Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Odůvodněné n e s o u h l a s n é vyjádření do zjišťovacího řízení k záměru MZP216 – „Výstavba golfového hřiště Praha – Klánovice“

V Praze dne 15. 6. 2008

Věc:  Odůvodněné    n e s o u h l a s n é   vyjádření  do  zjišťovacího  řízení  k  záměru
          MZP216 – „Výstavba golfového hřiště Praha – Klánovice“

            K oznámení záměru „Výstavby golfového hřiště Praha – Klánovice“ k projednání posouzení vlivů na životní prostředí se v zákonné lhůtě vyjadřujeme

takto:

 • Oznámení a jeho přílohy předložené k záměru nejsou, dle našeho názoru, zpracovány objektivně a řada vlivů je bagatelizována nebo zcela opomenuta: 
 •  
  • nesouhlasíme s názorem, že nulová varianta (tedy zachování lesa v současné podobě) zhorší stav více než golfové hřiště. Pokud je nejlepší ochranou chráněných oblastí jejich v tomto případě vyjmutí z PUPFL a vykácení, nemá smysl žádné chráněné oblasti vyhlašovat ani hodnotit vliv projektů na životní prostředí,
 •  
  • za přeceňované naopak považujeme funkce nařízených opatření, která by investorovi ukládala povinnosti k eliminaci nevhodných zásahů do ŽP, jež v budoucnosti lze jen těžko vymáhat a zajistit jejich realizaci. Stejně tak je přeceňován příslib a záruky investora, že převezme garanci nad ochranou životního prostředí v řešené oblasti – toto je zcela vágní a nevymahatelná formulace.

S ohledem na fakt, že při přestavbě "klubovny" v Klánovickém lese bylo, podle našich informací, postupováno v rozporu se stavebním zákonem i dalšími předpisy, nepovažujeme takovéto přísliby za seriózní.

