Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

ke střetům při péči o krajinu (Otevřený dopis starostce Police nad Metují)

Z denního tisku se dozvídáme, že Městský úřad Police nad Metují, zastoupený starostkou paní Marií Vaňkovou, požaduje vynětí Policka z Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, zřízené vyhláškou MŽP č. 157/91 Sb. k postupné obnově typických znaků krajiny a k rozvíjení ekologicky optimalizovaného systému jejího všestranného využívání. Tento požadavek zdůvodňuje starostka údajně nepřijatelnými podmínkami pro rozvoj tohoto koutu východních Čech (Slovo, 8.ledna 1997).

Předmětem sporu jsou obvyklé střetové položky výkonné péče o krajinu: rekonstrukce silnice údolím Metuje z Police do Žabokrk (lze vyřešit změnou stávajícího technokratického projektu, který narušuje říční nivu, zákonem chráněnou jako významný krajinný prvek), oprava průjezdu městem (lze vyřešit jinak, než zalitím památkové zóny města asfaltem), skládka odpadků, architektonické řešení přenosové věže TELECOMu či požadavek minimální stavební kázně při rekonstrukcích domů.

Někteří z nás se na místě přesvědčili, že všechny uváděné případy mohou být při užití zdravého rozumu a dobré vůle a za ochoty řídit se právním řádem řešeny tak, aby žádným způsobem neporušily cenné přírodní lokality a nesnížily kvalitu životního prostředí. Pro řešení uvedených problémů dokonce nebude vůbec rozhodné, že se jedná o území CHKO. Příslušné orgány státní správy by totiž v uvedených případech měly postupovat stejně i kdyby nešlo o chráněné území.

Soudíme, že obě strany sporu - městský úřad i Správa CHKO jako specializovaný orgán státní správy - nemají jinou možnost, než společně hledat věcně správná řešení záměrů na hospodářské využití území,. neboť CHKO jsou zřizovány mimo jiné právě proto, že se v nich má nalézat a ověřit model šetrného hospodářského využívání území s konečným cílem rozšířit tento způsob na celé území státu. Požadavek na zrušení CHKO, motivovaný snahou vyhnout se právě tomuto hledání, je proto v rozporu nejen s duchem zákona a zřizovací vyhlášky CHKO Broumovsko, ale staví se i do cesty nalezení trvale udržitelného způsobu života naší společnosti.

Vynětí Poličky z CHKO ve svých důsledcích nemůže přinést nějakou okamžitou výhodu pro jeho obyvatele. Pro vlastníky půdy by pak znamenalo ztrátu možnosti dotací z titulu péče o krajinu, jak s nimi pro obce ležící v CHKO počítá připravovaná agrární politika.

Očekáváme, že současné vedení resortu MŽP dá zřetelně najevo, že při střetech se zájmy nejrůznějších lobbystických skupin se zájmy životního prostředí bude v rámci daných právních možností jednoznačně podporovat orgány, jež metodicky řídí (v daném případě CHKO Broumovsko), a obnoví tím ztracenou jistotu, že MŽP stojí na jejich straně a nikoliv na straně neukázněných lobbistů, jak tomu bývalo za ministra Bendy.

Igor Míchal, v.r.                       Ivan Dejmal

předseda STUŽ                       místopředseda STUŽ

V Praze 12. ledna 1997

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License