená podstatnou změnu podmínek pro vývoj, fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny. Tuto změnu musí respektovat i hospodářské využívání lesa. Důsledkem zanedbání tohoto principu je mj. kůrovcová kalamita; co do rozsahu a dopadů je jednou z největších v historii středoevropského lesnictví.
Cílem publikace Jiné klima – jiný les (Academia 2021) je pobídnout k tomu, aby se změnilo jednostranné uvažování a abychom nastoupili jinou cestu pro nakládání s lesem než jen spotřební. Přechod k neschematickému, přírodě blízkému hospodaření s využitím přírodních procesů v lesích je za této nejisté situace jedinou cestou k dosažení vyváženého vztahu funkcí lesa na různých stanovištích a k zachování principu trvalé udržitelnosti lesa včetně biodiverzity. O těchto otázkách budete moci diskutovat.

PROGRAM:

Stuž 2203Zveme Vás na diskusní webinář na téma Nové trendy v boji se změnou klimatu v úterý 1. března 2022 od 16:00 do 17:30 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o nových trendech v ochraně klimatu.
Během našeho webináře představím některé aktuální zajímavé trendy v ochraně klimatu – slovo dáme odborníkům v různých oblastech – jak v tzv. „tvrdých vědách“, kde bychom se měli dozvědět o nových trendech ve fotovoltaice i v jaderné energetice, tak i ve společen-skovědních oborech, kde bychom měli diskutovat o sociálně-ekonomických podmínkách pro uspokojování lidských potřeb při nízké spotřebě energie a o nerůstu.
V našem webináři nám tyto trendy představí naši panelisté (abecedně).

TurowmZveme Vás na diskusní webinář na téma Kauza Turów aneb Přeshraniční problémy životního prostředí

v úterý 1. února 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o růz-ných aspektech přeshraničních problémů životního prostředí se zaměřením na aktuální pro-blém rozvoje hnědouhelného dolu Turów.
První předseda společnosti pro trvale udržitelný život ing. Vavroušek prosazoval mezi dal-šími zásadami, že problematiku životního prostředí je nutno řešit ne podle hranic jednotli-vých států, ale na úrovni regionů, povodí, celé Evropy a to byla také hlavní myšlenka se kte-rou inicioval první setkání evropských ministrů životního prostředí v Dobříši v červnu 1991.
Ukazuje se, že ani po 30 letech se nedaří tyto myšlenky naplňovat a stále se uplatňují parci-ální zájmy a environmentální hrozby nejsou řešeny společně. Ukázkou takového problému je určitě případ hnědouhelného velkodolu v těsné blízkosti českých a německých hranic. V našem webináři se nad tímto problémem zamyslí naši panelisté (abecedně).

Beseda prosinec 21m

Pozor, s ohledem na současnou epidemickou situace se bude seminář konat výhradně ve formátu on-line, na platformě Zoom a bude streamována na Youtube.

Zveme Vás na diskusní webinář spolupořádaný STUŽ a Klimatickou koalicí
Světový summit o klimatu v Glasgow COP26 aneb budou mít naše děti a vnoučata kde žít?
v úterý 7. prosince 2021 od 16:00 do 18:00 hodin,
Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál 418 pouze on-line
Seminář proběhne pouze on-line – Účastníci se mohou připojit buď přes aplikaci Zoom (http://cop26klik.jdem.cz/ ), nebo bude možné sledovat stream na YouTube (http://cop26klikyoutube.jdem.cz/).

Ve dnech 31. října až 13. listopadu proběhla v britském Glasgow o rok odložená Světová konference OSN o klimatu (COP 26). Od konce summitu do našeho semináře již proběhl dostatečně dlouhý čas, abychom mohli s odstupem vyhodnotit, co nám doopravdy konference přinesla, jaké jsou další celosvětové vyhlídky na zastavení hrozivého nárůstu průměrných teplot.

Měla pravdu Greta Thunberg, když před časem řekla na Klimatickém summitu mládeže v Itálii, že celé COP26 bude pouze bla bla projevy bez reálných závazků? Povedlo se alespoň o kus snížit propast mezi potřebnými kroky a reálnými závazky, jak nám ukazuje Světový výhled energetiky 2021, vypracovaný Mezinárodní energetickou agenturou? Jaké byly další zážitky přímých účastníků Summitu? A jaká je role Velké Británie při jednáních i při vlastním snižování emisí skleníkových plynů?

Beseda STUŽ 2022 01Zveme Vás na diskusní webinář na téma Klimatický plán Prahy aneb Praha na cestě k uhlíkové neutralitě

v úterý 4. ledna 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o pokro-ku Prahy na cestě k uhlíkové neutralitě k účasti na diskusním webináři.
Praha přijala klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 % oproti 2010 a dosáh-nout uhlíkové neutrality nejpozději do 2050. Přistoupila k iniciativě UN FCCC „Race to Ze-ro“ (celosvětové kampani, jejímž cílem je zmobilizovat vedení a podporu podniků, měst, regionů a investorů pro zdravou, odolnou a bezuhlíkovou obnovu) a představila Klimatický plán hl. m. Prahy na klimatické konferenci OSN COP 26 v Glasgow. Detaily klimatického plánu, který si můžete stáhnout z https://klima.praha.eu/, budou prezentovat jeho autoři:

Beseda Listopad 21Zveme Vás na diskusní seminář spolupořádaný STUŽ, Národní síť Místních akčních skupin a RCE Česko na téma
Zelená dohoda pro Evropu – ve světle současných problémů energetiky
v úterý 2. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál 418
Seminář proběhne v kombinované formě – bude možné se zúčastnit jak fyzicky, tak také on-line. Účastníci se mohou připojit buď přes aplikaci Zoom (http://stuz2111.jdem.cz/), nebo bude možné sledovat stream na YouTube (https://youtu.be/2T7kPG12rw0).

