Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmánkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Hamburk/Plzeň - 1. listopadu 2006 - Skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemí Evropy vyzvala obchodní řetězec LIDL, aby podstatně omezil kontaminaci prodávaného ovoce a zeleniny pesticidy a aby prodával produkty biozemědělství a FAIR TRADE (1, 2).

"Vyzvali jsme firmu LIDL, aby i v České republice co nejdříve prodávala potraviny (zejména ovoce a zeleninu) bez zbytků pesticidů a aby zavedla přinejmenším stejné standardy a opatření pro omezení obsahu pesticidů, které už zavedla v Německu. LIDL by měl také v Česku zavést prodej biopotravin a FAIR TRADE potravin. Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se proto připojila ke společnému dopisu, který firmě LIDL odeslala skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemích, kde řetězec LIDL provozuje své prodejny", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Firma LIDL vykázala v obsahu pesticidů v ovoci a zelenině v roce 2005 nejhorší výsledky mezi německými obchodními řetězci. V reakci na tato zjištění a na následnou kritiku spotřebitelů zavedl německý LIDL počátkem roku 2006 opatření pro snížení obsahu pesticidů v čerstvých potravinách. LIDL slíbil v Německu zpřísnit systém kontroly kvality a zavést vnitřní limity pro obsah pesticidů na úrovní 1/3 oficiálních německých maximálních přípustných koncentrací pesticidů. LIDL také následně ve všech svých německých obchodech začal nabízet biopotraviny a FAIR TRADE výrobky. Navíc německý LIDL ohlásil, že bude prodávat potraviny s certifikátem systému QS (3), který bude sledovat i obsah pesticidů. Počátkem října LIDL ohlásil v Německu, že zastaví prodej konvenčně pěstovaných grepů, protože u nich byly dlouhodobě prokazovány vysoké hladiny pesticidů.

"Program společnosti LIDL se pro tuto chvíli jeví omezený jen na Německo. Ale zbytky pesticidů jsou nacházeny i v dalších zemích a spotřebitelé v České republice si nepochybně zaslouží stejnou míru ochrany jako v Německu," uvedl MUDr. Miroslav Šuta

Monitoring prováděný v Evropské unii stále prokazuje překračování zákonných limitů pro obsah pesticidů v potravinách a rozšířenou kontaminaci ovoce a zeleniny (4). Podle posledního průzkumu veřejného mínění obyvatel Evropské unie jsou zbytky pesticidů v potravinách vnímány jako jedno z největších ohrožení. Své obavy z obsahu pesticidů v ovoci a zelenině vyjádřilo 63% dotazovaných (5).

Řetězec LIDL v minulosti v České republice proslul zejména "záhadným" kácením zeleně v okolí firmou budovaných nebo provozovaných supermarketů. V letech 2003-4 upozornila organizace Greenpeace na to, že řetězec LIDL v ČR prodával kosmetiku obsahující silný kontaktní alergen methyldibromo glutaronitril (MDGN), který způsobuje tzv. kontaktní dermatitidu, tedy alergický kožní zánět (6).

Faksimile dopisu ve formátu PDF je k dispozici ke stažení ZDE

Poznámky pro editory:

(1) Společný dopis firmě LIDL podepsaly nevládní organizace z Portugalska, Belgie, Slovenska, Slovinska, Rakouska, Německa, Itálie, Francie, Velké Británie, Chorvatska, Řecka, Polska, Nizozemí a České republiky.

(2) FAIR TRADE - Spravedlivý obchod je obchodní partnerství s cílem přímo a účinně podpořit znevýhodněné výrobce z rozvojových zemí, čehož se snaží docílit hlavně poskytováním férových obchodních podmínek pro zapojené výrobce, důrazem na dodržování základních norem pracovního práva a ochrany životního prostředí a zvyšováním informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích. Více: http://www.fairtrade.cz

(3) http://www.q-s.info

(4) Zpráva o monitoringu pesticidů v evropských potravinách konstatuje, že více než 5% vzorků překračuje zákonné limity pro obsah pesticidů. Téměr polovina všech vzorků vykázala zbytky pesticidů. Zdroj: Evropská komise: Monitoring of pesticide residues in products of plant origin in the EU, Norway, Iceland and Lichtenstein – 2003 results, (2005).

(5) Zdroj: Special Eurobarometer Risk Issues, February 2006

(6) Riziková kosmetika s alergenem MDGN

Tiskový zpráva STUŽ Plzeň - 25. října 2006 - Ministerstvo životního prostředí ČR ignoruje doporučení expertů a nadále obhajuje zdraví nebezpečnou míru znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5) (1). Svou pozici ministerstvo zopakovalo i na posledním jednání rady ministrů ŽP v Lucemburku, ačkoli od ledna 2006 je opakovaně upozorňováno, že jeho stanovisko odporuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO) i špičkových evropských odborníků, kteří zpracovávali podklady pro Evropskou komisi v rámci projektu CAFE - Čistý vzduch pro Evropu (2).

"Místo změny odborně neudržitelné pozice se MŽP začalo vymlouvat, že návrh limitu údajně ´zohledňuje ... nejnovější doporučení WHO´(3). Ve skutečnosti doporučuje WHO roční limit pro jemný polétavý prach ve výši 10 µg/m3, ale MŽP podporuje návrh zavést limit násobně vyšší (25 µg/m3), který navíc má být závazný až od roku 2015. STUŽ opakovaně a bezvýsledně upozorňovala pracovníky ministerstva, že tak vysoký limit by v podstatě na dlouhá léta legalizoval vážné ohrožování zdraví lidí jemnými částečkami prachu (4)," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika a předseda plzeňské regionální pobočky STUŽ.

Podle oficiálních údajů Evropské komise zkrátí znečištěné ovzduší každému z obyvateli Evropské unie život v průměru o devět měsíců. V Česku je situace ještě horší než průměr EU - dýchání jemného prachu zkracuje každému obyvateli život v průměru o více než 10 měsíců. Lékařští experti odhadují, že následky vdechování špinavého vzduchu předčasně zabíjejí asi 370 tisíc obyvatel EU ročně, z toho asi 8 tisíc obyvatel ČR. Ekonomické analýzy konstatují, že prachové částice v ovzduší snižuje hrubý domácí produkt v EU o desítky miliard euro ročně (5, 6).

"Vyčištění vzduchu, který dýcháme, by nám nejen prodloužilo a zpříjemnilo život, ale dokonce by se vyplatilo. Podle ekonomických analýz by společenský přínos z čistějšího ovzduší měl být 4 až 6 vyšší než náklady vynaložené na omezení znečišťování. Že to jde, ukazují příklady z jiných zemí. USA má limit pro jemný prach ve výši 15 µg/m3 a ještě přísnější limitní hodnotu (12 µg/m3) zavedl stát Kalifornie - kdysi proslulý automobilovým smogem, který byl dokonce oficiálně pojmenován podle Los Angeles. Švédsko chce znečištění jemným prachem snížit pod 12 µg/m3 do roku 2010 (6)", konstatoval MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Za nejnebezpečnější součást prachu jsou považovány jemné částice o velikosti do 2,5 mikrometru, která je označována jako PM 2,5 a která se v dýchacím ústrojí dostává nejhlouběji.

