Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Mavlast

Na veletrhu For Greenery v Praze - Letňanech  při semináři připraveném MŽP a Nadací ABF „Když se lidem nelení, tak si hoví v zeleni“ 18. 3. 2011 představila mezi jinými příspěvky paní Ing. Drahomíra Kolmanová, vedoucí úseku péče o zeleň Národní kulturní památky Vyšehrad a ředitelka Asociace Entente Florale CZ - Souznění o. s. akci, kterou pořádá spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad, se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Spolkem pro obnovu venkova, Asociací krajů ČR a dalšími subjekty letos již potřetí - den setkání krajů Čech, Moravy a Slezska „Má vlast“ na Vyšehradě v Praze. Na závěr své prezentace pozvala tehdy účastníky semináře na ten letošní, který proběhl 7. května 2011.

HvizdalkaPoprvé jsem slyšel Ing. Kláru Salzmann Jančurovou přednášet o jejích aktivitách v participativním krajinném plánování na veletrhu Nadace ABF Greenery v Praze Letňanech, na semináři připravovaném Mgr. Martinou Páskovou z MŽP „Když se lidem nelení, tak se topí v zeleni“ 18. 3. 2011.

Konference ministrů životního prostředí je dalším důležitým krokem v procesu, který začal tehdejší československý ministr životního prostředí Josef Vavroušek první konferencí na zámku v Dobříši v červnu 1991.

Konferenci s názvem „Budování mostů do budoucnosti“ zahájil srbský prezident Boris Tadič, který uvítal zástupce celkem 56 států na největší mezinárodní akci na vysoké úrovni, která je organizována na území Srbska od demokratických změn v roce 2000. „Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj jsou důležitými cíly Srbské vlády“, konstatoval prezident.

Konference, která potrvá do pátku, je jistým mezníkem procesu „Životní prostředí pro Evropu“. Poprvé za dobu trvání těchto konferencí není přijímán žádný právně závazný dokument, na druhou stranu je větší důraz kladen na prosazování stávajících mezinárodních dokumentů, přijatých na předchozích konferencích.

Velkou otázkou při přípravě konference bylo, zda má proces ministerských konferencí nadále pokračovat, nebo zda tato konference bude poslední. Přes odpor USA a Ruska bylo teprve den před konferencí rozhodnuto, že proces bude pokračovat a další konferenci bude v Kazachstánu – v novém hlavním městě Astaně (pamětníci ho znají pod názvem Celinograd).

Konference se letos zabývá 5 hlavními tématy:

 • hodnocením stavu a implementačním procesem,
 • vzděláváním pro udržitelný rozvoj,
 • biodiverzitou,
 • budováním kapacit,
 • spoluprací v ochraně životního prostředí.

Právě dnešní část ministerského setkání, která se orientovala na vzdělávání pro udržitelný život, byla zajímavá tím, že se ho společně zúčastnili ministři životního prostředí a ministři školství jednotlivých evropských zemí a přijali na závěr společné prohlášení.

Ze české strany je, především na oficiální úrovni, konferenci věnována zcela minimální pozornost, ministerstvo životního prostředí zastupuje náměstkyně Bízková, ministerstvo školství nevyslalo ani náměstka. Také na webu MŽP nenajdeme doposud (10. října 16:00) jakoukoliv zmínku o konferenci.

Další informace o konferenci můžete najít na stránkách konference http://www.efe-belgrade2007.org/, respektive na stránkách EHK OSN: http://www.unece.org/env/efe/welcome.html

Včera zahájil ukrajinský prezident Kučma 5. panevropskou ministerskou konferenci „Životní prostředí pro Evropu". Tradici těchto konferencí zahájil v roce 1991 tehdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek v Dobříši. Jednání konference budou probíhat do pátku. K české delegaci se připojí dnes i ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

 

V rámci oficiální části byl podepsán protokol o integrovaných registrech znečištění (PRTR - Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers), který má vést k větší transparentnosti při nakládání s chemickými látkami. "Veřejnosti a mnohdy ani samotnému vedení podniku není známo, jaká množství nebezpečných látek vypouští do životního prostředí, kolik jich skladuje a spaluje v areálu podniku a kolik jich odchází na skládky," říká Ondřej Velek z Nadace Partnerství. "Český registr PRTR byl již rámcově zakotven v naší legislativě v roce 2002 a letos by měl být upřesněn tak, aby odpovídal protokolu přijatému v Kyjevě.

