Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Pozvánka na  diskusní seminář na téma

 

„Je půda ještě vzácným statkem ?“

který se koná

v úterý 2. listopadu 2010 od 16. 00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

Úkolem semináře je kriticky zhodnotit současné hospodaření s půdou jako neobnovitelným zdrojem,  s ohledem na trvalou udržitelnost jejich přirozených vlastností a funkcí, při respektování  principu předběžné opatrnosti a s přihlédnutím k ekonomickým, environmentálním a sociálním souvislostem. Trvalým celospolečenským úkolem je zmírnění nepříznivých přírodních a antropogenních vlivů na degradaci půdy - má přímý dopad na kvalitu vody a ovzduší, biologickou rozmanitost, změny klimatu, může poškozovat zdraví a bezpečnost potravin a krmiv a mít razantní geopolitické dopady.

Mezi podstatné otázky a problémy lze zahrnout :

  • Biologické půdní procesy a mechanizmy.
  • Narušení půdotvorných procesů - nežádoucí biologické a mechanické ovlivňování půdy v současnosti používanými postupy.
  • Míru respektování záměrů a závazků Evropské charty o půdě a udržitelném využívání půdy a Evropské úmluvy o krajině a příslušné národní legislativy. Zásady ochrany půdy. Vliv mechanizmů a institutů územního plánování na hospodaření s půdou, zvláště ve vztahu ke značným ztrátám půdního fondu a znehodnocování krajinného rázu.
  • Náprava ekologické újmy na půdě dle zák. 167/2008 Sb. a vyhl. 17/2009 Sb. ve výkonu státní správy a možnosti její internalizace.
  • Perspektivu zlegalizování mimoprodukčního oceňování půdy dle modifikované hesenské metody autorů Sejáka, Dejmala a kol.
  • Vztah občanů a rozhodovací sféry k půdě. Jak přispívá MŽP, MZe, Pozemkový fond a nevládní organizace k zajištění udržitelného využívání půdy ?

 

Panelisté :

doc. Ing. Vašků CSc. - Půda jako jedna z nejdůležitějších složek prostředí pro eliminaci hydrologických extrémů v krajině, krajinné inženýrství

Ing. akad. arch. Martin Stránský - Legislativa, územní plánování, Evropská úmluva o krajině

doc. RNDr. Jan Pokorný CSc., - Odtoky látek ze zemědělských půd, acidifikace půd, eutrofizace vod, kriteria udržitelnosti hospodaření

RNDr. Jiří Mach - Pohled MŽP na hodnocení ekosystémových služeb, novela zákona o ZPF, směrnice na ochranu půdy

Moderuje :  Ing. Jiří Fencl CSc.

VSTUP VOLNÝ

 

Seminář je organizován za finanční podpory Ministerstva životního prostředí

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License