Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ministerstvo životního prostředí podlehlo zjevně tlaku ekonomických rezortů a dalo ve vší tichosti rok a půl odpíraný souhlas k trvalému vynětí zhruba 20 hektarů půdy ze zemědělského půdního fondu. Znovu je možno opakovat myšlenky obsažené v našem stanovisku č. 28 z února letošního roku o privatizaci zdrojů nerostných surovin. Opět konstatujeme, že chybí vládní surovinová politika, nefungují ekonomické nástroje a vládní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou nesystémové a chabé.
Stanovisko STUŽ ke státní politice životního prostředí, projednávané na výjezdním zasedání vlády na Šumavě 23. srpna 1995.
Vážným nedostatkem tohoto dokumentu je ignorování principu trvale udržitelného rozvoje, který je zakotven v právní soustavě ČR. Základní zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb. vychází výslovně z trvale udržitelného rozvoje a definuje jej jako „takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ V současné době se už trvale udržitelný rozvoj stal uceleným souborem ekonomických i jiných nástrojů, běžnou součástí řady mezinárodních dokumentů, k nimž se ČR připojila, a je samozřejmým principem politiky OSN i většiny vyspělých států.

Britská těžařská firma Rio Tinto Zinc (RTZ), která vyhrála mezinárodní výběrové řízení, vyhlášené Ministerstvem hospodářství na průzkum ložisek zlata v České republice se netají svým zájmem ucházet se u našich úřadů o povolení k těžbě zlata na lokalitě Mokrsko ve středním Povltaví. V současné době zatím firma RTZ financuje průzkumné práce, které ověřují stávající data o ložisku. Argumentace pracovníků firmy RTZ, že se jedná jen o průzkumné práce a že se teprve uvidí, zda se bude v Mokrsku těžit, je zavádějící.

Sledování skupin, společností a aktivních jedinců, zda nevyvíjejí činnost odporující Ústavě a Listině základních lidských práv a svobod, nebo zda neohrožují zdraví a bezpečnost občanů považujeme za legální poslání tajných služeb. Je zcela samozřejmé, že zjistí-li tajná služba, že se někdo dopouští výše uvedených skutečností, sdělí je ústavním činitelům, aby mohli učinit potřebná opatření. Za zcela nepřípustné však považujeme, aby byly sestavovány a zveřejňovány seznamy potenciálně nepřátelských osob.

ing. Igor Míchal

úřadující předseda STUŽ

Britská těžařská firma Rio Tinto Zinc (RTZ), která vyhrála mezinárodní výběrové řízení, vyhlášené Ministerstvem hospodářství na průzkum ložisek zlata v České republice se netají svým zájmem ucházet se u našich úřadů o povolení k těžbě zlata na lokalitě Mokrsko ve středním Povltaví. V současné době zatím firma RTZ financuje průzkumné práce, které ověřují stávající data o ložisku. Argumentace pracovníků firmy RTZ, že se jedná jen o průzkumné práce a že se teprve uvidí, zda se bude v Mokrsku těžit, je zavádějící.

Horninové prostředí České republiky je zdrojem nerostných surovin, podzemních vod i matečným prostředím pro vznik zemědělských půd. V procesu privatizace ložisek nerostných zdrojů však dochází k rozhodnutím, kterými je vážně ohrožena soběstačnost této republiky v tuzemských surovinových zdrojích a zároveň je ohrožena i schopnost horninového prostředí v blízké budoucnosti být zdrojem pitné vody a nekontaminované, přirozeně úrodné zemědělské půdy.

Stanovisko STUŽ k současné situaci v ochraně přírody České republiky.

Vítáme vyhlášení roku 1995 za Evropský rok ochrany přírody, který bude ve státech Evropské Unie za rostoucí podpory veřejnosti naplňován řadou mezinárodně koordinovaných akcí. V naší zemi, ucházející se o plné členství v Evropské unii, však se znepokojením registrujeme protichůdné snahy směřující k oslabování postavení ochrany přírody a tím i ke snižování účinnosti zákona číslo 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Podkategorie

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License