Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Na titulní straně čtvrtečního vydání MF Dnes jsme se mohli dočíst, že ekologie nesmí převálcovat ostatní priority školství, mezi které patří i historie, čtení či cizí jazyky. Je to jen jedno z mnoha zavádějících tvrzení článku, který zostra kritizuje tzv. zelené projekty. Protože Ochrana fauny ČR patří mezi neziskové organizace článkem zostuzené jako tvůrce zbytečných vzdělávacích projektů za nehorázné peníze, rádi bychom doplnili informace, které autoři článku záměrně pominuli.

Premiér Jan Fischer jednal v úterý 6. října se zástupci 11 střešních nevládních neziskových organizací, které reprezentují více než tisíc nevládních organizací, o vzájemné spolupráci mezi státem a jimi v době ekonomické krize.

Společná platforma pro energetickou účinnost (Energy Efficiency Watch) zveřejnila analýzu národních plánů pro podporu energetické účinnosti, které mělo 27 členských států EU za povinnost odevzdat Komisi v rámci působnosti Směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele do června 2007. Studii vypracoval Wuppertalský institut společně se společností Ecofys. Materiál doplňuje již hotové shrnující hodnocení Komise. Studie má za cíl vypíchnout kvalitně zpracované Národní plány pro energetickou účinnost a má sloužit jako zdroj inspirace pro formulaci návazných plánů, které mají členské státy povinnost předložit do června 2011.

Nevládní organizace European Environmental Bureau (EEB) zveřejnila deset prioritních úkolů pro české předsednictví EU v oblasti životního prostředí. EEB, vlivná asociace více než 140 ekologických organizací působící v Bruselu, vydává dokument Deset zelených úkolů před začátkem každého předsednictví. Jde o stručné shrnutí výzev v oblasti životního prostředí, které stojí před předsednickým státem.

 

Odůvodněné n e s o u h l a s n é vyjádření do zjišťovacího řízení k záměru MZP216 – „Výstavba golfového hřiště Praha – Klánovice“

V Praze dne 15. 6. 2008

Věc:  Odůvodněné    n e s o u h l a s n é   vyjádření  do  zjišťovacího  řízení  k  záměru
          MZP216 – „Výstavba golfového hřiště Praha – Klánovice“

            K oznámení záměru „Výstavby golfového hřiště Praha – Klánovice“ k projednání posouzení vlivů na životní prostředí se v zákonné lhůtě vyjadřujeme

takto:

 • Oznámení a jeho přílohy předložené k záměru nejsou, dle našeho názoru, zpracovány objektivně a řada vlivů je bagatelizována nebo zcela opomenuta: 
 •  
  • nesouhlasíme s názorem, že nulová varianta (tedy zachování lesa v současné podobě) zhorší stav více než golfové hřiště. Pokud je nejlepší ochranou chráněných oblastí jejich v tomto případě vyjmutí z PUPFL a vykácení, nemá smysl žádné chráněné oblasti vyhlašovat ani hodnotit vliv projektů na životní prostředí,
 •  
  • za přeceňované naopak považujeme funkce nařízených opatření, která by investorovi ukládala povinnosti k eliminaci nevhodných zásahů do ŽP, jež v budoucnosti lze jen těžko vymáhat a zajistit jejich realizaci. Stejně tak je přeceňován příslib a záruky investora, že převezme garanci nad ochranou životního prostředí v řešené oblasti – toto je zcela vágní a nevymahatelná formulace.

S ohledem na fakt, že při přestavbě "klubovny" v Klánovickém lese bylo, podle našich informací, postupováno v rozporu se stavebním zákonem i dalšími předpisy, nepovažujeme takovéto přísliby za seriózní.

