Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

2. 6. 1921-27. 11. 2000

Zakládající členka a členka předsednictva STUŽ

Úmrtní oznámení

Ve věku 79 let zemřela v pondělí 27. listopadu zakládající členka Společnosti pro trvale udržitelný život, držitelka Ceny Josefa Vavrouška RNDr. Ing. Eliška Nováková, DrSc. Odešel dobrý člověk, s kterým se naposledy rozloučíme v pondělí 4. prosince 2000 v 11,00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích. Byla to skvělá žena, humanistka vpravdě renesančního typu, osobnost mimořádná svou moudrostí, duchovním obzorem a vitalitou. Dokázala zažíhat jiskry v probouzejícím se duchu mladých i udržovat a povzbuzovat oheň ducha věku zrajícího. Svou láskou k lesu, úctou k životu a pokorou před věčným koloběhem přírody naplňovala odkaz svatého Františka z Assisi, jenž byl její duchovní oporou. Její poselství života oddaného lidem, přírodě a vědě zůstává výzvou nám všem.

Příbuzní a přátelé.

Laudatio na Elišku Novákovou při příležitosti udělení Ceny Josefa Vavrouška v roce 1998

které při slavnostním předání cen přednesl Ivan Rynda:

Člověk mívá několikrát za život štěstí, že se mu přihodí přátelství se starším člověkem, kterého si váží a kterého obdivuje. Pro mne je jedním z mála takových lidí paní Eliška Nováková. Já vím, ona se zmínka o věku u dámy nesluší; jenže paní doktorka stihla tolik práce, že by stačila vyplnit několik lidských životů. Mohl bych např. citovat její evropsky uznávané odborné publikace - ve skutečnosti nemohu, protože jen jejich výčet zabere několik stran v několika světových jazycích. Snazší bude zmínka o její pedagogické činnosti: paní doktorka přednášela na lesnických fakultách, na Institutu aplikované ekologie, na Ústavu krajinné ekologie a na jiných odborných pracovištích v tuzemsku, kde byla i školitelem postgraduálního studia, ale její přednášky jsou známé i na nejrůznějších místech a stážích v zahraničí. Od vzniku příslušného zákona se podílí vedle mnoha jiných expertíz na posuzování vlivů výrobků, staveb a činností na životní prostředí. Paní doktorka je kandidátkou i doktorem biologických věd; ale můžete ji potkat v zeleném hubertusu a holínkách v šumavských mokřadech, protože tato distinguovaná dáma je fořt. Vedle vzdělání přírodovědného je totiž i inženýrkou lesnictví.

Právě proto si z prací paní doktorky Novákové nejvíc cením těch, které vytvořila např. v Ústavu aplikované ekologie pro konkrétní lokality, krajiny, regiony. Jsou to práce, které ve vavrouškovském slova smyslu jsou nesmírně komplexní, založené na obrovské odborné erudici a na druhé straně na staletí rostlé lesnické intuici, schopnosti cítit krajinu rukama. Kdyby se environmentální občanská sdružení a lesníci ČR dokázali domluvit tak, jak se u paní doktorky spojují znalosti přírodovědce s tisíciletou empirií lesáků, ubylo by u nás mnoho zbytečných sporů.

K tomu všemu je paní doktorka jedním z nejskromnějších a nejpřátelštějších lidí, které znám. Nezažil jsem, aby odmítla pomoc komukoli, kdo o ni požádal, ať ji to stálo jakoukoli námahu a čas. Pak už je samozřejmé, že se porota pro udělení ceny Josefa Vavrouška za rok 97 rozhodla jednomyslně - málokdo totiž dokáže celým osobním i odborným životem takto naplňovat myšlenky trvale udržitelného rozvoje.

Mám velkou radost, že paní Eliška Nováková dostává tuto cenu. Ale mnohem důležitější je, že stejně by se jistě radoval Josef Vavroušek.

Pozn. redakce: Paní Eliška Nováková se vzdala finančního ohodnocení, které je součástí ceny. Rozdělila je rovným dílem mezi TIS - Nezávislé sdružení přátel přírody se sídlem v Praze (pro jeho organizaci Hucul club) a Olivovu nadaci při Dětské respirační léčebně Olivovna v Říčanech.

