Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Aneb co jsme dělali v roce 2006

A. Řešené projekty

1. Ekoporadna - Občany životní prostředí zajímá

Grant z prostředků Sítě ekologických poraden STEP, Brno, řešitelka Eva Tylová

V roce 2006 zahájila svoji činnost Ekologická poradna Společnosti pro trvale udržitelný život. Členové STUŽ radili občanům v nejrůznějších oblastech životního prostředí, podávání informací úřady a účasti veřejnosti ve správních řízeních. Na poradnu se obrátily desítky občanů. Radu dostali po telefonu, mailem, při osobní schůzce či výjezdu do terénu. Nejčastější dotazy se týkaly nadměrného hluku, nakládání s odpady, kácení dřevin a možnostem bránit se proti velkým stavbám. Dotaz občané mohou položit i přes webovou stránku www.stuz.cz/poradna, rubriku Ekologická poradna.

2. Ekologicky šetrná doprava ve městě a krajině

Grant z prostředků Pardubického kraje - řešitel Miroslav Petr, Východočeská pobočka

Základní stavební kameny projektu představovalo uspořádání čtyř besed, po dvou v Pardubicích a po dvou v Chrudimi. Jedna beseda se vždy týkala tématu dopravy ve městě, druhá se věnovala dopravě v krajině. Posluchače, účastníky besed tvořili především studenti škol, ať již středních či Univerzity Pardubice. Účast veřejnosti byla spíše symbolická, a to i přes rozsáhlé avizování besed sdělovacím prostředkům, především lokálním rozhlasovým stanicím, tisku, ale i zainteresovaným institucím a úřadům, Krajský úřad Pardubického kraje nevyjímaje. Propagaci zajišťovaly rovněž barevné letáčky. Internetová adresa www.stuz.cz nabízela trvale tématickou stránku věnovanou výhradně tomuto projektu.

Záměrem bylo nabízet alternativní pohled na rozvoj dopravy, na její udržitelný rozvoj coby koncepční záležitost, a také seznamovat s progresivními příklady řešení dopravních problémů v České republice i v zahraničí, coby záležitost praktickou. Samozřejmou a integrující součást naší prezentace tvořila myšlenka podpory šetrných forem dopravy, tedy hromadné silniční dopravy, železnice, pěší a cyklistické dopravy.

3. Zdravý životní styl

Grant z prostředků Pardubického kraje, řešitelka Eva Tylová

Cílem projektu Zdravý životní styl, který získala STUŽ od Pardubického kraje bylo informovat veřejnost a studenty o některých tématech z oblasti zdravého životního stylu. V rámci projektu byly uspořádány čtyři přednášky na téma využití odpadů, REACH, zdravá výživa. Přednášky byly uspořádány 4. 12. 2006 v  biorestauraci Špalda v Pardubicích a 27. 11. 2006 na Univerzitě Pardubice v Semtíně. Dále byl vydán leták o třídění a recyklaci odpadů a byly připraveny texty letáku o REACH. Posluchače, účastníky besed tvořili studenti Univerzity Pardubice na přednáškách na Univerzitě a veřejnost na přednáškách v restauraci Špalda.

Tématem přednášek byl zdravý životní styl. Eva Tylová se v přednáškách o odpadech zaměřovala na podporu třídění a využití odpadů, předváděla druhy využitelných odpadů, jejich značení, výrobky, které se z odpadů vyrábějí. Miroslav Šuta v přednáškách vysvětloval principy nové chemické politiky REACH a její schvalování Evropským parlamentem. O zdravé výživě a biopotravinách vyprávěl Jiří Malík, jeho přednáška byla doplněna ochutnávkou.

4. Informační a vzdělávací program pro využití biotechnologií v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje

Grant z prostředků EU JPD3, Řešitel Miroslav Šuta

5. Chemická politika REACH

Grant z prostředků Nadace Partnerství, řešitel Miroslav Šuta

B. Pravidelné semináře na Novotného lávce

3. ledna: Rizikové spalovny komunálního odpadu

(Hrozí dovozy komunálního odpadu ze zahraničí?)

Spalování komunálního odpadu ve spalovnách představuje významné riziko pro zdraví obyvatel i životní prostředí. Do ovzduší jsou emitovány nebezpečné látky, jako např. dioxiny. Z tuny spáleného odpadu vznikne 300 kg nebezpečné strusky a popílku. Na Ministerstvu životního prostředí leží žádosti na dovoz komunálního odpadu z Německa do českých spaloven.

Panelisté: MUDr. Eva Rychlíková, Zdravotní ústav Kolín, vedoucí pobočky Praha, Ing. Ivo Kropáček, Hnutí Duha, RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika, Ing. Eva Tylová, STUŽ, Mgr. Dan Vondrouš, tajemník ministra životního prostředí,Moderátor: Ing. Ondřej Velek, STUŽ.