 •  
  • zdá se, že veškeré propočty jsou podhodnoceny: spotřeba vody na závlahy, zátěže při stavbě, odvoz a dodávky materiálů, hluk, v propočtech záboru lesa se uvádí pouze čisté plochy hřišť – chybí potřebný ochranný pás okolo vykácené plochy, jako ochrany před zničením kořenů dalších stromů, chybí zábory lesa: pro spojovací cesty, výkopy pro rozvody energie, vody, kabelů, zpevnění terénu pro těžkou techniku atd. Potřeba vody je navrhována částečně z odkalovacích nádrží, část z vodovodního řadu. Současná kapacita vodojemu je přitom vyčerpána, rozšíření kapacity není zatím plánována a projekt tuto skutečnost neřeší.
 • Výstavba golfového hřiště uprostřed lesa zvláštního určení není ve veřejném zájmu
 •  
  • golfové hřiště je svým charakterem exkluzivní záležitostí pro relativně úzkou skupinu členů klubu a jejich hostů na úkor obecného užívání a zachování průchodnosti lesa pro ostatní obyvatele. I když investor v záměru slibuje zachování průchodnosti pro všechny, ze zkušeností z jiných areálů je zřejmé, že by hrozily střety a že k významným omezením průchodnosti zajisté v reálu dojde. Přitom rekreační funkce Klánovického lesa právě jeho rozsahem a dosavadní neporušeností přesahuje lokální význam a má význam celopražský - takových lesních komplexů není v přímém předpolí velkoměsta mnoho, tím však vzrůstá jejich hodnota a důvody k důsledné ochraně ve veřejném zájmu!
 •  
  • Praha má nedostatek ploch pro neorganizovaný sport a rekreaci v přírodě všech obyvatel. Nelze proto připustit „privatizaci“ takto obecně užívaných ploch přírodě blízkých, kde lze provádět neorganizovanou denní rekreaci, a to včetně obecně dostupných forem  - procházky, cyklistika, běh, soutěže pro děti apod.,
 •  
  • na území hlavního města Prahy není ani 10 % ploch vedených jako lesní půda, navíc jde vesměs o lesy zvláštního určení s mnoha dalšími funkcemi, jež převrstvují produkční funkci a každý funkční ar lesa je tu nesmírně cenný a rozloha lesů by měla spíše vzrůstat, nežli být redukována.
 •  
  • Golfová hřiště jsou místy intenzivní aplikace velmi nebezpečných pesticidů, která do rekreačních a chráněných oblastí nepatří. Navíc v blízké budoucnosti hrozí, že budou zdrojem šíření velmi nepříjemných plevelů z důvodu plánované aplikace trav geneticky manipulovaných s cílem zajistit jejich rezistenci vůči pesticidům.
 • Požadujeme plné provedení celé procedury EIA včetně kvalitního nezávislého posudkářského posouzení a veřejného projednání dokumentace i posudku: 
 •  
  • Tak významný zásah do Klánovického lesa nemůže být řešen pouze oznámením podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., tak složitou problematiku nelze řešit pouze oznámením podle § 6 přílohy č. 3, ale žádáme  záměr dále posuzovat podle zákona č.100/2001 Sb., tj. zpracovat dokumentaci podle přílohy č.4 k zákonu č.100/2001 Sb., následný posudek nezávislou a autorizovanou osobou a veřejné projednání záměru.
 •  
