Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Beseda 2206Společnost pro trvale udržitelný život, Komise životního prostředí AV ČR, Centrum pro otázky životního prostředí UK a Klimatická koalice 

Vás zvou na diskusní seminář na téma

České předsednictví v Radě EU v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí

který se bude konat v pondělí 13. června 2022 od 16 do 18 hodin. v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, sál 319

Seminář bude hybridní, bude tedy možné se ho zúčastnit také on-line (info k připojení níže).

Kvůli dramatickým změnám na mezinárodní scéně a především díky plánovanému rychlému odklonu od fosilních paliv, kupovaných doposud z Ruska se výrazně mění také priority českého předsednictví Rady Evropské unie. Co to ale bude znamenat pro oblast životního prostředí, klimatické krize a krize biodiverzity? Jakým způsobem dojde během našeho předsednictví ke změnám vnaplňování Zelené dohody pro Evropu, co bude EK pod naším vedením prosazovat na mezinárodních jednáních o biodiverzitě a o klimatu?

Beseda STUŽ2205

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Krajina a voda

aneb: Jaké jsou plány v hospodaření s vodou v krajině?

v úterý 3. května 2022 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost nejspíše č. 418

Naše krajina je určována vodními poměry, a naopak vodní poměry závisí na obhospodařování naší převážně kulturní krajiny, Na nápravu stavu české krajiny mají jít dík Zelené dohodě pro Evropu prostřednictvím evropských fondů velké prostředky, další prostředky by měly jít z národních programů. Půjdou na opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině, na opatření, která přispívají k zdravému stavu krajiny? Jaká nejdůležitější opatření je třeba učinit k nápravě stavu naší krajiny a jejího vodního režimu?
K těmto otázkám jsme zaměřili tento diskusní seminář, kde si vyslechneme panelisty a budeme mít možnost s nimi diskutovat.
V panelu vystoupí:

Praded-Barborka

Česká a slovenská Společnost pro trvale udržitelný život STUŽ Vás zvou na 27. Memoriál Josefa a Petry Vavrouškových, který se bude letos konat v CHKO Jeseníky, přímo v jejím srdci-národní přírodní rezervaci Praděd, poblíže čarodějnických Petrových kamenů v horské chatě Barborka na svahu nejvyšší moravské hory Pradědu, který se bude konat ve dnech 27. až 29. května.

Memoriál bývá střídavě na Slovensku a v Česku, letos organizace připadá na českou STUŽ. Z mnoha možností jsme vybrali CHKO Jeseníky.

Stručný program Memoriálu

Stuž 2204Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Cirkulární ekonomika
aneb
Jakým způsobem přejít k udržitelné společnosti

který se bude konat v úterý 5. dubna 2022 od 16 do 18 hodin.
v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze, sál 418

Seminář bude hybridní, bude tedy možné se ho zúčastnit také on-line (info k připojení níže).

Cirkulární ekonomika je důležitým prvkem přechodu k udržitelné společnosti – čím dál více se ukazuje, že lidstvo musí rychle skončit s plýtváním surovinami, materiály i energiemi.
Materiály jako dřevo, stavební hmoty, plasty, ale i potraviny musíme vnímat jako bohatství, s nímž je nutné dobře hospodařit. To platí jak pro průmysl, tak pro města, regiony či jednot-livce. Koncept cirkulární ekonomiky, jenž klade důraz na minimalizaci plýtvání a prodlou-žení životnosti výrobků, nabízí podle nás jedinou udržitelnou cestu pro českou ekonomiku.
Jaká je současná situace v České republice, co je připravováno v rámci Evropské unie a jaký vliv bude mít i současná situace ruské agrese na Ukrajině, o tom všem budou diskutovat naši panelisté:

kniha fantaKŽP AVČR a STUŽ si Vás dovolují pozvat na společný seminář ke knize
Jiné klima – jiný les
úterý 29. 3. 2022, 13:00–15:30 hod.
sál 206, II. patro
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Seminář bude přenášen také on-line na následujícím odkazu:

https://cesnet.zoom.us/j/92068585974?pwd=eWlrNHRSTVhtME95c1V6TkZVY2tTUT09
(Meeting ID: 920 6858 5974, passcode: 629875)

Pro veškerou lesnickou činnost je klima nezávislým stanovištním faktorem. Změna klimatu proto znamená podstatnou změnu podmínek pro vývoj, fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny. Tuto změnu musí respektovat i hospodářské využívání lesa. Důsledkem zanedbání tohoto principu je mj. kůrovcová kalamita; co do rozsahu a dopadů je jednou z největších v historii středoevropského lesnictví.
Cílem publikace Jiné klima – jiný les (Academia 2021) je pobídnout k tomu, aby se změnilo jednostranné uvažování a abychom nastoupili jinou cestu pro nakládání s lesem než jen spotřební. Přechod k neschematickému, přírodě blízkému hospodaření s využitím přírodních procesů v lesích je za této nejisté situace jedinou cestou k dosažení vyváženého vztahu funkcí lesa na různých stanovištích a k zachování principu trvalé udržitelnosti lesa včetně biodiverzity. O těchto otázkách budete moci diskutovat.

PROGRAM:

Stuž 2203Zveme Vás na diskusní webinář na téma Nové trendy v boji se změnou klimatu v úterý 1. března 2022 od 16:00 do 17:30 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o nových trendech v ochraně klimatu.
Během našeho webináře představím některé aktuální zajímavé trendy v ochraně klimatu – slovo dáme odborníkům v různých oblastech – jak v tzv. „tvrdých vědách“, kde bychom se měli dozvědět o nových trendech ve fotovoltaice i v jaderné energetice, tak i ve společen-skovědních oborech, kde bychom měli diskutovat o sociálně-ekonomických podmínkách pro uspokojování lidských potřeb při nízké spotřebě energie a o nerůstu.
V našem webináři nám tyto trendy představí naši panelisté (abecedně).