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenci-ální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu, která má Unii trans-formovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, která účinně využívá zdroje a kde:
• se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů,
• křivka hospodářského růstu bude oddělena od míry využívání zdrojů,
• nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

Seminář 202110mZveme Vás na diskusní seminář na téma Efektivita veřejné správy
v úterý 5. října 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS
Seminář bude v kombinované formě – bude možné se zúčastnit jak fyzicky, tak také on-line – buď přes aplikaci Zoom, nebo bude možné sledovat stream na YouTube (odkazy na konci této pozvánky). Také někteří panelisté budou on-line.

Dlouhodobá efektivita vládnutí záleží zejména na dlouhodobé efektivitě institucí veřejné správy. Veřejná správa by měla být transparentní, předvídatelná, do-stupná a neměla by porušovat princip nestrannosti ve snaze dopomoci někomu k neoprávněnému soukromému zisku. Její postup by měl být účinný a měla by účelně vynakládat prostředky. Měla by být schopná reagovat na změny a doká-zat se poučit ze zkušenosti. (SR ČR2030)...

Change in Average TemperatureNáš pravidelný seminář se bude po dlouhé době konat nejen ve virtuální podobě. Pozor ale - čas i místo konání jsou jiné, než bylo tradicí.

Komise pro životní prostředí AV ČR, Centrum pro dopravu a energetiku a Společnost pro trvale udržitelný život

si Vás dovolují pozvat na společný diskusní seminář

Volby a klima: co by měla dělat nová vláda?
Úterý 7. 9. 2021, 15:00 – 17:00 hod.
sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Zveme Vás na diskusní webinář na téma Chráníme půdu dostatečně? aneb Půda jako Popelka
v úterý 1. června 2021 od 16:00 do 18:00 hodin.Webinář půda
Webinář bude proběhne v Zoomu na adrese http://stuz2106.jdem.cz/

Zachování úrodnosti půdy bylo v minulosti podmínkou existence celých civilizací. Po dvou letech od našeho posledního semináře k problematice ochrany půdy se budeme chtít dozvědět, zda přece jen nepokročil vývoj i v této u nás a bohužel i v Evropě upozaďované záležitosti. Rádi bychom vyslechli informace o možnos-tech právní a institucionální ochrany půdy i o procesech probíhajících v půdě, které by bylo potřebné podpořit a naopak které by zasluhovaly potlačit. Jaká je situace s půdní biotou? Co všechno je třeba uskutečnit, aby byl zastaven pokles či dokonce posílena úrodnost našich půd? Tyto a další otázky se můžete dozvě-dět na tomto semináři ať již od panelistů, anebo v rámci následné diskuse.

Zveme Vás na diskusní webinář na témaSTUZ 202105

Příklady dobré praxe klimatických opatření

v úterý 4. května 2021 od 16:00 do 17:30 hodin

On-line na adrese http://stuz2105.jdem.cz/

Průměrná teplota v Česku narostla za posledních 50 let o 2,1 °C, což je více, než dvojnásobek světového průměru. Ještě vyšší vzestup teploty pozorují odborníci v intravilánech měst – díky tzv. městským tepelným ostrovům. V boji s klimatickou krizí nejsou důležitá jen velká, celosvětová a celostátní opatření, ale také opatření na lokální úrovni – ve městech a v obcích. Příklady takových opatření vám budou na webináři demonstrovat naši panelisté:

STUZ2103Zveme Vás na diskusní webinář na téma Sociální problémy udržitelného rozvoje

 v úterý 2. března 2021 od 16:00 do 17:30 hodin.

Sociální pilíř udržitelného rozvoje je stejně důležitý, jako pilíř environmentální. Naše republika se do roku 2050 zavázala k uhlíkové neutralitě, což znamená nejen významné technologické změny, ale také radikální změny ve všech složkách společnosti. Jak dosáhnout této transformace bez toho, aby byli postiženi ti méně majetní, sociálně slabší? O tom všem budou diskutovat:

  •  Klára Laurenčíková – speciální pedagožka, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte, členka Rady vlády pro lidská práva
  • Vladimír Špidla– politik, bývalý předseda vlády a eurokomisař 

Navržené okruhy diskuse jsou:

  • obecné sociální problémy transformace k nízkouhlíkové společnosti
  • konec uhlí – důsledky možného překotného ústupu od užívání uhlí v teplárenství – zvláště v chudších regionech
  • transformace školního vzdělávání k sociálně spravedlivému
  • problémy bydlení, ekonomicky slabší rodiny, mladá generace. 

Webinář bude moderovat Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

Připojení Zoom: http://jdem.cz/fguzk9

Stream YouTube: https://youtu.be/_euGog_QmIs

 

Účast zdarma

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License