Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společná tisková zpráva STUŽ a Hnutí DUHA

Návrh na podstatné zhoršení odpadové politiky EU je výsledkem včerejšího jednání Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku - podle názoru českých i evropských nevládních ekologických organizací. Rada se dohodla na návrhu nové odpadové směrnice bez měřitelných cílů pro prevenci a recyklaci odpadů, zato s významnou podporou spaloven odpadů. Ekologické organizace se obávají, že schválení odpadové politiky v této podobě by znamenalo hrozbu pro zdraví lidí a životní prostředí a zvýšilo emise skleníkových plynů. Další osud návrhu směrnice má v rukou Evropský parlament, který ji bude projednávat v tzv. druhém čtení, patrně začátkem roku 2008.

"Rada ministrů odsunula rozhodnutí o opatřeních, jež by pomohly rozhýbat recyklaci či omezily množství odpadů a které v únoru schválil Evropský parlament (1). Podkopává se tím snaha členských států zvýšit míru recyklace, zvýšit surovinovou efektivnost a omezit exhalace skleníkových plynů,“ uvedl ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

Ministři ŽP členských států EU sice hlasovali pro pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady (na prvním místě je prevence, opakované použití, následuje recyklace, poté spalování a poslední možností je skládkování), ale Německo prosadilo, aby se stala pouze nezávaznou politickou proklamací. Rada zároveň podpořila návrh Evropské komise překlasifikovat spalovny odpadů z „likvidace“ na způsob „využití“ odpadů .

Podle ekologických organizací je ale „zelená nálepka“ pro spalovny pouhým byrokratickým trikem, jak vytvořit v budoucích statistikách příznivější dojem z neefektivního hospodaření s odpady a surovinami. Považují tuto nálepku za kontraproduktivní, přičemž ji prosazuje několik málo členských států a vlivných firem, které tak chtějí získat miliardy euro dotací z evropských fondů.

Podle ministra Martina Bursíka se Rada dohodla alespoň na možnosti členských států zakázat dovoz odpadů např. do spaloven, pokud by byl v rozporu s národním plánem odpadového hospodářství (2).

"Rada ministrů bohužel na rozdíl od europoslanců nenašla odvahu řešit skutečné problémy odpadové politiky a nesdílím proto optimismus ministra Bursíka. Pokud Rada kývla na „zelenou“ nálepku pro spalovny, bude těžko obhajovat zákaz dovozu zahraničních odpadů. Bude-li spalování odpadů evropským zákonem prohlášeno za jeho využití, těžko bude moci ministr Bursík bránit dovozu smetí z Německa a Rakouska. Přinejmenším by následovala další vlna žalob od firem, které si z Česka chtějí udělat laciné smetiště. Je teď na europoslancích, aby chybu Rady napravili,“ konstatoval MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ.

Poznámky:

(1) Tisková zpráva STUŽ ze 13. února 2007: Hlas europoslanců pro lepší prevenci a recyklaci odpadů, proti zvýhodnění spaloven: http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2007020011

(2) Tiskové prohlášení MŽP z 28. června 2007: Česká republika bude moci bránit dovozům odpadů ze zahraničí

Tisková zpráva města Litvínov a města Horní Jiřetín ze dne 28.6.2007

Města Litvínov a Horní Jiřetín dnes na společné tiskové konferenci upozornila na skutečnost, že na území těchto měst pravidelně dochází k překračování imisních limitů polétavého prachu . Vyplývá to z měření Českého hydrometeorologického ústavu, Zdravotního ústavu a rozptylového modelu zpracovaného společností Ascend. Mostecko je z tohoto důvodu zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Z Programu snižování emisí a imisí pro město Litvínov, který vycházel z výše uvedených několikaletých měření vyplývá, že 76,3 až 94,5 % znečištění prachovými částicemi v Litvínově pochází z povrchových velkolomů ČSA a Bílina. Výsledky uvedených měření na dnešní tiskové konferenci interpretovali experti MUDr. Eva Rychlíková (Zdravotní ústav Středočeského kraje se sídlem v Kolíně), která se po řadu let svého působení na Krajské hygienické stanici v Ústí nad Labem problematikou znečištění polétavým prachem zabývala, a MUDr. Miroslav Šuta (člen Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost), který se zabývá zdravotními riziky spojenými se znečištěním ovzduší.

Města Litvínov a Horní Jiřetín jsou překračováním imisních limitů polétavého prachu na svém území vážně znepokojena a hodlají se řešením této situace ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy na úseku ochrany ovzduší a ochrany veřejného zdraví dále zabývat.

Příloha

Ze závěrů Programu snižování emisí a imisí pro město Litvínov (Ascend, 2006):

Území města Litvínov a jeho okolí jsou značně zatíženy prašností. Překračování imisního limitu PM10 bylo zaznamenáno v širším okolí města Litvínov a i jinde v Podkrušnohoří. V Litvínově je nejzatíženější oblastí znečištěním PM10 území ve směru od Horního Jiřetína po centrum města Litvínov. Na stanici ZÚ Litvínov došlo k překročení denního imisního limitu PM10 včetně mezí tolerance v roce 2000 a 2003 přičemž v roce 2001 a 2002 nebyly k dispozici platné naměřené hodnoty. Na stanici Horní Jiřetín došlo k překročení denního imisního limitu PM10 po celé sledované období přičemž v roce 2003 a 2004 došlo k překročení včetně mezí tolerance, na stanici Most ČHMÚ došlo k překročení v roce 2003 a 2004 a to včetně mezí tolerance. Podle imisních map pak bylo překročení denního imisního limitu PM10 na území města Litvínov následující:

• v roce 2001 na 70% území města překročení limitu,
• v roce 2002 na 90% území města překročení limitu,
• v roce 2003 na 70% území města překročení limitu včetně mezí tolerance a na 100% území města překročení limitu,
• v roce 2004 na 10% území města překročení limitu včetně mezí tolerance, na 18% území města překročení limitu.

