Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Dne 28. ledna 1997 na zasedání rady sdružení "Čechy nad zlato" v Blatné vydali zde přítomní starostové měst a obcí a zástupci občanských sdružení prohlášení, kterým se solidarizují s vedením města Kašperské Hory, jež nese nyní i za jiné regiony plnou tíži střetu zájmů s prospektory a možnými budoucími těžaři zlaté rudy. Situace se zde rychle dramatizuje.

Mohutnou vlnu odporu proti počínání dceřinné společnosti firmy TVX Gold, Inc., firmy TVX Bohemia důlní, a.s., již lze doložit téměř 50.000 podpisy pod příslušnou peticí. Tento odpor není veden nedůvěrou v zahraniční kapitál, ani není namířen proti Kanadě a jejím občanům, ale vychází z velice špatných zkušeností s počínáním a formami nátlaku zmíněné firmy. Jde o tyto prohřešky, jež jsou vesměs závažnými porušeními českých zákonů:

TVX Bohemia důlní, a.s., opakovaně a ve značném rozsahu v minulosti vstupovala na cizí pozemky a prováděla tam průzkumné práce v rozporu se zákonem a proti vůli vlastníků nemovitostí. Táž firma postavila na cizích pozemcích řadu nepovolených staveb, další stavby užívá bez platného kolaudačního rozhodnutí. Od června 1996 do konce září téhož roku tato firma ignorovala soudní rozhodnutí o vyklizení lesního pozemku, kde měla umístěnu vrtnou soupravu. Teprve nedávno vyklidila, když předtím účelově protahovala soudní řízení. Průzkum probíhá na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, kde orgán ochrany přírody opakovaně konstatoval porušení zákona a podmínek povolení průzkumných prací a zdokladoval škody na životním prostředí v místech činnosti firmy, proto opakovaně uložil pokuty (70 tisíc Kč a poté 300 tisíc Kč) - podrobnosti uvádíme v příloze.

Samo povolení geologického průzkumu v Kašperských Horách z roku 1993 trpí podstatnými právními vadami (nebylo opatřeno vyjádření Města Kašperských Hor, chybně byl určen okruh účastníků řízení, nebylo jednáno s obcí Nicov jako se samostatnou obcí). Následné rozhodnutí z 28.2. 1994, jímž bylo povolení průzkumu prodlouženo do roku 1999, bylo přijato v rozporu se zákonem (neexistuje předchozí souhlas MŽP ČR ani vyjádření dotčených obcí). Obě tato rozhodnutí v listopadu 1995 napadlo Město Kašperské Hory mimořádným opravným prostředkem, o němž dosud nebylo rozhodnuto. Liknavost stále týchž úředníků vede k tomu, že Ministerstvo životního prostředí je nyní pod tlakem nedostatku času nuceno rozhodnout na samé hranici procesních lhůt.

Za této situace za sebe firma nechala opětovně intervenovat kanadského velvyslance u ústavních činitelů této země. Firma TVX Bohemia důlní se snaží po neúspěšném pokusu ovlivnit sliby vysokých peněžních částek Kašperské Hory a Správu CHKO a NP Šumava, snaží naklonit si podobným způsobem další subjekty, vedle sportovních klubů v regionu rovněž správní orgány a sdělovací prostředky.

Proti takovým aktivitám rozhodně protestujeme a vyzýváme Ministerstvo životního prostředí k urychlenému zrušení povolení geologického průzkumu pro nedodržování stanovených podmínek.

18.2. 1997

prom.biol.Pavel Šremer JUDr.Petr Kužvart

předseda STUŽ člen předsednictva STUŽ

P ř e h l e d

porušování podmínek stanovených pro geologický průzkum

firmou TVX Bohemia důlní, a.s.

v průzkumném území Kašperské Hory

Správa CHKO a NP Šumava opakovaně v minulosti úředně zdokladovala a konstatovala porušování právních předpisů při pracích firmy a rovněž vydávala v tomto smyslu a na podkladě odpovídajících zjištění v terénu příslušná správní rozhodnutí. Jde přinejmenším o tato rozhodnutí a doklady:

- rozhodnutí z 10.5. 1995 - zákaz povrchových prací v lokalitě Nebe-Pískovna-Naděje (rozhodnutím z 22.8. 1995 a poté rozhodnutím z 2.10. 1995 nahrazeno podmíněným souhlasem spojeným s novým stanovením závazných podmínek),

- rozhodnutí z 4.1. 1996 - nesouhlas s pokračováním povrchových prací (napadeno odvoláním z 22.1. 1996, potvrzeno rozhodnutím MŽP, územního odboru v Českých Budějovicích ze dne 31.5. 1996),

- rozhodnutí z 29.1. 1996, kterým bylo uloženo odstranit věci a odstranit následky neoprávněných zásahů,

- rozhodnutí o uložení pokuty 70.000,- Kč z 28.8. 1995,

- rozhodnutí o uložení pokuty 350.000 Kč - ze dne 23.1. 1996 (v odvolacím řízení snížena na 300.000,- Kč, věc je nyní u soudu)

- u Okresního soudu v Klatovech jsou v soudním spise zn. 6 C 120/96 založeny prvotní doklady o porušování stanovených podmínek - protokoly z místních šetření.