7. února: Betonuješ, betonuje, betonujeme - (Stavební zákon)

Návrhy nového stavebního a vyvlastňovací zákona doputovaly do Senátu. Zákon omezuje pravomoci obcí, účast veřejnosti a rozšiřuje vyvlastňování ve veřejném zájmu. Cílem je zastavět co se dá, nejen města, ale i volnou krajinu a přírodu. Velkým stavbám v tzv. veřejném zájmu by již nikdo a nic nemělo bránit....

Panelisté:Mgr. Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí, Mgr. Luděk Šikola, EPS, Mgr. Libor Dvořák, Ministerstvo životního prostředí, Jitka Seitlová, senátorkaModerátorka: Ing. Eva Tylová, STUŽ

7. března: Valné shromáždění + seminář Ekologické poradenství

Garantka: Marcela Křížová, STUŽ

4. dubna: Hodnocení vlivu na přírodu a krajinu

Smyslem semináře bylo porovnat postupy a zhodnotit dosavadní zkušenosti ve sféře hodnocení vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu.

Panelisté:Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Katedra agroekologie, sekce pece o krajinu, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,Ing. Jiří Cibulka, odbor ekologie krajiny a lesa, Ministerstvo životního prostředí, Mgr. Stanislav Mudra, autorizovaná osoba pro hodnoceni lokalit v systému NATURA 2000 a pro biologické hodnocení,Garant semináře: RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Laboratoř ekologie krajiny Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze, Kostelec nad Černými lesy.

2. května: Setkání odborné veřejnosti a médií se zástupci politických stran kandidujících ve volbách do poslanecké sněmovny,

Zúčastnili se zástupci těchto stran: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SNK-ED, SZ, US-DEU Moderátor: Ing. Jiří Dlouhý, STUŽ

6. června: Ekoetika

Smyslem semináře bylo zamyšlení se nad vztahem člověka a životního prostředí.

Panelisté:Mgr. Leona Leišová, molekulární bioložka, PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D., fi lozofka,RNDr. Pavel Trpák, zoolog a ekolog, RNDr. Jiří Bendl, CSc., environmentální geochemik,RNDr. Jiří Nečas, STUŽ, matematik a kazatel, garant semináře.

5. září: Návrh nové odpadové politiky Evropské unie

Návrhy Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci zveřejnila Evropská komise v prosinci 2005. Nyní se jimi zabývá Rada EU složená z ministrů životního prostředí členských států, která si ustanovila speciální expertní pracovní skupinu J1. Návrhy nyní projednávají také poslanci Evropského parlamentu, kteří o nich mají v tzv. prvním čtení hlasovat během podzimu.

                  * Co oba dokumenty obsahují? * Co znamená Evropskou komisí proklamovaný politický cíl nastolení „recyklační společnosti"? * A jak jí chce dosáhnout? * Mění návrhy pravidla pro dovoz odpadů?

                  * Obsahují návrhy kontrolovatelné cíle a efektivní nástroje odpadové politiky? * Bude EU směřovat k prevenci vzniku odpadů a jejich recyklaci? * Nebo bude poskytovat další a další subvence pro stavbu skladek a spaloven odpadů? * Nakolik bude odpadová politika koordinována v rámci EU? * Nestanou se chudší části Evropské unie „smetištěm" pro bohatší regiony? *

I to jsou otázky, na které se pokusí diskusní seminář STUŽ hledat odpovědi.

Panelisté:

Ing. Miroslav Punčochář, Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, zástupce odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR, zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR, MUDr. Miroslav Šuta, STUŽ,Ing. Ivo Kropáček, Hnutí DuhaModerátorka: Ing. Eva Tylová, STUŽ.

3. října: Česká stopa, globální dopady české spotřeby

Kdo komu ve skutečnosti dluží? Chudý jih versus bohatý sever; ekonomický kontra přírodní kapitál.

Na semináři byly představeny souvislosti požadavků kampaně Česko proti chudobě s ochranou životního prostředí. Jedním z požadavků kampaně je oddlužení nejchudších zemí. Odhlédnemeli však od peněžních jednotek a podíváme se na fyzické ukazatele, zjistíme, že ve skutečnosti žijí na dluh země vyspělé. Spotřebovávají totiž v drtivé většině více zdrojů, než mají k dispozici, a to často na úkor chudých rozvojových zemí. Jak si stojí Česká republika a co můžeme udělat pro to, aby ekologická stopa za našimi hranicemi byla co nejnižší?