(2) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

(3) Tisková zpráva MŽP ČR - Česká republika podporuje novou směrnici o ochraně ovzduší: "Ministr uvedl, současný návrh, který nově zavádějící limit pro úrovně znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM 2,5) ve dvou fázích jako cílovou hodnotu a posléze (od roku 2015) jako limitní hodnotu, je vyvážený a realistický. Na jedné straně zohledňuje výsledky dopadové studie a nejnovější doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) o negativním vlivu těchto znečišťujících látek na zdraví obyvatelstva (jen např. v členských státech EU zkracuje život člověka o cca 9 měsíců) a na druhé straně umožňuje dostatečnou flexibilitu při jeho zavádění do praxe."

(4) WHO air quality guidelines global update 2005, Report on a Working Group meeting, Bonn, October 2005

(5) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

(6) The Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Small but dangerous, Environmental Fact sheet No. 20, April 2006

Tisková zpráva FSC ČR
Česko má schválen mezinárodně uznávaný Český standard FSC pro ekologicky a sociálně šetrné hospodaření v lesích. Nezávislá Akreditační jednotka (FSC Accreditation Services International GmbH) mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) pogratulovala FSC ČR, české pobočce FSC, k akreditaci Českého standardu FSC.

Česká republika se stala první zemí střední a východní Evropy s platnými národními pravidly pro hospodaření v lesích posvěcenými mezinárodní organizací FSC. Je první i mezi „novými“ zeměmi EU. V Evropě byl dosud standard FSC vytvořen pouze v Dánsku, Finsku, Německu, Nizozemí, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Ostatní země by měli svůj národní standard FSC vytvořit do roku 2010. Zatím jsou v nich lesy certifikovány podle obecných mezinárodních principů FSC.

Český standard FSC je dokument podle něhož je od 1. září 2006 posuzován soulad lesního hospodaření na území České republiky v rámci prestižního certifikačního systému lesů FSC. Jde o soubor 158 pravidel pro ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v ČR (1). Ta jsou seřazena v rámci celosvětově platných 56 kritérií deseti základních principů FSC. Pro soukromé a obecní lesní majetky menší než 500 hektarů přináší Český standard FSC zjednodušení ve formě měkčích pravidel.

Český standard FSC vznikal v průběhu let 2001 - 2005 v rámci nevládní neziskové organizace FSC ČR. Pracovalo na něm více než 40 odborníků, sdružených podle převažujícího zájmu v ekonomické, sociální a ekologické sekci. Organizace FSC při všech rozhodovacích procesech důsledně dbá na rovnováhu ekonomických, sociálních a ekologických zájmů. Zastoupeni byli vlastníci lesů a lesní hospodáři, odbory, nevládní neziskové organizace, sdružení pro obnovu venkova, asociace dřevozpracovatelů, odborníci na lesní hospodaření a ochranu přírody z univerzit. Pozorovateli ve sdružení se stali zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství. Standard byl konzultován s externími odborníky v ČR i v zahraničí. Jednotlivá pravidla byla uváděna do souladu se standardy FSC v okolních zemích. Požadavky standardu byly testovány na čtyřech různých lesních majetcích v České republice.

Organizaci a značku FSC vytvořili na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace, obchodní a dřevařské společnosti a další partneři. Stala se populární mezi zákazníky a poptávka po dřevě a výrobcích z něj s logem FSC rapidně roste. Na trhu je už přes 20 000 druhů výrobků s tímto logem.

Certifikátem FSC se v srpnu 2006 mohlo pyšnit více než 78 milionů hektarů lesů v 72 zemích světa. V České republice na certifikát FSC dosáhlo 5 lesních podniků. Jako první v roce 1988 Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Celkově je podle pravidel FSC obhospodařováno zhruba 1 % českých a moravských lesů (zhruba 22 000 ha). Na Slovensku je certifikováno zhruba 160 000 hektarů, v Polsku více něž 6 miliónů hektarů, v Německu zhruba 500 000 ha. Velké rozlohy státních lesů byly certifikovány v Chorvatsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Nizozemí, Švédsku, Rumunsku a Velké Británii.


Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR a FSC Evropa k tomu řekl:

„Akreditace Českého standardu FSC ze strany mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC) je významným ohodnocením téměř pětileté práce desítek odborníků v rámci FSC ČR. Myslím, že se nám podařilo vytvořit vyvážený soubor pravidel pro ekologicky, sociálně a ekonomicky odpovědné lesní hospodaření v ČR. Hospodaření podle Českého standardu FSC je zárukou pro obnovu ekologické stability českých lesů, plnění jejich celospolečenských funkcí a dobré postavení českého lesnicko-dřevařského sektoru v mezinárodním srovnání. Jsem přesvědčen, že na prestižní certifikát FSC mohou nyní dosáhnout všichni dobří lesní hospodáři v České republice.“

Více o certifikaci FSC na stránkách české pobočky FSC ČR www.czechfsc.cz.


Kontakt:
Mgr. Michal Rezek, ředitel FSC ČR

tel.:  545 211 383 
mobil:  736 533 137 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


(1) Příklady pravidel standardu (zjednodušeně):

• omezení holých sečí na max. 0,5 ha,
• zvýšení podílu listnatých dřevin a jedle při obnově lesů (tzv. meliorační a zpevňující dřeviny),
• ponechávání mrtvého dřeva – min. 5 stromů na hektar,
• vylišení a ponechání části lesů blízkých přírodě bez zásahů jako příklad pro přírodě blízké lesní hospodaření,
• vyloučení holých sečí kolem vodních toků,
• konec plošných odvodňování lesních půd,
• přednostní zaměstnávání místních (obyvatel okolních obcí),
• podpora místních malých dřevozpracovatelů,
• povinnost konzultace lesnického plánování a lesního hospodaření s místními obyvateli a zájmovými skupinami,
• snaha o celoroční zaměstnávání pracovníků,
• snaha o větší rozmanitost produkce – vymanění se ze závislosti na jednom produktu,
• povinnost snižovat stavy spárkaté zvěře ničící les,
• více přirozené obnovy – úspora prostředků na sázení, obnovu lesa.

Standard je ke stažení na: www.czechfsc.cz/cz/index.php?p=stahnete_si
Brusel/Plzeň - 20. července 2006 – S ročním zpožděním představila Evropská komise (dále Komise) návrhy tématické strategie a rámcové směrnice pro "udržitelné" užívání pesticidů (1). Oba dokumenty jsou z hlediska ochrany zdraví lidí a životního prostředí značným zklamáním. Deklarují sice politický záměr snížit závislost zemědělců na pesticidech, ale postrádají kontrolovatelné cíle i konkrétní termíny jejich dosažení.

