Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko předsednictva STUŽ k materiálu Ministerstva dopravy a spojů ČR pro vládu ČR z 19.5.1997 „Dopravní strategie ČR“

Předsednictvo STUŽ po projednání „Dopravní strategie České republiky na období 1997-2000 (2005)“ v pracovní skupině pro dopravu zaujímá k tomuto materiálu Ministerstva dopravy ČR pro vládu ČR následující stanovisko:

Tzv. "Dopravní strategie České republiky" neobsahuje ucelenou koncepci dopravního systému a všech jeho složek. Příliš velkou část materiálu představuje neúplná analýza současného stavu a negativních tendencí, s jejichž pokračováním se autoři smiřují. Strategie neobsahuje žádný jasný záměr ovlivňování dopravy ve veřejném zájmu.

Materiál vychází z dosavadního živelného vývoje, bez posouzení jeho negativních ekonomických, environmentálních a bezpečnostních dopadů. Vůbec se nezabývá dělbou práce mezi jednotlivými dopravními systémy jako samostatným problémem pro formulování veřejného zájmu. Smiřuje se se zvyšováním podílu silniční nákladní dopravy na úkor železniční a vodní, individuální automobilové dopravy na úkor veřejné, se zhoršením standardu dopravní obsluhy rozsáhlých venkovských oblastí. Nezabývá se vztahem mezi rozvojem dopravní infrastruktury a její následnou údržbou a opravami. Zcela postrádá ekonomickou dimenzi, tzn. porovnání ekonomické náročnosti záměrů a možností veřejných rozpočtů a ekonomické hodnocení jednotlivých doprav vč. zahrnutí "externalit".

Strategie nepočítá ani do budoucna s jednotnými ekonomickými podmínkami pro různé druhy dopravy (financování výstavby, údržby a oprav dopravní cesty, zpoplatnění vyvolaných a souvisejících nákladů a škod), takže znevýhodňuje zejména železniční dopravu.

Materiál nezohledňuje ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost obyvatel, ochranu osídlení i krajiny před enormními plošnými nároky silniční dopravy.

Ačkoliv materiál představuje celostátní oborovou koncepci a je předkládán vládě, nebyla k němu umožněna veřejná ani odborná diskuse a je zřejmé, že ignoruje mínění značné části odborné veřejnosti i programové dokumenty EU včetně těch, ke kterým jsme přistoupili a k jejichž plnění nás zavazuje i asociační dohoda.

Materiál nebyl v rozporu s § 14 zákona č. 244/1992 Sb. posouzen z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí a vzhledem k obsahu a formě k odpovědnému posouzení neposkytuje potřebné podklady. Jeho projednání a schválení vládou by proto bylo v této podobě nezákonné.

Vzhledem k těmto zásadním nedostatkům považujeme za nemožné, aby v předložené podobě byla dopravní strategie ČR projednána a tím méně schválena vládou. Žádáme, aby byla přepracována a doplněna ve smyslu výše uvedených připomínek a předložena k veřejné diskuzi.

V souladu se zák. č. 17/1992 Sb. a zák. č. 244/1992 Sb. by pak měla být před projednáním ve vládě posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí, což se týká i navazujících celostátních koncepcí a programů rozvoje dopravy jako systému a jejich dílčích složek.

 

Za předsednictvo Společnosti pro trvale udržitelný život:

 

V Praze dne 12.6.97

 

Pavel Šremer, prom.biol. v.r.                                                  Ing.arch. Martin Říha v.r.

předseda STUŽ                                                                      místopředseda STUŽ

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License