Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Kromě stanoviska nevládních organizací přinášíme také oficiální stanovisko MŽP

Českému předsednictví se podařilo dojednat 6 legislativních předpisů mezi Radou EU a Evropským parlamentem a přijmout je v prvním čtení, což můžeme považovat za mimořádný úspěch. Jedná se o

 • směrnici o biocidech,
 • nařízení EMAS,
 • nařízení o ekoznačení,
 • nařízení o látkách poškozujících ozónovou vrstvu,
 • směrnici o etapě II rekuperace benzínových par (VOC Stage II)
 • nařízení o obchodu s výrobky z tuleňů.

Dále byly na březnové Radě EU pro životní prostředí přijaty závěry Rady k budoucí kodaňské dohodě o ochraně klimatu a závěry Rady s příspěvkem k jarnímu zasedání Evropské rady, a na červnové Radě závěry Rady k biodiverzitě a invazním druhům, závěry Rady k bioodpadům a závěry k adaptacím na změnu klimatu.

Na červnové Radě ministrů se dále podařilo dojednat politickou shodu členských států k recastu směrnice o průmyslových emisích.

České předsednictví (CZ PRES) také úspěšně vedlo mnohá mezinárodní vyjednávání a pořádalo několik významných akcí v ČR.

 • České předsednictví vedlo mnoho mezinárodních jednání zaměřených na zvýšení ochrany klimatu. Cílem jeho snah bylo i přes složitou ekonomickou situaci zachovat pozici EU jako světového lídra vtéto oblasti. Zástupci českého předsednictví stáli včele jednání sindickou vládou ohledně spolupráce na přípravě nové světové dohody o ochraně klimatu. Rovněž se podíleli na zahájení spolupráce s administrativou Spojených států amerických vtéto otázce. Předsednictví se vneposlední řadě podílelo i na přípravě společné pozice EU pro konferenci vKodani vprosinci 2009.
 • Ministři životního prostředí 2. března přijali Závěry Rady vymezující zásadní pozice EU pro novou globální dohodu o nastavení režimu voblasti ochrany klimatu po roce 2012. Do této důležité debaty se rovněž zapojili ministři financí (ECOFIN) a pro rozvojovou spolupráci (CODEV). Vnově ustavené společné skupině EPC/EFC probíhala debata o budoucí finanční architektuře, která je jedním zklíčových nástrojů globální dohody o ochraně klimatu. Ktomuto důležitému tématu CZ PRES zorganizovalo dvě společná zasedání na úrovni náměstků ministrů a dalších vysokých zástupců resortů životního prostředí a financí členských států a Komise.
 • Březnová a červnová Evropská rada za českého předsednictví také potvrdila své ambiciózní cíle votázkách redukce emisí skleníkových plynů a financování mitigačních a adaptačních opatření vrozvojových zemích. Hlavy států a vlád rovněž stanovily jasné priority a cíle pro další práci EU, která musí být dokončena před konferencí smluvních stran vKodani a na červnové Radě pro životní prostředí potvrdili vrámci strategické diskuze odhodlání EU dosáhnout globální akomplexní dohody o ochraně klimatu scílem omezit růst celosvětové průměrné teploty na méně než 2°C ve srovnání spřed-industriálním obdobím.
 • Předsednictví též připravilo komplexní závěry zaměřené na adaptaci na změnu klimatu vEvropě, které vychází zBílé knihy publikované Evropskou komisí a kjejichž zformulování přispěla i přínosná diskuze na neformálním zasedání ministrů životního prostředí vPraze vpůli dubna. Závěry kadaptacím byly schváleny na červnové Radě pro životní prostředí a určují hlavní směřování EU a úkoly pro experty, kteří se zabývají dopady a zranitelností jednotlivých států a regionů Evropy a hledají možnosti přizpůsobení se podmínkám měnícího se podnebí.
 • Vsouvislosti spřípravou na Kodaňskou dohodu o mezinárodním režimu boje proti změnám klimatu České předsednictví rovněž připravilo a Radou byly schváleny závěry Rady ktzv. „6 months rule", ve kterých EU vyzvala sekretariát UNFCCC k předložení změny Kjótského protokolu.
 • Během CZ PRES se uskutečnila řada diplomatických aktivit a vyjednávání vsouvislosti sposílením pozice EU, jako světového leadera, před klíčovou konferencí OSN vprosinci letošního roku vKodani. Konkrétně v dubnu proběhla jednání ministrů životního prostředí zemí G8 vitalských Syrakusách. CZ PRES rovněž aktivně vyjednávalo za EU při třech přípravných jednání Fóra největších světových ekonomik o změně klimatu a energetice (MEF) ve Washingtonu D.C., Paříži a Mexiko City Mezinárodní otázky změny klimatu byly rovněž na programu bilaterálních Summitů EU sněkterými státy (např. s Korejskou republikou, Kanadou, Japonskem a Čínou). Důležitý byl i Summit k udržitelnému rozvoji, který proběhl 5. - 7. února v indickém Dillí. Součástí těchto kontaktů byla rovněž bilaterální jednání na jiných mezinárodních fórech (např. na 25. zasedání Řídící rady UNEP). Rovněž proběhla návštěva na úrovni ministerské Troiky vTokiu a ve Washingtonu, kde byla zahájena spolupráce snovou americkou administrativou scílem sblížit pozice mezi EU a USA ve vyjednávání.