"Evropská komise bohužel promarnila velkou příležitost snížit zdravotní a ekologická rizika spojená s masovým užíváním pesticidů a znovu ukázala nedostatek vůle chránit zdraví občanů a kvalitu životního prostředí," zhodnotil přeložené návrhy MUDr. Miroslav Šuta a dodal: "Obávám se, že návrh strategie v předložené podobě nemůže naplnit proklamované politické cíle a nepřispěje k udržitelnému rozvoji v EU. Bude proto hodně záležet i na pozici budoucí české vlády a na hlasování českých europoslanců. Mají šanci podílet se na vylepšení špatného návrhu, a tak pomoci chránit občany před nebezpečnými pesticidy a nasměrovat české i evropské zemědělství směrem k udržitelnému rozvoji."

Komise navrhuje změnit pravidla pro autorizaci (povolování) pesticidů v EU a předkládá určité pozitivní prvky, např. podporu náhrady některých nebezpečných ingrediencí pesticidů bezpečnějšími. Na druhou stranu Komise také navrhuje zrušení nutnosti plnit řadu stávajících pravidel a vytváří některé nezpečené mezery v právní úpravě.

Velmi nebezpečný může být zejména návrh tzv. zónového systém schvalování pesticidů, který by nutil všechny státy v zóně akceptovat autorizaci pesticidu v kterékoli jiné zemi zóny. Systém navrhuje zařadit do jedné zóny klimaticky tak rozdílné lokality jako je Kypr v jižním Středomoří a Bretaň na severu Francie. Pokud by tak např. Kypr schválil jakýkoli pesticid, Francie by následně musela povolit jeho prodej na celém svém území.

"Návrh zónového systému schvalování pesticidů otevírá pro nezodpovědné výrobce a distributory nebezpečných pesticidů možnost, jak obejít země s progresivní politikou redukce užívání pesticidů a odsoudit je do rolí bezmocných diváků neschopných ochránit kvalitu svého životního prostředí a zdraví svých obyvatel. Zónový systém by v navržené podobě umožnil chemickému průmyslu otevřeně se vysmívat úsilí o udržitelný rozvoj EU," konstatoval MUDr. Šuta.

Návrh rámcové směrnice obsahuje určitá pozitivní opatření, např. jistá omezení leteckých postřiků, možnost vytváření zón bez pesticidů (pesticide-free) nebo s omezeným používáním pesticidů, jistá opatření k ochraně vodních zdrojů před zamoření pesticidy atd. Chybí však jasné a prosaditelné cíle pro redukci rozprašovaných pesticidů. Návrh směrnice ponechává značný prostor pro členské státy, jež by měly vytvořit své vlastní "národní akční plány", pro které však pouze doporučuje seznam velmi neurčitých dobrovolných opatření.

"Ačkoli jsou známa vážná zdravotní rizika leteckého rozprašování pesticidů (2), jeho dlouhodobě očekávaný zákaz se nakonec z návrhu Komise vytratil. Členské státy by nadále mohly stanovit, kdy a kde k leteckému rozprašování pesticidů bude docházet. Bohužel komise nemyslí ani na ochranu zdraví místních obyvatel či náhodných kolemjdoucích, kteří ani nemusejí být informováni o leteckém rozprašování nebezpečných chemikálií nad jejich hlavami," konstatoval MUDr. Šuta.

Dokumenty Komise obsahují mnoho dobrých úmyslů, ale postrádají jasné akce či vynutitelná opatření, stejně jako ekonomické nástroje k jejich dosažení. V návrzích chybí i celá řada dalších užitečných opatření, např. podpora pro integrovanou ochrana před škůdci, systém nakládání s obsoletním pesticidy, ekonomické nástroje regulace užívání pesticidů (např. systém zpoplatnění užívání pesticidů podle množství a nebezpečnosti) nebo systém vzdělávání zemědělců v možnostech efektivní redukce užívání pesticidů.

Poznámky pro editory:

(1) EC: Commission proposes new rules for plant protection products

(2) ROYAL COMMISSION ON ENVIRONMENTAL POLLUTION: CROP SPRAYING AND THE HEALTH OF RESIDENTS AND BYSTANDERS (2005)

Brusel/Praha - 27. června 2006 - Evropské nevládní ekologické organizace (1) podporují Českou republiku i další středoevropské země v odporu proti předefinování spaloven komunálního odpadu. Kritizují ministry životního prostředí členských států EU, kteří dnes na Radě EU v Lucemburku ignorovali nebezpečí skryté v návrhu nové evropské odpadové legislativy přeloženém Evropskou komisí. Plánovaná změna definice spaloven jako zařízení pro "využití odpadů" by usnadnila export odpadů z bohatších částí EU do chudších regionů, což by mělo vážné negativní důsledky pro Českou republiku. Schválení návrhu by také vedlo k přesměrování peněz evropských fondů do výstavby nových spaloven místo projektů pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů.

"Překlasifikování spaloven není jen formalita - povýšilo by spalování odpadů na úroveň opakovaného využití nebo recyklace a mělo by naprosto konkrétní praktické důsledky. V evropské odpadové politice by šlo o velký krok zpět, který podkopá další rozvoj recyklace," řekl ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

Dnes v Lucemburku schválené závěry Rady EU k odpadové strategii unie (2) obsahují řadu pozitivních bodů, například podporu obecné hierarchie pro nakládání s odpady, podporu kompostování bioodpadů a ustaveni indikátorů v oblasti prevence vzniku odpadů. Tyto dobré úmysly ale podkopává překlasifikování spaloven na zařízení pro "využití odpadů". Závěry Rady EU se však bohužel tímto žhavým problémem nezabývají. Ignorují tak jasný nesouhlas, který řada členských států EU včetně České republiky (dále Slovensko, Polsko, Maďarsko) vyjádřila na dnešním jednání. Protestují proti tomuto zvýhodnění spaloven komunálních odpadů (3).

"Spalovny představují metodu likvidace odpadů, která by neměla být z politických důvodu maskována zavádějící nálepkou `využití`, protože mrhají cennými zdroji, jež by recyklací v odpadů mohly být využity nebo ušetřeny. Spalovny také odrazují od odpadové prevence a jsou problematické i vzhledem ke svým zdravotním rizikům a dopadům na klima. Typická spalovna komunálních odpadů vyrábějící elektřinu totiž produkuje jen z fosilní složky odpadů v průměru o 33 % více skleníkových plynů než elektrárna spalující zemní plyn (4)," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik.

"Ve střední a východní Evropě by překlasifikování spaloven odpadů mělo obzvláště negativní dopad. Mohlo by přesměrovat použití milionů euro strukturálních a kohezních fondů EU ze systémů pro separaci a recyklaci odpadů do projektů nových velkospaloven. Zavedení nových krátkodobých omezení pro pohyb odpadů by nebylo efektivním řešením. Ministři členských států EU proto musí ponechat spalovnám odpadů definici `zařízení pro likvidaci odpadů`," konstatoval Martin Konečný ze CEE Bankwatch Network.

