Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k projednávání zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění včetně integrovaného registru znečišťování je úhelným kamenem legislativy Evropské unie v oblasti životního prostředí. Představuje tržně plně kompatibilní nástroj, který slučuje výhody individuální motivace podniků a jejich vlastníků s možností efektivní účasti odborné i široké veřejnosti v rozhodovacích procesech a podněcuje tak proces samovolného a dobrovolného zvyšování nároků v oblasti energetické a materiálové úspornosti podniků, environmentální šetrnosti výrobních procesů a výrobků a produkce znečišťujících látek a je tak v oblasti legislativy a její implementace jedním z pilířů snahy Evropské unie o směřování k trvale udržitelnému rozvoji. Bez naplnění příslušné směrnice Rady Evropské unie č. 96/61/ES ze dne 24. 9. 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) je bez nadsázky vstup České republiky do Evropské unie vyloučen; české podniky by ostatně také velmi rychle ztrácely na trzích EU konkurenceschopnost.

Stanovisko předsednictva STUŽ k situaci v národní přírodní rezervaci Praděd

Praděd (1492 m.n.m) je rozsáhlý komplex přirozených smrčin a subalpinských holí v nejvyšší části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vyhlášené v roce 1969. Protože se zde soustřeďují nejvyšší přírodní hodnoty pohoří, byla oblast Praděda v roce 1990 vyhlášena národní přírodní rezervací, čímž jí stát poskytl nejvyšší právní formu ochrany přírody. 

Stanovisko STUŽ k dálnici D3 Praha – Tábor – České Budějovice a k napojení na Rakousko
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) podporuje záměr zpracovat návrh rychlostního silničního spojení do jižních Čech jako alternativní řešení k dosud uvažované dálnici D3.

k vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000

Společnost pro trvale udržitelný život se ve spolupráci s reprezentativním výběrem odborníků z oboru přírodních věd a ochrany přírody zabývala problematikou vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000, jež je předepsána jako nepominutelná vstupní povinnost evropskou legislativou. Seznámila se podrobně se stavem přípravy a odpovědností jednotlivých určených organizací, s činností Ministerstva životního prostředí i s odhady nezbytného finančního zajištění.

Stanovisko STUŽ k projednávání zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v Senátu Parlamentu ČR

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v podobě jak byl přijat Poslaneckou sněmovnou a postoupen k projednání v Senátu Parlamentu ČR, se v zásadních bodech odlišuje od původního věcného záměru a vládního návrhu paragrafovaného znění a ve své podstatě konzervuje hlavní rysy stávající, již přežilé právní úpravy. V porovnání s obdobnými současnými právními úpravami nejen většiny členských států zemí Evropské unie, ale i v porovnání s právními úpravami přijatými ve všech zemích obklopujících Českou republiku, je projednávaný český zákon výrazně nejslabší. Během posledních let a měsíců prakticky všechny státy Evropy, s nimiž se můžeme nebo chceme porovnávat, přijaly moderní právní úpravy procesu posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment - „EIA“).

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License