Co je polétavý prach Jako polétavý prach jsou označovány tuhé částice unášené vzduchem, které se liší jak svou velikostí, tak chemickým složením i původem. Obvykle jsou za polétavý prach považovány částečky menší než 10 mikrometrů a jejich obsah v ovzduší se vyjadřuje jako hodnota PM10. Ukládání částic v dýchacím ústrojí člověka je závislé jednak na jejich velikosti, ale i na způsobu dýchání. Předpokládá se, že částečky nad 10 mikrometrů jsou při běžném povrchovém dýchání nosem zachycovány na sliznici dutiny nosní. Částečky v rozsahu 5-10 mikrometrů se usazují v jemných dýchacích cestách. S rostoucí hloubkou dýchání roste množství větších částic strhávaných proudem vzduchu do hlubších částí dýchacího ústrojí. Za nejnebezpečnější je považována právě jemná frakce o velikosti do 2,5 mikrometru, která je označována jako PM 2,5, a která se v plicích dostává nejhlouběji.

 

Zdravotní vlivy polétavého prachu (WHO, 2005): · zvýšení počtu zánětlivých onemocnění plic
· nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém
· zvýšení spotřeby léčiv
· zvýšení počtu hospitalizací
· zvýšení úmrtnosti

Účinky krátkodobého působení:

 

Účinky dlouhodobého působení: · snížení plicních funkcí u dětí i dospělých
· růst onemocnění dolních cest dýchacích
· zvýšení počtu chronických obstrukčních onemocnění plic
· snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění)

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v Košiciach dnes ráno nariadila Štátnym lesom TANAP-u zachovanie pôvodného stavu až do zdokumentovania stavu v čase výkonu štátneho dozoru na území národnej prírodnej rezervácie (NPR) Tichá dolina a NPR Kôprová dolina

"Znamená to zastavenie prác dovtedy, kým nebude prípad došetrený na základe podania, ktoré dostala inšpekcia životného prostredia. Ako štátna príspevková organizácia sme povinní rešpektovať rozhodnutie štátnej správy. Samozrejme, okamžite zastavujeme práce na spracovaní kalamity," uviedol na tlačovej besede vo Vysokých Tatrách riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Peter Líška.

Podľa výkladu SIŽP lesníci ešte môžu vypratať spracované drevo, ale nebude sa spracovávať ďalšia kalamita. Doteraz lesníci spracovali v NPR Tichá dolina 1 200 kubických metrov dreva a v Kôprovej doline približne 700 kubických metrov dreva. Harvestor a pilčíci už dnes v Tichej a Kôprovej doline nebudú pracovať. Pohybovať sa tam budú už len vývozné súpravy.

Ochranári považujú zastavenie ťažby za čiastočný úspech

Predstavitelia Lesoochranárskeho zoskupenia (LZ) Vlk, ktorí sa už niekoľko dní usilujú o zastavenie ťažby v Tichej a Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách, považujú rozhodnutie o jej zastavení za čiastočný úspech.

Budú však požadovať vyšetrenia všetkých svojich podaní, pretože majú podozrenie, že bol porušený zákon a došlo k poškodzovaniu chránených druhov. Pre agentúru SITA to povedal náčelník LZ Vlk Juraj Lukáč. Ako dodal, niektorí zástupcovia zoskupenia zotrvávajú naďalej v Tichej a Kôprovej doline a chcú zabrániť, aby bol dokumentačný materiál - kalamitné drevo odvezené. "Ťažba bola síce prerušená, no drevo odvážajú," vysvetlil Lukáč.

Ekológovia protestovali pred slovenskou ambasádou v Prahe

Desiatky českých ekológov dnes pred Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Prahe protestovali proti ťažbe kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline vo Vysokých Tatrách. Podľa českých ekológov je ťažba dreva v tejto mimoriadne cennej prírodnej lokalite nielen nezákonná, ale aj v rozpore s poslaním Tatranského národného parku, a opodstatnenie nemá ani z hľadiska ochrany lesa pred kôrovcom.

Ekológov prišli podporiť aj herečka a bývalá poslankyňa Táňa Fischerová a bývalý minister životného prostredia, poslanec Libor Ambrozek (KDU-ČSL), ktorý je predsedom Českého zväzu ochrancov prírody a v Poslaneckej snemovni predsedá výboru pre životné prostredie.

Ja som veľmi znepokojený, pretože som pred dvoma rokmi na tom mieste osobne bol. Je to skutočne jedno z najcennejších miest vo Vysokých Tatrách, kde žijú veľké chránené živočíchy. Myslím si, že to pravidlo, ktoré platí nielen v Európe, ale na celom svete, že v najcennejších častiach národných parkov nechávame prebiehať prírodné procesy, musí platiť aj vo Vysokých Tatrách, povedal Ambrozek pre TASR.

Spor o Tichú a Kôprovú dolinu nepovažuje exminister Ambrozek za ekologický, či odborný, ale za formu mocenského boja. Podobný názor zastáva aj herečka Táňa Fischerová.

Zaslepenosť mocou sa stáva stále silnejším motorom našich činov. To, čo dnes predvádzame vo vzťahu k prírode, je vlastne jedným dlhotrvajúcim útokom na vlastný život, mieni Fischerová. Pokojný protest pred slovenským zastupiteľským úradom v Prahe monitorovali policajti v uniformách aj v civile. Demonštrácia vyvrcholila odovzdaním výzvy 15 českých ekologických organizácií, v ktorej žiadajú veľvyslanca Ladislava Balleka, respektíve úrady v SR, o zastavenie nezákonnej ťažby a účinnú ochranu tatranskej prírody.