 •  
  • zdá se, že veškeré propočty jsou podhodnoceny: spotřeba vody na závlahy, zátěže při stavbě, odvoz a dodávky materiálů, hluk, v propočtech záboru lesa se uvádí pouze čisté plochy hřišť – chybí potřebný ochranný pás okolo vykácené plochy, jako ochrany před zničením kořenů dalších stromů, chybí zábory lesa: pro spojovací cesty, výkopy pro rozvody energie, vody, kabelů, zpevnění terénu pro těžkou techniku atd. Potřeba vody je navrhována částečně z odkalovacích nádrží, část z vodovodního řadu. Současná kapacita vodojemu je přitom vyčerpána, rozšíření kapacity není zatím plánována a projekt tuto skutečnost neřeší.
 • Výstavba golfového hřiště uprostřed lesa zvláštního určení není ve veřejném zájmu
 •  
  • golfové hřiště je svým charakterem exkluzivní záležitostí pro relativně úzkou skupinu členů klubu a jejich hostů na úkor obecného užívání a zachování průchodnosti lesa pro ostatní obyvatele. I když investor v záměru slibuje zachování průchodnosti pro všechny, ze zkušeností z jiných areálů je zřejmé, že by hrozily střety a že k významným omezením průchodnosti zajisté v reálu dojde. Přitom rekreační funkce Klánovického lesa právě jeho rozsahem a dosavadní neporušeností přesahuje lokální význam a má význam celopražský - takových lesních komplexů není v přímém předpolí velkoměsta mnoho, tím však vzrůstá jejich hodnota a důvody k důsledné ochraně ve veřejném zájmu!
 •  
  • Praha má nedostatek ploch pro neorganizovaný sport a rekreaci v přírodě všech obyvatel. Nelze proto připustit „privatizaci“ takto obecně užívaných ploch přírodě blízkých, kde lze provádět neorganizovanou denní rekreaci, a to včetně obecně dostupných forem  - procházky, cyklistika, běh, soutěže pro děti apod.,
 •  
  • na území hlavního města Prahy není ani 10 % ploch vedených jako lesní půda, navíc jde vesměs o lesy zvláštního určení s mnoha dalšími funkcemi, jež převrstvují produkční funkci a každý funkční ar lesa je tu nesmírně cenný a rozloha lesů by měla spíše vzrůstat, nežli být redukována.
 •  
  • Golfová hřiště jsou místy intenzivní aplikace velmi nebezpečných pesticidů, která do rekreačních a chráněných oblastí nepatří. Navíc v blízké budoucnosti hrozí, že budou zdrojem šíření velmi nepříjemných plevelů z důvodu plánované aplikace trav geneticky manipulovaných s cílem zajistit jejich rezistenci vůči pesticidům.
 • Požadujeme plné provedení celé procedury EIA včetně kvalitního nezávislého posudkářského posouzení a veřejného projednání dokumentace i posudku: 
 •  
  • Tak významný zásah do Klánovického lesa nemůže být řešen pouze oznámením podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., tak složitou problematiku nelze řešit pouze oznámením podle § 6 přílohy č. 3, ale žádáme  záměr dále posuzovat podle zákona č.100/2001 Sb., tj. zpracovat dokumentaci podle přílohy č.4 k zákonu č.100/2001 Sb., následný posudek nezávislou a autorizovanou osobou a veřejné projednání záměru.
 •  
  • neřešená nebo nedostatečně řešená rizika jakými jsou vlivy na ŽP, krajinu, les, Naturu  2000, VKP, živočichy, rostliny, občany včetně vyloučení lokality z veřejných ploch obecně užívaných, synergických a kumulativních vlivů vyžadují dokumentaci řádně a na odpovídající úrovni podrobnosti dopracovat,
 •  
  • požadujeme veřejné projednání záměru výstavby golfového areálu v Klánovickém lese, z důvodů zvláštního zřetele a významu záměru požadujeme, aby se konalo mimo dobu dovolených či svátků a bylo oznámeno alespoň 4 týdny předem.
 • Požadujeme zpracování dokumentace a záměru pro celý areál, ne pouze pro golfové greeny: 
 •  
  • podaný záměr "obnovy" golfového hřiště neobsahuje vše, co se týká celého záměru. Dle stanoviska MŽP, sděleného opakovaně FGRP, nesmí dojít k „salámování„ požadavků a podklad pro posouzení v EIA má být úplný tj. zahrnující všechny požadavky, potřeby a vlivy, související s celkovým záměrem. FGRP podaný záměr pro EIA-MZP216 je podán v rámci nepřípustné a nezákonné účelové fragmentarizace a v rozporu s požadavky orgánu EIA,
 •  
  • záměr nezahrnuje zejména:
 •  
  •  
   • celkovou rekonstrukci klubovny včetně rozšíření zastavěné plochy na  pozemku 1103/7 - bez povolení výjimky v rámci PP Klánovice- Čihadla a stavební uzávěry dle vyhlášky ve smyslu vyhl. 3/1991 Sb. HMP, rozšíření stavby klubovny o nejméně dalších 500 m2 mimo původní půdorys, dále o přípojku na kanalizace a vybudování jímek, přípojku elektrické energie, Caddie House, přístřešek u cvičné louky, provozní objekt, parkoviště, odstavnou plochu pro techniku,
 •  
  •  
   • rozšíření podnikání v klubovně o veřejnou restauraci, která nebyla nikým schválena. Záměr by měl řešit i vliv předpokládaných hromadných akcí (večírky, svatby, podnikové akce a další oslavy) na klidovou zónu
 •  
  •  
   • požadavek na tzv. dětské hřiště – zatím bez udání rozlohy a umístění, nutno specifikovat a zahrnout do posuzování,
 •  
  •  
   • požadavek na další sportoviště (tenis, volejbal, nohejbal, baseball atd.) dle jiných projednávaných úvah v rámci zřízení tzv. společensko-sportovního areálu,
 •  
  •  
   • podstatné rozšiřování parkovací plochy u klubovny na úkor zeleně a stromů a úvahy o provozu veřejné restaurace včetně podnikových akcí, jsou jasným signálem značného zvýšení počtu průjezdu aut do areálu, což představuje pro okolí značné zhoršení životních podmínek, těžko čekat, že návštěvníci golfu budou přicházet pěšky.
 •  
  •  
   • v současnosti se na stavebním odboru MČ Praha 21 vede řízení ke cvičné louce, která má parametry odlišné od v dokumentaci uváděných variant. Investor požádal orgány ochrany životního prostředí na MHMP a Praze 21 o závazné vyjádření k dětskému hřišti a to v situaci, kdy bylo rozhodnuto o nutnosti zpracování procesu EIA. Všechna uvedená řízení by měla být v souladu a směřovat k jedinému společnému záměru - opět riziko fragmentarizace, projednávání a odsouhlasování postupně po částech.
 • Požadujeme vypracování posudků autorů vyhlášení NATURA