Statut spaloven bude definitivně řešen během nadcházejících jednání o rámcové směrnici o odpadech. "Nyní je důležité, aby ministři svou dnešní podporu hierarchie pro nakládání s odpady (prevence, znovupoužití, recyklace, jiné využití, likvidace) v závěrech Rady EU přeměnili do podoby konkrétních akcí. V následujících jednáních o budoucí odpadové legislativě EU proto musí odmítnout pokus Evropské komise maskovat spalovny komunálního odpadu zavádějící nálepkou ´zařízení pro využití´ odpadů", řekla Melissa Shinn odpovědná v EEB za problematiku odpadů a přírodních zdrojů.

Poznámky pro editory:
(1) European Environmental Bureau (EEB) - největší aliance evropských nevládních ekologických organizací sdružující asi 145 členů, z ČR jsou členy Zelený Kruh, Ekologický právní servis, Ústav pro ekopolitiku a Společnost pro trvale udržitelný život
Friends of the Earth Europe (Přátelé Země) - evropská platforma největší světové federace nevládních ekologických organizací, českým členem je Hnutí DUHA
CEE Bankwatch Network - síť nevládních organizací v 11 postkomunistických zemích střední a východní Evropy, která monitoruje aktivity mezinárodních finančních institucí, českým členem je Hnutí DUHA

(2) Závěry Rady EU k Tématické strategii pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů

(3) Společné stanovisko ministrů životního prostředí České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, které vyjadřuje výhrady k záměru na překlasifikování spaloven odpadů, bylo přijato během jednání Visegrádské skupiny v Košicích 5. května 2006. Faximile anglického znění stanoviska je k dispozici na této adrese:
http://www.eeb.org/activities/waste/incineration/Visegrad-4-declaration-4-and-5-May2006.pdf

(4) Detailní informace najdete ve zprávě "A changing climate from energy from waste", kterou zpracovala firma Eunomia Consulting a jejíž anglický originál je dostupný na této adrese:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/changing_climate.pdf

Brusel/Plzeň (20. června 2006) - Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí má zítra, t.j. 21. června, projednávat návrh evropské směrnice pro kvalitu ovzduší. Nová evropská legislativa má velký význam i pro Českou republiku, protože dnes asi třetina obyvatel žije v oblastech s nepřípustně znečištěným vzduchem, který vážně ohrožuje lidské zdraví. Samotné znečištění jemným polétavým prachem v průměru zkracuje každému obyvateli ČR život o více než 10 měsíců (!), přičemž průměr EU činí asi 8,6 měsíce. Znečištěné ovzduší způsobuje ročně předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů (1).

"Doporučení německého europoslance Holgera Krahmera (FDP) předložená výboru pro životní prostředí bohužel znamenají vážné ohrožení pro ochranu životního prostředí a upřednostňují finanční zájmy znečišťovatelů před ochranou lidského zdraví. Návrhy na příliš vysoké limity pro znečištění ovzduší a na nejrůznější výjimky ignorují stávající stav vědeckého poznání i názory předních českých a evropských odborníků, kteří se zabývají vlivem znečištěného ovzduší na zdraví lidí," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika.

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí bude např. rozhodovat o tom, zda nebudou zrušeny některé stávající limity či zda nebudou poskytnuty nejrůznější výjimky ze závazných limitů. Provedená ekonomická analýza konstatuje, že samotný polétavý prach snižuje evropský hrubý domácí produkt o desítky miliard euro ročně a že zdravotní přínosy ze snížení znečištění mohou být až 4 krát větší než společenské náklady nutné ke zlepšení kvality ovzduší (1).

"Organizace zdravotníků a ochránců životního prostředí žádají europoslance, aby podpořili zpřísnění limitů pro znečištění ovzduší polétavým prachem a oxidy dusíku. Velký spor je veden zejména o zachování denního limitu pro polétavý prach (PM10) a přípustnou hodnotu znečištění jemným polétavým prachem (PM2,5). Evropská komise ji navrhla ve výši 25 mikrogramů/m3, ačkoli vážná zdravotní rizika představuje jemný polétavý prach už přibližně při polovičních hodnotách - od 12 mikrogramů/m3. Evropská komise tak vědomě ignorovala výsledky rozsáhlého vědeckého výzkumného programu (CAFE - Čistý vzduch pro Evropu), který doporučil stanovení limitu mezi 12 a 20 mikrogramy/m3", uvedl MUDr. Šuta.

Poznámky pro editory:

(1) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

Příloha

Co je polétavý prach

Jako polétavý prach jsou označovány tuhé částice unášené vzduchem, které se liší jak svou velikostí, tak chemickým složením i původem. Obvykle jsou za polétavý prach považovány částečky menší než 10 mikrometrů a jejich obsah v ovzduší se vyjadřuje jako hodnota PM10. Ukládání částic v dýchacím ústrojí člověka je závislé jednak na jejich velikosti, ale i na způsobu dýchání. Předpokládá se, že částečky nad 10 mikrometrů jsou při běžném povrchovém dýchání nosem zachycovány na sliznici dutiny nosní. Částečky v rozsahu 5-10 mikrometrů se usazují v jemných dýchacích cestách. S rostoucí hloubkou dýchání roste množství větších částic strhávaných proudem vzduchu do hlubších částí dýchacího ústrojí. Za nejnebezpečnější je považována právě jemná frakce o velikosti do 2,5 mikrometru, která je označována jako PM 2,5 a která se v plicích dostává nejhlouběji.

Zdravotní vlivy polétavého prachu

Účinky krátkodobého působení:
· zvýšení počtu zánětlivých onemocnění plic
· nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém
· zvýšení spotřeby léčiv
· zvýšení počtu hospitalizací
· zvýšení úmrtnosti

Účinky dlouhodobé působení:
· snížení plicních funkcí u dětí i dospělých
· růst onemocnění dolních cest dýchacích
· zvýšení počtu chronických obstrukčních onemocnění plic
· snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění)

Praha/Plzeň (20. března 2006) - Vzniku až 90 tisíc nemocí z povolání ročně by mohlo zabránit zavedení efektivního systému regulace chemických látek (REACH) v Evropské unii. Experti University of Shefield a Evropské odborové konfederace (ETUC) spočítali, že jen v případě onemocnění kůže a dýchacího ústrojí a by mohla EU v nejbližších 10 letech ušetřit více než 100 miliard korun (asi 3,5 miliardy euro). Po úplném uvedení REACH do praxe by podle expertů měl být pozitivní přínos v oblasti respiračních a kožních nemocí z povolání ještě významnější - byl spočítán na 90 miliard euro (cca 2 700 miliard korun) během nejbližších 30 let (1).