Signatármi výzvy proti ťažbe dreva v cenných lokalitách Tatier je aj česká pobočka organizácie Greenpeace, Hnutie DUHA, Ústav pre ekopolitiku, Zelený kruh, Český zväz ochrancov prírody a združenie Arnika.

Plzeň (26. března 2007) – Za potenciálně nejnebezpečnější ničitele životního prostředí za loňský rok považuje regionální pobočka STUŽ ministra průmyslu a obchodu Martina Římana (ODS) a náměstkyni ministra životního prostředí Rut Bízkovou (ODS). Oba proto byli dnes nominováni na cenu Ropák roku 2006.

"Politika ministra Říman navazuje bohužel na to nejhorší v komunistické politice před rokem 1989, když podporuje návrhy na další zbytečnou devastaci severních Čech prolomením územních ekologických limitů těžby uhlí. Navíc by Římanem spolupředložený návrh zvýšit emise skleníkových plynů z průmyslu znamenal i zvýšené zamoření vzduchu, který dýchají miliony lidi. Spalování fosilních paliv neohrožuje jen klima, ale produkuje také prach, oxidy dusíku, polyaromatické uhlovodíky a další nebezpečné látky ohrožující zdraví lidí. Přitom již dnes asi 66% obyvatel ČR žije v nepřípustně znečištěném ovzduší (1), které vede k vážným nemocem a předčasné smrti tisíců lidí”, uvedl Miroslav Šuta, předseda regionální pobočky STUŽ a konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

Dalším nominovaným kandidátem na Ropáka roku 2006 je náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková, která po léta působila jako pracovnice ČEZ zodpovědná za PR sekce uhelných elektráren. Pro bývalého ministra Kalaše (dnes poradce premiéra Topolánka) připravila návrh tzv. Národního alokačního plánu emisí skleníkových plynů z průmyslu v němž navrhla povolit dramatické zvýšení znečištění ve srovnaní se skutečnými emisemi.

"Náměstkyně Bízková (ODS) je naplněním lidového úsloví o kozlu zahradníkem a exemplárním příkladem klientelismu, neboť největší profit z jím navrženého zvýšeného množství povolenek na znečišťovaní skleníkovými plyny by měl její bývalý dlouholetý zaměstnavatel – firma ČEZ. Paní Bízková obhajovala tento návrh i přesto, že je v rozporu s celou řadou platných strategických dokumentů, včetně platné Strategie udržitelného rozvoje ČR (2). Náměstkyně Bízková též ignorovala výzvu k přepracovaní návrhu tak, aby odstranila jeho rozpory s řadou jiných platných strategických dokumentu. Po této zkušenosti považuji za těžko uvěřitelné, že by se paní Bízková mohla do budoucna ve své funkci podílet na modernizaci ekologické politiky o niž usiluje nový ministr Bursík (SZ),” zapochyboval MUDr. Šuta.

Organizátorem 15. ročníku ankety Ropák roku je občanské sdružení Děti Země. Vítěze obou soutěží vybere porota sestavená z odborníků v oblasti životního prostředí i významných společenských osobností. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne koncem dubna v Brně (3).

Poznámka pro editory: (1) Podrobnosti v TZ “Ministři Kalaš a Říman návrhem na ničení klimatu ohrožují i naše zdraví” z 30. listopadu 2006 - http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006110021

(2) Připomínky STUŽ k Národnímu alokačnímu plánu České republiky 2008 až 2012 jsou k dispozici ZDE: http://www.stuz.cz/view.php?cisloclanku=2006110022

(3) Více o anketách Ropák roku a Zelená perla naleznete ZDE: http://www.detizeme.cz/ropak/

Představitelé čtyř obcí na Benešovsku a v dolním Posázaví se rozhodli bránit svá území, zdraví svých občanů, jejich majetek a nedotčenou přírodu. Prostřednictvím stavebních uzávěr obce Tisem, Ješetice, Václavice a Libeř podstatně omezily vedení dopravních staveb na svém území. Postavily se tak proti bezohledným stavbám, které přes jejich území chce vést Ředitelství silnic a dálnic.

Příkladem je plánovaný kilometr dlouhý most na pilířích 50 m od rodinných domků v Libři. Splnit podmínky dané ve stavebních uzávěrách nebude pro stavbaře jednoduché. Dálnice D3, jejíž cena je již dnes odhadována na 80 miliard Kč s termínem dokončení někdy po roce 2020, se tak prodraží o další miliardy a prodlouží se její výstavba o několik dalších let.

Přijaté stavební uzávěry totiž stanoví, že dopravní stavby budou vedeny v tunelech pod povrchem země, v povrchových tunelech nebo v uzavřených tubusech. Stavby nesmí narušit krajinný ráz. Stavbaři musí tyto podmínky respektovat.

Právník Michal Bernard z Ekologického právního servisu (EPS), který uvedené obce v této věci zastupuje, přiznává, že inspirací pro ně byl úspěšný nález Ústavního soudu v kauze obce Pozlovice z léta letošního roku. "Tento rozsudek Ústavního soudu potvrdil právo obcí hájit své zájmy, práva svých občanů a právo obce rozhodovat o využití svého území. To je zcela v souladu s ústavním právem obcí na samosprávu a s jejich povinností pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.", dodává Bernard.

