Společnost pro trvale udržitelný život

Kalendář akcí

říjen 2017
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
K oznámení záměru „Zklidnění severojižní magistrály v prostoru u Národního musea v Praze", zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákona o EIA/SEA"), jehož předkladatelem je Ředitelství silnic a dálnic Praha, zpracovanému firmou Pragoprojekt Praha v září 2008, zveřejněnému v IS EIA pod kódem PHA601, podáváme po prostudování toto vyjádření:

Dne 2. ledna 2008 bylo v informačním systému EIA MŽP zveřejněno oznámení záměru „CPI Park Žďárek - logistické centrum", zpracované firmou P - eko, s. r. o. Ústí n. L. Záměr spočívá v umístění a vybudování areálu o třech zónách, obsahujícího vrátnici, haly, zpevněné plochy a komunikace, vnější vnitroareálovou infrastrukturu, sadové úpravy vč. retenční nádrže a oplocení. Součástí záměru je i vnější parkoviště a napojovací komunikace s okružní křižovatkou a vnější přeložky a napojení inženýrských sítí. Vlastní záměr je situován na ploše přes 53,5 ha „na zelené louce", převážně na orné půdě, loukách a pastvinách, zčásti zamokřených. Z celkové plochy areálu budou tvořit zastavěné plochy téměř 42 %, zpevněné plochy přes 20 %, na zeleň zbude necelých 38 % pozemku areálu. Předpokládá se denní zátěž 1500 nákladních vozidel/24 hodin po 350 dní v roce. Logistické centrum má těžit z výhodné dopravní polohy blízko při mimoúrovňové křižovatce dálnice D8 před hranicí se SRN se silnicí I/13 (MÚK Knínice). Nepředpokládá se vybudování vlečky na blízkou železniční trať Děčín - Oldřichov u Duchcova.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých webových stránkách pracovní znění Politiky územního rozvoje ČR z  ledna 2008 (dále jen PÚR 2008), které by mělo být v průběhu roku 2008 dopracováno, projednáno, posouzeno z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, vč. přeshraničních souvislostí a vazeb a do 31. 12. 2008 předloženo ke schválení vládě ČR.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License