Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

nature earth sustainability leafZveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma LIDSTVO a UDRŽITELNOST aneb Kam směřuje antropocén?

v úterý 5. září 2023 od 16:00 do cca 18:00 hodin, pozor, mimořádně bude beseda v Informačním centru OSN, 4. patro, Železná 24, Praha 1, 

Často si klademe otázky, kterým směrem bude směřovat budoucí vývoj lidstva vantropocénu. Požádali jsme panelisty o jejich prognózu. Zároveň též na jejich názor na udržitelnost. Udržitelnost je skloňována ve veřejném prostoru ve všech možných pádech. Vtomto hybridním semináři se formou moderované diskuse mezi panelisty soustředíme na objasnění některých termínů a jejich relevance ve vztahu kudržitelnosti. Jak adekvátní jsou a budou vantropocénu všechna ta tvrzení strategií, politik a politiků o (trvale) udržitelném růstu, (trvale) udržitelném rozvoji či snahy o (trvale) udržitelný život, nebo Vavrouškův trvale udržitelný způsob života? Na semináři bude kdispozici několik výtisků publikace „Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“, vztahující se ktématu.

Besedu pořádá STUŽ ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze

Seminář 2306Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Udržitelná doprava ve městě – zvláště pak v metropoli Praze
v úterý 6. června 2023 od 16:00 do 18:00 hodin,
budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, sál bude upřesněn

Intenzita silniční dopravy ve velkých českých městech dlouhodobě roste a s ní veškeré ne-gativní dopady v podobě záboru veřejného prostoru, hluku, znečišťujících látek v ovzduší a emisí skleníkových plynů.

Existuje mnoho opatření, která ke zlepšení situace zavádí řada evropských měst, mezi nimi změna režimu využívání veřejného prostoru k parkování, snižování povolené rychlosti, ex-tenzivní výstavba infrastruktury pro nemotorové způsoby dopravy, zpoplatnění vjezdu do center nebo nízkoemisní zóny. 

O tom, co by taková opatření mohla přinést dopravní situaci v Praze jsou pozváni diskutovat:

Memoriál2023Dovolujeme si pozvat všechny, kteří mají zájem o aktivity STUŽ ČR či SR, ale také o přírodu Bílých Karpat na obou stranách hranic na 29. ročník Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových, Hostětín, 16.–18. 6. 2023

Pořádající organizace: Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike, Společnost pro trvale udržitelný život (Česká republika), Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Geografický ústav SAV, v.v.i, Ústav manažmentu STU, ve spolupráci se Správami CHKO Bílé a Biele Karpaty, Veronica, Centrum Hostětín a ZO ČSOP Kosenka

Místo konání: Veronica, Centrum Hostětín (49.0505761N, 17.8788903E)

Seminář 2304Seminář byl velmi nabitý panelisty, jako obvykle máme k dispozici jak videozáznam, tak i prezentace jednotlivých panelistů.

Panelista Videozáznamy Prezentace
Jan Šíma a Eva Volfová videozáznam Prezentace
Vlastimil Zedek videozáznam  
Vít Růžička videozáznam Prezentace
Klára Čámská videozáznam Prezentace
Karel Prach videozáznam Prezentace
Klára Salzmann videozáznam Prezentace
Zdeněk Vermouzek videozáznam  
diskuse videozáznam  
     

 

Seminář 2305Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma Ekologické škody na Ukrajině a možnosti jejich nápravy
v úterý 2. května 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 

Během besedy se chceme dozvědět bližší informace o ekologických škodách, které vznikly a vznikají během ozbrojeného konfliktu, o možnosti mezinárodního uznání zločinu ekocidy – způsobení škod na životním prostředí a také o plánech na environmentálně příznivou rekon-strukci Ukrajiny po skončení ozbrojeného konfliktu.

Seminář 2304Zveme Vás na diskusní hybridní seminář na téma 

Příležitost pro udržitelnější hospodaření s krajinou aneb bude k tomu vést nařízení o obnově přírody?

v úterý 4. dubna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin, budova ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 

Evropská komise předložila 22.června 2022 balíček legislativních opatření na obnovu poškozených přírodních ekosystémů v Evropě do r. 2050 a snížení používání pesticidů o polovinu do r. 2030. V balíčku obsažený Návrh nařízení EP a Rady o obnově přírody je součástí plnění strategie Evropské zelené dohody a zároveň i Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Cílem naří-zení je stanovení právně závazných cílů pro obnovu a udržení ekosystémů v dobrém stavu (když se dobrovolné plnění neosvědčilo) a vytvořit účinný rámec pro zajištění provádění, zejména pro-střednictvím povinnosti členských států hodnotit ekosystémy, vypracovat národní plán obnovy, podávat zprávy a provádět přezkum.