Požadujeme podrobnější dokumentaci vyjasňující skutečnost, že odborníci z oblasti biologie ve svých posouzeních zlehčují (respektive uvádějí, že zmíněné porosty jsou nepůvodní, málo hodnotné, způsobují degradaci půdy, jejich smýcení bude mít příznivý vliv atd.) míru ovlivnění lesních porostů a živočichů, ale přitom na druhé straně se jiní odborníci zasadili o to, aby bylo území v nedávné minulosti zařazeno do soustavy evropsky významných lokalit poté, kdy zde byla nejprve vyhlášena přírodní rezervace.
Požadujeme podrobné odborné posouzení, provedené na základě podkladů pro vyhlášení zmíněných chráněných přírodních prvků. Rozpory a rozdíly v hodnocení téhož území musejí být přesvědčivě odstraněny. Nelze vyloučit ani nařízení nezávislé expertizy znalcem na věci nijak nezúčastněným, kterého určí orgán EIA.

 • Požadujeme zpracování variantního řešení pro umístění golfového hřiště mimo les a prokázání, že neexistuje varianta mimo les, která je výhodnější: 
 •  
  • v oznámení není uvedena žádná varianta hřiště, která by nezasahovala do přírodního parku, přírodní rezervace, oblasti NATURA2000 nebo významného krajinného prvku, která by se lišila umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení. Požadujeme prokázat, že neexistuje na jiném místě varianta výhodnější, která by do těchto oblastí nezasahovala a zmíněné oblasti neovlivňovala. Existence klubovny nezakládá žádnou nutnost realizovat projekt golfového hřiště právě na tomto místě,
 •  
  • jedná se o typ záměru, který oproti jiným záměrům není vázaný na specifické podmínky, může být realizován téměř kdekoli a navíc není ani veřejně prospěšný. Je Pro tyto účely lze s úspěchem využívat plochy jiné, zcela nepřírodní, jejichž rekultivací na golfové hřiště se hodnota např. v minulosti antropogenně devastovaných území po všech stránkách zvýší,
 •  
  • mimo uváděné varianty řešení golfu v Klánovickém lese (var.1,2,2a) požadujeme zpracovat variantní návrhy umístění v jiných lokalitách mimo Klánovický les, např. v prostoru na severozápad od klánovické zástavby, okolí Šestajovic a Úval. Měly by být zvažovány i varianty v dalších lokalitách,
 •  
  • dalším argumentem pro zpracování variant mimo les je fakt, že golfové hřiště může být vybudováno během několika měsíců na každém poli, ale les jako takový (lesní ekosystém) se tvoří velmi dlouhou dobu a nevratný zásah do něj by měl být výjimkou, zvláště v příměstském území,
 •  
  • požadujeme rozpracování nulové varianty, která je zde sice zcela bagatelizovaná, z hlediska veřejných zájmů je však zjevně optimálním řešením - s tím, že záměrný management lesa by měl postupně navracet přírodě blízkou druhovou skladbu dřevin.
 • Požadujeme vypracování rizikové analýzy se zaměřením na stabilitu navrhovaného projektu v dlouhodobém časovém horizontu 
 •  
  • 9ti jamkové hřiště nemusí být ekonomicky udržitelné a v budoucnu zvýší tlak na jeho rozšíření na 18 jamek,
 •  
  • dokumentace neřeší rizika spojená s možným ekonomickým neúspěchem projektu, kdy může být areál opuštěn a dojde k jeho devastaci a ruderalizaci - požadujeme zpracování řešení pro případ nedokončení výstavby nebo ukončení provozu areálu, zejména s ohledem na regeneraci vykácených ploch, rezidua hnojiv a odpadů v území.

_________________________________________ 

            Vzhledem k uvedenému požadujeme provedení posouzení vlivů na životní prostředí záměru v plném rozsahu, tedy závěr zjišťovacího řízení navrhujeme v tom smyslu, aby byl záměr dále posuzován a aby dokumentace zahrnovala podrobné a objektivní zpracování otázek výše uvedených. 

            ing. Jiří Dlouhý - předseda

 

                                                                                    Ministerstvu životního prostředí
                                                                                    odboru posuzování vlivů na životní
                                                                                     prostředí a IPPC
                                                                                     Vršovická 65
                                                                                     100 10   P r a h a   1 0

 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License