Starosta obce Tisem Milan Hruška dává přednost ochraně zdraví svých občanů a ochraně přírodních a krajinných hodnot svého území před tisícovkami projíždějících kamionů, hlukem, znečištěným ovzduším a zničenou krajinou. "Naše představa o rozvoji obce je zcela jiná, než nám vnucuje stát a Středočeský kraj. Zachovalá krajina, klid a čistý vzduch je pro nás hodnotou, kterou chceme chránit. Zároveň pro nás může znamenat ekonomický přínos z turistiky a přírodně orientované rekreace." říká starosta.

Další obce v regionu se chystají přijmout podobné stavební uzávěry. "Je nejvyšší čas znovu vrátit do hry variantu Promika - rychlostní silnici, která kopíruje stávající silnici I/3 s obchvaty sídel. Její dostavba by daňové poplatníky přišla výrazně levněji, a hlavně by se po ní motoristé mohli svézt daleko dříve než je tomu u kontroverzní varianty stabilizované, proti které se urputně brání obce Neveklovska a dolního Posázaví i nevládní organizace." říká Eva Tylová, místopředsedkyně STUŽ. "Dopravu z Voticka směrem na Prahu by vyřešila nadstandardní silnice 1.třídy, která by navíc do malebné krajiny Posázaví nepřivedla tisíce kamionů", dodává Tylová.

Namísto urychleného vybudování potřebných obchvatů obcí jako Olbramovice či Planá nad Lužnicí, kde se nedá ani přejít přes silnici a lidé trpí hlukem a smogem, stát a oba kraje drží jejich obyvatele jako rukojmí a tvrdošíjně prosazují předraženou dálnici. Potřebnost D3 v turisticky atraktivní oblasti Posázaví a Neveklovska je značně diskutabilní.

Hamburk/Plzeň - 1. listopadu 2006 - Skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemí Evropy vyzvala obchodní řetězec LIDL, aby podstatně omezil kontaminaci prodávaného ovoce a zeleniny pesticidy a aby prodával produkty biozemědělství a FAIR TRADE (1, 2).

"Vyzvali jsme firmu LIDL, aby i v České republice co nejdříve prodávala potraviny (zejména ovoce a zeleninu) bez zbytků pesticidů a aby zavedla přinejmenším stejné standardy a opatření pro omezení obsahu pesticidů, které už zavedla v Německu. LIDL by měl také v Česku zavést prodej biopotravin a FAIR TRADE potravin. Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se proto připojila ke společnému dopisu, který firmě LIDL odeslala skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemích, kde řetězec LIDL provozuje své prodejny", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Firma LIDL vykázala v obsahu pesticidů v ovoci a zelenině v roce 2005 nejhorší výsledky mezi německými obchodními řetězci. V reakci na tato zjištění a na následnou kritiku spotřebitelů zavedl německý LIDL počátkem roku 2006 opatření pro snížení obsahu pesticidů v čerstvých potravinách. LIDL slíbil v Německu zpřísnit systém kontroly kvality a zavést vnitřní limity pro obsah pesticidů na úrovní 1/3 oficiálních německých maximálních přípustných koncentrací pesticidů. LIDL také následně ve všech svých německých obchodech začal nabízet biopotraviny a FAIR TRADE výrobky. Navíc německý LIDL ohlásil, že bude prodávat potraviny s certifikátem systému QS (3), který bude sledovat i obsah pesticidů. Počátkem října LIDL ohlásil v Německu, že zastaví prodej konvenčně pěstovaných grepů, protože u nich byly dlouhodobě prokazovány vysoké hladiny pesticidů.

"Program společnosti LIDL se pro tuto chvíli jeví omezený jen na Německo. Ale zbytky pesticidů jsou nacházeny i v dalších zemích a spotřebitelé v České republice si nepochybně zaslouží stejnou míru ochrany jako v Německu," uvedl MUDr. Miroslav Šuta

Monitoring prováděný v Evropské unii stále prokazuje překračování zákonných limitů pro obsah pesticidů v potravinách a rozšířenou kontaminaci ovoce a zeleniny (4). Podle posledního průzkumu veřejného mínění obyvatel Evropské unie jsou zbytky pesticidů v potravinách vnímány jako jedno z největších ohrožení. Své obavy z obsahu pesticidů v ovoci a zelenině vyjádřilo 63% dotazovaných (5).

Řetězec LIDL v minulosti v České republice proslul zejména "záhadným" kácením zeleně v okolí firmou budovaných nebo provozovaných supermarketů. V letech 2003-4 upozornila organizace Greenpeace na to, že řetězec LIDL v ČR prodával kosmetiku obsahující silný kontaktní alergen methyldibromo glutaronitril (MDGN), který způsobuje tzv. kontaktní dermatitidu, tedy alergický kožní zánět (6).

Faksimile dopisu ve formátu PDF je k dispozici ke stažení ZDE

Poznámky pro editory:

(1) Společný dopis firmě LIDL podepsaly nevládní organizace z Portugalska, Belgie, Slovenska, Slovinska, Rakouska, Německa, Itálie, Francie, Velké Británie, Chorvatska, Řecka, Polska, Nizozemí a České republiky.

(2) FAIR TRADE - Spravedlivý obchod je obchodní partnerství s cílem přímo a účinně podpořit znevýhodněné výrobce z rozvojových zemí, čehož se snaží docílit hlavně poskytováním férových obchodních podmínek pro zapojené výrobce, důrazem na dodržování základních norem pracovního práva a ochrany životního prostředí a zvyšováním informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích. Více: http://www.fairtrade.cz

(3) http://www.q-s.info

(4) Zpráva o monitoringu pesticidů v evropských potravinách konstatuje, že více než 5% vzorků překračuje zákonné limity pro obsah pesticidů. Téměr polovina všech vzorků vykázala zbytky pesticidů. Zdroj: Evropská komise: Monitoring of pesticide residues in products of plant origin in the EU, Norway, Iceland and Lichtenstein – 2003 results, (2005).