Životopis

Vzdělání:

 • 1947 – Vysoká škola zemědělského a lesnického inženýrství ČVUT, odbor lesní – II. státní zkouška
 • 1951 – přírodovědecká fakulta UK, odbor zoologie – doktorát
 • 1959 – kandidatura biologických věd
 • 1987 – doktorát biologických věd

Zaměstnání:

 • 1947 – 1953: Lesnická fakulta ČVUT Praha, asistent,
 • 1953 – 1958: Lesnická fakulta ČVUT Praha, odborný asistent
 • 1958 – 1961: Lesnická fakulta VŠZ Praha, vědecký pracovník
 • 1961 – 1962: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady, vědecký pracovník
 • 1962 – 1966: Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV Kostelec nad Černými lesy, vědecký pracovník
 • 1966 – 1973: Ústav pro tvorbu a ochranu krajiny ČSAV Kostelec nad Černými lesy, po reorganizaci Ústav krajinné ekologie Říčany, samostatný vědecký pracovník
 • 1973 – 1962: Ústav krajinné ekologie ČSAV, Říčany, vedoucí vědecký pracovník
 • 1982 – 1992: Ústav aplikované ekologie a ekotechniky VŠZ, po reorganizaci Institut aplikované ekologie VŠZ Kostelec n. Č. lesy, samostatný odborný pracovník
 • 1992 – 2000: Ústav aplikované ekologie LF ČZU, Kostelec nad Černými lesy, vědecký pracovník

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Národní lesnický komitét
 • Česká společnost entomologická
 • Československá zoologická společnost
 • Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) – člen výboru
 • TIS – Nezávislé sdružení přátel přírody – předseda
 • Evropská skupina IUCN – Otter–Specialist–Group

Publikační aktivity:

 • původní vědecké práce (75)
 • odborné články (160)
 • knižní publikace (20)
 • referáty na vědeckých konferencích (55)
 • výzkumné zprávy a projekty (75)

Nejvýznamnější publikace za posledních pět let:

 • Vavroušek J., Jech K., Nováková E., 1995: Programme of sustainable farming on the Farm Požáry. Vesmír, Ltd., Praha: 64pp.
 • Nováková E., Šrámek O., Zdražil V., 1995: Prognóza vývoje lesní půdy a lesů Krušných hor po realizaci programu ČEZ a.s. ke snížení emisí SO2–Metodický přístup. – In Trvalo udržitelný rozvoj a krajinno–ekologické plánovanie v Európskych horských regiónov. Technická univerzita Zvolen: 320–327
 • Nováková E. (1995): Effect de coupure. – In: Grandes infrastructures de transport, conservation et restauration de la nature. Texte des intervenants, Strasbourg: 1–7
 • Nováková E., (1995): Hodnocení stabilizační funkce ekologicky významných segmentů krajiny. – Ochrana přírody 50/10: 327–332
 • Nováková E., (1996): Evaluation of stabilizing function of ecologically important landscape segments. – Ekológia 15/1: 19–25
 • Nováková E., (1997): Vyhodnocení projektu Lynx „Stabilizace populace rysa ostrovida (Lynx lynx) v CHKO Šumava, 1982–1989. – In: Rys ostrovid v ČR, Rohanov: 8–20
 • Nováková E., (1997): Problematika šumavských lesů. – Ochrana přírody 52/8: 236–239
 • Nováková E., (1997): Profesionálna etika a odvaha ekologických expertov a hodnotenie vplyvu koncepcií na životné prostredie. – Ekológia a Život VI/2
 • Nováková E., (1997): Otevřené problémy metodologie posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí /SEA) v ČR. Acta environmentalica Universitatis Comenianae. Supplement, Bratislava: 51–58
 • Nováková E., (1998): Ekologická role československého regionu ve střední Evropě. – In Kučerová S. a kol. (ed.): Českoslovenství, středoevropanství, Evropanství. Úvahy, svědectví a fakta k 80. výročí vzniku Československa 1918–1998. Brno: 488–494

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License