 

Dalšími projednávanými dokumenty jsou protokol o hodnocení vlivu strategických dokumentů na životní prostředí (Protocol on Strategic Environmental Assessment), protokol o odpovědnosti a kompenzacích za škody způsobené průmyslovými haváriemi na mezinárodních vodách (Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters) a Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians). „Česká republika nepodepíše Protokol o odpovědnosti, protože není ve shodě s legislativou EU a Rámcovou úmluvu o Karpatech podepíšeme z organizačních důvodů po několika dnech", informoval nás člen české oficiální delegace.

 

Současně probíhá v Kyjevě celoevropské setkání ekologických nevládních organizací „European Eco-Forum" na kterém se setkává více než 200 zástupců nevládních organizací z 55 zemí. V své deklaraci požadují aby vlády zahájily okamžité kroky ke změně vzorců výroby a spotřeby. Požadují také moratorium na používání geneticky modifikovaných organizmů (GMO) do doby, než budou vyjasněny zdravotní a environmentální následky jejich využívání a požadují také pokračování diskuse o jaderné a chemické bezpečnosti jak v regionu, tak i globálně. Je třeba podstatně zintenzivnit integraci environmentálních principů do ostatních sektorů jak ekonomiky, tak i státní správy, vzdělávání či sociální oblasti.

 

Velkým zklamání pro mnohé je fakt, že ministři nepřijmou v Kyjevě Strategii vzdělávání pro udržitelný život. Stále ještě probíhají jednání o tom, zda se vlády zaváží v závěrečné deklaraci přijmout tuto strategii alespoň do roku 2005, jak požadují zástupci nevládního fóra. Nevládní organizace dále vyjádřily velký zájem o to, aby ministři začali pracovat na přípravě pan-evropské strategie k vyloučení neudržitelné spotřeby a výroby. Podstatný je též požadavek NGO na odstranění dotací v energetice, které ve svých důsledcích vedou k plýtvání s energií.

 

Zásadním okamžikem pro nevládní organice bude čtvrtek 22. května odpoledne, kdy v rámci vládní konference proběhne společné jednání ministrů a delegátů NGO o problematice integrace environmentálních politik.

 

Jiří Dlouhý, Karel Jech, s použitím materiálů Ekolistu

Jak jsme slíbili, přinášíme některé materiály z besedy se zástupci politických stran, která proběhla dne 2. 5. 2006 na Novotného lávce. Stačí kliknout na název článku...

Beseda proběhla, jak je již zvykem u těchto předvolebních besed, za hojné účasti, nejen členů STUŽ, ale i dalších zájemců, mezi nimi bylo i několik novinářů.

Součástí besedy byla i krátká prezentace Zeleného kruhu, ve které bylo zhodnoceno hlasování poslanců k vybraným návrhům zákonů během uplynulého volebního období.

Ukázalo se, že není jednoduché přimět zástupce jednotlivých politických stran k stručným vystoupením, takže se nepovedlo probrat všechna připravená témata, přesto doufám, že si jednotliví účastníci mohli udělat jistý obrázek o ekologických programech volebních stran. Nám nezbývá, než si přát, aby si strany na tyto své sliby pamatovaly i po volbách. STUŽ se bude snažit jim to ve vhodný okamžik v mezivolebním období připomenout.

Děkuji všem posluchačům, že dodrželi pokyn moderátora a měli jen věcné dotazy či technické přípomínky. Omlouvám se všem, na které se nedostalo.

Na této stránce můžete najít prezentace, které se na besedě objevily a také přehledně uspořádané volební programy jednotlivých stran

Tak, jak jsem slíbil na besedě, nyní máte možnost připojit písemně své poznámky a připomínky, stačí kliknout na "Přidat komentář".

A kdo politické strany zastupoval?
 • ČSSD- Petr Petržílek, tvůrce environmentálního programu ČSSD
 • KDU-ČSL - Jakub Kašpar, spoluautor kapitoly Životní prostředí a kapitoly Zemědělství a rozvoj venkova
 • KSČM - Miroslav Prokeš, předseda komise strategie životního prostředí ÚV KSČM
 • ODS - prof. Bedřich Moldan, stínový ministr žp, senátor
 • SNK-ED - Eva Kružíková – poradce, nezávislý kandidát za SNK-ED
 • Strana zelených - Martin Bursík, předseda, volební lídr, kandidát za SZ
 • US-DEU - Josef Vozka, člen komise ŽP US-DEU
 • V pátek 22. září proběhlo na MŽP první setkání zástupců některých NGO s novým ministrem životního prostředí Petrem Kalašem. Zúčastnili se zástupci Arniky, ČSOP, EPS, Greenpeace, Hnutí Duha, STUŽ a Zeleného kruhu.