(5) Zdroj: Special Eurobarometer Risk Issues, February 2006

(6) Riziková kosmetika s alergenem MDGN

Tiskový zpráva STUŽ Plzeň - 25. října 2006 - Ministerstvo životního prostředí ČR ignoruje doporučení expertů a nadále obhajuje zdraví nebezpečnou míru znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5) (1). Svou pozici ministerstvo zopakovalo i na posledním jednání rady ministrů ŽP v Lucemburku, ačkoli od ledna 2006 je opakovaně upozorňováno, že jeho stanovisko odporuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO) i špičkových evropských odborníků, kteří zpracovávali podklady pro Evropskou komisi v rámci projektu CAFE - Čistý vzduch pro Evropu (2).

"Místo změny odborně neudržitelné pozice se MŽP začalo vymlouvat, že návrh limitu údajně ´zohledňuje ... nejnovější doporučení WHO´(3). Ve skutečnosti doporučuje WHO roční limit pro jemný polétavý prach ve výši 10 µg/m3, ale MŽP podporuje návrh zavést limit násobně vyšší (25 µg/m3), který navíc má být závazný až od roku 2015. STUŽ opakovaně a bezvýsledně upozorňovala pracovníky ministerstva, že tak vysoký limit by v podstatě na dlouhá léta legalizoval vážné ohrožování zdraví lidí jemnými částečkami prachu (4)," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika a předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ.

Podle oficiálních údajů Evropské komise zkrátí znečištěné ovzduší každému z obyvateli Evropské unie život v průměru o devět měsíců. V Česku je situace ještě horší než průměr EU - dýchání jemného prachu zkracuje každému obyvateli život v průměru o více než 10 měsíců. Lékařští experti odhadují, že následky vdechování špinavého vzduchu předčasně zabíjejí asi 370 tisíc obyvatel EU ročně, z toho asi 8 tisíc obyvatel ČR. Ekonomické analýzy konstatují, že prachové částice v ovzduší snižuje hrubý domácí produkt v EU o desítky miliard euro ročně (5, 6).

"Vyčištění vzduchu, který dýcháme, by nám nejen prodloužilo a zpříjemnilo život, ale dokonce by se vyplatilo. Podle ekonomických analýz by společenský přínos z čistějšího ovzduší měl být 4 až 6 vyšší než náklady vynaložené na omezení znečišťování. Že to jde, ukazují příklady z jiných zemí. USA má limit pro jemný prach ve výši 15 µg/m3 a ještě přísnější limitní hodnotu (12 µg/m3) zavedl stát Kalifornie - kdysi proslulý automobilovým smogem, který byl dokonce oficiálně pojmenován podle Los Angeles. Švédsko chce znečištění jemným prachem snížit pod 12 µg/m3 do roku 2010 (6)", konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Za nejnebezpečnější součást prachu jsou považovány jemné částice o velikosti do 2,5 mikrometru, která je označována jako PM 2,5 a která se v dýchacím ústrojí dostává nejhlouběji.

(2) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

(3) Tisková zpráva MŽP ČR - Česká republika podporuje novou směrnici o ochraně ovzduší: "Ministr uvedl, současný návrh, který nově zavádějící limit pro úrovně znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5) ve dvou fázích jako cílovou hodnotu a posléze (od roku 2015) jako limitní hodnotu, je vyvážený a realistický. Na jedné straně zohledňuje výsledky dopadové studie a nejnovější doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) o negativním vlivu těchto znečišťujících látek na zdraví obyvatelstva (jen např. v členských státech EU zkracuje život člověka o cca 9 měsíců) a na druhé straně umožňuje dostatečnou flexibilitu při jeho zavádění do praxe."

(4) WHO air quality guidelines global update 2005, Report on a Working Group meeting, Bonn, October 2005

(5) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

(6) The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Small but dangerous, Environmental Fact sheet No. 20, April 2006

Tisková zpráva FSC ČR
Česko má schválen mezinárodně uznávaný Český standard FSC pro ekologicky a sociálně šetrné hospodaření v lesích. Nezávislá Akreditační jednotka (FSC Accreditation Services International GmbH) mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) pogratulovala FSC ČR, české pobočce FSC, k akreditaci Českého standardu FSC.

Česká republika se stala první zemí střední a východní Evropy s platnými národními pravidly pro hospodaření v lesích posvěcenými mezinárodní organizací FSC. Je první i mezi „novými“ zeměmi EU. V Evropě byl dosud standard FSC vytvořen pouze v Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemí, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Ostatní země by měli svůj národní standard FSC vytvořit do roku 2010. Zatím jsou v nich lesy certifikovány podle obecných mezinárodních principů FSC.

Český standard FSC je dokument podle něhož je od 1. září 2006 posuzován soulad lesního hospodaření na území České republiky v rámci prestižního certifikačního systému lesů FSC. Jde o soubor 158 pravidel pro ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v ČR (1). Ta jsou seřazena v rámci celosvětově platných 56 kritérií deseti základních principů FSC. Pro soukromé a obecní lesní majetky menší než 500 hektarů přináší Český standard FSC zjednodušení ve formě měkčích pravidel.

