Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

18.12.2008 - Poslanci EP dnes přijali novou směrnici, která má zvýšit bezpečnost vyráběných hraček, zejména pokud jde o obsah nebezpečných chemických a karcinogenních látek a těžkých kovů. Dalším cílem nové legislativy, u níž se Parlament a Rada dohodly na kompromisním znění, je harmonizovat pravidla pro výrobu hraček s požadavky evropských právních předpisů o zboží (tzv. „goods package”), které mají zanedlouho vstoupit v platnost.

Novou směrnici týkající se bezpečnosti hraček přijal Evropský parlament poměrem hlasů 481:73:40 prostřednictvím zprávy poslankyně Marianne THYSSEN (EPP-ED, BE). Současná směrnice, která v této oblasti sehrála významnou úlohu, bude po skončení legislativního postupu nahrazena novým textem.

Nová pravidla mají zvýšit bezpečnost vyráběných hraček, zejména pokud jde o obsah nebezpečných chemických látek a těžkých kovů. To se ukazuje jako mimořádně důležité především v souvislosti s nedávným výskytem hraček obsahujících toxické látky (např. v případě hraček firmy MATTEL v roce 2007). „Stará směrnice je nedostatečná vzhledem k rizikům spojeným s dovozem hraček ze třetích států, především z Číny, z níž pochází až 80 % hraček prodávaných na evropském trhu”, uvedla poslankyně Arlene McCarthy (PES, UK), předkyně Výboru pro vnitřní trh.

Parlament souhlasí s návrhem směrnice, jak ji vypracovala Evropská komise, navrhl však současně několik zpřísnění, pokud jde o využívání chemických látek, parfémů a těžkých kovů, a vyjasnil pravidla pro varování uvedená na hračkách.

Co je hračka?

Směrnice pro potřeby vymezení své působnosti zároveň definuje také to, co může a co nemůže být považováno za hračku. Tu definuje jako „produkt určený na hraní pro děti do 14 let”. V příloze směrnice je uveden seznam produktů, které by za hračky považované být neměly, jako například dekorace na večírky, sběratelské předměty jasně určené pro spotřebitele starší 14 let (včetně replik zbraní), skládačky puzzle o více než 500 dílech, ohňostroje, videohry či herní konzole.

Bezpečnost na prvním místě

Po vstupu nové legislativy v platnost budou muset výrobci hraček zajistit, že jejich produkty budou pro děti bezpečné, bez toxických a jiných škodlivých látek. Parlament žádá, aby členské státy při uplatňování legislativy využívaly „princip předběžné obezřetnosti”, zejména v případech, kde chybí vědecké důkazy o tom, zda by daná hračka mohla představovat pro děti riziko.

Všechny hračky na evropském trhu musí splňovat všeobecné bezpečnostní standardy. Zpráva EP současně podporuje návrh Komise, podle kterého výrobci i dovozci hraček budou musetuchovávat technickou dokumentaci o daném výrobku, stejně jako prohlášení od Evropských společenství o jeho souladu s předpisy, a to až po dobu 10 let od umístění hračky na trh.

Varování!

Poslanci ve zprávě vyjasňují a upřesňují také pravidla týkající se upozornění umístěných na obalech hraček. Pro jejich zviditelnění jim má vždy předcházet slovo „Upozornění”, přičemž tento výraz musí být uveden v jazyce, jemuž spotřebitelé rozumí, a musí být umístěn tak, aby byl při nákupu na první pohled viditelný. Do směrnice byla rovněž začleněna zvláštní ustanovení týkající se varování u výrobků určených pro děti do 36 měsíců.

Nevhodné pro děti do 3 let

Hračky určené pro děti do 36 měsíců budou muset splňovat vysoké bezpečnostní standardy. V současnosti se upozornění „nevhodné pro děti do 3 let” často umisťuje i na hračky, které jsou vysloveně určené pro děti tohoto věku, což bude po přijetí nové legislativy zakázáno, neboť se jedná o matení spotřebitele.

Alergenní parfémy

Návrh směrnice zakazuje využívání parfémů vyvolávajících alergie. Poslanci EP jsou sice proti absolutnímu zákazu všech parfémů, navrhují však podstatné rozšíření seznamu zakázaných vůní na 55 látek, s tím, že stopy těchto látek nesmí v hračkách překročit stanovené limity. Určité množství látek uvedených na seznamu bude povoleno v naučných hračkách, které jsou určené na rozvoj smyslů, přičemž tyto hračky musí být odpovídajícím způsobem označeny.

Karcinogenní a reprodukčně toxické látky

Co se týká karcinogenních či reprodukčně toxických látek, EP požaduje téměř absolutní zákaz jejich využívání a zpřísňuje i podmínky pro udělování výjimek.

Těžké kovy, jako například arzén, kadmium, chróm, olovo, rtuť a organický cín mají být podle EP také výrazně omezeny, a to v průměru o 50 % ve srovnání s původním návrhem Komise.

„NE” příliš hlasitým hračkám

Směrnice dále zpřísňuje ustanovení týkající se zvuků, jež mohou hračky vydávat. Cílem je zabránit tomu, aby příliš hlasité hračky nezpůsobovaly dětem sluchové problémy. Nové standardy budou výrazně přísnější a komplexnější a budou omezovat mezní hodnoty pro hlasitost zvuků.

Přísnější podmínky pro hračky představující riziko udušení

Poslanci navrhují také zpřísnění ustanovení týkajících se rizika udušení malými součástmi hraček, jež jsou prodávány jako součást potravin, například hraček prodávaných v čokoládových vajíčkách.

Vstup v platnost

Směrnice by měla vstoupit v platnost 20 dní po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU, přičemž členské státy budou povinny ji převést do svého vnitrostátního práva do 18 měsíců. S cílem zajistit výrobcům a dalším hospodářským subjektům dostatek času, aby se přizpůsobili novým požadavkům, jim bude poskytnuto dvouleté přechodné období, během něhož budou moci nadále prodávat hračky splňující požadavky podle platné směrnice 88/378/EHS. V případě požadavků na chemické látky obsažené v hračkách bude zavedeno čtyřleté přechodné období.

V rozpravě vystoupila z českých europoslanců Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED). Připomněla, že již mnohokrát varovala před rostoucím výskytem nebezpečných hraček a slíbila, že „se tady zasadíme, aby náš trh byl do Vánoc bezpečnější”. Skutečně se tak stalo a v posledních měsících byly staženy z trhu miliony nebezpečných hraček. Oceňuje rovněž, že „Evropská komise rychle reagovala na náš požadavek a předložila novou přísnější směrnici”.

Nová směrnice podle jejího názoru „reaguje na nové poznatky v oblasti chemických látek”, posiluje kompetence kontrolních orgánů a přenáší právní odpovědnost na dovozce. „Vždyť ten hlavní problém se týká ne evropských výrobců, ale právě dovozu. Z 80 % jde o hračky z Číny”, připomněla. Je současně přesvědčena, že „už příští rok, tzn. ještě než bude směrnice účinná, tak si dovozci začnou velice pečlivě vybírat, ze které čínské či jiné továrny ty hračky k nám do Evropy dovezou”.

Dále informovala poslance o svém setkání s výrobci hraček v ČR: „Musím vám říct, že oni velice vítají tuto směrnici, vítají harmonizaci norem”, uvedla. Přejí si však, aby byla zvýšena právní odpovědnost akreditovaných zkušeben, což by umožnilo snížit jejich finanční náklady.

Na závěr upozornila na možné „obcházení směrnice”. Varovala v tomto ohledu, že na trh budou uváděny hračky pod názvem „dekorace”.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License