Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k postupu při přípravě lesního zákona a k hospodaření v lesích v souvislosti s 2. vlnou kupónové privatizace.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) vyjadřuje vážné znepokojení především v souvislosti s liknavým postupem vlády při přípravě nového lesního zákona a se sílícími tendencemi považovat les jednostranně a krátkozrace pouze jen za „ekonomický zdroj“, jehož využívání se řídí výlučně kritériem maximalizace finančního zisku. Takový přístup je v zásadním rozporu především s celospolečensky žádoucím udržováním a rozvojem nedocenitelných mimoprodukčních funkcí lesa, zejména jeho klíčové role při zachovávání nebo obnově ekologické stability a vodního režimu krajiny, ochraně půdy, udržování vhodných klimatických podmínek i optimálního složení atmosféry a vytváření pocitu psychické i fyzické pohody lidí. Zároveň je však v příkrém rozporu s potřebou dlouhodobého ekonomického využívání lesa jako jedinečného obnovitelného přírodního zdroje, a to v souladu se zásadami trvale udržitelného způsobu hospodaření.

V závěru minulého roku provedlo ministerstvo hospodářství České republiky organizační a personální změny ve státní správě regionální politiky a územního plánování i v ústavech poskytujících odborné zázemí pro tyto oblasti. Dne 20. prosince 1993 bylo rozhodnuto o zrušení Výzkumného ústavu výstavby a architektury a Výzkumného ústavu rozvoje oblastí a měst. Namísto nich má být v roce 1994 vytvořena jedna společná organizace. Rozhodnutím ministra hospodářství ze dne 23. prosince 1993 byl z funkce ředitele odboru územního plánování odvolán ing. arch. Martin Tunka, který byl v této funkci ještě před převodem kompetencí v územním plánování z ministerstva životního prostředí na ministerstvo hospodářství. Zároveň bylo v tomto odboru zrušeno oddělení koncepce územního rozvoje a oddělení urbanizmu a architektury, která jsou v novém organizačním uspořádání nahrazena koncepčním a metodickým oddělením a oddělením rozvoje přeshraničních území. Novým uspořádáním sekce regionální politiky a územního plánování byl také zrušen odbor municipální politiky, který byl jako oddělení podřízen odboru regionální politiky.

Stanovisko STUŽ ke stavu a perspektivám procedury posuzování vlivu činností na životní prostředí.
Široké uplatnění procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí (EIA procedury) dalo ve vyspělých tržních ekonomikách a zralých demokraciích všem podnikatelským úvahám a rozhodnutím výraznou ekologickou dimenzi. EIA procedura nejen svým bezprostředním působením, ale i tím, že orientuje všechny subjekty tržních vztahů k ekologickému jednání, se stává jedním z klíčových nástrojů trvale udržitelného rozvoje.

Společné stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život a Hnutí DUHA k ochraně ozonové vrstvy Země

Existence ozonové vrstvy Země a její schopnost zachycovat tvrdé ultrafialové záření Slunce je základní podmínkou existence života i lidské civilizace. Snižování koncentrace ozonu v ozonové vrstvě atmosféry v důsledku neuvážené lidské činnosti je proto jedním z hlavních a velmi naléhavých problémů, který se intenzivně dotýká také České republiky.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License