Český standard FSC vznikal v průběhu let 2001 - 2005 v rámci nevládní neziskové organizace FSC ČR. Pracovalo na něm více než 40 odborníků, sdružených podle převažujícího zájmu v ekonomické, sociální a ekologické sekci. Organizace FSC při všech rozhodovacích procesech důsledně dbá na rovnováhu ekonomických, sociálních a ekologických zájmů. Zastoupeni byli vlastníci lesů a lesní hospodáři, odbory, nevládní neziskové organizace, sdružení pro obnovu venkova, asociace dřevozpracovatelů, odborníci na lesní hospodaření a ochranu přírody z univerzit. Pozorovateli ve sdružení se stali zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství. Standard byl konzultován s externími odborníky v ČR i v zahraničí. Jednotlivá pravidla byla uváděna do souladu se standardy FSC v okolních zemích. Požadavky standardu byly testovány na čtyřech různých lesních majetcích v České republice.

Organizaci a značku FSC vytvořili na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace, obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Stala se populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a výrobcích z něj s logem FSC rapidně roste. Na trhu je už přes 20 000 druhů výrobků s tímto logem.

Certifikátem FSC se v srpnu 2006 mohlo pyšnit více než 78 milionů hektarů lesů v 72 zemích světa. V České republice na certifikát FSC dosáhlo 5 lesních podniků. Jako první v roce 1988 Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Celkově je podle pravidel FSC obhospodařováno zhruba 1 % českých a moravských lesů (zhruba 22 000 ha). Na Slovensku je certifikováno zhruba 160 000 hektarů, v Polsku více něž 6 miliónů hektarů, v Německu zhruba 500 000 ha. Velké rozlohy státních lesů byly certifikovány v Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Nizozemí, Švédsku, Rumunsku a Velké Británii.


Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR a FSC Evropa k tomu řekl:

„Akreditace Českého standardu FSC ze strany mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) je významným ohodnocením téměř pětileté práce desítek odborníků v rámci FSC ČR. Myslím, že se nám podařilo vytvořit vyvážený soubor pravidel pro ekologicky, sociálně a ekonomicky odpovědné lesní hospodaření v ČR. Hospodaření podle Českého standardu FSC je zárukou pro obnovu ekologické stability českých lesů, plnění jejich celospolečenských funkcí a dobré postavení českého lesnicko-dřevařského sektoru v mezinárodním srovnání. Jsem přesvědčen, že na prestižní certifikát FSC mohou nyní dosáhnout všichni dobří lesní hospodáři v České republice.“

Více o certifikaci FSC na stránkách české pobočky FSC ČR www.czechfsc.cz.


Kontakt:
Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR

tel.:  545 211 383 
mobil:  736 533 137 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


(1) Příklady pravidel standardu (zjednodušeně):

• omezení holých sečí na max. 0,5 ha,
• zvýšení podílu listnatých dřevin a jedle při obnově lesů (tzv. meliorační a zpevňující dřeviny),
• ponechávání mrtvého dřeva – min. 5 stromů na hektar,
• vylišení a ponechání části lesů blízkých přírodě bez zásahů jako příklad pro přírodě blízké lesní hospodaření,
• vyloučení holých sečí kolem vodních toků,
• konec plošných odvodňování lesních půd,
• přednostní zaměstnávání místních (obyvatel okolních obcí),
• podpora místních malých dřevozpracovatelů,
• povinnost konzultace lesnického plánování a lesního hospodaření s místními obyvateli a zájmovými skupinami,
• snaha o celoroční zaměstnávání pracovníků,
• snaha o větší rozmanitost produkce – vymanění se ze závislosti na jednom produktu,
• povinnost snižovat stavy spárkaté zvěře ničící les,
• více přirozené obnovy – úspora prostředků na sázení, obnovu lesa.

Standard je ke stažení na: www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=stahnete_si
Brusel/Plzeň - 20. července 2006 – S ročním zpožděním představila Evropská komise (dále Komise) návrhy tématické strategie a rámcové směrnice pro "udržitelné" užívání pesticidů (1). Oba dokumenty jsou z hlediska ochrany zdraví lidí a životního prostředí značným zklamáním. Deklarují sice politický záměr snížit závislost zemědělců na pesticidech, ale postrádají kontrolovatelné cíle i konkrétní termíny jejich dosažení.

"Evropská komise bohužel promarnila velkou příležitost snížit zdravotní a ekologická rizika spojená s masovým užíváním pesticidů a znovu ukázala nedostatek vůle chránit zdraví občanů a kvalitu životního prostředí," zhodnotil přeložené návrhy MUDr. Miroslav Šuta a dodal: "Obávám se, že návrh strategie v předložené podobě nemůže naplnit proklamované politické cíle a nepřispěje k udržitelnému rozvoji v EU. Bude proto hodně záležet i na pozici budoucí české vlády a na hlasování českých europoslanců. Mají šanci podílet se na vylepšení špatného návrhu, a tak pomoci chránit občany před nebezpečnými pesticidy a nasměrovat české i evropské zemědělství směrem k udržitelnému rozvoji."

Komise navrhuje změnit pravidla pro autorizaci (povolování) pesticidů v EU a předkládá určité pozitivní prvky, např. podporu náhrady některých nebezpečných ingrediencí pesticidů bezpečnějšími. Na druhou stranu Komise také navrhuje zrušení nutnosti plnit řadu stávajících pravidel a vytváří některé nezpečené mezery v právní úpravě.

Velmi nebezpečný může být zejména návrh tzv. zónového systém schvalování pesticidů, který by nutil všechny státy v zóně akceptovat autorizaci pesticidu v kterékoli jiné zemi zóny. Systém navrhuje zařadit do jedné zóny klimaticky tak rozdílné lokality jako je Kypr v jižním Středomoří a Bretaň na severu Francie. Pokud by tak např. Kypr schválil jakýkoli pesticid, Francie by následně musela povolit jeho prodej na celém svém území.

