Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Radek John, předseda VV - Petr Nečas, předseda ODS - Karel Schwarzenberg - předseda TOP 09

Vážení pánové předsedové,

naše Společnost, založená v roce 1992 prvním československým ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem, je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující odborníky, zabývající se problematikou udržitelného rozvoje, ekologií a navazujícími vědními disciplínami, technickými obory i uměleckými, lékařskými, výchovnými, publicistickými a jinými činnostmi, které souvisejí s hledáním cest umožňujících přežití člověka i všech jiných forem života na Zemi.

S velkým znepokojením sledujeme současnou situaci kolem výběru nového ministra životního prostředí, kdy se nám zdá, doufejme pouze díky špatné práci médií, že mezi kritéria pro nového reprezentanta tohoto rezortu vůbec nepatří znalosti problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 

Je samozřejmě důležité, aby ministrem byl dobrý manažer, avšak i dobrý manažer musí na tak zodpovědném postu vědět, kam má směřovat. A to bez dostatečných znalostí nedokáže. Důkazem tohoto faktu může být historicky neoddiskutovatelná úloha našich obou prvních ministrů životního prostředí – na federální úrovni Josefa Vavrouška a na republikové úrovni Bedřicha Moldana. Oba přišli na své posty s jasnými koncepcemi a během krátké doby se jim podařilo prosadit prakticky veškerou legislativu, která vedla k výraznému (a ve světě obdivovanému) zlepšení životního prostředí aniž byl omezen ekonomický rozvoj ČR (ba naopak, díky prosazení ekologických norem došlo k výraznému zvýšení důvěryhodnosti našeho státu a přílivu jak dotací, tak i investic). Také celoevropský politický proces „Environment for Europe“, započatý ministerskou konferencí v Dobříši v roce 1991 je dodnes ve světě zcela jednoznačně spojován s Českou republikou.

Nového ministra očekává v následujícím období mnoho důležitých úkolů a my si opravdu příliš nedovedeme představit, že některých z nich by se mohl zhostit pouze dobrý manažer, byť podpořený schopným odborným týmem. Také naše mezinárodní zkušenosti ze zemí původní EU15, ale i USA, Kanady, či Evropské komise samotné, ukazují, že do této pozice jsou v drtivé většině případů obsazováni odborníci, z hlediska reprezentace České republiky je proto nutné, aby byl i zástupce našeho státu schopen komunikovat na odborné úrovni při neformálních jednáních.

Mezi úkoly, které jsme v předešlém odstavci uvedli, máme na mysli zejména:

  • Reprezentace ČR na konferenci ministrů životního prostředí „Environment for Europe“ v září tohoto roku v Astaně. Tato konference je pořádána právě u příležitosti dvacetiletí konference v Dobříši.
  • Reprezentace ČR na Světovém summitu k udržitelnému rozvoji v Brazílii v roce 2012, kde by se měli sejít vrcholní světoví představitelé.
  • Složitá jednání v rámci EU kolem environmentálních problémů ČR, příkladem tohoto závažného problému je například nedodržení standardů EU při čištění odpadních vod Prahy.
  • Důležitá bude, podle našeho názoru, také dostatečná odbornost, která by umožnila vyznat se ve velmi komplikované situaci kolem obnovitelných zdrojů energie, či řešení některých problémů národních parků.

Velmi souhlasíme s tím, že směřování MŽP by neměla ovlivňovat ideologie ať už zelená, či jakákoliv jiná. Hlavním předpokladem by měla být odbornost, dále pak schopnost komunikace s odbornou veřejností a dalšími partnery, ať již z průmyslu, samosprávy či státní správy, ale i z neziskové sféry, ale také takové morální vlastnosti, které tomuto člověku dovolí odolávat tlakům různých zájmových skupin a zachovat si nezávislost.

Dovolujeme si připomenout, že jedním z velmi podstatných faktorů politických změn v roce 1989 byl právě katastrofální stav životního prostředí v pánevních oblastech a na severní Moravě a nespokojenost místních lidí ‑ a v současné situaci, kdy jsou především Ostravsko, ale částečně i severní Čechy opět postihovány znečištěním ovzduší výrazně přesahujícím zdravotní limity, může vést, zvláště při výrazně lepší současné informovanosti obyvatel, k výrazným politickým následkům.

Vůbec nechceme v tomto momentě navrhovat nějakou konkrétní osobu, ale ze své zkušenosti dobře víme, že je v naší republice několik odborníků, kteří mají dostatečné znalosti, morální předpoklady a erudici k vedení tohoto rezortu včetně schopnosti skloubit ekologické, ekonomické a sociální požadavky.

Zároveň bychom rádi při této příležitosti, jako společnost, zabývající se problematikou udržitelného rozvoje vyjádřili naše znepokojení nad nečinností vlády v zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje naší republiky. Základní strategický dokument – Rámcová strategie udržitelného rozvoje ČR – stále čeká na svoji implementaci. Upozorňujeme, že je třeba zajistit plnění Obnovené strategie udržitelného rozvoje EU na národní úrovni a taktéž v roce 2012 referovat na dalším světovém summitu nejvyšších představitelů států světa (Rio +20) o plnění implementačního plánu. O to více jsme překvapeni, že bylo zrušeno jediné místo tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj (ač některé rady vlády mají celé sekretariáty). To je varovný vývoj, jdoucí proti směru vývoje v celém světě, o EU ani nemluvě. Žádáme proto o kvalifikované rozhodování v oblasti udržitelného rozvoje a vytvoření adekvátních struktur, které budou zabezpečovat směřování České republiky k udržitelnému rozvoji.

 

 

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život                                                   Ing. Jiří Dlouhý,  předseda

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License