"Běžně užívané chemické látky neohrožují jen spotřebitele a životní prostředí, ale také zdraví zaměstnanců v celé řadě průmyslových odvětví. Proto britští experti spolu s největší evropskou odborovou ústřednou zhodnotili možný přínos REACH pro bezpečnost práce. I pro Českou republiku je dobrou zprávou, že zavedení REACH by mohlo významně pomoci přetíženým rezortům zdravotnictví a sociálních věcí, které mohou v budoucnu ušetřit značné výdaje na léčbu nemocných a sociální zabezpečení lidí, kteří musejí svou práci předčasně opouštět v důsledků nemocí z povolání," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro oblast ekologických a zdravotních rizik.

Podle Evropské odborové konfederace (ETUC) činily respirační a kožní nemoci z povolání v roce 2001 asi 28% všech pracovních onemocnění v zemích EU (2). ETUC proto požaduje, aby v rámci REACH byla povinnost autorizace chemikálií rozšířena i na silné respirační a kožní alergeny (3). V současné podobě návrhu REACH se totiž autorizace týká jen karcinogenů, mutagenů a látek narušujících reprodukci.

"Ačkoli jsou přínosy REACH pro životní prostředí a zdraví lidí už jednoznačně prokázány, mnozí čeští europoslanci získali mezi svými kolegy nelichotivou pověst radikálních odpůrců nového systému, kteří nepokrytě lobbují za zájmy výrobců nejnebezpečnějších chemikálií. Mezi vůbec nejhlasitější odmítače REACH patří čeští europoslanci ODS (Jan Zahradil) a KDU-ČSL (Jan Březina), ačkoli se obě tyto strany ucházejí o možnou povolební koalici se Stranou zelených. Jenže právě frakce Zelených v Evropském parlamentu vede aktivní kampaň pro další zpřísnění REACH oproti návrhu předloženému Evropskou komisí," uvedl MUDr. Šuta.

ETUC patří spolu s organizacemi zdravotníků, spotřebitelů a ochránců životního prostředí k dlouhodobým podporovatelům zavedení REACH a povinné náhrady nejnebezpečnějších chemikálií bezpečnějšími alternativami. Tomu ale všemi prostředky brání zejména Evropské sdružení chemického průmyslu (CEFIC), které odmítá náhradu nebezpečných chemikálií a snaží se zachovat své zisky i z výroby takových rakovinotvorných, mutagenních nebo reprodukci ohrožujících látek, za které existuje bezpečnější alternativa.

STUŽ je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace, která vznikla v roce 1992 z iniciativy bývalého federálního ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. STUŽ sdružuje odborníky zabývající se ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka a jiných forem života na Zemi.

Poznámky pro editory:

(1) Simon Pickvance, Jon Karnon, Jean Peters, Karen El-Arifi: The impact of REACH on occupational health with a focus on skin and respiratory diseases, School of Health and Related Research, University of Sheffield, UK

(2) Tony Musu: REACH při práci - Jaký prospěch mohou mít pracovníci z nové evropské politiky o chemických látkách? - Českomoravská komora odborových svazů (ETUC/ČMKOS, 2005)

(3) Deklarace ETUC k REACH - navržené reformě evropské politiky pro chemikálie

Příloha: REACH je zkratka pro nový návrh evropské právní úpravy regulace chemických látek, který se má týkat látek vyrobených nebo dovezených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t/rok, celkem asi 30 tisíc látek. REACH stanovuje čtyři kategorie dle tonáže roční produkce, pro které jsou odstupňovány nároky na požadované informace i časový harmonogram. Látky dodávané v množství nad 1000 t/rok bude nutno prověřit do 3 let od vstupu REACH v platnost. Až 11 let budou mít na registraci subjekty vyrábějící nad 1 t/rok.

REACH = Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek

 

Zhruba třetina z asi 30 tisíc látek se podrobí povinné registraci, z nichž bude asi 80 % jen registrováno. Dalších cca 20 % látek má projít podrobnějším testováním, které bude povinné pro látky karcinogenní, mutagenní, perzistentní, ovlivňující reprodukci nebo akumulující se v živých organismech. Na základě zhodnocení účinků (evaluace) bude látkám udělena autorizace, která může specifikovat podmínky bezpečného užití, případně užití omezit. Odpovědnost za registraci ponesou výrobci či dovozci látky.

Nově má být zřízena Evropské agentura pro chemické látky, která bude zpracovávat registrační dokumentace i výsledky evaluace. Agentura provede konečné posouzení látky a návrh rozhodnutí předloží Evropské komisi, která vydá autorizaci pro uvedení látky na trh EU.

Praha/Plzeň (14. března 2006) - Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je velice znepokojena tím, že zástupce ministerstva životního prostředí při dnešním jednání expertů v Bruselu bude prosazovat nebezpečně vysokou míru znečištění ovzduší prachem (1). Ambrozkovo ministerstvo tak místo zájmů životního prostředí a zdraví lidí hájí zájmy znečišťovatelů. Přitom dnes asi každý třetí člověk v Česku žije v oblasti, kde znečištění vzduchu překračuje přípustné hodnoty.

"Nesouhlasíme s tím, aby Česká republika prosazovala tak vysoký limit pro znečištění ovzduší jemným prachem, který by ohrožoval zdraví lidí. Ambrozkovo ministerstvo navíc brání tomu, aby tento limit byl závazný a chce, aby šlo jen o vágní doporučení, z jehož překračování by nevyplynula jakákoli sankce. Tento postoj české politické reprezentace ignoruje stávající stav vědeckého poznání i názory předních českých a evropských odborníků, kteří se zabývají vlivem znečištěného ovzduší na zdraví lidí," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro ekologická a zdravotní rizika.

Podle údajů Evropské komise zkrátí ovzduší znečištěné prachem a ozónem každému z obyvateli Evropské unie život v průměru o devět měsíců. Lékařští experti odhadují, že na následky vdechování špinavého vzduchu předčasně umírá v EU asi 370 tisíc obyvatel ročně. Ekonomové konstatují, že samotný polétavý prach snižuje evropský hrubý domácí produkt o desítky miliard euro ročně (2). Podle informací ministerstva životního prostředí je platný denní limit pro polétavý prach překračován na 75% měřících stanic v Česku.

"Zástupci STUŽ už několikrát upozornili pracovníky MŽP ČR, že jeho pozice ke znečištění ovzduší jemným prachem je vážnou hrozbou pro zdraví lidí, ale bez úspěchu. Před týdnem jsme dokonce v této věci požádali ministra Ambrozka o naléhavou schůzku, ale zatím jsme nedostali odpověď. Nevládní organizace zdokumentovaly v posledních letech vážné problémy v oblasti odpadů, posuzování vlivů na životní prostředí a sanace starých ekologických zátěží. Všechny tyto úseky spolu s ovzduším přitom spravuje jedna náměstkyně ministra, ing. Ivana Jirásková," uvedl prom. biolog Pavel Šremer, předseda STUŽ.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace, která vznikla v roce 1992 z iniciativy bývalého federálního ministra životního prostředí Ing. Josefa Vavrouška. STUŽ sdružuje odborníky zabývající se ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka a jiných forem života na Zemi. Sídlo STUŽ je v Praze a v krajích působí několik regionálních poboček.

