Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Směr Čechy-Sasko je díky tranzitní dopravě naším nejfrekven­tovanějším spojením se Západní Evropou a proto zde po roce 1989 vyvstala nejnaléhavější potřeba zásadního zlepšení železničních i silničních tras. Dálnice do bývalé NDR byla projednávána již více než před 20 lety a měla vést přes území Východního Kruš­nohoří, Labských pískovců a Českého středohoří. Dnes je však tato trasa již věcně překonána.

Stanovisko STUŽ k současné situaci v ochraně přírody České republiky.

Vítáme vyhlášení roku 1995 za Evropský rok ochrany přírody, který bude ve státech Evropské Unie za rostoucí podpory veřejnosti naplňován řadou mezinárodně koordinovaných akcí. V naší zemi, ucházející se o plné členství v Evropské unii, však se znepokojením registrujeme protichůdné snahy směřující k oslabování postavení ochrany přírody a tím i ke snižování účinnosti zákona číslo 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Horninové prostředí České republiky je zdrojem nerostných surovin, podzemních vod i matečným prostředím pro vznik zemědělských půd. V procesu privatizace ložisek nerostných zdrojů však dochází k rozhodnutím, kterými je vážně ohrožena soběstačnost této republiky v tuzemských surovinových zdrojích a zároveň je ohrožena i schopnost horninového prostředí v blízké budoucnosti být zdrojem pitné vody a nekontaminované, přirozeně úrodné zemědělské půdy.

Britská těžařská firma Rio Tinto Zinc (RTZ), která vyhrála mezinárodní výběrové řízení, vyhlášené Ministerstvem hospodářství na průzkum ložisek zlata v České republice se netají svým zájmem ucházet se u našich úřadů o povolení k těžbě zlata na lokalitě Mokrsko ve středním Povltaví. V současné době zatím firma RTZ financuje průzkumné práce, které ověřují stávající data o ložisku. Argumentace pracovníků firmy RTZ, že se jedná jen o průzkumné práce a že se teprve uvidí, zda se bude v Mokrsku těžit, je zavádějící.

Sledování skupin, společností a aktivních jedinců, zda nevyvíjejí činnost odporující Ústavě a Listině základních lidských práv a svobod, nebo zda neohrožují zdraví a bezpečnost občanů považujeme za legální poslání tajných služeb. Je zcela samozřejmé, že zjistí-li tajná služba, že se někdo dopouští výše uvedených skutečností, sdělí je ústavním činitelům, aby mohli učinit potřebná opatření. Za zcela nepřípustné však považujeme, aby byly sestavovány a zveřejňovány seznamy potenciálně nepřátelských osob.

ing. Igor Míchal

úřadující předseda STUŽ

Britská těžařská firma Rio Tinto Zinc (RTZ), která vyhrála mezinárodní výběrové řízení, vyhlášené Ministerstvem hospodářství na průzkum ložisek zlata v České republice se netají svým zájmem ucházet se u našich úřadů o povolení k těžbě zlata na lokalitě Mokrsko ve středním Povltaví. V současné době zatím firma RTZ financuje průzkumné práce, které ověřují stávající data o ložisku. Argumentace pracovníků firmy RTZ, že se jedná jen o průzkumné práce a že se teprve uvidí, zda se bude v Mokrsku těžit, je zavádějící.

Stanovisko STUŽ ke státní politice životního prostředí, projednávané na výjezdním zasedání vlády na Šumavě 23. srpna 1995.
Vážným nedostatkem tohoto dokumentu je ignorování principu trvale udržitelného rozvoje, který je zakotven v právní soustavě ČR. Základní zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. vychází výslovně z trvale udržitelného rozvoje a definuje jej jako „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ V současné době se už trvale udržitelný rozvoj stal uceleným souborem ekonomických i jiných nástrojů, běžnou součástí řady mezinárodních dokumentů, k nimž se ČR připojila, a je samozřejmým principem politiky OSN i většiny vyspělých států.
Ministerstvo životního prostředí podlehlo zjevně tlaku ekonomických rezortů a dalo ve vší tichosti rok a půl odpíraný souhlas k trvalému vynětí zhruba 20 hektarů půdy ze zemědělského půdního fondu. Znovu je možno opakovat myšlenky obsažené v našem stanovisku č. 28 z února letošního roku o privatizaci zdrojů nerostných surovin. Opět konstatujeme, že chybí vládní surovinová politika, nefungují ekonomické nástroje a vládní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou nesystémové a chabé.

Počátkem října 1995 probíhala blokáda staveniště JE Temelín ze strany ekologických aktivistů a dalších občanů. Přinejmenším ve třech případech byli do služebny policie ČR předvedeni občané Slovenské republiky, byla jim uložena bloková pokuta, poté byl cizineckou policií v Českých Budějovicích vysloven na základě zákona č. 123/1992 Sb. o pobytu cizinců na území republiky zákaz pobytu na jeden rok, přičemž postižení museli území státu urychleně opustit.

ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy, předloženému v září 1995

Koncept územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále ÚP) je první dokumentací tohoto druhu, která je zde po r. 1989 předkládána k veřejnému projednání. Vzhledem k tomu, že se týká hlavního města republiky, která je zároveň jádrem metropolitního regiónu, přikládáme tomuto dokumentu mimořádný význam. Společnost pro trvale udržitelný život (dále STUŽ) s využitím svých odborníků ve snaze jak předejít nenapravitelným škodám a nevratné ztrátě charakteru Prahy, tak pozdějším komplikacím při projednávání ÚP, pokládá za potřebné upozornit na některé závažné nedostatky předloženého konceptu.

Stanoviskko STUŽ k návrhu nového tiskového zákona a k přístupu veřejnosti k informacím.
Stav v oblasti přístupu veřejnosti k informacím, jimiž disponuje stát obecně a k informacím o životním prostředí zejména, je v naší zemi neuspokojivý, a to jak z hlediska platné právní úpravy, tak i pokud jde o praktickou přístupnost informací. Listina základních práv a svobod, jež je součástí našeho ústavního pořádku, stanoví rozsáhlá obecná práva na informace (čl. 17 Listiny), i zváštní právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl. 35 odst. 2 Listiny). Takřka úplně však chybí zákony, jež by ústavní ustanovení dále prováděly a stanovily praktické podrobnosti jejich výkonu. Přitom postupné sbližování naší země s Evropskou unií, jež je praktickým předpokladem jejího vstupu do tohoto uskupení, nemůže probíhat bez odpovídajícího přiblížení našeho právního řádu ke standardu běžnému v zemích Unie a k úrovni, jíž Unie na členských státech vyžaduje.

Vytvoření druhého bilaterálního česko-německého národního parku „Česko-Saské Švýcarsko“ bylo oběma stranami dohodnuto v roce 1991. Na Saské straně byl vyhlášen národní park „Sächsische Schweiz“ posledním zákonem bývalé NDR již v roce 1990, a to na rozloze 9 300 ha.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License