Ochrana lidského zdraví a životního prostředí

 • Dosažení politické shody k návrhu směrnice o průmyslových emisích (IPPC) - jednání pokračovala za CZ PRES na pracovní skupině Rady a téma bylo zařazeno jako jeden zhlavních bodů kpolitické rozpravě na březnovou Radu ministrů životního prostředí. Během 13 zasedání pracovní skupiny za CZ PRES, několika jednání Coreperu a finálně ministerského zasedání Rady EU pro životní prostředí 25. června se ktomuto komplexnímu návrhu podařilo najít politickou shodu mezi členskými státy. Návrh směrnice představuje balíček 7 vsoučasnosti samostatných legislativních předpisů, které spojuje do jediného dokumentu (vedle směrnice o integrované prevence a omezování znečištění jsou zahrnuty také např. směrnice o velkých spalovacích zařízeních, směrnice o spalování odpadu atd.). Předsednictví vyvinulo maximální úsilí o nalezení vyváženého kompromisu, který zajistí účinnější ochranu vody, půdy, ovzduší a dalších složek životního prostředí a zároveň neohrozí konkurenceschopnost evropského průmyslu. CZ PRES dojednáním shody členských ktomuto návrhu umožnilo cestu kdohodě sEvropským parlamentem ve druhém čtení. Jedná se o další důležitý krok na cestě k životnímu prostředí šetrnější ekonomice.
 • Schválení revize návrhu nařízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu -vbřeznu bylo dosaženo shody mezi Parlamentem, Radou a Komisí vprvním čtení, kterou EP potvrdil hlasováním vplénu 25.3. Hlavním výsledkem konečné dohody je například zákaz výroby a používání hydrochlorofluorouhlovodíků (tzv. měkkých freonů, HCFCs), které významně poškozují ozonovou vrstvu Země. Jejich výroba a použití budou významně omezeny a úplný zákaz vejde v platnost na základě dohody mezi Evropským parlamentem a Radou EU od roku 2020.
 • Schválení návrhu směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení některých časových období - během března 2009 bylo ktomuto návrhu dosaženo shody mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Návrh směrnice byl odsouhlasen vprvním čtení plénem Evropského parlamentu 24. března 2009 a je možno jej vidět jako první úspěšný krok na cestě k celkové revizi této směrnice, kterou Komise zveřejnila vpolovině června 2009.
 • Schválení návrhu směrnice o etapě II rekuperace benzínových par při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích (VOC II) - Podařilo se dosáhnout shody v1. čtení, kterou EP odsouhlasil na plenárním zasedání 5. května. CZ PRES dosáhlo kompromisu, podle kterého se určité evropské čerpací stanice musí během několika let vybavit zařízením, které bude při doplňování paliva dodávek, automobilů či motocyklů zachycovat benzinové výpary. Zařízení na zachycování výparů tak má zlepšit ochranu ovzduší, zdraví lidí a zároveň má umožnit úsporu paliva. Kompromis má být tedy výhodný pro lidi i firmy. Zachycování výparů je z hlediska přínosu pro ochranu životní prostředí významné pro lokální oblast, kde se čerpací stanice nachází. Jde především o bezprostřední okolí a je i zásadní pro zaměstnance čerpacích stanic, kteří přicházejí svýpary do kontaktu každý den.