Poznámky pro editory:

1) Jedná se o zasedání expertní pracovní skupiny Rady ministrů životního prostředí EU J1, jež projednává návrh směrnice o kvalitě ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, který předložila Evropská komise.

2) Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme Final Report

Příloha

Co je polétavý prach

Jako polétavý prach jsou označovány tuhé částice unášené vzduchem, které se liší jak svou velikostí, tak chemickým složením i původem. Ukládání částic v dýchacím ústrojí člověka je závislé jednak na jejich velikosti, ale i na způsobu dýchání. Obvykle jsou za polétavý prach považovány částečky menší než 10 mikrometrů a jejich obsah v ovzduší se vyjadřuje jako hodnota PM10. Předpokládá se, že částečky nad 10 mikrometrů jsou při běžném povrchovém dýchání nosem zachycovány na sliznici dutiny nosní. Částečky v rozsahu 5-10 mikrometrů se usazují v jemných dýchacích cestách. S rostoucí hloubkou dýchání roste množství větších částic strhávaných proudem vzduchu do hlubších částí dýchacího ústrojí. Za nejnebezpečnější je považována právě jemná frakce o velikosti do 2,5 mikrometru, která je označována jako PM2,5, která se v plicích dostává nejhlouběji.

Zdravotní vlivy polétavého prachu

Účinky krátkodobého působení:

zvýšení počtu zánětlivých onemocnění plic
nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém
zvýšení spotřeby léčiv
zvýšení počtu hospitalizací
zvýšení úmrtnosti

Účinky dlouhodobé působení:

snížení plicních funkcí u dětí i dospělých
růst onemocnění dolních cest dýchacích
zvýšení počtu chronických obstrukčních onemocnění plic
snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na srdečně-cévní a plicní onemocnění)

Dnes večer (12.1.) zemřel ve věku třiceti let předseda občanského sdružení Oživení a koordinátor Auto*matu Jan Bouchal, mezi přáteli a spolupracovníky též znám pod přezdívkou Pup.

6.1. večer jej srazil a smrtelně zranil automobil. Jan Bouchal v Oživení koordinoval iniciativu Auto*mat, zaměřenou na redukci automobilové dopravy a podporu cyklistické, pěší a hromadné dopravy. Bouchal patřil mezi pravidelné účastníky čtvrtečních cyklojízd - manifestací za práva a větší bezpečnost cyklistů. Podílel se na vzniku projektu Bezpečné cesty do školy. V Praze je Jan Bouchal znám z protikorupčních projektů a byl neformálním leaderem Aliance Bezkorupce, koalice občanských sdružení za větší transparentnost státní správy a samosprávy. Na protikorupčních projektech pracoval od konce devadesátých let. Od té doby také pomáhal pražským občanským sdružením z koalice SOS Praha s medializací jejich problémů z oblasti životního prostředí a územního plánování. Po Janu Bouchalovi zůstala družka Petra a syn Jakub. Honza byl vzorný občan a vzorný otec.
V neděli 15.1. v klubu Vagón na Národní třídě se od 20:00 koná benefiční koncert, kde hrají kapely Diktát., Flaming Cocks a Pohřební kapela a 19.1. vyjede z náměstí Jiřího z Poděbrad tradiční cyklojízda zakončená programem v divadle Alfréd ve dvoře v ulici Františka Křížka v Holešovicích (Martin Mareček  777 169080 ).
Fotografie J. Bouchala je ke stažení na www.greenways.cz/foto/foto_pup.jpg
Petr Štěpánek pověřený řízením Oživení
 608 702 154 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.bezkorupce.cz
Na prohlášení pěti severočeských občanských sdružení z iniciativy Společnosti pro obnovu Jezeří ze začátku prosince proti úvahám uhelné lobby zrušit územní ekologické limity vyhlášené českou vládou 30. října 1991 a tím zlikvidovat obce Horní Jiřetín a Černice na Mostecku vyslovilo solidární souhlas dalších třicet dva sdružení z celé země. Prohlášení mj. vyzývá politické strany, aby se společně zasadily o vznik zákonných norem, které budou chránit zdejší osídlení i životní prostředí. Definitivní ochranu obou obcí může zajistit jen schválení nového územního plánu kraje zastupitelstvem se stávajícími limity. Ústní jednání o konceptu tohoto plánu proběhne již 10. 1. 2006 od 9.30 hodin v Ústí nad Labem.

„Považuji trvalé zachování územních limitů na Mostecku za zásadní věc celostátního významu a za jeden z pozitivních výsledků revoluce v roce 1989, která začala o týden dříve v Teplicích,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země, které se ochraně přírody a krajiny v Ústeckému kraji věnují již patnáct let.

Jedním z požadavků prohlášení třiceti sedmi občanských sdružení je také to, aby zbylé zásoby hnědého uhlí, byly uchovány budoucím generacím, které již budou vědět, jak tuto surovinu vytěžit bezdevastační metodou a zužitkovat tak, aby nebyl jen spálena v kamnech.

„Prohlášení pošleme předsedovi vlády Jiřímu Paroubkovi (ČSSD) a také hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi (ODS), neboť chceme znát jejich názor na tuto věc,“ uvedl dále mluvčí Společnosti za obnovu Jezeří Pavel Koukal z Duchcova.

Ten s ním také v úterý 10. ledna 2006 vystoupí v Domě kultury chemiků v Ústí nad Labem, kde od 9.30 hodin proběhne ústní jednání o konceptu územního plánu kraje, který může územní limity z právního hlediska konečně zajistit. Prohlášení se tak stane součástí námitek občanských sdružení a veřejnosti.

Zachování územních limitů na Mostecku podporuje:
- 37 občanských sdružení pod prohlášením „Ukončení devastace je věcí nás všech“ z ledna 2005
- 8.000 signatářů petice hejtmanu Jiřímu Šulcovi organizované Hnutím DUHA z prosince 2005
- zpracovatelé konceptu územního plánu VÚC Ústeckého kraje z listopadu 2005
- usnesení IX. sněmu Svazu měst a obcí ČR z května 2005
- 2 místní referenda v Horním Jiřetíně a v Černicích z února 2005
- kolem 120 obcí Ústeckého kraje pod výzvou za záchranu obcí v Podkrušnohoří z roku 2005
Historii zachování zámku Jezeří nad dolem Čs armády a vyhlášení územích limitů popisuje kniha Společnosti pro krajinu pod názvem "Územní ekologické limity těžby v SHP" z června 2005.

