Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dne 6. května 1997 se konal v Praze diskusní pořad týkající se řešení dálničního obchvatu Plzně. Byla na něj pozvána řada úředních činitelů, kteří v minulosti do věci zasáhli (úředníci z MŽP, plzeňský primátor, ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR), kteří se nedostavili. Jedinými zastánci oficiální verze obchvatu tak byli náměstek primátora Plzně Ing. Petr Náhlík a Ing. Jiří Balihar, vedoucí odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně. Těmto dvěma jmenovaným patří naše uznání, že přišli obhajovat své názory na věc a nevymluvili se, jako mnozí jiní.

Z vystoupení Ing. Heleny Vybíralové (hydrolog), Ing.arch. Martina Říhy (Terplan Praha) , Zdeňka Drnce (občanské sdružení VAL), Doc.RNDr. Stanislava Mirwalda, CSc. (geograf, Západočeská universita) a dalších jednoznačně vyplynulo, že zvolená a prosazovaná oficiální varianta (tzv. SUK) je z řady hledisek podstatně horší nežli původní trasa dálnice schválená usnesením vlády ČR v prosinci 1991 (tzv. KUO). Současné vládou zvolené řešení je podstatně dražší, delší, s pronikavě vyšším převýšením, stavebně-technické, dopravní i vodohospodářské parametry prosazovaného řešení nesnesou s původním řešením srovnání. Velice závažné a neodůvodněné jsou zásahy nynější oficiální verze stavby do přírody a krajiny. Žádný odborník se ani nepokusil trasování SUK obhajovat z věcných hledisek. Prosazováno je výhradně mocenskými prostředky.

Trasa SUK byla prosazována politickou nátlakovou skupinou ve vedení města Plzně. Šlo o zákulisní politické intervence a rozhodování, jež bylo v dubnu 1994 přes odpor odborníků i dotčených obcí završeno rozhodnutím vlády ČR. Od té doby je kontroverzní usnesení vlády č. 177 prosazováno při porušení řady právních předpisů, včetně opomenutí důležitých procedur. Neproběhlo řádné posouzení vlivů na životní prostředí, a to ani u koncepce rozvoje dálnic, ani u územního plánu, ani u samotného umístění stavby. Ústavní soud v této věci překvapivě odepřel poskytnout soudní ochranu před zvůlí a nezákonnostmi postupu orgánů výkonné moci.

Proti zjevnému a povážlivému selhání závazných pravidel postupu a rozhodování orgánů veřejné správy se postavila aliance dotčených obcí, vlastníků nemovitostí i občanských sdružení ekologické orientace. Byly podány soudní žaloby proti vydanému územnímu rozhodnutí s cílem prosadit evidentní veřejný zájem.

Vinou státní správy a části politické reprezentace Plzně se věc dostala do patové situace. Oficiální místa se v této, jimi zaviněné situaci snaží účelově působit na veřejnost, jíž se podsouvá nutnost urychlené realizace stavby na úkor kvality řešení. Plzeň je na pokraji dopravního kolapsu. Zastánci takového přístupu zapomínají, že do této situace věc dotlačili právě oni. Pokud by respektovali původní, levnější a příznivější řešení, letos v říjnu se mohlo po obchvatu jezdit! A dalo se ušetřit několik miliard korun z kapes daňových poplatníků. V dnešní situaci není ani poslední oficiální datum dokončení, tj. rok 2003, reálné. Není jisté, zda je postavení varianty SUK vůbec ekonomicky, politicky a právně průchodné.

Případ dálnice D5 u Plzně chápeme jako velice poučný příklad selhání státní správy při umisťování mohutné liniové stavby do území, příklad toho, jak by se v právním státě postupovat opravdu nemělo.

 Proto vyzýváme vládu a příslušné správní orgány, aby

1. zastavily realizaci nynějšího, věcně i právně vadného řešení,

2. ověřily alternativní varianty KUO a SUK z hlediska současně známého stavu technického řešení obou tras, současně s ohledem na předpokládané investiční a provozní náklady a s přihlédnutím k rychlosti výstavby jednotlivých tras,

3. zajistily provedení posouzení vlivů na životní prostředí,

4. přehodnotily svá rozhodnutí (zejména usnesení vlády z dubna 1994 o změnách a doplňcích územního plánu Plzeňska) tak, aby byla napříště v souladu se zákonem,

5. zajistily neprodlené zahájení výstavby zvolené varianty.

 

V Praze dne 19.5. 1997

 

Pavel Šremer, prom.biol., předseda STUŽ

JUDr. Petr Kužvart, garant diskusního pořadu

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License