 ---------------------------

Pouhým výběrem citací z předmětných podkladů lze doložit chování firmy v předmětném prostoru při provádění povrchového průzkumu v předchozích letech:

"Odůvodnění: Dne 9.5. 1995 bylo provedeno terénní šetření na základě žádosti Bohemia důlní, a.s. Praha k rozšíření sítě průzkumných vrtů. Při tomto šetření bylo zjištěno následující:

1. Uvedení vrtné soupravy do provozu bez vydání písemného rozhodnutí - v blízkosti srubu Městských lesů Kašperské Hory

2. Nadměrné zatížení hlukem způsobené neodhlučněnou vrtnou soupravou.

3. Enormní úniky vody sloužící k promývání a částečný únik mazadel do povrchových vod." (z rozhodnutí o zákazu povrchových prací z 10.5. 1995)

 -----------------

 "Odůvodnění:

 ----------

Správa vydala toto rozhodnutí z důvodu nebezpečí nedovolené změny zvláště chráněných částí přírody, které vychází z tohoto zjištěného stavu:

1) V lokalitě opakovaně dochází k nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody. K poškození zvláště chráněných částí přírody a jejich ohrožení došlo:

 - úniky olejů do přírodního prostředí

 - provozu vrtné soupravy mimo místa odsouhlasená Správou

 nebo mimo dobu odsouhlasenou Správou

 - úniky části výplachů a kalů do přírodního prostředí.

2) V lokalitě byl zjištěn vjezd a setrvání motorového vozidla v rozporu s § 26 odst. c) zákona, parkování vozidla (bagru) bylo zjištěno mimo zpevněné komunikace v lokalitě Přírodní rezervace Nebe. Pohyb vozidla způsobil ohrožení bylinného krytu rezervace.

3) Pokračováním povrchových prací bez souhlasu Správy. Správa dne 10.5. 1995 (č.j. 71-Su/526/95) vydala zákaz pokračování povrchových průzkumných prací. Po projednání podmínek dalšího provozu vydala Správa dne 22.8. 1995 (71-Su/408/95) opět podmíněný souhlas s platností do 30.9. 1996, jehož platnost na žádost firmy byla prodloužena 2.10. 1995 (71-Su/1208/95) do 31.10. 1995.

Za poškození a ohrožení přírodního prostředí vydala firmě Správa rozhodnutí o pokutě dne 28.8.1995 (71-su/1046,408,505, 526/95). Všechna výše uvedená rozhodnutí nabyla právní moci." (z rozhodnutí ze dne 4.1. 1996 - nesouhlas s pokračováním povrchových prací).

 ----------------------

"Správa dále konstatuje, že

1) Při provádění vrtu z povrchu došlo v letech 1995 a 1996 k porušení podmínek stanovených Správou, které měly za následek kontaminaci přírodního prostředí ropnými produkty, poškození přírodního prostředí v přírodní rezervaci, úniky kalů a odpadních vod do přírodního prostředí. Bez problémů nebyla ani koordinace vjezdu motorových vozidel firmy na lesních cestách (v území se pohybovala jiná vozidla než ta, která měla vydaný souhlas k vjezdu). Dále firma ponechala v území vrtnou soupravu i po skončení platnosti povolení a to po celý rok. I po provedených asanacích vrtných stanovišť Správa zjistila kontaminace půdních horizontů ropnými látkami.

2) Při provádění průzkumných prací ve štole Naděje došlo rovněž k porušení některých předpisů, při kontrole zařízení staveniště Správa mimo jiné zjistila nedostatečně zabezpečené ropné hospodářství, úniky odpadních vod ze štoly přímo do toku, stavby umístěné bez stavebního povolení. Rovněž rekultivace pozemku uložená Správou nebyla provedena." (z nesouhlasného stanoviska z 13.1. 1997).

Z uvedeného je zřejmá odůvodněná nedůvěra k firmě TVX Bohemia důlní, a.s. a odmítavý postoj k pokračování průzkumu.

Za správnost textu: JUDr. Petr Kužvart

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License