Odpady

 • o Bioodpad - Rada pro životní prostředí pod vedením CZ PRES včervnu schválila závěry k Zelené knize kbioodpadům, ve kterých se členské státy shodly na tom, že má Komise přijít snávrhem, jak řešit nakládání sbioodpady na evropské úrovni. Pokud analýza dopadů ukáže, že je to třeba, předloží Komise návrh nového legislativního předpisu.
 • o Elektroodpady - CZ PRES na pracovní skupině Rady zahájilo diskuzi ke dvěma návrhům směrnic kelektroodpadům. Jedná se o návrh směrnice o použití některých nebezpečných látek velektrických a elektronických zařízeních (RoHs) a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Návrhy byly na skupině prezentovány Evropskou komisí a delegace přednesly své předběžné připomínky. Vkvětnu a červnu pokračovalo na pracovní skupině pročítání návrhů článek po článku.
 • o Recyklace odpadů - vreakci na snižování poptávky po recyklovaných materiálech iniciovalo CZ PRES další diskuzi na téma recyklace odpadů se členskými státy i Evropskou komisí. Na základě jednání ředitelů odborů odpadů EU v Praze CZ PRES připravilo Presidency Paper. Paper byl sohlasem diskutován na březnové Radě ministrů ŽP.

Udržitelná spotřeba a výroba

 • Schválení návrhu nařízení odobrovolné účasti organizací vsystému environmentálního řízení a auditu (EMAS) - Bylo dosaženo shody vprvním čtení mezi Radou a EP. Evropský parlament dohodu odsouhlasil 2. dubna 2009. Díky revizi nařízení by mělo dojít ke zvýšení počtu organizací, které systém používají, a uznání programu EMAS jako nejvyššího standardu pro systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě toho, že by se měl systém EMAS stát pro organizace snadněji přístupným, dojde také k vytvoření dopadu nad rámec organizací registrovaných v programu EMAS tím, že bude od těchto organizací požadováno, aby zvážily hlediska ochrany životního prostředí při výběru svých dodavatelů a poskytovatelů služeb.
 • Schválení návrhu nařízení o ekoznačení - na pracovní úrovni došlo vRadě během ledna a února k obecné shodě členských států ke kompromisnímunávrhu CZ PRES, knejvíce problematickým otázkám patřilo rozšíření rámce na potraviny a výše poplatků. Bylo dosaženo shody vprvním čtení mezi Radou a EP a Evropský parlament dohodu schválil v 1. čtení dne 2. dubna 2009. Výsledný návrh by měl zvýšit atraktivitu ekoznačky a pozměnit a zjednodušit systém jejího udělování. Cílem je také zlepšení informovanosti spotřebitelů o dopadech výrobků a služeb na životní prostředí, pochopení a všeobecné uznání tohoto systému označování v Evropské unii a v celosvětovém měřítku.

