Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

13.1.2009 - Evropský parlament dnes v druhém čtení široce podpořil legislativní balíček týkající se problematiky využívání pesticidů, který si klade za cíl omezit využívání pesticidů a snížit jejich škodlivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Legislativní návrhy obsahují rovněž opatření, která mají zajistit bezpečnější využívání pesticidů v každodenním životě.

Pesticidy sice umožňují dosáhnout maximálních zemědělských výnosů a vyhovět požadavkům na ochranu rostlin, současně však mají nepříznivý dopad na imunitní a endokrinní systém a mohou způsobovat rakovinu. Obzvláště zranitelnými skupinami jsou přitom starší osoby, těhotné ženy a malé děti. Evropský parlament proto schválil v druhém čtení dvě legislativní zprávy, které si kladou za cíl omezit využívání pesticidů a snížit jejich škodlivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. To vše při současném zachování konkurenceschopnosti evropského zemědělství.

Vzhledem k tomu, že u obou návrhů se podařilo dospět k dohodě s Radou, bude moci balíček vstoupit v platnost v nejbližší době.

Nařízení o uvádění pesticidů na trh

Nařízení o uvádění pesticidů na trh, které Parlament přijal prostřednictvím zprávy poslankyně Hiltrud BREYER (Greens/EFA, DE), si klade za cíl aktualizovat současné evropské předpisy v této oblasti a zavádí podmínku povinného procesu schvalování licencí, kterému budou podléhat nové pesticidy uváděné na trh v členských státech. „Tato dohoda je dvojím úspěchem, nejen pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitelů, ale i pro evropské hospodářství, neboť přispěje k posílení inovací v této oblasti”, uvedla zpravodajka v rozpravě v plénu.

Základem bude seznam aktivních látek, tj. hlavních látek obsažených v pesticidech, který bude schvalován na úrovni EU. Důležitou úlohu v tomto procesu bude hrát Evropská agentura pro bezpečnost potravin. Na základě tohoto seznamu budou poté pesticidy schvalovány na vnitrostátní úrovni v jednotlivých členských státech.

Schvalování pesticidů a nahrazování nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami

Chemické látky mají být schvalovány na různá časová období, v závislosti na jejich toxicitě. Pokud se prokáže, že k některým výrobkům existují bezpečnější alternativy, mají být tyto nebezpečné produkty nahrazovány. Evropský parlament prosadil, aby byla doba nahrazování zkrácena z 5 let na 3 roky, s cílem umožnit co nejrychlejší nahrazení nebezpečných produktů bezpečnějšími alternativami.

Vzájemné uznávání schválených pesticidů podle geografických zón

Členské státy budou moci schválit pesticidy buď na základě vnitrostátních postupů nebo podle systému vzájemného uznávání. EU bude rozdělena do tří geografických zón (sever, střed a jih), přičemž v rámci každé z těchto zón bude platit systém vzájemného uznávání. To výrobcům umožní získat snadněji provolení pro jejich výrobky za hranicemi státu (avšak v rámci dané zóny), a také spotřebitelé získají rychlejší přístup k širší škále výrobků.

Na žádost Parlamentu však budou mít členské státy možnost určitý produkt na svém území zakázat, a to především z důvodu zvláštních zemědělských či environmentálních podmínek.

Lhůta pro vzájemné uznání pesticidů členskými státy bude zkrácena na 120 dní.

Zákaz genotoxických, karcinogenních a pro reprodukci škodlivých látek

Kompromisní text obsahuje zákaz genotoxických, karcinogenních látek či látek, které jsou škodlivé pro reprodukci nebo narušují endokrinní systém. Na seznam toxických látek budou kromě toho doplněny další látky, které mají endokrinní, neurotoxické nebo imunotoxické účinky, pokud se prokáže, že představují vážné riziko.

Používání některých látek, jako je safener či synergent, bude povoleno pouze tehdy, pokud se prokáže, že jejich negativní dopad na včely medonosné je zanedbatelný.