Přinášíme otevřený dopis ministru dopravy

SDRUŽENÍ PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY

V OBLASTI SLAPSKÉHO JEZERA

____________________________________________________________

 

Otevřený dopis

Místopředseda vlády

a ministr dopravy ČR

Ing. Milan Šimonovský

                                                                                                          V Praze, 1. února, 2005

Vážený pane místopředsedo vlády,

v dopise (č.j. 430/2004-230-VPL/4) adresovaném našemu Sdružení a podepsaném ředitelem odboru plavby a vodních cest panem ing. O. Jaškem jsme byli informováni, jaká opatření MD připravuje jako reakci na zprávu vydanou Veřejným ochráncem práv JUDr. O. Motejlem k uplatňování vyhlášky MD č. 241/2002 Sb., týkající se regulace provozu plavidel se spalovacími motory. Způsob, jakým se Odbor plavby a vodních cest chystá vyrovnat s výsledky jeho šetření, považujeme za zcela nepřijatelný a odporující zásadám demokratického právního státu. Nejprve nám dovolte shrnout některá související fakta.

 

1)      Předmětná vyhláška vstoupila v platnost dne 10. června 2002. O pojetí této vyhlášky probíhal ostrý střet mezi tehdejším ministrem dopravy a spojů a ministrem životního prostředí. Protože prakticky neomezený provoz motorových plavidel v hustě využívaných rekreačních oblastech byl nepřijatelný pro MŽP, musela se nakonec obsahem vyhlášky zabývat vláda. Vláda tehdy jednoznačně podpořila (usnesení č. 515, z 15 přítomných 11 pro, 1 proti) stanovisko MŽP a v tomto smyslu uložila vyhlášku dopracovat. O tomto usnesení vlády byla veřejnost obsáhle informována prostřednictvím mnoha sdělovacích prostředků v jednoznačném smyslu, že v rekreačních oblastech bude v letní sezoně zakázán provoz rychlých motorových člunů a vodních skútrů. Bezpečí rekreantů měl v dopracovaném znění zajistit především paragraf  4, odst. 1, podle kterého je v letním období zakázána plavba motorových plavidel určených pro plavbu v kluzu a vodních skútrů. Brzy se ale ukázalo, že zákaz plavby rychlých motorových člunů v letním období není třeba brát příliš vážně. Úředníci MD v součinnosti se Státní plavební správou totiž vyhlášku jednostranně doplnili výkladem, podle nějž se letní omezení nevztahuje na motorové čluny. Předmětem sporu byla a zůstává především rekreační oblast Slapy - Orlík, kde se v letní sezoně mezi plavci prakticky bez omezení prohánějí rychlé motorové čluny a říční policie, v souladu s instrukcemi „shora", nezasahuje. S dodatečným výkladem, podle něhož je v rekreačním období umožněn provoz motorových člunů, se neztotožňuje ani MŽP.

2)       Ze strany MD argumentace ve prospěch maximálního uvolnění plavby byla a je stále vedena především z pozice, že Vltava je dle zákona o vnitrozemské plavbě č.114/1995 Sb. ve zmíněné rekreační oblasti klasifikována jako dopravně významná a využívaná vodní cesta a tento argument je znovu citován i v úvodu výše zmíněného dopisu.

3)      Současně je třeba konstatovat, že význam vodní dopravy v podmínkách ČR objektivně klesá. Z údajů poskytnutých  od MD se jen v období let 1991 - 2002 objem lodní přepravy se v ČR snížil 4x. Podle Ročenky dopravy za rok 2003 vydané MD jen v tomto roce objem lodní přepravy poklesl o 24%.  Tento stav není výsledkem toho, že by stát či nebo někdo jiný říční přepravu nedoceňoval, je to prostě jednoduchý důsledek toho, že v 21. století, v prostředí hustě rozvinutých sítí dopravy silniční, železniční a případně i letecké, říční přeprava v podmínkách ČR již nemůže být konkurenceschopná. Přestože je hospodářský význam této naší říční přepravy marginální ve srovnání s jmenovanými alternativami, ve struktuře MDS zaujímá tutéž úroveň (úroveň samostatného odboru) jako doprava silniční, železniční a letecká. Zatímco objem a  význam lodní přepravy klesá, počet zaměstnanců a náklady státních úřadů spojených s provozem lodní dopravy rostou (jedná se o Odbor plavby a vodních cest MD a jemu podřízené organizace Státní plavební správa a Ředitelství vodních cest ČR).  Například náklady na chod Státní plavební správy vzrostly jen v letech 1998 - 2003 asi o 50%. Navíc, přestože jsme vnitrozemským státem a česká námořní plavba zanikla již v roce 1994, Oddělení námořní plavby je trvalou součástí struktury MD.

 

Nyní prosím dovolte vyjádřit naše stanovisko.  Především je třeba se vší rozhodností konstatovat, že Vltava v úseku zahrnujícím oblast Slapy - Orlík  není a v daných podmínkách ani nemůže být cestou využívanou, nebo přesněji využívanou pro přepravu mající racionální a měřitelný hospodářský význam. V letním rekreačním období se ovšem řeka zaplňuje sportovními bezmotorovými plavidly, k nimž v posledních letech k značné nelibosti drtivé většiny ostatních rekreantů přibyly i velmi rychlé čluny se spalovacími motory. Mimo rekreační sezonu lze zaznamenat maximálně několik rybářských pramiček. Proč se tedy tento úsek Vltavy mající již od poloviny minulého století čistě sezóně rekreační charakter náhle začal v zákoně klasifikovat jako dopravně významná využívaná vodní cesta? Pokusíme se na tuto otázku odpovědět na základě nám dostupných informací.

      Dle par. 4 již citovaného zákona o vnitrozemské plavbě č.114/1995 Sb. se péče o rozvoj a modernizaci dopravně významných vodních cest svěřuje MD. Tato formulace  v praxi znamená, že do rozpočtu MD budou pravidelně proudit finanční prostředky, které umožní, aby povinnost modernizovat a rozvíjet říční dopravu mohla být splněna. Takto je vlastně v zákoně i jednou provždy vyřešeno, co se bude modernizovat. Nebo případně i co se musí modernizovat, protože nám to ukládá zákon. O tuto modernizaci se pak svědomitě starají úředníci MD v součinnosti se státní organizací Ředitelství vodních cest ČR, kterou si MD právě pro tento účel v roce 1998 zřídilo. Na internetových stránkách této organizace ( http://www.rvccr.cz/index.htm ) lze nalézt opravdu zajímavé, avšak i důležité informace. Mezi množstvím smělých modernizačních projektů, které se rozpracovávají, najdeme i hotovou studii „Dokončení vltavské vodní cesty" o tom, kterak přeměnit dnešní Vltavu v tentokrát opravdu Významnou dopravní cestu. Přesto však občané, kteří ze své práce odvádějí daně do státního rozpočtu, z něhož pak mají být tyto říční projekty financovány, mohou v poskytnutých informacích cosi postrádat. Mohou se totiž ptát, zda nebyla rovněž vypracována stejně podrobná studie na téma:

  1) Kolik nás bude stát realizace projektu  „Dokončení vltavské vodní cesty"?