Ochrana biologické rozmanitosti

 • Mezi výrazné úspěchy předsednictví patří dosažení shody na návrhu nařízení o obchodu svýrobky zploutvonožců (tuleňů). Návrh byl schválen v1. čtení na prvním květnovém plénu EP 5.5. 2009. Cílem nařízení je omezení uvádění na trh výrobků zploutvonožců, kteří jsou loveni komerčně pro kůže a jiné produkty. Uvádět na trh bude možné pouze předměty a výrobky pocházející z tradičního lovu původních obyvatel. Uváděny na trh mohou být také výrobky z omezeného pobřežního lovu, ovšem takto získané produkty nelze komerčně využívat.
 • Předsednictví věnovalo značné úsilí i na projednání návrhu směrnice o ochraně půd, který byl Komisí představen již vzáří 2006. Na jednání červnové Rady pro životní prostředí byla zařazena zpráva o dosaženém pokroku vprojednání této směrnice, ke které se zatím kvůli velice odlišným postojům nepodařilo nalézt shodu členských zemí.
 • Dále byly předsednictívm připraveny na červnové Radě jednomyslně schváleny závěry Rady kbiodiverzitě a invazivním druhům (hodnocení akčního plánu EU pro biologickou rozmanitost vpolovině období a plán strategie EU pro nepůvodní invazní druhy). Členské státy se shodly, že ochranu biodiverzity je třeba integrovat do všech sektorových politik (zemědělství, územní plánování, ochrana klimatu) a Rada se shodla na tom, že je třeba co nejdříve připravit kvalitní strategii - jakými legislativními i nelegislativními nástroji invazním druhům čelit. Rada se opakovaně potvrdila, že EU musí zvýšit úsilí pro zastavení poklesu biologické rozmanitosti.
 • Na březnové Radě ministrů ŽP bylo přijato Rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropského společenství zaujat, pokud jde o návrhy změn Mezinárodní úmluvy oregulaci velrybářství a jejího harmonogramu - Ministři kvalifikovanou většinou odsouhlasili společnou pozici těch členských států EU, které jsou zároveň členy Mezinárodní velrybářské komise (IWC) s cílem chránit co nejefektivnějším způsobem ohrožené druhy kytovců. Knejdiskutovanějším tématům patřila otázka týkající se moratoria na komerční lov velryb a omezení lovu malých kytovců. Přijatá pozice dává šanci efektivně vyjednávat především s Japonskem o ochraně nejohroženějších druhů kytovců.

Mezinárodní jednání v oblasti životního prostředí za CZ PRES

 • 25. zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP GC)/10. Globálním fóru ministrů životního prostředí (16.- 20.2.2009, Nairobi) - České republice se na jednání podařilo úspěšně vyjednat jménem EU celkem 17 rozhodnutí o ochraně životního prostředí, znichž za nejdůležitější lze považovat přijetí rozhodnutí kchemickým látkám, na jehož základě bude vroce 2010 zahájen mezivládní vyjednávací proces směřující knovému mezinárodně-právnímu nástroji na regulaci rtuti. Mezi další vyjednaná rozhodnutí náleží rozhodnutí o podpoře Afriky voblasti řízení ochrany životního prostředí, o nakládání sodpady, o spolupráci Jih-Jih, o Vodní politice a strategii UNEP, o podpoře malých ostrovních rozvojových států či rozhodnutí podporující cíle UNEP voblasti environmentálního práva na mezinárodní i národní úrovni. Během jednání proběhla celá řada jednání EU sglobálními partnery a CZ PRES uspořádalo setkání ministrů životního prostředí EU a Afriky.

 

Chemické látky

 • V Ženevě proběhlo 4. - 8. května 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Do Úmluvy bylo zařazeno devět nových chemických látek, což prosazovala delegace českého předsednictví. Stockholmská úmluva je zaměřená na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před účinky škodlivých persistentních organických látek (tzv. POPs), tedy látek schopných dlouhodobě setrvávat v životním prostředí, přenášet se na velké vzdálenosti a koncentrovat se v živých organismech. V původním znění, které vstoupilo v platnost před pěti lety, Stockholmská úmluva obsahovala zákaz nebo omezení používání dvanácti látek, například DDT, polychlorovaných bifenylů nebo polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/PCDF). Během 4. zasedání v Ženevě bylo do seznamu látek zahrnuty další látky, které podle svého charakteru způsobují řadu onemocnění, například rakovinu, poškození dědičných vlastností, nemoci jater a ledvin nebo porušení imunitního systému. Na konferenci bylo také schváleno rozhodnutí o posílení spolupráce mezi Stockholmskou úmluvou a jejími sesterskými úmluvami zabývajícími se nebezpečnými chemickými látkami a odpady, tedy s Rotterdamskou a Basilejskou úmluvou.
 • 2. zasedání Mezinárodní konference o nakládání schemickými látkami (ICCM2) se konalo vkvětnu vŽenevě a přezkoumávalo plnění Strategického přístupu kmezinárodnímu nakládání schemickými látkami skončilo úspěchem. Českému předsednictví se podařilo prosadit na tomto zasedání všechny priority EU. Konference ustavila proceduru, pomocí které budou nová témata sledována a navrhla společný postup pro čtyři znich - sdílení informací o chemických látkách ve výrobcích, nakládání selektrickými a elektronickými produkty, odstranění rizik vyplývajících zpoužívání olova vinteriérových barvách a přenos informací o vyráběných nanomateriálech a nanotechnologiích. Co se týče financování, Konference ocenila donory SAICM, mezi nimi i řadu členských států EU a Komisi a zároveň uznala, že je potřeba rozšířit donorskou základnu.