  • neřešená nebo nedostatečně řešená rizika jakými jsou vlivy na ŽP, krajinu, les, Naturu  2000, VKP, živočichy, rostliny, občany včetně vyloučení lokality z veřejných ploch obecně užívaných, synergických a kumulativních vlivů vyžadují dokumentaci řádně a na odpovídající úrovni podrobnosti dopracovat,
 •  
  • požadujeme veřejné projednání záměru výstavby golfového areálu v Klánovickém lese, z důvodů zvláštního zřetele a významu záměru požadujeme, aby se konalo mimo dobu dovolených či svátků a bylo oznámeno alespoň 4 týdny předem.
 • Požadujeme zpracování dokumentace a záměru pro celý areál, ne pouze pro golfové greeny: 
 •  
  • podaný záměr "obnovy" golfového hřiště neobsahuje vše, co se týká celého záměru. Dle stanoviska MŽP, sděleného opakovaně FGRP, nesmí dojít k „salámování„ požadavků a podklad pro posouzení v EIA má být úplný tj. zahrnující všechny požadavky, potřeby a vlivy, související s celkovým záměrem. FGRP podaný záměr pro EIA-MZP216 je podán v rámci nepřípustné a nezákonné účelové fragmentarizace a v rozporu s požadavky orgánu EIA,
 •  
  • záměr nezahrnuje zejména:
 •  
  •  
   • celkovou rekonstrukci klubovny včetně rozšíření zastavěné plochy na  pozemku 1103/7 - bez povolení výjimky v rámci PP Klánovice- Čihadla a stavební uzávěry dle vyhlášky ve smyslu vyhl. 3/1991 Sb. HMP, rozšíření stavby klubovny o nejméně dalších 500 m2 mimo původní půdorys, dále o přípojku na kanalizace a vybudování jímek, přípojku elektrické energie, Caddie House, přístřešek u cvičné louky, provozní objekt, parkoviště, odstavnou plochu pro techniku,
 •  
  •  
   • rozšíření podnikání v klubovně o veřejnou restauraci, která nebyla nikým schválena. Záměr by měl řešit i vliv předpokládaných hromadných akcí (večírky, svatby, podnikové akce a další oslavy) na klidovou zónu
 •  
  •  
   • požadavek na tzv. dětské hřiště – zatím bez udání rozlohy a umístění, nutno specifikovat a zahrnout do posuzování,
 •  
  •  
   • požadavek na další sportoviště (tenis, volejbal, nohejbal, baseball atd.) dle jiných projednávaných úvah v rámci zřízení tzv. společensko-sportovního areálu,
 •  
  •  
   • podstatné rozšiřování parkovací plochy u klubovny na úkor zeleně a stromů a úvahy o provozu veřejné restaurace včetně podnikových akcí, jsou jasným signálem značného zvýšení počtu průjezdu aut do areálu, což představuje pro okolí značné zhoršení životních podmínek, těžko čekat, že návštěvníci golfu budou přicházet pěšky.
 •  
  •  
   • v současnosti se na stavebním odboru MČ Praha 21 vede řízení ke cvičné louce, která má parametry odlišné od v dokumentaci uváděných variant. Investor požádal orgány ochrany životního prostředí na MHMP a Praze 21 o závazné vyjádření k dětskému hřišti a to v situaci, kdy bylo rozhodnuto o nutnosti zpracování procesu EIA. Všechna uvedená řízení by měla být v souladu a směřovat k jedinému společnému záměru - opět riziko fragmentarizace, projednávání a odsouhlasování postupně po částech.
 • Požadujeme vypracování posudků autorů vyhlášení NATURA