Pokud je však určitý produkt nezbytný pro odvrácení vážného nebezpeční pro plodiny, může být povolen na období 5 let, i když nebude splňovat bezpečnostní požadavky.

Tato nová legislativa postupně nahradí stávající evropské předpisy. Pesticidy uvedené na trh podle platných předpisů budou moci být nadále používány až do vypršení příslušné licence. Nepředpokládá se proto masivní stahování produktů z trhu. Dohoda s Radou, která vychází z odborného posudku švédské agentury pro chemikálie, předpokládá stažení přibližně pouze 22 nebezpečných látek z trhu.

Směrnice o udržitelném využívání pesticidů

Druhým legislativním návrhem v této oblasti je směrnice o udržitelném využívání pesticidů, kterou Parlament přijal prostřednictvím zprávy poslankyně Christy KLASS (EPP-ED, DE). „Tato směrnice je krokem vpřed v oblasti ochrany evropských spotřebitelů a životního prostředí. Cílem je co nejvíce omezit používání pesticidů, které by měly být využívány ve správných dávkách a ve správné době”, uvedla zpravodajka.

Mezi opatření, která budou podle této směrnice přijata, patří především vypracování národních akčních plánů, které budou obsahovat kvantitativní cíle, konkrétní opatření a harmonogram provádění, s cílem omezit rizika a důsledky využívání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Tyto plány by měly obsahovat také opatření na podporu integrovaného řízení boje proti parazitům a alternativní metody kontroly. Kromě toho budou na základě ukazatelů stanoveny harmonogramy a cíle pro snížení používání těchto látek. Aby bylo možno dosáhnout dohody s Radou, Parlament se vzdal svého požadavku na 50% snížení do roku 2013.

Letecké postřiky

Kompromisní text zakazuje používání leteckých postřiků. Za určitých podmínek však může být poskytnuta z tohoto pravidla výjimka, kterou musí schválit příslušné orgány. Žádosti o letecké postřiky musí být předkládány těmto orgánům ve stanovené lhůtě. Pokud tyto orgány včas neodpoví na žádost, jež byla předložena podle předem schválených pravidel, je tato žádost považována za vyřízenou kladně.

Ochrana vodních zdrojů

S cílem ochránit vodní toky, zdroje pitné vody a vodní organismy před důsledky pesticidů obsahuje směrnice návrh na zavedení tzv. „nárazníkových pásem”, na nichž nebudou moci být pesticidy používány ani skladovány.

Ochranné zóny musí být zřízeny také v blízkosti cest a železničních tratí.

Zákaz používání pesticidů na veřejných prostranstvích

Přijatá legislativa počítá také se zákazem používání pesticidů či s jejich výrazným omezením na všech veřejných prostranstvích, obytných oblastech, parcích, veřejných zahradách, na sportovištích a rekreačních plochách, ve školních areálech a na dětských hřištích a v blízkosti veřejných zdravotnických zařízení (kliniky, nemocnice, rehabilitační centra, lázně).

Z českých europoslanců vystoupila v rozpravě Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED). Jako lékařka je přesvědčena, že „je naší povinností vůči evropským spotřebitelům eliminovat takové rostlinné lékařské látky, které jsou nebezpečné”. Současně oceňuje dosažený kompromis, neboť se domnívá, že „bude motivovat průmysl hledat a vyvíjet alternativní bezpečnější pesticidy”. Členské státy a Komise musí také „důsledně a nekompromisně kontrolovat, že také potraviny a květiny k nám dovážené ze zemí mimo Evropskou unii nebyly ošetřeny zakázanými pesticidy a fungicidy”. V opačném případě by totiž došlo k nerovné soutěži pro evropské zemědělce. Na závěr vyjádřila politování, že Evropská komise neprovedla dopadovou studii a „díky tomu bohužel nemůžeme občanům odpovědět na všechny pochybnosti ohledně této regulace”.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License