Udržitelná spotřeba a výroba

 • 17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD-17) - Ve dnech 4.-17.5. května 2009 proběhlo vOSN vNew Yorku zasedání CSD-17, na němž se EU pod vedením ČR podařilo dojednat rozhodnutí k urychlení implementace udržitelného rozvoje voblastech zemědělství, rozvoj venkova, půda, sucho, desertifikace, Afrika a v průřezových tématech. Do závěrů CSD-17 se promítla řada priorit EU (udržitelné zemědělství a produkce biopaliv, ochrana služeb poskytovaných ekosystémy, udržitelné nakládání spůdou, integrované nakládání svodními zdroji, posílení implementace Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci, spolupráce mezi Rio úmluvami, podpora udržitelného rozvoje zemědělství v Africe). Za přispění českého předsednictví EU se podařilo překonat krizovou situaci vCSD přijetím kompromisního závěrečného dokumentu a „Sdílené vize".

 

 • Ve dnech 17.-19. června 2009 se uskutečnilo vPraze 7. zasedání Evropské sítě udržitelného rozvoje (ESDN), které bylo věnováno plnění Strategie udržitelného rozvoje EU a její předpokládané revizi vr. 2011, která by zohledňovala jak globální trendy, tak především evropské problémy - překonání hospodářské krize cestou ozelenění ekonomiky, snižování materiálové a energetické intenzity včetně prosazování udržitelné spotřeby a výroby.
 • České předsednictví zformulovalo konsensuální stanovisko EU knávrhu Brazílie uspořádat konferenci na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji vroce 2012 vRio de Janeiro (tzv. Rio+20), vněmž upozorňuje na nutnost vyvarovat se duplikací sostatními procesy a doporučuje orientovat konferenci na klíčové otázky, které by podpořily koncept zelené ekonomiky, inovativní technologie a udržitelnou spotřebu a výrobu.

Ochrana lidského zdraví, Ochrana biodiverzity

 • 5. Světové vodní fórum Istanbul - česká delegace včele sI. náměstkem ministra Janem Dusíkem se účastnila zasedání světového vodního fóra, které se zabývalo např. otázkou zvýšení efektivity nakládání s vodou nejrůznějšími úspornými opatřeními, především vzemědělství (a to jak prostřednictvím efektivnějších technologií, tak lepší zemědělskou praxí), dále otázkami adaptací na změnu klimatu. dostupnosti přírodních zdrojů a produkce potravin. Do ministerské deklarace 5. Světového vodního fóra prosadilo české předsednictví řadu priorit EU, především přeshraniční spolupráci vmezinárodních povodích, dobré vládnutí a potlačování korupce. Zároveň se během jednání podílelo na tvorbě strategie začlenění problematiky vod do prosincové 15. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN pro změnu klimatu.
 • CZ PRES koordinovalo přípravy společných pozic na 7. zasedání mezinárodní Ad hoc pracovní skupiny pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivému sdílení přínosů z jejich využívání (WG ABS 7) vrámci Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Pracovní skupina vůbec poprvé diskutovala návrhy operačních textů přednesených smluvními stranami CBD, a které by se měly v budoucnu stát součástí právně závazného protokolu.