Seminář 2303Zveme Vás na hybridní diskusní seminář na téma Problematika požárního nebezpečí v lesích

v úterý 7. března 2023 od 16:00 do 18:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

 K besedě je možné se připojit on-line přes Zoom na adrese http://stuz2303.jdem.cz/, případně sledovat stream na adrese: http://stuz2303yt.jdem.cz/ 

Velký požár v NP České Švýcarsko v Česku vyvolal diskusi nejen o bezzásahovosti v chráněných územích, ale také o tom, jakým způsobem jsou jak lesy, tak také sídla v jejich blízkosti chráněny proti škodám, způsobeným požáry. Diskuse je vedena i o tom, co jsou vlastně škody způsobené požáry a také o tom, že požáry nemusí v lesích i chráněných územích vždy nutně škodit.

Seminář 2302Zveme Vás na hybridní diskusní seminář na téma Hluk – čeho je moc, toho je příliš aneb: Jak se mohu jako občan bránit? 

v úterý 7. února 2023 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418 

K besedě je možné se připojit on-line přes Zoom na adrese http://stuz2302.jdem.cz/, případně sledovat stream na adrese: http://stuz2302yt.jdem.cz/.

Hluk v životním prostředí je v Evropě hlavním zdravotním problémem. Je způsoben různými zdroji, včetně silniční, železniční a letištní dopravy, průmyslu a stavebnictví. Hluk v životním prostředí lze podstatně snížit zavedením nákladově efektivních opatření.

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) je hluk v životním prostředí druhou největší příčinou zdravotních problémů hned po znečištění ovzduší (jemné prachové částice v ovzduší). Dlouhodobé vystavení hluku může vést k závažným onemocněním, včetně

IKonference2301nformační centrum OSN v Praze, Komise životního prostředí AV ČR, Klimatická koalice a Společnost pro trvale udržitelný život Vás srdečně zvou na konferenci
Stav ochrany světového klimatu aneb: Jaké jsou výsledky světové konference COP 27?

Po dobu dvou týdnů v listopadu 2022 probíhala v egyptském Šarm aš-Šajchu 27. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu – COP27 za účasti nejvyšších představitelů států a vlád, municipalit, akademické sféry i zástupců občanské společnosti včetně nevládních organizací a soukromých firem. S touto konferencí se pojily naděje i obavy, zda se podaří na světové úrovni dohodnout účinné kroky k snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení odolnosti na změny klimatu, k realizaci adekvátních adaptačních opatření, i řešení kontroverzního financování klimatických opatření v rozvojových zemích. O výsledcích vyjednávání –jak pozitivních, tak negativních– bude tato konference, na kterou jsme pozvali jednak přímé účastníky konference a jednak ty, kteří se některými důležitými, tam projednávanými problematikami zabývají.

Seminář 2301Zveme Vás na diskusní seminář na téma Konference OSN o biodiverzitě COP 15 aneb: Podaří se zpomalit/ zastavit úbytek biodiverzity?

v úterý 3. ledna 2023 od 16:00 do 19:00 hodin Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

Ve dnech 7.–19. prosince 2022 se v kanadském Montrealu uskutečnila 15. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), 2. část. Na ní se sešli zástupci vlád a institucí z celého světa, akademické i občanské sféry, aby se dohodli na novém souboru cílů, k nimž budou směřovat celosvětová opatření do roku 2030 k zastavení a zvrácení úbytku biodiverzity.

Konference měla řešit následující zásadní body:

  • Přijetí spravedlivého a komplexního globálního rámce pro biologickou rozmanitost, kterému budou odpovídat zdroje potřebné k jeho realizaci.
  • Jasné cíle pro řešení nadměrného využívání, znečištění, fragmentace a neudržitelných zemědělských postupů.
  • Plán, který zajistí práva původních obyvatel a uzná jejich přínos jako správců přírody.
  • Financování biologické rozmanitosti a sladění finančních toků s přírodou s cílem nasměrovat finance k udržitelným investicím a odklonit je od investic škodlivých pro životní prostředí.

O tom, jak se hlavní záměry podařilo či nepodařilo konferencí naplnit nás budou informovat:

Seminář 2212Zveme Vás na diskusní seminář na téma Růst počtu obyvatel naší planetyaneb Jak zvládnout 8 miliard lidí  

v úterý 6. prosince 2022 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál č. 418

Během letošního listopadu přesáhl počet obyvatel Země 8 miliard. Vědci nám ukazují, že 96 % váhy savců na naší planetě jsou lidé (36 %) a jeho dobytek (60 %). I když demografické křivky dnes ukazují, že rychlost nárůstu počtu obyvatel výrazně klesá, demografové očekávají, že absolutní růst může dosáhnout až 11 miliard.

O růstu počtu obyvatel na zemi se moc často nemluví. Veškeré snahy vyvolat diskusi o tom, že lidí je na Zemi moc, totiž velmi často vedou k obviňování z rasismu, sobectví. Jenže ten problém tu je a týká se všech bez rozdílu rasy, pohlaví a národnosti. Přelidnění bude mít čím dál tím větší vliv na světové ekonomiky a na chování společnosti obecně, včetně etických a morálních otázek, pokud nenastane efektivní řešení.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License