Požadujeme podrobnější dokumentaci vyjasňující skutečnost, že odborníci z oblasti biologie ve svých posouzeních zlehčují (respektive uvádějí, že zmíněné porosty jsou nepůvodní, málo hodnotné, způsobují degradaci půdy, jejich smýcení bude mít příznivý vliv atd.) míru ovlivnění lesních porostů a živočichů, ale přitom na druhé straně se jiní odborníci zasadili o to, aby bylo území v nedávné minulosti zařazeno do soustavy evropsky významných lokalit poté, kdy zde byla nejprve vyhlášena přírodní rezervace.
Požadujeme podrobné odborné posouzení, provedené na základě podkladů pro vyhlášení zmíněných chráněných přírodních prvků. Rozpory a rozdíly v hodnocení téhož území musejí být přesvědčivě odstraněny. Nelze vyloučit ani nařízení nezávislé expertizy znalcem na věci nijak nezúčastněným, kterého určí orgán EIA.

 • Požadujeme zpracování variantního řešení pro umístění golfového hřiště mimo les a prokázání, že neexistuje varianta mimo les, která je výhodnější: 
 •  
  • v oznámení není uvedena žádná varianta hřiště, která by nezasahovala do přírodního parku, přírodní rezervace, oblasti NATURA2000 nebo významného krajinného prvku, která by se lišila umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení. Požadujeme prokázat, že neexistuje na jiném místě varianta výhodnější, která by do těchto oblastí nezasahovala a zmíněné oblasti neovlivňovala. Existence klubovny nezakládá žádnou nutnost realizovat projekt golfového hřiště právě na tomto místě,
 •  
  • jedná se o typ záměru, který oproti jiným záměrům není vázaný na specifické podmínky, může být realizován téměř kdekoli a navíc není ani veřejně prospěšný. Je Pro tyto účely lze s úspěchem využívat plochy jiné, zcela nepřírodní, jejichž rekultivací na golfové hřiště se hodnota např. v minulosti antropogenně devastovaných území po všech stránkách zvýší,
 •  
  • mimo uváděné varianty řešení golfu v Klánovickém lese (var.1,2,2a) požadujeme zpracovat variantní návrhy umístění v jiných lokalitách mimo Klánovický les, např. v prostoru na severozápad od klánovické zástavby, okolí Šestajovic a Úval. Měly by být zvažovány i varianty v dalších lokalitách,
 •  
  • dalším argumentem pro zpracování variant mimo les je fakt, že golfové hřiště může být vybudováno během několika měsíců na každém poli, ale les jako takový (lesní ekosystém) se tvoří velmi dlouhou dobu a nevratný zásah do něj by měl být výjimkou, zvláště v příměstském území,
 •  
  • požadujeme rozpracování nulové varianty, která je zde sice zcela bagatelizovaná, z hlediska veřejných zájmů je však zjevně optimálním řešením - s tím, že záměrný management lesa by měl postupně navracet přírodě blízkou druhovou skladbu dřevin.
 • Požadujeme vypracování rizikové analýzy se zaměřením na stabilitu navrhovaného projektu v dlouhodobém časovém horizontu 
 •  
  • 9ti jamkové hřiště nemusí být ekonomicky udržitelné a v budoucnu zvýší tlak na jeho rozšíření na 18 jamek,
 •  
  • dokumentace neřeší rizika spojená s možným ekonomickým neúspěchem projektu, kdy může být areál opuštěn a dojde k jeho devastaci a ruderalizaci - požadujeme zpracování řešení pro případ nedokončení výstavby nebo ukončení provozu areálu, zejména s ohledem na regeneraci vykácených ploch, rezidua hnojiv a odpadů v území.

_________________________________________ 

            Vzhledem k uvedenému požadujeme provedení posouzení vlivů na životní prostředí záměru v plném rozsahu, tedy závěr zjišťovacího řízení navrhujeme v tom smyslu, aby byl záměr dále posuzován a aby dokumentace zahrnovala podrobné a objektivní zpracování otázek výše uvedených. 

            ing. Jiří Dlouhý - předseda

 

                                                                                    Ministerstvu životního prostředí
                                                                                    odboru posuzování vlivů na životní
                                                                                     prostředí a IPPC
                                                                                     Vršovická 65
                                                                                     100 10   P r a h a   1 0

 

Společná tisková zpráva Arniky, Hnutí Duha, Zeleného kruhu, Ateliéru pro životní prostředí, Oživení, Auto*Matu, Pražských matek, Společnosti pro trvale udržitelný život a Ústavu pro ekopolitiku ze dne 14. 2. 2008

Nevládní organizace vyzývají primátora Béma: neničte Letnou

PRAHA – Silnice napříč Letenskými sady? V žádném případě! Proti záměru pražského magistrátu se ohradilo devět významných pražských nevládních organizací (1) a vyzvalo primátora Pavla Béma (2), aby nepřipustil devastaci oblíbeného parku. Magistrát chce napříč sady vybudovat přeložku kvůli stavbě Městského okruhu. Právě primátor Bém přitom sliboval, že okruh bude „čistě podzemní stavbou“ a nijak nepoškodí parky ani ulice Prahy (3). Nevládní organizace chtějí ničení Letné zabránit. Zároveň vyzývají všechny obyvatele Prahy, aby psali primátorovi a parku se zastali. Návod pro občany, je dostupný na internetu (4).

„Letenské sady jsou tradičním výletním místem, sloužícím k odpočinku, procházkám i sportování. Plní také nezastupitelné funkce z hlediska životního prostředí celé Prahy. Je zcela nepřijatelné, aby tisíce automobilů projížděly v těsné blízkosti dětských hřišť a bruslařských tratí. Pro park by to znamenalo katastrofu,“ řekla ředitelka Zeleného kruhu Kateřina Ptáčková. Podle ní je tristní, že se veřejnost o záměru přeložit do parku dopravu z třídy Milady Horákové dozvěděla až z tisku.

Martin Skalský z Arniky připomíná, že magistrát odmítnul posoudit vliv stavby Městského okruhu na životní prostředí podle zákona (tzv. EIA). „Magistrát vydal územní rozhodnutí v době, kdy se měnila legislativa, a vyhnul se tak nezávislému expertnímu posouzení i projednání s občany. Nyní sklízíme hořké plody silového řešení města. Špatně připravená stavba si vyžádala příjezd bagrů do Stromovky, nyní máme obětovat část Letenských sadů. S čím přijde magistrát příště?“ klade si otázku Skalský.