"Návrh zónového systému schvalování pesticidů otevírá pro nezodpovědné výrobce a distributory nebezpečných pesticidů možnost, jak obejít země s progresivní politikou redukce užívání pesticidů a odsoudit je do rolí bezmocných diváků neschopných ochránit kvalitu svého životního prostředí a zdraví svých obyvatel. Zónový systém by v navržené podobě umožnil chemickému průmyslu otevřeně se vysmívat úsilí o udržitelný rozvoj EU," konstatoval MUDr. Šuta.

Návrh rámcové směrnice obsahuje určitá pozitivní opatření, např. jistá omezení leteckých postřiků, možnost vytváření zón bez pesticidů (pesticide-free) nebo s omezeným používáním pesticidů, jistá opatření k ochraně vodních zdrojů před zamoření pesticidy atd. Chybí však jasné a prosaditelné cíle pro redukci rozprašovaných pesticidů. Návrh směrnice ponechává značný prostor pro členské státy, jež by měly vytvořit své vlastní "národní akční plány", pro které však pouze doporučuje seznam velmi neurčitých dobrovolných opatření.

"Ačkoli jsou známa vážná zdravotní rizika leteckého rozprašování pesticidů (2), jeho dlouhodobě očekávaný zákaz se nakonec z návrhu Komise vytratil. Členské státy by nadále mohly stanovit, kdy a kde k leteckému rozprašování pesticidů bude docházet. Bohužel komise nemyslí ani na ochranu zdraví místních obyvatel či náhodných kolemjdoucích, kteří ani nemusejí být informováni o leteckém rozprašování nebezpečných chemikálií nad jejich hlavami," konstatoval MUDr. Šuta.

Dokumenty Komise obsahují mnoho dobrých úmyslů, ale postrádají jasné akce či vynutitelná opatření, stejně jako ekonomické nástroje k jejich dosažení. V návrzích chybí i celá řada dalších užitečných opatření, např. podpora pro integrovanou ochrana před škůdci, systém nakládání s obsoletním pesticidy, ekonomické nástroje regulace užívání pesticidů (např. systém zpoplatnění užívání pesticidů podle množství a nebezpečnosti) nebo systém vzdělávání zemědělců v možnostech efektivní redukce užívání pesticidů.

Poznámky pro editory:

(1) EC: Commission proposes new rules for plant protection products

(2) ROYAL COMMISSION ON ENVIRONMENTAL POLLUTION: CROP SPRAYING AND THE HEALTH OF RESIDENTS AND BYSTANDERS (2005)

Brusel/Praha - 27. června 2006 - Evropské nevládní ekologické organizace (1) podporují Českou republiku i další středoevropské země v odporu proti předefinování spaloven komunálního odpadu. Kritizují ministry životního prostředí členských států EU, kteří dnes na Radě EU v Lucemburku ignorovali nebezpečí skryté v návrhu nové evropské odpadové legislativy přeloženém Evropskou komisí. Plánovaná změna definice spaloven jako zařízení pro "využití odpadů" by usnadnila export odpadů z bohatších částí EU do chudších regionů, což by mělo vážné negativní důsledky pro Českou republiku. Schválení návrhu by také vedlo k přesměrování peněz evropských fondů do výstavby nových spaloven místo projektů pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů.

"Překlasifikování spaloven není jen formalita - povýšilo by spalování odpadů na úroveň opakovaného využití nebo recyklace a mělo by naprosto konkrétní praktické důsledky. V evropské odpadové politice by šlo o velký krok zpět, který podkopá další rozvoj recyklace," řekl ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

Dnes v Lucemburku schválené závěry Rady EU k odpadové strategii unie (2) obsahují řadu pozitivních bodů, například podporu obecné hierarchie pro nakládání s odpady, podporu kompostování bioodpadů a ustaveni indikátorů v oblasti prevence vzniku odpadů. Tyto dobré úmysly ale podkopává překlasifikování spaloven na zařízení pro "využití odpadů". Závěry Rady EU se však bohužel tímto žhavým problémem nezabývají. Ignorují tak jasný nesouhlas, který řada členských států EU včetně České republiky (dále Slovensko, Polsko, Maďarsko) vyjádřila na dnešním jednání. Protestují proti tomuto zvýhodnění spaloven komunálních odpadů (3).

"Spalovny představují metodu likvidace odpadů, která by neměla být z politických důvodu maskována zavádějící nálepkou `využití`, protože mrhají cennými zdroji, jež by recyklací v odpadů mohly být využity nebo ušetřeny. Spalovny také odrazují od odpadové prevence a jsou problematické i vzhledem ke svým zdravotním rizikům a dopadům na klima. Typická spalovna komunálních odpadů vyrábějící elektřinu totiž produkuje jen z fosilní složky odpadů v průměru o 33 % více skleníkových plynů než elektrárna spalující zemní plyn (4)," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

"Ve střední a východní Evropě by překlasifikování spaloven odpadů mělo obzvláště negativní dopad. Mohlo by přesměrovat použití milionů euro strukturálních a kohezních fondů EU ze systémů pro separaci a recyklaci odpadů do projektů nových velkospaloven. Zavedení nových krátkodobých omezení pro pohyb odpadů by nebylo efektivním řešením. Ministři členských států EU proto musí ponechat spalovnám odpadů definici `zařízení pro likvidaci odpadů`," konstatoval Martin Konečný ze CEE Bankwatch Network.