Další mezinárodní jednání

 • Ve dnech 4. - 9. dubna 2009 se vPraze uskutečnilo 17. zasedání shromáždění zástupců parlamentů Afriky, Karibské a Tichomořské oblasti a Evropy (17. ACP - EU Joint Parliamentary Assembly). Součástí jednání bylo uspořádání semináře na lokalitě, kde probíhá odstranění staré ekologické zátěže původní výroby pesticidů - projekt „Spolana -Dioxiny" realizovaný společností BCD CZ, a.s. Praha vletech 2002 - 2009. Na programu pro 23 zástupců parlamentů byly přednášky, film, návštěvu dekontaminovaného místa a prohlídka technologie nespalovací technologie zásaditého katalytického rozkladu společnosti BCD CZ, a.s. Praha. Doporučení zástupců parlamentů vládě ČR plynoucí znávštěvy dekontaminovaného místa byly prezentovány na plenárním jednání dopoledne dne 9.4.2009: brát vúvahu negativní dopady kontaminovaných míst na životní prostředí a zdraví lidí; stanovit a plnění implementovat právní nástroje a multilaterální environmentální úmluvy zabývající se kontaminovanými místy a odpady; připravit a implementovat ucelený strategický plán na inventarizaci, sanaci kontaminovaných míst, vč. jejich financování.
 • Valné shromáždění sítě pro implementaci a prosazování práva životního prostředí IMPEL 3.-5. června 2009, mimo jiné schválilo závěrečnou zprávu z projektu Rezoluce o řešení konfliktů v životním prostředí prostřednictvím dialogu, který má přispět ke zlepšení komunikace mezi veřejností a úřady, které povolují a kontrolují činnost průmyslových zařízení z hlediska uplatňování práva životního prostředí. Dále se diskutovaly probíhající projekty a budoucí pracovní program IMPELu.

Významné konference

 • Konference Towards eEnvironment - Konference „Směrem k eEnvironment" se konala 25.- 27. března 2009 v Praze a zabývala se vybudováním Sdíleného informační systém o životním prostředí v Evropě, který by měl poskytnout kvalitní informace a zajistí široké veřejnosti, veřejné správě, firmám, ale i médiím snadný přístup k věrohodným a srovnatelným informacím o stavu životního prostředí ve všech zemích Evropské unie.
 • Konference kAarhuské úmluvě - mezinárodní konference o praktických aspektech Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) se konala 16. - 17. dubna vBrně. Konference byla určena soudcům a ostatním odborníkům všech právních profesí zemí EU, kteří se zabývají uplatňováním principů Aarhuské úmluvy v praxi. Pozvány byly také nestátní neziskové organizace a zástupci veřejné správy, působící v oblasti environmentálního práva. Členské země EU spolu sexperty debatovali především o otázce potřeby nové evropské směrnice, která by mohla napomoci lépe implementovat problematické části Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Informace o výstupech konference a aktuálním vývoji vtéto věci bude rovněž zařazena jako jeden z bodů Rady pro životní prostředí v červnu 2009.
 • VPrůhonicích se ve dnech 19.- 22. května konala konference Evropské platformy pro výzkum biodiverzity. Cílem konference bylo určit zásadní směry výzkumu, které by umožnily vědcům lépe zohlednit politické potřeby ve složité problematice ochrany výzkumu biodiverzity. Účastníci se proto zabývali strategií a metodami práce s taxonomickými informacemi: problematikou inventarizace a identifikace druhů a jejich ochrany. Dalšími prioritními tématy se stala role taxonomie v analýze procesů, které biodiverzitu ovlivňují, dopad změn biodiverzity na ekosystémové funkce a také využití databází s údaji o biodiverzitě.
 • CZ PRES dále ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Bývalé jugoslávské republiky Makedonie uspořádalo ve dnech 27.-29. května 2009 mezinárodní konferenci Partnerství a dialog - podmínky ke kvalitnímu výkonu veřejné správy při implementaci enviromentálního acquis v Mavrovu. Cílem konference bylo prohloubení stávající regionální spolupráce v otázkách životního prostředí a výměna zkušeností státních institucí, neziskového a obchodního sektoru v oblasti implementace evropského enviromentálního acquis v Evropské unii a regionu západního Balkánu se zaměřením na změnu klimatu a vodní hospodářství.
 • Konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech, která se konala vPraze ve dnech 27.- 28. května 2009, zahájila diskusi o ochraně těchto území, nastínění složitosti problematiky a toho, že není možné vyřešit nutnost ochrany a obnovy těchto oblastí během krátké doby. Poukázala na to, že se otázka ochrany přírodních a přírodě blízkých oblastí musí řešit vcelé Evropě. Motorem vhodných řešení by měla být Wildland Support Network, jejímiž členy spolu se zástupci Evropské komise jsou přední nevládní ekologické organické organizace, pro které je ochrana těchto oblastí stěžejní. Klíčový bude diferencovaný přístup - vzemích, kde je takových oblastí minimum, je třeba se soustředit na jejich účinnou ochranu a případně obnovu; vzemích severní a východní Evropy by důraz naopak měl být kladen na plošné uchování takových území a nikoli jen na formální vyhlašování chráněných lokalit.
 • Konference o budoucím směřování environmentální politiky EU 11. června - za účasti zástupců státní správy členských států EU, evropských institucí (Evropské komise, Evropské agentury pro životní prostředí) a nevládního sektoru (vč. Evropského environmentálního byra). Vrámci konference byly shrnuty výsledky, kterých bylo v oblasti politiky životního prostředí EU dosaženo od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Šestý akční program EU pro životní prostředí, byl diskutován stav životního prostředí vsoučasné době a hlavní přetrvávající problémy a zejména, jakým směrem by se měla environmentální politika EU ubírat v období po roce 2012. Důraz byl kladen na důslednou implementaci a aplikaci stávající legislativy ES, integrovaný přístup environmentální politiky, zpřehlednění reportingových povinností.

