Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

k navrhované změně územního plánu hlavního města Prahy č. VII/776, týkající se území Hagiboru v Praze 10 - Strašnicích.

Vážení členové zastupitelstva hlavního města Prahy,

V rámci změn a doplňků územního plánu hl.m. Prahy č. VII, které budete schvalovat na červnové svhůzi zastupitelstva, je pod bodem číslo 776 navrhována stabilizace území v Praze 10 - Strašnicích známého pod názvem Hagibor pro potřeby vybudování výceúčelové haly, komerčních ploch a bydlení. Obracíme se na Vás s výzvou , abyste v tomto případě  nepodlehli klamnému dojmu časové tísně a abyste se svým hlasováním yslovili proti stabilizaci takto navržené pod bodem číslo 776 a vytvořili ta čas pro skutečně uvážené hledání toho pravého místa pro stavbu, kterou Praha skutečně potřebuje, a uchránili zárověň území Hagiboru a jeho okolí před nežádoucí zátěží z této stavby vyplývající a pro další sportovně-rekreační využití.

Území Hagibor je dnes z naprosto převládající části využíváno pro sportovní aktivity , pouze lem území při ulici Vinohradské je využit extenzívně pro nesportovní aktivity. Jedná se o území obklopené rozhlehlými plochami hřbitovů - především Vinohradským hřbitovem s krematoriem, židovským hřbitovem v pokračování rozhlehlého areálu Olšanských hřbitovů a dále menším, čerstvě upraveným starým německým luteránským hřbitovem - a dále plochami zastavěnými rodinnými domy. V rámci změn a doplňků územního plánu hl.m. Prahy č. VI již byla směrem ny výcho od Hagiboru peovedena změna využití území pro potřeby vybuování části centra Prahy 10; tato změna měla svoji logiku, byť se tak stalo již i na úkor stávajících sportovních ploch.

Pro pochopení našeho znepokojení je třeba se zmínit, o jaký druh stavby se v případě víceúčelové haly jedná. Především jde o stavbu, která je svými technickými a provozními potřebami nesmírně složitá a která vyvolává obrovské nároky na území. Její provoz by neměl být omezen žádnými dopravními komplikacemi, stísněností vlastního území a nedostatkem rozptylových ploch. Objekt svou kapacitou , funkcí a témeř každodenním provozem doslova vbízí, aby v jeho bezprostředním okolí byla vybudována další zařízení pro volný čas - sport, rekreace, zeleň, ale také galerie, muzea, restaurace, hotelové kapacity a samozřejmě kapacitity obchodní. Jak dokazují obdobné realizované stavby tohoto druhu Palais Bercy v Paříži a hala Globen ve Stockholmu, není jednoduché předem dostatečně odhadnout nároky takovýchto halových provozů - obě haly jsou dodatečně přestavovány podle provozních potřeb, přičemž pařížská hala byla doslova přebudována, obě haly trpí nedostatkem prostorových rezerv, na které se během územní přípravy nemyslelo. A to je při tom nutn podotknout, že v obou případech trvala realizace hal včetně projektu deset let.

Území Hagiboru je pro umístění tekovéto stavby (kapacita 12 000 diváků, 110 metrů v průměru, výška 30 metrů) z komplexního pohledu zcela nevyhovující, především pro svou sevřenost, prostorovou omezenost zcela bez uspokojivých rozptylových ploch a pro neexistenci územní rezervy pro další případný rozvoj, vyvolaný potřebami víceúčelové haly a aktivit na ni navázaných. Kromě toho takto kapacitní hala nemá potřebné dopravní obsloužení (vyžaduje vybudování druhého vestibulu stanice metra Želivského). Za významný argument proti stavbě víceúčelové haly, která bude sloužit pro široké spektrum produkcí (vrcholné sportovní akce, koncerty, masové zábavné akce, ...) a výškových obytných domů (7, 10 a 11 nadzemních podlaží) v tomto území považujeme i celkový kontext území - klidná residenční čtvrť rodinných domů a především bezprostřední sousedství významných, rozhlehlých hřbitovů  - pro který nově navrhované využití představuje neúnosnou a nepřijatelnou zátěž.

Hala tohoto typu bude v Praze patrně pouze jedna. Považujeme za rozumné neuspěchat rozhodnutí o jejím umístění, respektive neumisťovat ji za každou cenu, pouze z důvodu existence potenciálního investora. Domnímáme se, že půlroční, nebo roční zdržení nehraje v případě takto závažné investice vůbec roli. Tím spíš, že výše popisované území Hagiboru je pro tuto stavbu nevhodné a existují v Praze vhodnější místa, než je toto - přinejmenším lokalita Maniny, která byla pro potřeby umístěná podobné víceúčelové haly také v minulých letech prověřována, je z mnoha důvodů výrazně vhodnější. Nedomníváme se, že lokalita Maniny je automaticky ta pravá, uvádíme  ji pouze z toho důvodu, že je zhruba na stejné úrovni předprojektové přípravy a umožňuje porovnání s lokalitou Hagibor - toto podrovné porovnání provedl v březnu tohoto roku Útvar rozvoje města s jednoznačným kladným výsladkem pro Maniny.

Obracíme se nyní na Vás, kteří máte v tuto chvíli ve svých rukou rozhodování o budoucím využití území Hagiboru a především o správném umístění tak významné stavby, jakou městská víceúčelová hala bezesporu je, abyste dali prostor dostatečnému prověření opravdu vhodného umístění této haly. Komplex městské haly se může stát skutčně pozitivním impulsem pro rozvoj vhodně zvoleného území; chybně zvokené území však může zcela znehodnotit, včetně širšího okolí (lokalita Hagibor). Domníváme se, že současné práce na návrhu územního plánu hl.m. Prahy jsou vhodnou příležitostí pro výběr lokality pro tuto městskou víceúčelovou halu. O tom, že se pro ni najde investor, netřeba pochybovat.

 

V Praze dne 3. června 1997.

 

Pavel Šremer (předseda STUŽ),

Ivan Dejmal (místopředseda STUŽ),

Martin Říha (místopředseda STUŽ),

Ivan Plicka (sekce STUŽ pro Prahu)

 

Příloha č. 1 - forografie dnešního stavu území Hagibor

Příloha č. 2 - investiční záměr nové výstavby na území Hagiboru

Příloha č. 3 - příklad umístění víceúčelové haly na Maninách

Příloha č. 4 - vynodnocení ÚRM porovnání lokality Hagibor a lokality Maniny

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License