Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Populace Moravskoslezského kraje (MSK) představuje cca 1 milion obyvatel, proto lze hovořit o celospolečenském problému. Zátěž znečištěným ovzduším je ve srovnání s jinými částmi ČR (po odečtení zatížení z dopravy a lokálních topenišť) více působena emisemi z těžkého průmyslu a je patrně nejhorší v EU.

Výsledky hodnocení vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví prokázaly, že největší riziko představují jemné prachové částice (PM2.5) a na ně vázané polycyklické aromatické uhlovodíky, včetně karcinogenního benzo[a]pyrenu. Důsledkem je zvýšená nemocnost dýchacích cest dětí, zvýšený výskyt kardiovaskulárních onemocnění i zvýšení úmrtnosti. Vzhledem k dlouhodobé zátěži populace je nutné předpokládat i mezigenerační přenos poškození genetického materiálu a tím i další ovlivnění vývoje dětí v příštích generacích. Výsledky studia astmatu bronchiale u dětí v Ostravě-Bartovicích proti kontrolní populaci v Prachaticích prokazují rozdílnou etiologii této nemoci u dětí z Ostravy (rozdílná deregulace genů) a lze předpokládat i nepříznivé ovlivnění vývoje reprodukce.

Stav, potenciální rizika pro zdraví i rostoucí zájem o zlepšení situace vyvolaly vznik regionálního monitorovacího systému vývoje ovzduší. Chybí však zrcadlový obraz sledování zdravotního stavu, který by navázal a využil již existujícího poznání a nejlepší výzkumnou praxi v mezinárodním, přinejmenším evropském měřítku. Situace MSK vznik takového monitorovacího systému zdraví s dlouhodobější perspektivou vyžaduje jako žádoucí doplněk pomoci strukturálnímu a environmentálnímu vývoji v regionu. Pro hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace v MSK lze využít výsledků výzkumu, které byly získány v Programu Ostrava (projekty MŽP ČR a MŠMT ČR) v letech 2008-2011. Je vhodné použít metody, které umožní interpretovat efektivitu opatření prováděných ke zlepšení kvality ovzduší – zjistit, zda jejich realizací bude skutečně dosaženo snížení genetické zátěže populace (např. ovlivnění výsledků těhotenství – deregulace genů u novorozenců) i snížení nemocnosti dětí. Na řešení by se měla podílet výzkumná pracoviště, vysoké školy a zdravotnická zařízení, která budou vycházet z mezinárodního standardu takových studií a budou tento standard úspěšně aplikovat v monitorování zdravotního stavu. Legitimita a váha monitorování bude záviset jak na integraci a spolupráci různých organizací tak na použití akademických standardů výzkumu i při posuzování výsledků. Je proto žádoucí připravit výzkumný program, s pracovním označením PROGRAM SLEZSKO, který bude hodnotit (mj.):

  1. efektivitu opatření prováděných ke zlepšení kvality ovzduší – zda jejich realizací bude skutečně dosaženo snížení nemocnosti dětí i genetické zátěže populace,
  2. vliv znečištěného ovzduší na reprodukci,
  3. ekonomickou náročnost zvýšené zdravotní péče o populaciMSK,
  4. využití nových poznatků pro hodnocení rizika (hodnocení dlouhodobé zátěže na zdravotní stav),
  5. sociální a ekonomické determinanty zdraví MSK.

Při řešení a při formulaci cílů Programu Slezsko je možné využít poznatků z  Programu Teplice, který byl řešen v období 1991-1999 v gesci MŽP ČR na základě rozhodnutí vlády ČR.

Závažnost situace vyžaduje, aby vláda ČR projednala důsledky vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace MSK a přijala koncepci rozvoje MSK, zejména nutnou modernizaci průmyslu do r. 2020, podobně jako vláda ČR rozhodla o snížení znečištění ovzduší v r. 1990 modernizací tepelných elektráren a později i plynofikaci lokálních topenišť.

Smyslem navrhovaného projektu je ověřit účinost prováděných opatření, zda skutečně dochází k příznivému ovlivnění zdravotního stavu populace MSK.

Vzhledem k závažnosti a dlouhodobým důsledkům ovlivnění populace v MSK znečištěným ovzduším by bylo žádoucí, aby byl Program Slezsko schválen na základě rozhodnutí vlády a měl by být gesci MŽP ČR. Jen solidně zakotvený dlouhodobý výzkum může ověřit do jaké míry jsou navrhovaná řešení zásadní a jak ovlivňují základní společenské determinanty – životní prostředí, ekonomickou a sociální tvář problému.

V Praze dne 25. 11. 2011                                                     MUDr Radim Šrám, Dr.Sc.

                                                                                              předseda KŽP AV ČR

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License