Panelisté:

Zuzana Drhová, Zelený kruh,ViktorTřebický, Ecoconsult, s.r.o,Petra Kušková, Zelený kruh,Jiří Hlaváček, MŽP.Garantka a moderátorka: Zuzana Drhová

7. listopadu: REACH - nová chemická politika EU

Projednávání návrhu evropské směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH) finišuje. Plénum Evropského parlamentu o něm bude v tzv. druhém čtení hlasovat v polovině listopadu a předpokládá se, že nová právní norma vstoupí v platnost počátkem roku 2007.

Jak se liší postoj Evropského parlamentu a Rady EU k REACH? Co obsahuje česká pozice k REACH? Co bude znamenat REACH pro průmyslu? Co přinese REACH pro životní prostředí a co přinese spotřebitelům? Jak bude REACH chránit zdraví? I to jsou otázky, na které se pokusil diskusní seminář STUŽ a Zeleného kruhu hledat odpovědi.

Panelisté:Ing. Blanka Ksandrová, ředitelka odboru chemického a spotřebního průmyslu MPO, Zástupce odboru enviromentálních rizik Ministerstva životního prostředí ČR, Ing. Ondřej Velek, Koalice občanských spotřebitelských aktivit - KOSA, STUŽ, MUDr. Miroslav Šuta, expert na toxické látky, STUŽ,Moderátorka: Ing. Eva Tylová, STUŽ.

5. prosince: Jakou cenu má příroda? - (Oceňování ekosystémů)

Jak chápat pojem „služby přírody"? Jsme schopni docenit to, co nám příroda poskytuje a co si od ni bezostyšně bereme? Jako jedna z mála zemí máme pojem „ekologická újma" zakotven v národní legislativě. Dokážeme tento institut využívat? Jak srovnávat ekonomické a ekologické hodnoty přírodního prostředí? Lze porovnat ekologickou kvalitu biotopů a ekosystémů s efektivností našich vkladů do přírody? Umíme nejen brát, ale i vracet přírodě tolik, aby i příští generace měly prostor pro život v ní?

Panelisté: Ivan Dejmal, STUŽMiroslav Martiš, STUŽ, ČZU.

C. Vydaná stanoviska

Stanovisko č. 107 ke konceptu Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje a k vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí (SEA).

Stanovisko č. 108 - Vyjádření k Operačnímu programu podnikání a inovace na období 2007-2013 a k vyhodnocení jeho vlivů na ŽP (SEA).

Stanovisko č. 109 k návrhům prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu.

Stanovisko č. 110 k problematice vedení silničních dopravních koridorů na trase Praha - České Budějovice v návrzích ÚPn VÚC Benešovsko a Pražský region k záměru umístění a výstavby nového koridoru dálnice D3 řešeným územím.

D. Podněty STUŽ

1. Imisní limity pro jemné prachové znečištění

Dopis ministrovi ŽP Liborovi Ambrozkovi - žádost o přehodnocení stanoviska MŽP a pozice České republiky ve věci imisních limitů pro jemné prachové částice.

2. Prokopské a Dalejské údolí

Podnět na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu - zásadní nesouhlas s návrhem změn územního plánu v okolí Přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí

3. Podnět NNO k zasedání Rady ministrů EU pro životní prostředí

STUŽ se připojila k dopisu, který poslalo 6 neziskových organizací ministrovi ŽP Liboru Ambrozkovi před jednáním Rady EU. Dopis obsahoval podněty k direktivě ke kvalitě ovzduší, emisním standardům EURO 5, strategie pro prevenci a recyklaci odpadů a geneticky modifi kovaných organismů.

4. Spolupodepsání dopisu ministrům zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí ve věci osmi rizikových pesticidů

5.  Dopis centrále obchodního řetězce LIDL.

STUŽ se připojila k dopisu evropských NGOs iniciovanému německými neziskovými organizacemi firmě LIDL, která prodává potraviny (zejména ovoce a zeleninu) s nejvyšším obsahem zbytkových pesticidů.

6. Dopis ministrovi ŽP Petrovi Kalašovi:

Žádost o podporu progresivních změn v návrhu směrnice o registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH).

7. Připomínky k Národnímu alokačnímu plánu České republiky 2008 až 2012 ze dne 30. října 2006

E Tiskové zprávy - text tiskových zpráv je dostupný na www.stuz.cz

Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život: Návrh nové odpadové legislativy EU je vážnou hrozbou pro české životní prostředí

Praha/Plzeň (26. ledna 2006) - Dnes v Bruselu projednávaný návrh Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci považuje Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) za vážnou hrozbu pro české i evropské životní prostředí. Oba dokumenty postrádají jak kontrolovatelné cíle, tak efektivní nástroje pro prevenci vzniku a recyklaci odpadů. Navíc oslabují koordinaci odpadové politiky v rámci EU a směřují i k oslabení principu zodpovědnosti výrobců za odpad. Přijetí návrhů v navržené podobě by nevedlo k proklamovanému politickému cíli - „recyklační společnosti", ale k vlně výstavby gigantických spaloven odpadů a k nekontrolovatelné lavině dovozu odpadů do České republiky a dalších nových členských zemí EU.

