Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

ke konceptu územního plánu hl. m. Prahy, předloženému v září 1995

Koncept územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále ÚP) je první dokumentací tohoto druhu, která je zde po r. 1989 předkládána k veřejnému projednání. Vzhledem k tomu, že se týká hlavního města republiky, která je zároveň jádrem metropolitního regiónu, přikládáme tomuto dokumentu mimořádný význam. Společnost pro trvale udržitelný život (dále STUŽ) s využitím svých odborníků ve snaze jak předejít nenapravitelným škodám a nevratné ztrátě charakteru Prahy, tak pozdějším komplikacím při projednávání ÚP, pokládá za potřebné upozornit na některé závažné nedostatky předloženého konceptu.

Hlavní výkresy konceptu nebyly předloženy v měřítku 1 : 10 000 a v té podrobnosti popisu využití území, které budou použity ve výsledném návrhu plánu. Tento postup je v rozporu s platnou legislativou, týkající se pořizování územně plánovací dokumentace a neumožňuje projednání předkládaného konceptu.

  1. Uvedené skutečnosti, týkající se měřítka a legendy předkládaného konceptu ÚP, spolu se zavádějící barevnou grafikou a ještě hůře čitelným informačním materiálem vedou k situaci, že celý dokument je nesrozumitelný. Koncept ÚP je na druhé straně nesrozumitelný i pro svou přílišnou obecnost (např. agregovanou legendou území čistě obytného a území všeobecně obytného nebo stejným značením monofunkční zeleně a polyfunkčních ploch) a proto neplní účel, ke kterému je určen. Všechny tyto skutečnosti, spolu se způsobem zobrazení, znemožňují široké veřejnosti posoudit navržené využití jednotlivých ploch a pozemků.
  2. Koncept ÚP je v rozporu se zákonem o ochraně životního prostředí a o ochraně ovzduší, neplní nebo je v rozporu s řadou ustanovení Územních a hospodářských zásad (ÚHZ) schválených zastupitelstvem hl. m. Prahy, které jsou pro koncept závazným podkladem (příklady viz příloha).
  3. Koncept ÚP neřeší vztahy Prahy a Pražského metropolitního regionu.
  4. Koncept ÚP nevyjadřuje postavení připojených venkovských obcí vůči Praze.

Po zvážení těchto okolností STUŽ nepovažuje za možné, aby na základě předloženého konceptu ÚP bylo uzavřeno připomínkové řízení a aby tento koncept byl podkladem pro zpracování výsledného návrhu ÚP. Proto doporučujeme, aby byl zpracován 2. koncept ÚP, v měřítku 1 : 10 000 a v podrobnostech výsledného návrhu ÚP, respektující zákony i požadavky ÚHZ, vypracovaný ve skutečných variantách a doložený údaji o finanční náročnosti veřejných investic. Tento koncept pak je třeba znovu veřejně projednat.

Pro vyjádření veřejnosti a všech dotčených stran je nutno poskytnout dostatečný čas, vzhledem k tomu, že se jedná o materiál zásadní povahy, který bude mít značný vliv na budoucí rozvoj města, jak již bylo řečeno. Z těchto důvodů je rovněž žádoucí předložit materiál ÚP oficiální profesionální oponentuře.

V Praze dne 14. listopadu 1995

ing. Ivan Dejmal, v.r.

ing Igor Míchal, v.r.

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License