Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k postupu přípravy strategických dokumentů pro rozvoj Prahy a Středočeského kraje a k posouzení jejich vlivů na životní prostředí dle § 14 zákona č. 244/1992 Sb.

Společnost pro trvale udržitelný život sleduje se znepokojením časově a věcně nekoordinovaný až chaotický postup orgánů veřejné správy při přípravě a schvalování důležitých strategických dokumentů pro rozvoj hlavního města Prahy a celého Středočeského prostoru, včetně posouzení jejich vlivů na životní prostředí.

V září 1999 byl přes protesty veřejnosti (včetně ekologických hnutí) schválen územní plán hlavního města Prahy bez posouzení vlivů řešení na životní prostředí, ačkoliv z obsahu je zřejmé, že namísto zlepšení povede ke zhoršení životního prostředí.

Územní plán hlavního města Prahy předběhl práce na územním plánu velkého územního celku Pražské aglomerace, takže nebylo možno jejich obsahy koordinovat a ve variantách posoudit možnou dělbu funkcí ve středočeském prostoru. Varianty neobsahoval ani koncept územní prognózy Pražské aglomerace, ani je neobsahuje pracovní znění návrhu územního plánu velkého územního celku Pražské aglomerace. Byla tak přeskočena klíčová etapa koncepčního uvažování o tom, jak vyřešit střet zájmů na ochraně zděděného kulturního a přírodního dědictví hlavního města Prahy s tlakem na jeho další rozvoj, jak nepřekročit určité přirozené meze růstu Prahy, nekomplikovat a nezdražovat dalším centralistickým posilováním její váhy v osídlení související technickou a dopravní infrastrukturu. Tak se např. nadále sleduje výstavba nové Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) pro Prahu ve 2 variantách nového umístění jako nesmírně ekonomicky i technicky náročná investice, aniž je ověřeno, zda by se jí nebylo možno vyhnout a prostředky takto “ušetřené” nevěnovat na  opravy, modernizaci a zvýšení účinnosti stávajících sítí a zařízení. Realizací ČOV v Roztokách u Prahy a pro Mělník přitom klesá podstatně význam nové ÚČOV Prahy pro čištění odpadních vod osídlení severně od Prahy i výhodnost umístění desítky km od hlavního města. Decentralizace funkcí by odlehčila Praze i v dopravní zátěži.

Přes trvající neujasněnost takovýchto principiálních zásad pro další rozvoj se však berou výsledky setrvačného “samovývoje” tohoto nekoordinovaného postupu za základ dalších strategických dokumentů, jako byla zpracovaná Strategie regionálního rozvoje Středočeského kraje, Strategický plán rozvoje hl. m. Prahy, Strategie regionálního rozvoje ČR, Národní rozvojový plán ČR na léta 2000-2006 a regionální konzultační dokumenty pro Prahu a Středočeský kraj, tvořící jeho přílohu a konečně i připravované regionální operační programy.

Hrozí tak nebezpečí, že se do těchto dokumentů dostanou akce, které budou v rozporu s principem trvale udržitelného vývoje, nevýhodné ekonomicky i ekologicky a že na ně bude dokonce požadována podpora z předvstupních a strukturálních fondů Evropské unie, ačkoliv budou z důvodů uvedených výše neracionální.

Protože pracovní znění návrhu Územní plán velkého územního celku (ÚPN VÚC) Pražské aglomerace, právě zveřejněné na Internetu k projednání, neobsahuje posouzení vlivu navrhovaného řešení na životní prostředí dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb., ačkoliv to zadání požadovalo, protože opět neobsahuje zásadní koncepční varianty a protože přitom 7.1.2000 uplyne lhůta pro vyjadřování se k hodnocení vlivu Národního rozvojového plánu ČR na léta2000-2006, kterým mohou být vadné výsledky dosavadního nekoncepčního a nekoordinovaného postupu orgánů veřejné správy fixovány do dokumentů mezinárodní důležitosti, žádáme, aby byly tyto okolnosti zmíněny v Posouzení vlivu Národního rozvojového plánu ČR 2000-2006 na životní prostředí a aby se jimi zabývala vláda ČR dříve, než budou jako ostudné objeveny orgány EU, což by mohlo ohrozit budoucí možnost kofinancování rozvoje tohoto prostoru z fondů EU.

 

            Za Společnost pro trvale udržitelný život:

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License