Statut spaloven bude definitivně řešen během nadcházejících jednání o rámcové směrnici o odpadech. "Nyní je důležité, aby ministři svou dnešní podporu hierarchie pro nakládání s odpady (prevence, znovupoužití, recyklace, jiné využití, likvidace) v závěrech Rady EU přeměnili do podoby konkrétních akcí. V následujících jednáních o budoucí odpadové legislativě EU proto musí odmítnout pokus Evropské komise maskovat spalovny komunálního odpadu zavádějící nálepkou ´zařízení pro využití´ odpadů", řekla Melissa Shinn odpovědná v EEB za problematiku odpadů a přírodních zdrojů.

Poznámky pro editory:
(1) European Environmental Bureau (EEB) - největší aliance evropských nevládních ekologických organizací sdružující asi 145 členů, z ČR jsou členy Zelený Kruh, Ekologický právní servis, Ústav pro ekopolitiku a Společnost pro trvale udržitelný život
Friends of the Earth Europe (Přátelé Země) - evropská platforma největší světové federace nevládních ekologických organizací, českým členem je Hnutí DUHA
CEE Bankwatch Network - síť nevládních organizací v 11 postkomunistických zemích střední a východní Evropy, která monitoruje aktivity mezinárodních finančních institucí, českým členem je Hnutí DUHA

(2) Závěry Rady EU k Tématické strategii pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů

(3) Společné stanovisko ministrů životního prostředí České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které vyjadřuje výhrady k záměru na překlasifikování spaloven odpadů, bylo přijato během jednání Visegrádské skupiny v Košicích 5. května 2006. Faximile anglického znění stanoviska je k dispozici na této adrese:
http://www.eeb.org/activities/waste/incineration/Visegrad-4-declaration-4-and-5-May2006.pdf

(4) Detailní informace najdete ve zprávě "A changing climate from energy from waste", kterou zpracovala firma Eunomia Consulting a jejíž anglický originál je dostupný na této adrese:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf

Brusel/Plzeň (20. června 2006) - Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí má zítra, t.j. 21. června, projednávat návrh evropské směrnice pro kvalitu ovzduší. Nová evropská legislativa má velký význam i pro Českou republiku, protože dnes asi třetina obyvatel žije v oblastech s nepřípustně znečištěným vzduchem, který vážně ohrožuje lidské zdraví. Samotné znečištění jemným polétavým prachem v průměru zkracuje každému obyvateli ČR život o více než 10 měsíců (!), přičemž průměr EU činí asi 8,6 měsíce. Znečištěné ovzduší způsobuje ročně předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů (1).

"Doporučení německého europoslance Holgera Krahmera (FDP) předložená výboru pro životní prostředí bohužel znamenají vážné ohrožení pro ochranu životního prostředí a upřednostňují finanční zájmy znečišťovatelů před ochranou lidského zdraví. Návrhy na příliš vysoké limity pro znečištění ovzduší a na nejrůznější výjimky ignorují stávající stav vědeckého poznání i názory předních českých a evropských odborníků, kteří se zabývají vlivem znečištěného ovzduší na zdraví lidí," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí bude např. rozhodovat o tom, zda nebudou zrušeny některé stávající limity či zda nebudou poskytnuty nejrůznější výjimky ze závazných limitů. Provedená ekonomická analýza konstatuje, že samotný polétavý prach snižuje evropský hrubý domácí produkt o desítky miliard euro ročně a že zdravotní přínosy ze snížení znečištění mohou být až 4 krát větší než společenské náklady nutné ke zlepšení kvality ovzduší (1).

"Organizace zdravotníků a ochránců životního prostředí žádají europoslance, aby podpořili zpřísnění limitů pro znečištění ovzduší polétavým prachem a oxidy dusíku. Velký spor je veden zejména o zachování denního limitu pro polétavý prach (PM10) a přípustnou hodnotu znečištění jemným polétavým prachem (PM2,5). Evropská komise ji navrhla ve výši 25 mikrogramů/m3, ačkoli vážná zdravotní rizika představuje jemný polétavý prach už přibližně při polovičních hodnotách - od 12 mikrogramů/m3. Evropská komise tak vědomě ignorovala výsledky rozsáhlého vědeckého výzkumného programu (CAFE - Čistý vzduch pro Evropu), který doporučil stanovení limitu mezi 12 a 20 mikrogramy/m3", uvedl MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

Příloha

Co je polétavý prach

Jako polétavý prach jsou označovány tuhé částice unášené vzduchem, které se liší jak svou velikostí, tak chemickým složením i původem. Obvykle jsou za polétavý prach považovány částečky menší než 10 mikrometrů a jejich obsah v ovzduší se vyjadřuje jako hodnota PM10. Ukládání částic v dýchacím ústrojí člověka je závislé jednak na jejich velikosti, ale i na způsobu dýchání. Předpokládá se, že částečky nad 10 mikrometrů jsou při běžném povrchovém dýchání nosem zachycovány na sliznici dutiny nosní. Částečky v rozsahu 5-10 mikrometrů se usazují v jemných dýchacích cestách. S rostoucí hloubkou dýchání roste množství větších částic strhávaných proudem vzduchu do hlubších částí dýchacího ústrojí. Za nejnebezpečnější je považována právě jemná frakce o velikosti do 2,5 mikrometru, která je označována jako PM 2,5 a která se v plicích dostává nejhlouběji.

Zdravotní vlivy polétavého prachu

Účinky krátkodobého působení:
· zvýšení počtu zánětlivých onemocnění plic
· nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém
· zvýšení spotřeby léčiv
· zvýšení počtu hospitalizací
· zvýšení úmrtnosti

Účinky dlouhodobé působení:
· snížení plicních funkcí u dětí i dospělých
· růst onemocnění dolních cest dýchacích
· zvýšení počtu chronických obstrukčních onemocnění plic
· snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění)

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License