Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Valné shromáždění Společnosti pro trvale udržitelný život, konané 1.3. 2011

1. schválilo program, navržený předsednictvem STUŽ;

2. schválilo mandátovou komisi ve složení Marcela Křížová, Jiří Roth, volební komisi ve složení Jana Dlouhá, Eva Horová, Eva Rychlíková a návrhovou komisi ve složení: Martin Říha, Jiří Nečas;

3. schválilo, že počet členů předsednictva bude 6 a počet členů revizní komise 2;

4. schválilo zprávu o činnosti STUŽ za rok 2010 a plán činnosti STUŽ na rok 2011, doplněný o dva náměty uvedené v zápisu;

5. schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2010 s tím, že ukládá předsednictvu vysvětlit po návratu Ing. Vavrouškové z dovolené položku "ostatní služby spojené s realizací projektu", které svou výší přispívají k zápornému hospodářskému výsledku;

6. schválilo rozpočet na rok 2011;

7. vzalo na vědomí zprávu revizní komise o účetnictví za rok 2010;

8. Uložilo předsednictvu STUŽ zlepšit mediální prezentaci výsledků práce STUŽ pro veřejnost a do sdělovacích prostředků;

9. Vyslechlo zprávy o činnosti poboček Východočeské a Českolipské a Jizerskohorské regionální skupiny;

10. Vzalo na vědomí změnu Chomutovské pobočky na regionální skupinu;

11. Na příští funkční období zvolilo jako předsedu STUŽ Ing. Jiřího Dlouhého, jako členy předsednictva prom. biol. Pavla Šremera , Ing. arch. Martina Říhu, Mgr. Evu Horovou, RNDr. Jiřího Nečase, MUDr. Evu Rychlíkovou a Ing. Jiřího Fencla, jako náhradníky předsednictva (v uvedeném pořadí) PaedDr. Jiřího Rotha, Marcelu Křížovou a Ing. Zdeňka Joukla, jako členy revizní komise pak Ing. Jaroslava Mejzra a Ing. Miroslava Punčocháře, Dr.Sc.;

12. Pověřilo Předsednictvo úkolem pomoci českolipské pomoci při hledání a využívání nejen nástrojů ochrany přírody a krajiny, nýbrž i ochrany památek při ochraně zeleně jako součásti jak parků a zámeckých či klášterních zahrad, tak i krajiny krajinného rázu;

13. Pověřilo předsednictvo dořešit vyklizení prostor v Krátké ul. v Praze 10 a v té souvislosti nahlásit změnu sídla STUŽ, a zajistit změnu adresy na Krkonošská 1, Praha 2;

14. Připomenout vládě, ať již samostatně nebo v Zeleném kruhu, její programové prohlášení, v němž je uvedeno, že se zasadí o zachování územních ekologických limitů těžby v SHP.

 

 

Praha 2.3.2011                                          Ing. arch. Martin Říha v.r.,RNDr. Jiří Nečas, v.r.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License