Nevládní organizace důrazně odmítají argument, že jiná řešení automobilové dopravy po dobu výstavby tunelu Blanka na Letné by byla příliš drahá. „U stavby s rozpočtem třiceti miliard nelze akceptovat šetření na opatřeních, která mají chránit životní prostředí. Ta musí být v každé vyspělé zemi nedílnou součástí vlastního projektu,“ říká Pavel Přibyl z Hnutí Duha. „Magistrát nezveřejnil žádné cenové srovnání různých variant. Stavbaři chtějí vést náhradní trasu přes rekreační zónu jednoduše proto, že je to technicky nejsnadnější a protože stromy se samy nemohou bránit,“ doplnil Přibyl.

Zprávu o tom, že magistrát chce převést automobilovou dopravu z třídy Milady Horákové po dobu výstavby tunelu Blanka do Letenských sadů, se obyvatelé Prahy dozvěděli z novin před týdnem. Auta by měla parkem projíždět podle plánu více než dva roky. Podle původního projektu se měla třída Horákové zúžit a silnice měla vést dále v původní trase na provizorních mostech. To se ale nyní zdá magistrátu drahé. V Letenských sadech by silnici muselo ustoupit šestnáct zdravých stromů.

Příloha:

(1) Nevládní organizace, které odmítají silnici napříč Letenskými sady

Arnika – Centrum pro podporu občanů, http://www.arnika.org, Martin Skalský
Ateliér pro životní prostředí, http://atelier.ecn.cz, Petr Kužvart
Auto*Mat – iniciativa pro lepší život ve městě, http://auto-mat.cz, Tereza Vohryzková
Hnutí DUHA Praha, http://www.hnutiduha.cz, Pavel Přibyl
Oživení, http://oziveni.cz, Štěpán Rattay
Pražské matky, http://prazskematky.cz, Jarmila Johnová
Zelený kruh – Asociace nevládních organizací, http://www.zelenykruh.cz, Kateřina Ptáčková
Společnost pro trvale udržitelný život, http://www.stuz.cz, Jiří Dlouhý
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., www.ekopolitika.cz, Tomáš Gremlica

(2) Otevřený dopis nevládních organizací primátoru Prahy Pavlu Bémovi

Vážený pane primátore Béme,

dovolujeme si obrátit se na Vás se zásadní výhradou proti záměru vést automobilovou dopravu Letenskými sady během výstavby tamní části Městského okruhu, tzv. tunelu Blanka.

Letenské sady jsou tradičním výletním místem. Vzhledem ke své výhodné poloze v centru města je obyvatelé i návštěvníci Prahy využívají k setkávání, odpočinku, procházkám i sportování. Jako souvislá zelená plocha plní také významné a nezastupitelné funkce z hlediska životního prostředí Prahy. Letenské sady jsou zvláště chráněným územím a svým významem přesahují rámec města.

Letenský park je již dnes poznamenán výstavbou tunelu Blanka a bude výrazně poznamenán i jeho provozem. Současný záměr řešit sníženou průjezdnost ulice Milady Horákové výstavbou objízdné komunikace přímo prostorem parku však považujeme za naprosto nepřípustný. Negativní vliv výstavby na prostor Letné by tím drasticky narostl. Tisíce automobilů projíždějící denně po dobu více než dvou let v těsné blízkosti dětských hřišť, bruslařských tratí a volně přístupných travnatých ploch by pro letenský park znamenaly katastrofu. Zásadním způsobem by narušily jeho dnešní charakter a funkci, a to nejen po dobu výstavby tunelu, ale na další dlouhá léta.

O takto devastujícím způsobu řešení dopravy v průběhu stavby na Letné ještě donedávna nikdo nevěděl. Hlavní město Praha prezentovalo Městský okruh jako „čistě podzemní stavbu“, která se nijak negativně nedotkne povrchových prostranství. Podle původního projektu, pokud je nám známo, měly automobily i po dobu výstavby Blanky projíždět ulicí Milady Horákové, jen ve zúženém profilu. Není nám tedy jasné, kdo, kdy a proč přišel s nápadem na převedení hustého provozu přímo do parku.

