Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Valné shromáždění STUŽ konané v úterý 3. března 2009 v Domě vědecko-technických společností v Praze 1, Novotného lávka 5 bylo svoláno řádnou pozvánkou, uveřejněnou v Zpravodaji STUŽ č. 2/2008, tedy v dostatečném předstihu v souladu se Stanovami.

 

A. Valné shromáždění schválilo:

1. mandátovou komisi: Eva Vavroušková, Jiří Roth;

2. volební komisi: Květa Jechová, Eva Vavroušková;

3. návrhovou komisi: Martin Říha, Jiří Nečas;

4. program valného shromáždění;

5. zprávu o činnosti STUŽ, kterou přednesl předseda Jiří Dlouhý;

6. plán činnosti STUŽ na rok 2009 s doplněním o námět Zdeňka Joukla zaměřit se v činnosti STUŽ také na omezení plýtvání surovinami, energií, lidskými silami a finančními prostředky (v souvislosti s ekonomickou krizí), a to včetně publicistiky (podnět obnovit činnost mediální sekce), dále na boj s masivním stavěním ve volné krajině („urban sprawl")a na širší zapojení STUŽ do různých spřátelených sítí;

7. zprávu o hospodaření STUŽ za r. 2008, kterou přednesl Jiří Dlouhý;

8. návrh rozpočtu pro rok 2009;

9. doplnění čestného předsednictva o Mgr. Emilii Strejčkovou;

10. počet členů předsednictva 6 a počet členů revizní komise 2;

11. stanovisko STUŽ ke kácení stromů v alejích kolem silnic;

12. změny Stanov STUŽ, jak byly připraveny předsednictvem na základě zkušeností s jejich praktickým uplatňováním;

13. zprávu revizní komise o vedení účetnictví a osvědčující jeho správnost v účetním roce 2008, kterou přednesl člen revizní komise Miroslav Punčochář

 

B. Valné shromáždění vzalo na vědomí:

- Zprávu o činnosti nové pobočky Kulivá hora (Hana Řezníčková), dále pak Východočeské a Chomutovské pobočky (Miroslav Petr, resp. Jiří Roth), Jizerskohorské regionální skupiny (Zdeněk Joukl) a písemnou zprávu Českolipské pobočky.

- Výsledek voleb, kdy bylo přítomno 33 členů a bylo odevzdáno 31 platných lístků. Předsedou byl zvolen Ing. Jiří Dlouhý (30 hlasů), členy předsednictva prom. biol. Pavel Šremer, (30), MUDr. Eva Rychlíková (27), RNDr. Jiří Nečas (27), Ing. Jiří Fencl (22), PaedDr. Jiří Roth (21) a Mgr. Eva Horová (18). Náhradníky do předsednictva byli zvoleni Marcela Křížová (17), RNDr. Jiří Bendl, CSc. a Ing. Zdeněk Joukl, revizní komise byla zvolena ve složení Ing. Jaroslav Mejzr (31), Ing. Miroslav Punčochář (31).

 

C. Valné shromáždění uložilo:

- předsedovi STUŽ na základě zmocnění dnešním valným shromážděním formulačně upřesnit podle případných připomínek Ministerstva vnitra schválené změny stanov, aby upravené stanovy byly řádně zaregistrovány; schválené stanovy v novém znění umístit na webu STUŽ a ve Zpravodaji STUŽ.

- předsednictvu připravit postup pro zmocnění členů zastupovat STUŽ v konkrétních kauzách (písemné pověření, legitimace apod.)

 

 

Praha 3. 3. 2009

 

 

Zapsali členové návrhové komise:

 

Ing. arch. Martin Říha,

RNDr. Jiří Nečas

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License