Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k postupu přípravy strategických dokumentů pro rozvoj Prahy a Středočeského kraje a k posouzení jejich vlivů na životní prostředí dle § 14 zákona č. 244/1992 Sb.

Společnost pro trvale udržitelný život sleduje se znepokojením časově a věcně nekoordinovaný až chaotický postup orgánů veřejné správy při přípravě a schvalování důležitých strategických dokumentů pro rozvoj hlavního města Prahy a celého Středočeského prostoru, včetně posouzení jejich vlivů na životní prostředí.

Společnost pro trvale udržitelný život navazuje na své stanovisko č. 81 ze dne 5.1.1999 vydané k pracovní verzi návrhu rozvoje dopravních sítí (RDS) z prosince 1998, které tímto doplňuje ve vztahu k návrhu RDS, který byl v období duben-květen veřejně projednáván dle §14 zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Rozvoj dopravní infrastruktury je v Dopravní politice ČR chápán jako její nedílná součást. Dopravní cesty a zařízení i dopravní procesy na ně navazující však mají kromě pozitivních přínosů i negativní účinky na životní prostředí. Otázka, jakými způsoby a kterými směry má pokračovat další rozvoj dopravy a její infrastruktury, je společným tématem Dopravní politiky ČR i Státní politiky životního prostředí, které byly schváleny vládou v červnu 1998 a v březnu 1999. Proto konečný návrh RDS, který bude rovněž předložen vládě ke schválení, musí být v souladu s oběma těmito dokumenty a tím i se strategií udržitelné dopravy. Společným cílem je stabilizace a postupné snižování negativních vlivů dopravní infrastruktury a dopravního provozu na stav životní prostředí.

STUŽ jako člen Mezinárodního svazu pro ochranu přírody IUCN upozorňuje, že chystané vyhlášení čtvrtého národního parku ČR je vzhledem k bilaterálnímu charakteru území záležitostí nejen celonárodního, ale i evropského významu. Bylo by vhodné, aby tento park byl důstojným a rovnocenným partnerem národního parku na německé (saské) straně i našich tří dosud vyhlášených národních parků. Všechny mají přeshraniční podobu, která odpovídá potřebám ochrany přírody a ekosystémů. Již z toho důvodu je třeba zákon urychleně přijmout v podobě, která vytvoří územně celistvý útvar. Žádáme proto, aby park byl vyhlášen v původní podobě, dohodnuté s německou stranou v roce 1991, a připojujeme stručné zdůvodnění tohoto stanoviska.

k Návrhu věcného záměru nového zákona o vodách

Naše Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) dostala návrh věcného záměru nového zákona o vodách z ledna 1999 (dále jen “Návrh”) jen na vědomí. Pro závažnost řešené problematiky pokládáme za nutné vyjádřit se k tomuto Návrhu, byť do dalšího projednávání jsme měli, zvláště pro nevládní dobrovolnou organizaci, naprosto nedostačující čas deseti dnů. Z toho také vyplývá naše první vážná námitka: pokud jde ministerstvu životního prostředí vskutku o spolupráci, nelze STUŽ předkládat už hotové verze materiálů k tak závažným problémům, jakými jsou otázky legislativy ochrany vod a navíce na poslední chvíli, bez možnosti zorganizování širší diskuse. Z výše uvedeného důvodu se soustředíme pouze na celkové hodnocení a připomínky k nejproblémovějším oblastem.

Stanovisko předsednictva STUŽ k postoji MŽP ČR při vyřizování žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO České Středohoří pro vedení dálnice D 8 v úseku Lovosice-Řehlovice (stavba 0805)

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) sleduje po léta vývoj názorů na rozvoj dopravních sítí ČR ve vztahu k vlivům dopravy na životní prostředí a na ochranu přírody a krajiny.

Kvituje se zadostiučiněním, že sice se zpožděním oproti nabytí účinnosti zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ale přece jen dodatečně byla z hlediska těchto vlivů zadána k posouzení Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR a Dopravní politika ČR a že se prosazuje posouzení vlivů řešení územních plánů velkých územních celků, mezi nimi i změn a doplňků ÚPN VÚC Litoměřicka a druhých změn a doplňků ÚPN VÚC Severočeské hnědouhelné pánve na životní prostředí.

Společnost pro trvale udržitelný život uvítala poslední vývoj dopravní politiky ČR, který se obrací k podpoře environmentálně šetrných druhů a způsobů dopravy. Příznivý obrat začal tím, že zástupci ČR podepsali dokumenty, kterými se ČR zavazuje plnit řadu konkrétních opatření vyplývajících z principů udržitelné mobility. Jde o deklaraci zemí Středoevropské iniciativy (New York, červen 1997) a o tzv. Vídeňskou deklaraci z konference EHK OSN (listopad 1997). Tyto dokumenty cituje i nová Dopravní politika ČR schválená vládou v červnu 1998.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License