TurowmZveme Vás na diskusní webinář na téma Kauza Turów aneb Přeshraniční problémy životního prostředí

v úterý 1. února 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o růz-ných aspektech přeshraničních problémů životního prostředí se zaměřením na aktuální pro-blém rozvoje hnědouhelného dolu Turów.
První předseda společnosti pro trvale udržitelný život ing. Vavroušek prosazoval mezi dal-šími zásadami, že problematiku životního prostředí je nutno řešit ne podle hranic jednotli-vých států, ale na úrovni regionů, povodí, celé Evropy a to byla také hlavní myšlenka se kte-rou inicioval první setkání evropských ministrů životního prostředí v Dobříši v červnu 1991.
Ukazuje se, že ani po 30 letech se nedaří tyto myšlenky naplňovat a stále se uplatňují parci-ální zájmy a environmentální hrozby nejsou řešeny společně. Ukázkou takového problému je určitě případ hnědouhelného velkodolu v těsné blízkosti českých a německých hranic. V našem webináři se nad tímto problémem zamyslí naši panelisté (abecedně).

Beseda prosinec 21m

Pozor, s ohledem na současnou epidemickou situace se bude seminář konat výhradně ve formátu on-line, na platformě Zoom a bude streamována na Youtube.

Zveme Vás na diskusní webinář spolupořádaný STUŽ a Klimatickou koalicí
Světový summit o klimatu v Glasgow COP26 aneb budou mít naše děti a vnoučata kde žít?
v úterý 7. prosince 2021 od 16:00 do 18:00 hodin,
Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál 418 pouze on-line
Seminář proběhne pouze on-line – Účastníci se mohou připojit buď přes aplikaci Zoom (http://cop26klik.jdem.cz/ ), nebo bude možné sledovat stream na YouTube (http://cop26klikyoutube.jdem.cz/).

Ve dnech 31. října až 13. listopadu proběhla v britském Glasgow o rok odložená Světová konference OSN o klimatu (COP 26). Od konce summitu do našeho semináře již proběhl dostatečně dlouhý čas, abychom mohli s odstupem vyhodnotit, co nám doopravdy konference přinesla, jaké jsou další celosvětové vyhlídky na zastavení hrozivého nárůstu průměrných teplot.

Měla pravdu Greta Thunberg, když před časem řekla na Klimatickém summitu mládeže v Itálii, že celé COP26 bude pouze bla bla projevy bez reálných závazků? Povedlo se alespoň o kus snížit propast mezi potřebnými kroky a reálnými závazky, jak nám ukazuje Světový výhled energetiky 2021, vypracovaný Mezinárodní energetickou agenturou? Jaké byly další zážitky přímých účastníků Summitu? A jaká je role Velké Británie při jednáních i při vlastním snižování emisí skleníkových plynů?

Beseda STUŽ 2022 01Zveme Vás na diskusní webinář na téma Klimatický plán Prahy aneb Praha na cestě k uhlíkové neutralitě

v úterý 4. ledna 2022 od 16:00 do 18:00 hodin

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) zve zájemce, kteří se chtějí dozvědět o pokro-ku Prahy na cestě k uhlíkové neutralitě k účasti na diskusním webináři.
Praha přijala klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 % oproti 2010 a dosáh-nout uhlíkové neutrality nejpozději do 2050. Přistoupila k iniciativě UN FCCC „Race to Ze-ro“ (celosvětové kampani, jejímž cílem je zmobilizovat vedení a podporu podniků, měst, regionů a investorů pro zdravou, odolnou a bezuhlíkovou obnovu) a představila Klimatický plán hl. m. Prahy na klimatické konferenci OSN COP 26 v Glasgow. Detaily klimatického plánu, který si můžete stáhnout z https://klima.praha.eu/, budou prezentovat jeho autoři:

Beseda Listopad 21Zveme Vás na diskusní seminář spolupořádaný STUŽ, Národní síť Místních akčních skupin a RCE Česko na téma
Zelená dohoda pro Evropu – ve světle současných problémů energetiky
v úterý 2. listopadu 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, sál 418
Seminář proběhne v kombinované formě – bude možné se zúčastnit jak fyzicky, tak také on-line. Účastníci se mohou připojit buď přes aplikaci Zoom (http://stuz2111.jdem.cz/), nebo bude možné sledovat stream na YouTube (https://youtu.be/2T7kPG12rw0).

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenci-ální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu, která má Unii trans-formovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku, která účinně využívá zdroje a kde:
• se do roku 2050 dosáhne nulových čistých emisí skleníkových plynů,
• křivka hospodářského růstu bude oddělena od míry využívání zdrojů,
• nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

Seminář 202110mZveme Vás na diskusní seminář na téma Efektivita veřejné správy
v úterý 5. října 2021 od 16:00 do 18:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS
Seminář bude v kombinované formě – bude možné se zúčastnit jak fyzicky, tak také on-line – buď přes aplikaci Zoom, nebo bude možné sledovat stream na YouTube (odkazy na konci této pozvánky). Také někteří panelisté budou on-line.

Dlouhodobá efektivita vládnutí záleží zejména na dlouhodobé efektivitě institucí veřejné správy. Veřejná správa by měla být transparentní, předvídatelná, do-stupná a neměla by porušovat princip nestrannosti ve snaze dopomoci někomu k neoprávněnému soukromému zisku. Její postup by měl být účinný a měla by účelně vynakládat prostředky. Měla by být schopná reagovat na změny a doká-zat se poučit ze zkušenosti. (SR ČR2030)...

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License