Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Veškeré území bylo původně přírodou, přirozenou krajinou, která poskytuje společnosti nenahraditelné služby. Příroda a její ekosystémy poskytují lidské společnosti a všem dalším živým druhům škálu služeb, které permanentně vytvářejí základní existenční podmínky pro udržování a rozvoj života. Vegetace spolu s vodou či obecněji autotrofní ekosystémy poskytují nejen základní biomasu k výživě všech heterotrofních druhů, ale také udržují stabilní složení ovzduší k dýchání lidské populace a dalších heterotrofních forem života. Evapotranspirací destilují vodu, fotosyntézou konzumují odpadní plyn z lidského dýchání, oxid uhličitý, a do atmosféry vydávají kyslík, který vzniká fotolýzou vody, tvoří půdu atd. (Seják, Pokorný, VH č.1/2009).

Tyto služby příroda a krajina v ČR dosud poskytuje převážně bezplatně a proto se v současné liberální ekonomice stává předmětem četných spekulačních záborů za účelem zástavby bez jakékoliv ekonomické kompenzace. Přitom již v r. 2002 přijala vláda ČR usnesení č. 207, v němž ukládá zpracovat metodiku ocenění přírodní složky životního prostředí. Tato metodika byla pro MŽP zpracována v tříletém projektu  VaV/610/5/01 a jako oponovaná předána v r. 2003 zadavateli v podobě metodiky hodnocení biotopů ČR (stručný popis metody viz http://fzp.ujep.cz/projekty/bvm/bvm_cz.pdf).

Následně byl do aktuální SPŽP 2004-2010 zařazen úkol „prosadit používání ekonomických nástrojů pro hodnocení (oceňování) vybraných částí přírody ve smyslu výsledků projektu VaV/610/5/01, vypracovaného ČEÚ ve 12/2003, pro stanovení ekologické újmy za zábory přírodního prostředí", který má být splněn do roku 2010.

Metodika hodnocení biotopů, která je systémovým hodnocením území ČR v rámci vymezených 192 typů biotopů, umožňuje obecnou ochranu krajiny, protože umožňuje hodnotit a peněžně ocenit každou přeměnu území, v níž dochází ke vzniku ekologické újmy,  případně naopak ke zlepšení ekologické kvality území. Za zábory zemědělské půdy umožňuje kalkulovat ekologickou újmu ve výši cca 140-400 Kč/m2, za zábory území s vegetací pak újma může činit až cca 1000 Kč/m2.  Připravený návrh legislativního zakotvení stanovuje povinnost náhradních opatření tak, aby ekologická újma byla kompenzována (celá studie je k dispozici na adrese: http://fzp.ujep.cz/Projekty/VAV-610-5-01/HodnoceniBiotopuCR.pdf .

Stanovení výše ekologické újmy vychází z bodové hodnoty konkrétních biotopů a z průměrných národních nákladů na přírůstek bodu v revitalizačních projektech, které byly v r. 2003 odhadnuty na 12,36 Kč/bod. Tuto hodnotu bodu lze upravovat podle skutečných nákladů a vývoje inflace v následujících letech. Ekologické újmy na biotopech vyjadřují minimální odhady ekologických ztrát z poškozování přírody a krajiny.

Vedle metody hodnocení biotopů je v současnosti pro MŽP řešen projekt VaV SP/2d3/99/07, v němž jsou posuzovány hodnoty služeb základních typů ekosystémů (biotopy tvoří prostředí pro jejich existenci a fungování). Roční toky podpůrných a regulačních služeb přirozené a přírodě blízké krajiny (hodnoceny pomocí cen jejich technologické náhrady) dosahují mnohem vyšších hodnot než v případě biotopů a pohybují se na hladinách do 4000 Kč/m2 a rok. Hodnoty ekosystémů jako přírodních aktiv se tudíž pohybují až do cca 80000 Kč/m2. Ukazují, jak málo je zatím lidská společnost úspěšná v umělém technologickém nahrazování služeb ekosystémů a jak existenčně je tudíž na nich závislá. To by mělo být se vší vážností bráno v úvahu i při navrhování změn u ploch s rozdílným způsobem využití i v územních plánech ave vyhodnocení vlivů navrhovaných řešení na udržitelný vývoj území v ÚPD.

Praha 11.8. 2009

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License