Evropský parlament

 • 21. ledna prezentoval místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík ve Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu spotřebitele priority CZ PRES voblasti životního prostředí. MŽP se během příprav a realizace CZ PRES postupně stalo respektovaným partnerem Evropského parlamentu. Ministr Martin Bursík, I. náměstek Jan Dusík i experti MŽP se pravidelně aktivně účastnili debat Evropského parlamentu na témata, která souvisela s programovými prioritami CZ PRES a zástupci MŽP na všech úrovních jednali s jednotlivými europoslanci, politickými skupinami i reprezentanty parlamentních výborů. Tato konstruktivní spolupráce usnadnila prezentaci CZ PRES v Evropském parlamentu. Tento zdroj posloužil i k snadnějšímu vyjednávání legislativních předpisů v gesci MŽP, které byly za CZ PRES schváleny.

Spolupráce s nevládními organizacemi

 • 20. ledna proběhlo v Bruselu setkání ministra Bursíka se zástupci vybraných nevládních organizací (skupina 10 nejvlivnějších environmentálních organizací EU - tzv. Green 10), kde byly představeny a diskutovány priority CZ PRES v oblasti životního prostředí.
 • 26. února se na půdě MŽP setkal ministr Bursík se zástupci českých environmentálních nevládních organizací s cílem prodiskutovat pozice CZ PRES před zasedáním Rady pro životní prostředí dne 2. března.
 • 1. března proběhlo vBruselu u příležitosti Rady EU setkání ministra Bursíka se zástupci 10 nejvlivnějších environmentálních nevládních organizací EU (tzv. Green 10), kde byly představeny body programu Rady ministrů životního prostředí a diskutovány pozice NGOs kotázce klimatu, GMO, IPPC, recyklace odpadů a dalším oblastem.
 • 7. dubna se ministr Bursík vPraze setkal se zástupci 11 českých a dvou zahraničních nevládních organizací za účelem informování a diskuze ktématům neformálního zasedání Rady ministrů životního prostředí. Kromě debaty kotázkám změn klimatu a adaptacím se zástupci NGOs informovali také na vývoj projednávání návrhu směrnice IPPC.
 • Vkvětnu vrámci COP 4 Stockholmské úmluvy i ICCM2 proběhla jednání EU sNGOs zaměřená na témata projednávána na konferencích.

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License