Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

K výše uvedenému oznámení záměru přebudovat podnikové letiště Aero Vodochody na další mezinárodní komerční letiště v prostoru Prahy a Pražského regionu podáváme po prostudování obsahu oznámení a informace MŽP č.j. 7555/ENV/09 ze dne 20. 2. 2009 k tomuto oznámení následující vyjádření:

Považujeme za neuvěřitelné, že podle rozdělovníku informace k oznámení nebylo osloveno také Hlavní město Praha, jehož správního území, prostoru a životního prostředí se záměr nesporně dotkne nejen vlastním leteckým provozem, ale i vyvolanou pozemní dopravní obsluhou. Požadujeme, aby i Praha byla požádána o vyjádření se k záměru, který se jí přes tvrzení MŽP o opaku v informaci velmi dotýká.
  1. Při plánované kapacitě 3,5 mil. cestujících ročně a při předpokládaném počtu přes 140 pohybů (vzletů a přistání) letadel denně půjde o letiště větší, než bylo letiště Ruzyně ještě začátkem 90. let minulého století. Považujeme za zřejmé, že k posouzení vlivů takového záměru na životní prostředí a veřejné zdraví nepostačí obsah zveřejněného oznámení a požadujeme komplexní vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 8 a následujících zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
  2. Oznámení je zpracováno tak, jakoby v prostoru Prahy a okolních obcí Středočeského kraje působila pouze zátěž způsobená tímto novým záměrem. Nezohledňuje synergické působení z toho vyplývajícího komplikovanějšího leteckého provozu v tomto prostoru, s vyššími nároky na koordinaci a řízení letového provozu v celé oblasti pro všechna letiště v severní části města a okolí, tzn. pro Ruzyni, Vodochody, Kbely, Letňany a patrně i Sazenou, ne-li i Roudnici n. L., vzhledem k odlišným parametrům vzletových a přistávacích koridorů pro velká letadla, než jaká měla dosud zde provozovaná. Obtíže v koordinaci a řízení letového provozu na těchto letištích mohou způsobit delší setrvávání přistávajících letadel na vyčkávacích okruzích v nižších letových hladinách, s vyšší mírou obtěžování hlukem i emisemi škodlivin do ovzduší. Tento fakt musí dokumentace vlivů na životní prostředí zohlednit rovněž.
  3. V souvislosti s tím požadujeme a považujeme za oprávněný požadavek, aby před vydáním stanoviska k tomuto isolovanému záměru byla MŽP požadována a předkladateli zpracována souborná studie výhledového uspořádání letecké dopravy v pražském a středočeském prostoru a o jejích celkových vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví. Přitom by měla být vypracována ve smysluplných variantách, rozdělující leteckou dopravu mezi letišti Ruzyně, Vodochody, Kbely a případně i Milovice-Mladá tak, aby nikde v dotčeném území nebyly překračovány přípustné hodnoty hluku a imisí a aby z tohoto vyhodnocení vzešly i horní limity možné kapacity pro tato letiště, které nebudou smět být překročeny. Pak teprve posoudit předložený záměr s využitím výsledku předchozí studie.
  4. Vyhodnocení vlivů jednotlivých škodlivin vypouštěných z leteckého i pozemního provozu letiště do ovzduší na veřejné zdraví musí kromě porovnání s limity přípustnými pro jednotlivé látky provést i hodnocení jejich synergického a dlouhodobého kumulativního působení a spolupůsobení s negativními účinky hluku. Vzhledem k faktu, že lidské i ostatní organizmy ve skutečnosti čelí všem těmto stressorům jediným obranným (imunitním) systémem, zaujímajícím proti nim jakousi „kruhovou obranu", může být jeho odolnost překonána, i když jednotlivé negativní faktory jsou zdánlivě „v limitu". Proto požadujeme tuto skutečnost v dokumentaci zohlednit a limity u jednotlivých škodlivin přiměřeně jejich počtu snížit.
  5. Nesouhlasíme s předpokladem, obsaženým v oznámení, že pozemní dopravní zátěž dopravní obsluhou letiště se rozdělí v poměru 85 % do Prahy a 15 % do jiných směrů. Předpokládáme, že směrem ku Praze a na její vnější silniční okruh kolem ní půjde přes 90 %  této zátěže, takže podstatně ovlivní její životní prostředí. Také proto by mělo mít Hlavní město Praha možnost se k oznámení vyjádřit.
  6. Podstatně větší objemy pohonných hmot, prostředků pro odmrazování letadel a dalších provozních hmot, ale také odpadů včetně nebezpečných, než jsou na letišti používány dosud, vyžadují zaměřit se v dokumentaci kromě hluku a znečištění ovzduší také na ochranu půdy, horninového prostředí a blízkého toku Vltavy před kontaminací znečišťujícími látkami.
  7. Záměr by vzhledem ke své závažnosti a umístění na pomezí dvou krajů měl být posouzen i z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, s ÚPN VÚC Pražského regionu a se zadáním zpracovávaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Ani s jedním z těchto nástrojů územního plánování není, pokud je nám známo, v souladu a v případě akceptování by vyžadoval jejich změny.

Bez splnění těchto podmínek nemůže posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí a veřejné zdraví splnit jeho účel, jak je dán v § 11, § 12 odst. 2 a § 22 (který byl sice později zrušen, ale jeho smysl nutno nadále respektovat, neboť byl přejat do Přílohy č. 2 zákona o EIA/SEA) zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a v § 1, odst. 3, v § 2 , § 5, v § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

 

V Praze dne 3. 3. 2009

 

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život:

Ing. Jiří Dlouhý,

předseda

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License