Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V současnosti se rozhoduje o budoucí podobě oblasti Lysolaje-jih na severozápadním okraji Prahy, v těsné blízkosti přírodního parku Šárka-Lysolaje. Koncept územního plánu hl.m.Prahy označuje toto území zčásti jako nestabilizované, zčásti stabilizované jako zeleň. Ve skutečnosti se jedná o neurbanizovanou plochu obklopenou ze tří stran přírodním parkem, v sousedství zvláště chráněných území Dolní Šárky a Housle v Lysolajích. Převážně ji tvoří dosud zemědělský využívaná orná půda, historické polní cesty a meze. Těsné okolí tvoří luční a lesní porosty a oblast přiléhá k historické části obce Lysolaje.

Oblast Lysolaje-jih vykazuje řadu krajinných hodnot, v obvodu města výjimečných:

- základní reliéf tvoří zbytek náhorní paroviny (tzv. lysolajská terasa vytvořená na počátku čtvrtohor vltavskými usazeninami), ostře ohraničená zářezy vodních toků (Šáreckého a Lysolajského potoka a Vltavy). Je to jedna z posledních dobře čitelných ukázek takového utváření krajiny,

  • zemědělské hospodaření lze díky archeologickým nálezům v tomto místě odhadovat od neolitu,
  • současná podoba krajiny v souvislosti s barokními statky na okraji obce zachovává podobu a proporce barokní krajiny se zachováním valné části mezí,
  • vhodnými úpravami mezí, trvalých travních porostů atd. by zde mohly vzniknout další funkční biokoridory, podporující význam biokoridoru nadregionálního,
  • zejména pak oblast udržuje souvislost území Šárka - Lysolaje, tvoří rovnováhu k urbanizované části města a je využívána jako místo příměstské rekreace,

souhrně pak tvoří přírodní, kulturní, historické a estetické hodnoty území cenný krajinný ráz, zasluhující ochranu.

Seznámili jsme se se záměry urbanizovat toto území, krajinářským hodnocením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vyhláškou o přírodním parku, možnostmi vhodného přiměřeného rozvoje obce Lysolaje i žádostí majitelky převážné části zmíněné plochy o zařazení jejích pozemků do přírodního parku. Na základě toho považujeme za správné :

- území neurbanizovat,

- pozemky přiřadit k přírodnímu parku, a tím oblast ucelit,

- navrhnout vhodné úpravy, které podpoří přírodní charakter  území a budou respektovat jeho krajinný ráz,

- stabilizovat toto území v územním plánu jako nezastavitelné.

Vypracovala pracovní skupina STUŽ pro "pražské problémy"

7. 4. 1997                                                                                         

Pavel Šremer

předseda STUŽ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License