Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

10.3.2009 - Znečišťující emise z tisíců průmyslových zařízení v celé Unii musí být snižovány, ale flexibilněji, domnívají se poslanci. Parlament dnes přijal návrh Komise na aktualizaci a zpřísnění platných pravidel, do nějž EP začlenil nová ustanovení týkající se zavedení celoevropských limitů pro emise, větší flexibility při poskytování povolenek a vyjmutí málo využívaných zařízení z působnosti směrnice.

Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), která v současné době prochází revizí, si klade za cíl snížit emise a znečištění pocházející z různých alternativních zdrojů uvnitř Unie. Provozovatelé průmyslových zařízení, která spadají do působnosti směrnice, musí požádat příslušné orgány členských tátů o „environmentální povolení”. To může být vydáno pouze pokud jsou splněny určité požadavky a podmínky v oblasti životního prostředí. Do působnosti směrnice IPPC v současné době spadá přibližně 52.000 průmyslových zařízení.

Navržená revize si klade za cíl snížit administrativní zátěž průmyslových podniků a veřejných orgánů díky zjednodušení a vyjasnění platných pravidel. To znamená přepracovat a spojit sedm evropských směrnic, včetně IPPC, do jediného textu. Poslanci tento návrh přijali poměrem hlasů 402:189:54 prostřednictvím zprávy poslance Holgera KRAHMERA (ALDE, DE).

Zavedení emisních limitů

Parlament vyjádřil v zásadě souhlas s přísnějšími emisními limity pro určité kategorie spalovacích zařízení a pro znečišťující látky, jako je SO2, NOx, prach a CO. V zájmu posílení flexibility však poslanci navrhli změnu postupu pro stanovení těchto limitů a případně také pro další zavedení přísnějších limitů.

Za účelem omezení příliš četných výjimek, které vedou k narušení trhu, žádá Parlament zavedení minimálních emisních limitů, které nebudou moci být za žádných okolností překročeny. Tyto limity by stanovila Komise v postupu komitologie. Podle parlamentního zpravodaje přispějí tyto požadavky k vytvoření evropské bezpečnostní sítě, jejíž pravidla nebude moci porušovat žádné průmyslové zařízení.

Aby mohly příslušné orgány vydávat povolení flexibilněji, domnívají se poslanci, že emisní limity stanovené pro jednotlivá zařízení musí vycházet z nejlepších dostupných technik a musí současně zohledňovat místní podmínky.

Začlenit středně velká spalovací zařízení, vyjmout málo využívaná zařízení

Revidovaná legislativa (směrnice IPPC a dalších 6 směrnic) se bude do velké míry týkat zařízení, která již spadají do působnosti platných legislativ. Bude pokrývat mimo jiné metalurgický průmysl, chemický průmysl, papírenský průmysl, zpracování potravin, rafinerie, spalovací zařízení, zařízení na spalování odpadu, zařízení na spoluspalování odpadu a zařízení produkujících oxid titaničitý. Poslanci souhlasí s návrhem Komise za začlenění středně velkých spalovacích zařízení (mezi 20 a 50 MW) do působnosti směrnice, žádají však současně, aby byly z působnosti vyňata zařízení (pod 50 MW), která jsou v provozu méně než 500 hodin ročně.

Poslanci rovněž pozměnili přílohy, které stanoví specifické podmínky pro udělování povolení pro různé průmyslové činnosti.

Výjimka pro nemocnice

Poslanci přijali pozměňovací návrh, ve kterém žádají, aby se při výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu u spalovacích zařízení používaných ve zdravotnických zařízeních brala v úvahu pouze normální provozní kapacita.

Chov drůbeže

EP zamítl návrh Komise na rozšíření působnosti směrnice na intenzivní chov drůbeže a na rozlišení mezi různými druhy drůbeže. Parlament naopak požaduje, aby se směrnice týkala pouze zařízení s kapacitou 40 000 kusů drůbeže, jak je tomu v současné době.

Omezit administrativní zátěž a lépe informovat veřejnost

Další soubor přijatých pozměňovacích návrhů má snížit administrativní zátěž, uvolnit pravidla o hlášeních a inspekcích, a zlepšit informace pro veřejnost.

Z českých europoslanců vystoupila v rozpravě Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED/KDU-ČSL). Ve svém projevu připomněla, že „příliš nákladné zvyšování ekologických standardů pro evropské výrobce snižuje konkurenceschopnost a zhoršuje zaměstnanost, pokud se k podobným standardům nezaváží také Čína, Brazílie, USA a další ekonomiky”. Kriticky se proto vyjádřila ke skutečnosti, že Komise neprovedla studii ekonomických dopadů na zaměstnanost. Návrhy Výboru pro životní prostředí by byly podle jejího názoru schopné naplnit pouze silné konkurenceschopné firmy, zatímco malé by omezily či uzavřely provozy a propouštěly zaměstnance. „Budu hlasovat proti rozšíření působnosti této směrnice o snižování emisí na domácnosti a na malé provozy, malé farmy a dokonce na školy, kostely a podobně v době krize”, uvedla, neboť je přesvědčena, že taková opatření nejsou přiměřená.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License