  Pan ministr nás na setkání seznámil se svými prioritami a představami budoucnosti MŽP. Vysvětlil, že nemá v úmyslu dělat nějaké zásadní změny v rámci svého úřadu, na druhé straně je v současné době prováděn audit existujících smluv a dohod.

  Oblasti, na které chce pan ministr klást důraz, jsou především následující:

  -         ekonomický pohled na ekologii (využití motivačních nástrojů – především ekonomických, ekologická daňová reforma),

  -         problematika ovzduší (především polétavý prach a klimatické změny, posílení mobilních měřicích stanic, národní alokační plán),

  -         odpady,

  -         oblast energetiky (úspory energie, decentralizované zdroje energie, obnovitelné zdroje),

  -         chemická politika – hlavně problematika směrnice REACH

  -         SFŽP – reorientace z dotací především na měkké půjčky

  -         předsednictví EU

  -         environmentální vzdělávání a výchova (výrazné prohloubení spolupráce s MŠMT)

  Zástupci NGO vystoupili po vzájemné dohodě s návrhy k problémům, které, díky omezenému mandátu, může pan ministr vůbec ovlivnit. Jednalo se o následující záležitosti:

  -         operační program Životní prostředí (byla zdůrazněna potřeba udržet jeho současnou podobu a nepřipustit snahy o změny),

  -         odpady (potřeba vyhlášky MŽP ke kompostování),

  -         NAP (potřeba změny přístupu určení kvóty),

  -         REACH (posílení úlohy ČR při vyjednávání kvalitní směrnice),

  -         směrnice o ekologické újmě (potřeba zachovat alespoň současnou podobu),

  -         Program rozvoje venkova (NE snahám o financování intenzifikace zemědělské výroby),

  -         novela zákona o ochraně přírody (řešení ochrany přírody ve vojenských újezdech, zrušení nesmyslného projednávání výjimek Vládou ČR),

  -         peníze na krajinotvorné programy (nutnost udržet dohodnuté finance),

  -         kamionová přeprava (nutnost obnovení víkendových zákazů jízdy kamionů s první novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích),

  -         integrovaný registr znečištění (nutnost nepřipustit navrhované změkčení),

  -         problematika jezů na Labi a Dolní Lutyně.

  Zdálo se, že žádný z přednesených problémů nebyl panu ministrovi zcela cizí, i když ne vždy byla jeho reakce v plné shodě s názorem zástupců NGO. Zásadní rozpory se však nevyskytly.

  Dva či tři měsíce, které má zatím pan ministr Kalaš k prosazování svých představ, je hrozně krátká doba a nezbývá si, než mu přát delší období „u kormidla MŽP“. Tak by opravdu mohl prosadit více myšlenek našeho prvního předsedy Josefa Vavrouška, ke kterým se nový ministr opakovaně hlásí.

  Rekordních 2 500 pestře oblečených lidiček přijelo, přiběhlo či přišlo na letošní pražskou cyklojízdu, konanou u příležitosti Dne bez aut.

   

     Počet lidí, kteří se dali zlákat k velké podzimní cyklojízdě letos přesáhl všechny minulé rekordy. Manifestační cyklojízda vedla ze Staroměstského náměstí po magistrále přes Nuselský most a zpět na Smetanovo nábřeží. Dobrá informační kampaň spolu s nádherným podzimním počasím nalákala na společnou akci tři Nuselské mosty - celkem asi 2 500 - 3 000 lidiček na různých šlapohybech - od běžných jízdních kol přes historické kostitřasy po různé jednokolky apod.

  Myslím si, že pro příští léta by této akci rozhodně slušel větší prostor - když auty přecpaný Brusel dokáže bez problémů na Den bez aut uzavřít na celý den šestipruhý "Vnitřní okruh" a přenechat ho cyklistům, proč by nešlo na jeden den uzavřít nenáviděnou magistrálu. Zvláště, když kvůli různým komerčním maratónům, půlmaratónům, čtvrtmaratónům atd. jde uzavřít centrum Prahy bez problémů. Možná, že by se potom nemuseli cyklisté tlačit na magistrále doslova řídítka na řídítkách a mohli by se jednou za rok projet v centru Prahy. A pro příklad nakonec nemusíme chodit jen na západ, také v Kyjevě uzavře radnice každý víkend hlavní dopravní tepnu "Chresčatik" a vyhradí ji chodcům.

