Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Úvodem je nutné konstatovat, že státní správa - zejména její ústřední orgán - by měla primárně zajistit: trvalé dodržování emisních standardů dle stávající legislativy (tj. dle Nařízení vlády 171/92 Sb. a následné novely po jejím přijetí).

Z výsledků národních projektů ochrany vod vyplývá jasné nedodržování všech popř. některých emisních ukazatelů ze 4 základních - a to u 70-80 % výpustí!

·      soulad povolení k vypouštění odpadních a splaškových vod s platnou legislativou a stanovenými emisními limity: 40-50 % povolení vydaných VH orgány nesouhlasí s legislativou stanovenými limity!

Tyto skutečnosti podtrhují nutnost tlaku na znečišťovatele, přičemž není zjevně nezbytné promítnout nápravu do ceny stočného a zatížit obyvatele, neboť se jedná o dávno stanovenou povinnost a nejde o nové „zpevnění/zpřísnění standardů a podmínek.

K návrhu zákona budeme reagovat na obecné úrovni, státní administrativa by neměla být suplována nevládními iniciativami.

Návrh zákona o poplatcích za znečišťování vod  zlepšuje stávající úplaty za vypouštění nečištěných nebo  nedostatečně čištěných vod:

 - restrukturalizací zpoplatňovaných škodlivin

 - mění způsob výpočtu poplatků.

 - zvyšuje tzv. odklad z placení

 - přenáší výběr poplatků na Českou  inspekci životního prostředí,

 - zvyšuje sazby poplatků v průměru asi o 40% při jejich  restrukturalizaci.

Je  však zřejmé, že předložený návrh neodpovídá a nevyhovuje současné situaci ani požadavkům na potřebné zlepšení jakosti vod, zejména v nových tzv. „netradičních“ ukazatelích, které jsou ve státech EU již dávno sledovány i zpoplatněny.

Základním problémem návrhu zákona je, že nové zvýšené  sazby poplatků nezajišťují ani jejich fiskální, ani jejich  stimulační funkci, neboť provozní náklady čištění odpadních  vod jsou vesměs vyšší.

Hlavní nedostatky návrhu

1.   Cenové relace silně zaostaly a vycházejí ze situace, která vesměs neodráží inflaci posledních let. To při souběžném nadhodnocení objemu vypouštěných odpadních vod u vybraných znečišťovatelů svědčí o jejich velmi slabé až zanedbatelné ekonomické účinnosti. Nutno vrátit do ekonomické reality a  podstatně zpřísnit.

2.   Negativem  návrhu je, že ruší tzv. přirážku k základní sazbě dosavadních úplat, tj. sankci za zhoršení jakosti vody v recipientu

3.   Pro zpoplatnění jsou dány podmínky jak emisní koncentrace, tak množství vypouštěných vod. To je značně neúčinné a umožňuje kombinací spekulovat. Proto by již naplnění jediné z obou podmínek mělo být podkladem pro zpoplatnění. Doporučujeme zavést.

4.   Předpokládané a navržené odklady jsou nejen na závadu, ale, neodpovídají realitě. Zejména pro zpoplatnění ukazatele AOX je odklad zbytečný, pro přírodu škodlivý a tedy nepřijatelný. Zavedení v plném rozsahu v co nejbližším termínu je naprosto potřebné.

5.   Nároky na stanovení (určení způsobu měření vypouštěných vod, zejména množství), je nutné požadovat vodohospodářským orgánem kategoricky, obligatorně. Textová úprava ...“může..“ je chybná a umožňuje pokračovat v nedůslednostech.

6.   Způsob a postup měření několika výpustí z jednoho bodového zdroje (objektu) znečištění je nutné striktně vyžadovat a explicitně formulovat ve vztahu k zátěži recipientu.

7.   Poplatek za objem se jeví nepřiměřeně nízký, poškodí tak zejména poměry v malých recipientech. Nutné zpřísnit event. kategorizovat.

8.   Pravidla pro odklad  placení poplatků jsou měkká,  málo nutí k úpravě technologických procesů směrem k čistší produkci a tak dopouští spíše orientaci na méně efektivní čištění již vzniklých odpadů. Doporučujeme výrazně posunout na výrobce tlak k nápravě u zrodu odpadních vod.

9.   Text se v § 4 nezabývá vůbec sankcemi při zjištění rozdílu mezi doklady znečišťovatele a výsledky kontrolního šetření. Nutno dopracovat.

10. Celková tendence k posunům uplatnění částí týkajících se např. zátěže fosforem je nepříznivá a nepochopitelná, o zpoplatnění se jednalo již před pěti lety. Trofie vod je citlivý parametr a zátěž fosforem např. v nádržích představuje dlouhodobé důsledky. Je třeba omezit toto znečištění maximálně rychle.

 

Celkově vzato, návrh zákona je s výjimkou zrušení  přirážky k základní sazbě poplatků přínosem pro ochranu  jakosti vod. Současně však jde o přínos nedostatečný. Návrh by  měl být podpořen. Zároveň je nutné jeho několikeré zlepšení. Jde zejména o zvýšení sazeb, tak aby skutečně sazby plnily motivační funkci a vedly ke snižování objemu  vypouštěných znečištěných vod, tak jak to v prioritních opatřeních již na loňský rok předpokládala schválená Státní politika životního prostředí.

 

 

 

Pavel Šremer, prom. biol.

předseda STUŽ

 

Ing. Igor Míchal, CSc.                                                                        Ing. arch. Martin Říha

místopředsedové STUŽ

    

Praha 16.12. 1997

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License