Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Confluence of Berounka and Vltava riverPraha, 3. 11. 2011. Neschvalujte změnu Z 2724/00 Územního plánu hlavního města Prahy v prostoru budoucích tzv. „Radotínských jezer“, žádá Zastupitelstvo hlavního města Prahy Společnost pro trvale udržitelný rozvoj. Ve svém stanovisku č. 119 ze 2. listopadu 2011 dále upozorňuje na množství neřešených střetů zájmů, které změna vyvolává a jako hlavní důvody svého stanoviska uvádí:

  1. Navržené změny ve využití území představují nevratné zničení jeho dosavadních unikátních hodnot - štěrkopískových vodoakumulačních a vodu filtrujících nánosů na soutoku Vltavy s Berounkou, kvalitní zemědělské půdy této říční nivy, cenného archeologického a paleontologického naleziště, nezastavěného a pro rozliv velkých vod vhodného území na vstupu do Prahy, snižujícího ničivé následky povodní, významného krajinného prvku a krajinného rázu říční nivy v předpolí Zbraslavského kláštera, prvků územního systému ekologické stability a služeb stávajících ekosystémů v území. Nebyly řádně posouzeny vlivy na odtokové poměry, kvalitu a množství povrchových i podzemních vod a změny jejich proudění, na lokální zdroje pitné vody.
  2. Kombinace nových způsobů využití území podle předkládané změny Z 2724/00 nebyla prověřována v konceptu ve variantách a takto řádně posouzena v územně plánovací dokumentaci z hlediska vlivů a na udržitelný rozvoj a v tom i na životní prostředí. Byly posuzovány pouze jednotlivě dílčí záměry - vedení silničního okruhu kolem Prahy, těžby štěrkopísků a vytvoření rekreačního území, bez zvážení doprovodných ztrát dle bodu 1 a také jejich možných synergických a kumulativních účinků, což vzbuzuje oprávněnou pochybnost, že nové funkční využití bude vůbec fungovat tak, jak je zamýšleno. I tato dílčí hodnocení však obsahují rozpory a nejasnosti, které nebyly dále řešeny. Území nelze efektivně ochránit před zaplavováním a nebude možné v něm stavět nadzemní stavby, jak je na části území navrhováno, bude pod vlivem značné zátěže hlukem a emisemi z frekventovaného silničního okruhu, vedeného nad ním na estakádě, voda v Berounce zde svým znečištěním vylučuje koupání. Je toto území za těchto podmínek vhodné pro vytvoření velkého funkčního rekreačního areálu?
  3. Orgány územního plánování a ochrany životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pod tlakem investorů a funkcionářů města připustily v rozporu se stavebním zákonem a zákony o životním prostředí, o posuzování vlivů na životní prostředí a o předcházení ekologické újmě tento nestandardní postup přípravy, ačkoliv tyto zákony jim ukládají posuzovat změny v území ve všech věcných, časových i širších souvislostech a vycházet při rozhodování z řádně zjištěného stavu věcí. Nebyla brána v potaz četná nesouhlasná vyjádření odborníků, veřejnosti ani samospráv místních částí. Svou úlohu dozorujících nadřízených orgánů dle zmíněných zákonů zde nesplnila ani ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí ČR.

Skutečným veřejným zájmem je respektování udržitelného a kvalitního způsobu života současných i budoucích generací, což z důvodů uvedených v předchozích bodech Změna Z 2724 Územního plánu hl. m. Prahy v předkládané podobě nesplňuje. Proto by neměla být schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy a míra a charakter změn v území poté, co již byla realizována estakáda silničního okruhu kolem Prahy přes toto území, by měla být znovu zvážena s větším respektem ke stávajícím zbylým hodnotám území.

Stanovisko STUŽ č. 119 bylo zasláno Zastupitelstvu hl. m. Prahy, OÚP a OOP Magistrátu hl. m. Prahy a OPVI MŽP a je zveřejněno na webových stránkách STUŽ „www.stuz.cz“.

Za Společnost pro trvale udržitelný život:                                     Ing. Jiří Dlouhý, předseda     

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License