  Pro ty, kteří se nestihli účastnit, jsem připravil alespoň pár fotek, cyklistů však bylo tolik, že snad jedině letecký snímek by je zachytil všechny.

  O cyklojízdě si můžete také přečíst na jiných serverech:

  a brzy zajisté i na dalších.

  Roháče 2008Setkání slovenských a českých „stužáků“ a jejich příznivců k uctění památky Josefa a Petry Vavrouškových se letos konalo v Bobrovci u Liptovského Mikuláše v penzionu Jurika poslední letní víkend, tedy 19. - 21. září 2008. V článku najdete také další fotografie ze setkání.

   

   

   

  Ačkoliv to bude v březnu 2005 již 10 let, co zahynuli pod lavinou v dolině Parichvost Josef a Petra Vavrouškových, do letošního léta jsem ještě nebyl na žádném Memoriálu, konaném STUŽ na místě tragedie každoročně od podzimu 1995. Letos jsem se rozhodl to napravit, vzít sebou i svou ženu Jarku a nabídl jsem Evě Vavrouškové, že vezmu naše auto a “odřídím to“ tam i zpět. Dva dny před odjezdem se připojil i Pavel Šremer a tak jsme jeli ve čtyřech. Kupodivu jsme se i se zavazadly vešli do naší krátké Fábie.

  Vyjeli jsme v 9.00 ráno, naložili škatuli materiálů u Karla Jecha na MŽP a vyrazili po dálnici na východ. Obědvali jsme v motorestu „Na peci“ před Prostějovem. Až před město Hranice na Moravě, kde končí čtyřpruhová komunikace, ubíhala cesta hladce, tam však nastaly problémy. Zácpa před městem, způsobená stavební činností na vozovce a svedením dopravy do jediného pruhu pro oba směry, několikeré špatné odbočení ve Valašském Meziříčí v dalších zácpách nás zdržely natolik, že namísto v plánovaných 17.00 hodin jsme dorazili do Ondrášové u Liptovského Mikuláše až v 18.00 hodin.

  Zde se již podesáté sešli přátelé a známí s české i slovenské Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) s Evou Vavrouškovou v Západních Tatrách – Roháčích, aby uctili památku Josefa a Petry Vavrouškových. Jubilejní desátý ročník Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových se konal 17. – 19. září 2004, tedy o víkendu po týdnu, kdy by se Josef Vavroušek dožil 60 let a kdy slavila narozeniny i Eva Vavroušková.

  Zhruba 30 účastníků se sešlo tentokrát v hotelu Pyramída v Ondrášové u Liptovského Mikuláše. Program víkendu byl zahájen již v pátek 17. 9. večer vyhlášením výsledků studentské soutěže o nejlepší environmentální esej a odměněním jejích vítězů. K dispozici účastníkům byly četné dovezené publikace a další odborné i osvětové materiály, zpracované v obou zemích. Jídelna hotelu byla pro tyto dny vyzdobena vlajkou světového summitu OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro 1992, kterou Josef Vavroušek přivezl a věnoval později Pavlovi Šremerovi. Večer byla příležitost popovídat si se starými známými a seznámit se s dalšími zajímavými lidmi. Objevem pro nás byla zejména neobyčejně zajímavá a samorostlá paní Iskrová odněkud od Bánské Bystrice.

