Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

k přístupu ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR Ing. Václava Obluka k proceduře projednávání návrhu koncepce MDS ČR ”Rozvoj dopravních sítí do r. 2010”

Po více než pěti letech účinnosti zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, došlo zásluhou bývalého ministra životního prostředí Ing. Jiřího Skalického ke změně postoje MŽP ČR k naplňování §14 tohoto zákona při posuzování celostátních koncepcí, předkládaných a schvalovaných na úrovni ústředních orgánů státní správy. Takto je v současné době posuzován návrh Energetické politiky ČR a návrh Rozvoje dopravních sítí do roku 2010. K oběma posuzovaným koncepcím vydá STUŽ stanovisko.

Návrh koncepce "Rozvoj dopravních sítí do roku 2010" byl po sérii jednání mezi představiteli MŽP ČR a MDS ČR představen ministrem dopravy a spojů Prof. Ing. Petrem Moosem, DrSc. na tiskové konferenci dne 27. února 1998, na níž vzápětí reagovaly prakticky všechny hlavní sdělovací prostředky s celostátní působností (ČR-Radiožurnál, ČT 1 i 2, Nova, DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo, Slovo, Zemské noviny). Většinou z těchto médií byla zveřejněna i internetová adresa ministerstva dopravy a spojů (www.mdcr.cz), na níž je od 5. března 1998 uvedený materiál k dispozici. Veřejnost byla zároveň směrována na orgány státní správy (MŽP ČR a jeho územní odbory, referáty životního prostředí okresních úřadů, primátoři statutárních měst apod.), kde je možno do uvedené koncepce nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Od 12,, resp. 13, března 1998 je tento materiál dostupný na zhruba dvou stovkách míst, mezi nimiž jsou vedle orgánů státní správy rovněž všechny zainteresované nevládní organizace a občanská hnutí, profesně blízké vysoké školy a vybraní ekologičtí a dopravní odborníci. Rozsahem zveřejnění je tento případ v historii procedury posuzování vlivů na životní prostředí v ČR zcela ojedinělý.

Dne 17. března 1998 se v jednacím sále Sněmovny Parlamentu uskutečnilo veřejné projednání rozsahu a obsahu (”scoping” ) posouzení návrhu Rozvoje dopravních sítí do roku 2010, jehož se zúčastnilo přibližně 50 osob. K předloženému materiálu zaznělo mnoho oprávněných kritických připomínek, které budou vzaty v úvahu při dalším posuzování této koncepce. Účastníci veřejného projednání svými připomínkami a náměty aktivně přispěli ke stanovení rozsahu a obsahu posouzení. Současně s důraznou kritikou předloženého materiálu byl oceněn i přístup předkladatele koncepce (MDS ČR), který nad rámec současné české právní úpravy - avšak v zájmu účinnější komunikace s odbornou a laickou veřejností - zařadil i v daném časovém harmonogramu do procedury posuzování této koncepce ”scoping”, a to včetně specifikace variant koncepce, které by měly být posouzeny. Oceněno bylo i zařazení veřejného projednání této fáze posuzování (to současný zákon rovněž neukládá), bez něhož by však následná účast veřejnosti v proceduře posuzování koncepce byla již značně formální a ve výsledném efektu zřejmě zbytečná.

Naopak destruktivní efekt mělo vystoupení představitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR, který jménem ředitele tohoto odboru Ing. Václava Obluka popřel, že by předkladatel (MDS ČR) s MŽP ČR jednal jak o proceduře posuzování této koncepce, tak o vlastním materiálu a zásadně zpochybnil smysluplnost užitého přístupu předkladatele koncepce. Zástupci MDS ČR na tomto veřejném projednání však jednoznačně potvrdili, že jednání mezi MDS a MŽP k této věci proběhla v uplynulých týdnech formou několika přímých kontaktů ředitelů odborů a náměstků ministrů i korespondencí na úrovni obou ministrů. Přes přímou žádost MDS ČR o metodickou pomoc při realizaci procesu posouzení vlivů jedné ze dvou prvních celostátních strategických koncepcí, ponechal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ing. Václav Obluk vlastní postup přípravy materiálu a jeho posuzování zcela na vůli MDS ČR. MŽP ČR za 5 let platnosti zákona č. 244/92 Sb. dosud nevydalo ani vlastní výklad aplikace § 14 tohoto zákona.

Zatímco zainteresovaná veřejnost využila možnosti dané předkladatelem a k materiálu byla připravena se vyjádřit, příslušný představitel MŽP ČR svým oportunismem reprezentoval tradiční vztah části aparátu MŽP ČR k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Ředitel odboru posuzování vlivů MŽP ČR Ing. Václav Obluk při jednáních s MDS ČR opět nenaplnil svou úlohu metodického řízení procedury posuzování vlivů na životní prostředí. Svým stanoviskem prezentovaným na uvedeném veřejném projednání znevážil úsilí veřejnosti, posuzovatelů i předkladatele o korektní posouzení předloženého záměru od samého počátku procedury posuzování koncepce, tak jak to odpovídá mezinárodně akceptovaným principům ”EIA” procedury. Poškodil tak i pověst samotné procedury posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí v ČR, kterou MŽP ČR v průběhu pěti let platnosti zákona č. 244/1992 Sb. nedokázalo (v případě celostátní koncepce, projednávané vládou) ani jednou prosadit. Pověst MŽP ČR jako garanta zákonnosti v této sféře byla dále pošramocena.

Předsednictvo STUŽ po zvážení získaných informací i po vyhodnocení mnoha negativních zkušeností s působením Ing. Václava Obluka v řadě konkrétních případů posuzování vlivů činností na životní prostředí vyzývá ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka k odvolání Ing. Václava Obluka z funkce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR a k účinné změně přístupu MŽP ČR k otevřeným problémům procedury posuzování vlivů na životní prostředí.

Igor Míchal, místopředseda STUŽ

Ivan Dejmal, místopředseda STUŽ

V Praze 9. dubna 1998

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License