Veřejnost se o tomto záměru dozvěděla z médií jen několik týdnů před jeho zamýšlenou realizací. Veřejně se o něm nijak nediskutovalo, a to ani v souvislosti s výstavbou Městského okruhu, ani v souvislosti se zadáním urbanistické studie na řešení Letenské pláně. Opět se ukazuje, jak velkou chybou bylo to, že jste se Vy a Vaši předchůdci rozhodli nevyhodnocovat vliv stavby Městského okruhu na životní prostředí (proces EIA). Tím jste znemožnili, aby se stavba posuzovala komplexně, tedy včetně dočasných řešení v průběhu stavby, a aby byla do hledání nejvhodnějšího řešení zapojena veřejnost.

Vedení silnice skrz letenský park rezolutně odmítáme. Trváme na tom, že je nezbytné se vrátit k původnímu řešení a vést automobilovou dopravu po dobu výstavby tunelu Blanka třídou Milady Horákové, ať už na provizorních mostech v místě staveniště, nebo jiným způsobem. Investor může hledat i jiná řešení, jeho povinností je však v každém případě hledat řešení šetrné k životnímu prostředí.

V kontextu třicetimiliardových nákladů na tunel Blanka není možné brát vážně argument, že vedení provozu ulicí Milady Horákové po dobu výstavby by bylo drahé. Spíše řečnickou otázkou pak zůstává, jakou cenu bychom nakonec zaplatili za silnici vedoucí napříč letenským parkem. Významně znehodnoceny by byly mimo jiné investice města do údržby parku v řádu desítek milionů korun ročně. Má ale vůbec smysl vyjadřovat míru tak závažného poškození jednoho z nejnavštěvovanějších pražských parků v penězích?

Požadujeme, aby Hlavní město Praha a magistrát odmítli řešení, které by zásadním způsobem snížilo kvalitu života obyvatel našeho města. Tím spíše, že slova o zajištění rovnováhy mezi přírodním prostředím a sídelními strukturami města a dokončení oprav Letenských sadů veřejnila pražská ODS ve svých vizích pro Prahu 2010. Věříme, že šestnáct vzrostlých stromů, které deset metrů široké zamýšlené provizorní silnici stojí v cestě, bude v Letenských sadech stát dál. Chceme, aby letenský park zůstal především místem aktivního odpočinku Pražanů a nepřeměnil se v další přeplněnou silniční komunikaci.

Vážený pane primátore, vyzýváme Vás, abyste popsanému problému věnoval bezodkladně náležitou pozornost a osobně se zasadil o takové řešení automobilové dopravy během výstavby tunelu Blanka, které negativně neovlivní Letenské sady. Zároveň Vás žádáme o Vaši písemnou odpověď na tento náš dopis.

(3) Sliby primátora Pavla Béma

„… Podle primátora Prahy Pavla Béma (ODS) jde o jednu z klíčových dopravních staveb. „Nechceme, aby se za pár let Pražané udusili výfukovými plyny, auta musí v moderním městě pod zem,“ připomněl Bém předvolební heslo své mateřské strany. Součástí Městského okruhu mají v tomto úseku být i tři nové křižovatky, největší se už staví na Malovance, další podzemní vjezdy budou i na Prašném mostu a na kraji Letenské pláně, kde auta definitivně zmizí pod zemí, a z tunelu vyjedou až v Troji, kde vznikne i nový most.“

Právo, 27. 12. 2007

„Mojí další prioritou na následující čtyři roky je maximální možné zvýšení investic do... městské zeleně. V našich programových prioritách se objevují nové městské parky v samotném srdci města... Já toto považuji za zcela zásadní pro kvalitu života ve městě, za integrální součást budoucnosti a spokojenosti života každého Pražana, ale i návštěvníka naší metropole.“

Krajské noviny, 13. 10. 2006

„Já věřím, že do čtyřech, maximálně pěti let se nám podaří výstavbu městského okruhu dokončit jako celek.“

ČT 1, 28. 8. 2004

(4) Návod pro občany, jak se připojit ke snaze zachránit Letenské sady je dostupný na internetových stránkách Zeleného kruhu:

http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/silnice-napric-letenskymi-sady/ /.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License