Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k části věcného záměru nového stavebního zákona věnované územnímu plánování

Toto stanovisko bylo zpracováno v návaznosti na iniciativy Domácí rady Klubu Za starou Prahu v dubnu 2002, tedy až poté, co byl Návrh věcného záměru stavebního zákona v červnu 2001 schválen vládou ČR. Na konferenci o územním plánování a stavebním řádu v Hradci Králové koncem roku 2001 byli vyzváni odborníci ke spolupráci, diskusi a oponentuře k paragrafovému znění nového stavebního zákona. Tento postup považujeme za prozíravý a moudrý vzhledem k velkému významu územního plánování a jeho přímé souvislosti s vývojem společnosti, včetně vývoje ekonomického. Za hlavní příčinu nedostatků návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování považujeme, že bez ohledu na vývojové tendence světové a evropské pokračuje v pojetí územního plánování jako administrativního nástroje, nereflektujícího ekonomické kategorie, důležité v tržním hospodářství, a potřebu aktivní spolupráce kapitálu a veřejnosti při koncipování vývoje v území.

Stanovisko předsednictva STUŽ k navrženým zněním nového správního řádu

Předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) vydává nesouhlasné stanovisko s navrženým zněním nového správního řádu, který je projednáván v Poslanecké sněmovně pod č. tisku 1070.

Důvodem nesouhlasu je:protiústavní a diskriminující pojetí účastníků, kterým není zaručena rovnost práv, bezdůvodné omezování kvalitativních nároků na rozhodování orgánů veřejné správy, zejména omezení povinnosti úřadů rozhodovat podle spolehlivě zjištěného stavu věcí a povinnosti poskytovat účastníkům řízení potřebnou pomoc, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu, bezdůvodné omezování možnosti nápravy nesprávných či nezákonných rozhodnutí úřadů, návrh nepřispívá právům občanů, ale snižuje dosavadní standardy úředního rozhodování, vytváří prostor pro korupci a široké ovlivňování úřadu, diskriminuje některé účastníky a omezuje možnosti využití opravných prostředků.

Stanovisko předsednictva STUŽ k projednávání zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění včetně integrovaného registru znečišťování je úhelným kamenem legislativy Evropské unie v oblasti životního prostředí. Představuje tržně plně kompatibilní nástroj, který slučuje výhody individuální motivace podniků a jejich vlastníků s možností efektivní účasti odborné i široké veřejnosti v rozhodovacích procesech a podněcuje tak proces samovolného a dobrovolného zvyšování nároků v oblasti energetické a materiálové úspornosti podniků, environmentální šetrnosti výrobních procesů a výrobků a produkce znečišťujících látek a je tak v oblasti legislativy a její implementace jedním z pilířů snahy Evropské unie o směřování k trvale udržitelnému rozvoji. Bez naplnění příslušné směrnice Rady Evropské unie č. 96/61/ES ze dne 24. 9. 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) je bez nadsázky vstup České republiky do Evropské unie vyloučen; české podniky by ostatně také velmi rychle ztrácely na trzích EU konkurenceschopnost.

Stanovisko předsednictva STUŽ k situaci v národní přírodní rezervaci Praděd

Praděd (1492 m.n.m) je rozsáhlý komplex přirozených smrčin a subalpinských holí v nejvyšší části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky vyhlášené v roce 1969. Protože se zde soustřeďují nejvyšší přírodní hodnoty pohoří, byla oblast Praděda v roce 1990 vyhlášena národní přírodní rezervací, čímž jí stát poskytl nejvyšší právní formu ochrany přírody. 

Stanovisko STUŽ k dálnici D3 Praha – Tábor – České Budějovice a k napojení na Rakousko
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) podporuje záměr zpracovat návrh rychlostního silničního spojení do jižních Čech jako alternativní řešení k dosud uvažované dálnici D3.

k vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000

Společnost pro trvale udržitelný život se ve spolupráci s reprezentativním výběrem odborníků z oboru přírodních věd a ochrany přírody zabývala problematikou vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000, jež je předepsána jako nepominutelná vstupní povinnost evropskou legislativou. Seznámila se podrobně se stavem přípravy a odpovědností jednotlivých určených organizací, s činností Ministerstva životního prostředí i s odhady nezbytného finančního zajištění.

Stanovisko STUŽ k projednávání zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v Senátu Parlamentu ČR

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v podobě jak byl přijat Poslaneckou sněmovnou a postoupen k projednání v Senátu Parlamentu ČR, se v zásadních bodech odlišuje od původního věcného záměru a vládního návrhu paragrafovaného znění a ve své podstatě konzervuje hlavní rysy stávající, již přežilé právní úpravy. V porovnání s obdobnými současnými právními úpravami nejen většiny členských států zemí Evropské unie, ale i v porovnání s právními úpravami přijatými ve všech zemích obklopujících Českou republiku, je projednávaný český zákon výrazně nejslabší. Během posledních let a měsíců prakticky všechny státy Evropy, s nimiž se můžeme nebo chceme porovnávat, přijaly moderní právní úpravy procesu posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment - „EIA“).

Stanovisko předsednictva STUŽ k umístění víceúčelové haly na území Hagiboru v Praze 10 – Strašnicích

Již v roce 1997 zaslala Společnost pro trvale udržitelný život Vládě ČR, členům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a členům zastupitelstva hlavního města Prahy své stanovisko č. 56 (3. června 1997) k navrhované změně územního plánu hlavního města Prahy č. VII/776, týkající se území Hagiboru v Praze 10 - Strašnicích. V něm dokazuje, že území Hagiboru je pro umístění víceúčelové sportovní haly předpokládaných rozměrů a kapacit z komplexního pohledu zcela nevyhovující, a to především pro svou sevřenost, prostorovou omezenost (zcela bez uspokojivých rozptylových ploch) a z důvodu neexistence územní rezervy pro další případný rozvoj, vyvolaný potřebami víceúčelové haly a aktivit na ni navázaných.

Stanovisko předsednictva STUŽ k vývoji projednávání návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život se značným znepokojením sleduje vývoj v projednávání návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v komisích a dalších orgánech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Původní vládní návrh tohoto zákona z 5. ledna 2000, který byl jako parlamentní tisk č. 495 projednáván na jaře tohoto roku ve výborech Poslanecké sněmovny a jehož projednávání bylo odročeno na podzimní zasedání Poslanecké sněmovny, byl v průběhu října natolik zásadně pozměněn a zredukován, že se dostává hluboko pod úroveň moderních právních úprav této problematiky ve většině vyspělých zemí i prakticky všech sousedních států a svou podstatou se jednoznačně dostává do rozporu s požadavky ze strany Evropské unie.

Podkategorie

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License