  2) Jaký je vůbec smysl a návratnost této státní investice?

Správné odpovědi lze dle našeho názoru nalézt např. ve vystoupení senátora Kroupy  k tomuto tématu na schůzi Senátu dne 11. prosince 2003: Cena bude pravděpodobně v řádu miliard Kč a výstavbu potřebují především dodavatelské firmy ve formě mimořádně výnosných státní zakázek. Přitom otázka smysluplnosti a návratnosti obrovských investic je ponechána stranou. Na půdě Senátu,  pokud je nám známo, nevystoupil nikdo, kdo by se pokusil výroky senátora Kroupy jakkoli kvalifikovaně zpochybnit.

      Zajisté, hra na dopravně významnou vltavskou vodní cestu má své příznivce i v řadách poslanců, senátorů nebo i členů vlády. U mnohých se stává vítanou součástí volební rétoriky o rozvoji regionu, nových pracovních příležitostech, atd. Doklad o tom, že sliby jsou věrohodné a racionální, se nevyžaduje, všichni počítají s tím, že to zaplatí někdo jiný. Ano, přesto je taková hra s voliči v demokratické společnosti legitimním postupem a pokud by se ukázalo, že je potřebný dostatek politické vůle ze státního rozpočtu nebývalý rozvoj říční dopravy uhradit, bylo by třeba i takové rozhodnutí akceptovat. Tento stav ovšem bohudík ještě nenastal, a potom co vláda fakticky odmítla podpořit výstavbu jezů na dolním Labi, lze doufat, že nepodpoří ani ještě podstatně problematičtější projekty ve Středním Povltaví. Avšak ptáme se:

a)      Jakým způsobem se vlastně vytváří koncepce pro další existenci či modernizaci říční dopravy v ČR a zejména jak je zajištěno nezávislé a objektivní posouzení postupu úředníků MD při formulaci těchto cílů? 

b)      Jak je možné, že v situaci mimořádně vysokého schodku státního rozpočtu MD čerpá ze státního rozpočtu miliony na tvorbu projektů, na jejichž základě se mají z téhož rozpočtu čerpat miliardy na investice, jejichž nenávratnost je mimo veškerou pochybnost? Cožpak není naopak katastrofální nedostatek prostředků např. ve školství, zdravotnictví a jiných oblastech?

c)      Považujete, pane místopředsedo vlády, za fér, aby Vašimi úředníky na MD byl argument o Vltavě jako významné a využívané vodní cestě na Slapech a Orlíku stavěn na obhajobu prakticky neomezeného provozu motorových člunů sloužících výhradně pro zábavu? Navíc ve fázi, kdy tam vlastně vedle těchto člunů žádný jiný motorový provoz prakticky není? (Nepočítáme několik parníků pro hromadnou přepravu rekreantů, které opravdu nikomu nevadí.) Ve fázi kdy vůbec ještě není jasné, zda se projekt „Dokončení vltavské vodní cesty" bude realizovat? Není naopak cílem právě s pomocí těch člunů vytvořit zdání, že se opravdu jedná o cestu využívanou, která si proto určitě zaslouží další investice? Není potom vlastně celá tato hra na dopravně významnou vodní cestu trikem, jehož cílem je především ze státního rozpočtu vytáhnout peníze pro spřátelené firmy? Nebo mají snad motorové čluny sloužící výhradně pro zábavu jednoduše nahradit zanikající lodní přepravu proto, aby byl důvod pro zachování rozsáhlého úřednického aparátu?

d)      Jak tedy jednoduše a pravdivě vysvětlit, proč desetitisíce rekreantů, kteří ke své rekreaci nepoužívají motorové čluny, by nyní měli na Vltavě dávat téměř absolutní přednost několika stovkám rekreantů s motorovými čluny?      

 

Na závěr se vraťme k dopisu ředitele ing. O. Jaška. Dle jeho sdělení se MD chystá na zprávu Veřejného ochránce práv reagovat v novelizované vyhlášce skutečně originálním způsobem, citujeme doslova hlavní myšlenku:

 ....Vytvoření uzavřených ploch pro koupající se osoby, ve kterých bude zakázán pohyb plavidel, nebude koupající se osoby výrazně omezovat, naopak, zvýší jejich bezpečnost....

Vážený pane místopředsedo vlády, na pozadí toho, co již bylo řečeno výše, další komentář není jistě třeba. Můžeme pouze zopakovat, co bylo řečeno již v úvodu: Připravovaný postup MD  je zcela nepřijatelný a odporující zásadám demokratického právního státu. Korektní a spravedlivé řešení musí v novelizované vyhlášce respektovat závěrečné stanovisko Veřejného ochránce práv, především je třeba vycházet z toho, že:

 

1)               Míra regulace provozu motorových plavidel není předem stanovena žádným zákonem, je určena pouze nalezením politického kompromisu mezi vrcholnými představiteli resortů MD, MŽP a MZe ČR.

2)               Provoz motorových člunů sloužících výhradně pro zábavu je pouze jedna z forem rekreace a neexistuje žádný právní důvod tuto formu privilegovat.

 

Dále, naše Sdružení jednoznačně podporuje stanovisko MŽP, tak jak je formulováno v závěrečném stanovisku Veřejného ochránce práv. Ministr MŽP zde uvádí, že při přípravě návrhu vyhlášky bylo shodným záměrem všech tří zúčastněných resortů vyloučit dle par.4 odst. 1 v letním období zejména plavbu motorových člunů a vodních skútrů. Ostatně tento výklad podle našeho názoru přesně vystihuje i záměr vlády formulovaný v již citovaném usnesení č. 515. Současně se však domníváme, že v novelizované vyhlášce by toto letní omezení motorové plavby mohlo být uplatňováno pouze v rekreačně exponovaných úsecích, především však v oblasti Slapy - Orlík.

 

Vážený pane místopředsedo vlády, obracíme se k Vám proto s prosbou a žádostí, abyste se všemi našimi podněty zabýval a z pozice svých ústavních pravomocí se energicky zasadil o nápravu dnešního stavu.

       

 

Za Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera

s pozdravem, v úctě

 

RNDr. Dagmar Altmanová, 14900 Praha 4, Matúškova 799 (předsedkyně)

Ing. Pavel Filka, CSc., 100 00 Praha 10, U Hranic 16 (jednatel)

Mgr. Kateřina Závadová (kontaktní osoba),  162 00 Praha 6, Na pěkné vyhlídce 1,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ,  tel. 233343886


Warning: Parameter 2 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Warning: Parameter 3 to modChrome_artnostyle() expected to be a reference, value given in /data/www/htdocs/stuz.cz/templates/stuz16/html/modules.php on line 39

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License