  V sobotu 18. 9. ráno se zdraví účastníci Memoriálu vecpali do aut, které byly k dispozici a odjeli do výchozího místa cesty do doliny Parichvost na začátek Jalovecké doliny. Zmínka o zdravých účastnících je na místě, neboť akutní trávicí potíže, způsobené patrně požitím tatarské omáčky v nádražní restauraci, připoutaly do blízkosti hotelu a zejména WC manžele Zemanovi tak, že se nemohli zúčastnit. Poté se v krásném slunečném počasí a za cinkání zvonců pasoucích se ovcí vydali účastníci na několikahodinový výstup Jaloveckou dolinou do doliny Parichvost. Zástup se brzy roztrhal na menší skupinky podle nasazeného tempa, což zejména v závěru, při odbočení do doliny Parichvost, vzbudilo u opozdilců pochyby, zda jdou správným směrem. Označení doliny Parichvost totiž po navázání zelené a modré na žlutou turistickou značku zmizelo z rozcestníků a zůstalo tam jen Baníkovské sedlo, což mohlo vzbuzovat dojem, že jsme někde přehlédli a minuli správnou odbočku. Naštěstí se vše v dobré obrátilo, když i skupinka, zdržovaná pomalejším postupem nedoléčeného a bolestivého kotníku po „zvrtnutí“ s výronem krve Jarky Říhové, dorazila na správné místo. Bylo jím místo nálezu těl Josefa a Petry Vavrouškových po zasypání lavinou v březnu 1995, na malé kamenité moréně v korytě potoka, vytékajícího ze závěru doliny Parichvost. Zde ti rychlejší již odpočívali a obědvali poté, co každý přidal svůj kámen na malou kamennou mohylu, připomínající tragédii z před 9 a ½ roku. Přidali jsme tedy své první kameny, neboť jsme zde byli poprvé, poseděli a zavzpomínali s Evou Vavrouškovou na ty světlé chvíle, kdy byli Pepík a Petra ještě mezi námi. Část účastníků se vydala ještě výše do Baníkovského sedla, ale většina poseděla zde a pak se vracela pomalu dolů. I tak se začalo při sestupu v hluboké Jalovecké dolině již šeřit, jak se slunce sklánělo k západu a začalo se ochlazovat, takže bylo příjemné, když jsme znovu vyšli na slunné louky u výstupu z doliny a ještě se mohli ohřát v paprscích slunce. Odjeli jsme zpět do hotelu, vysprchovali se, převlékli do čistého a suchého prádla a oblečení a byl čas k večeři. Ještě jsme stačili vyfotografovat krásný západ slunce a sešli jsme do jídelny k večeři.

  Po ní podali zástupci české i slovenské STUŽ krátké informace o činnosti organizace za období od minulého setkání a o aktuálních problémech životního prostředí v obou zemích. Při tom velmi rušil fakt, že personál jídelny nedokázal zabránit vstupu do jídelny jiným hostům, neboť v sousední restauraci se konala uzavřená oslava narozenin nějakého domorodce a hosté hotelu se neměli kde jinde najíst. To by nevadilo, kdyby se dokázali tiše najíst a odešli, jenže oni měli chuť pít a bavit se a tak zoufale rušili, zejména jacísi Poláci hned u stolu vedle nás.

  Proto jsme se vydali do jiného podniku, který sice měl mít od 22 hodin zavřeno, ale kvůli nám a ještě jedné společnosti z Liptovského Mikuláše „přetáhl“ zavírací hodinu až téměř do 2.00 v noci. Vinárna „U Muzikantů“ se ukázala jako výborný nápad. Dobré víno, příjemná obsluha a zpěv za doprovodu kytar střídavě v „naší“ místnosti a vedlejším baru s místní společností byly velmi příjemným zážitkem. Ani z cen nás neranila mrtvice, takže spát jsme šli ve výborném rozpoložení.

  Ráno jsme sbalili, nasnídali se, se zdvořilým odmítnutím kvůli dlouhé cestě a povinnostem doma poděkovali Mikulášovi Hubovi za pozvání ještě na jeho soukromou chalupu „po cestě“ a vyjeli jsme zpět do Prahy. Na rozdíl od páteční nervózní cesty se zácpami na silnicích už od Hranic na Moravě cesta zpět proběhla až po Prahu hladce. Pavla jsme vysadili na Jižním Městě, Evu u ní doma i se škatulí materiálů ze Slovenska a po natankování u benzinové pumpy jsme ve zdraví dorazili v 17.00 hodin domů.

  Tak jsme v klidu stihli se vybalit, převléci a připravit na návštěvu dcery Štěpánky s manželem Pepínem a vnukem Matějem, který 20. září slaví 3 roky od svého narození.

  Druhý den jsem dal přenést obrázky z digitálního fotoaparátu na CD-disk a uložil si je do počítače, vytiskl jednu sadu na barevné tiskárně a poslal e-mailem Evě Vavrouškové, Pavlovi Šremerovi i na Slovensko a dal je udělat i jako fotografie do alba. Teprve tím pro mne celá zdařilá akce skončila. Se ženou jsme se shodli, že jsme rádi, že jsme se k té cestě konečně odhodlali a že to rozhodně stálo za tu námahu. Bylo to fajn a můžeme to jen doporučit i ostatním členům STUŽ, dalším přátelům a spolupracovníkům nebo ctitelům odkazu Josefa Vavrouška. Je to krásný kus země a lze potkat výborné lidi. Co víc si přát?

  Společnost pro trvale udržitelný život
  Zpravodaj STUŽ
  ISSN 1802-3053


  Creative Commons License