Společná tisková zpráva STUŽ, Hnutí DUHA, Arniky, CZ Biom, KOSA a Zeleného kruhu: Česká republika vyjádřila obavu z návrhu nové odpadové politiky EU

Praha/Plzeň (6. února 2006) - Ekologické a spotřebitelské nevládní organizace vítají, že dnes v Bruselu prezentovaná oficiální pozice České republiky sdílí jejich vážné výhrady k návrhu Rámcové směrnice o odpadech a Tématické strategie pro předcházení vzniku a recyklaci odpadů

Tisková zpráva STUŽ

Plzeň/Brusel, 17. února 2006 - Nejnovější studie Evropské komise ukázala, že schválení návrhu nové chemické politiky EU může jen v přínosech pro životní prostředí a zdraví představovat úspory až 95 miliard euro v nejbližších 25 letech. Například jen přetížené systémy zdravotnictví EU by díky REACH mohly ušetřit v nejbližších 10 letech asi 2,5 miliardy euro.

Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život: Ambrozek obhajuje zachování špinavého vzduchu pro Česko

Praha/Plzeň (14. března 2006) - Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) je velice znepokojena tím, že zástupce ministerstva životního prostředí při dnešním jednání expertů v Bruselu bude prosazovat nebezpečně vysokou míru znečištění ovzduší prachem. Ambrozkovo ministerstvo tak místo zájmů životního prostředí a zdraví lidí hájí zájmy znečišťovatelů. Přitom dnes asi každý třetí člověk v Česku žije v oblasti, kde znečištění vzduchu překračuje přípustné hodnoty.

Společná tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život (CZ), European Environmental Bureau (EU), Naturschutzbund (D), Přátelé Země Slovensko (SK), Ústav ekonomiky životního prostředí (PL): Export odpadů do spaloven je nepřijatelný

Praha/Brusel/Bratislava/Varšava/Berlín, 24. března 2006 - Koalice evropských ekologických organizací žádá ministry životního prostředí EU, aby pomohli zastavit export odpadů do nových členských států EU a aby odmítli překlasifikovat spalovny likvidující odpady na zařízení pro „využití" odpadů. Ekologické organizace na problém upozornily i oficiální národní experty, kteří se příští týden (29. 3.) setkají v Bruselu, aby připravili návrh rozhodnutí Rady ministrů životního prostředí o návrhu nové odpadové legislativy, které předložila Evropská komise.

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Společnosti pro trvale udržitelný život

- regionální pobočky Plzeň: Spalovny odpadu ochraně klimatu nepomohou

Londýn/Praha/Plzeň - 3. května 2006 - Exhalace oxidu uhličitého z výroby energie ve spalovnách komunálního odpadu jsou srovnatelné s elektrárnami na zemní plyn. Ukázala to nezávislá studie, jež kalkuluje znečištění z různých technologií nakládání s odpady a kterou dnes v Londýně prezentuje britská partnerská organizace Hnuti DUHA. Nejlepším řešením podle propočtu ve studii je vysoká míra recyklace a kompostování odpadu kombinovaná s likvidací zbytku v technologii tzv. mechanickobiologické úpravy a bioplynovými stanicemi.

Spalovny komunálního odpadu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla způsobují exhalace (průměrně 0,34 tuny na megawatthodinu) srovnatelné s elektrárnou na zemni plyn (0,38 t/MWh). Předpokládá se přitom, že v příštích desetiletích ještě o něco stoupnou, protože se bude zvyšovat podíl plastu v komunálním odpadu.

Studie přitom kalkuluje pouze s oxidem uhličitým fosilního původu (například ropa ve formě plastu). Nezapočítává tedy spalování odpadní biomasy ze zahrad, parků či kuchyňských zbytků.

Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život - regionální pobočky Plzeň: Fotochemický smog ohrožuje zejména zdraví dětí a nemocných. Na vině jsou hlavně škodliviny z dopravy, jejichž množství můžeme ovlivnit svým chováním

Plzeň (25. července 2006) Trvající suché a slunečné počasí společně se znečišťováním ovzduší jsou příčnou vzniku fotochemického smogu, který na mnoha místech České republiky i EU dosahuje koncentrací ohrožujících přírodu i zdraví lidí. Fotochemický smog tvoří směs ozónu, oxidů dusíku a dalších reaktivních složek a patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě. Koncentracím ozónu, které přesahují prahové hodnoty stanovené EU, je vystaveno asi 30 % obyvatel evropských měst, přičemž v důsledku znečištění ovzduší ozónem předčasně každý rok umírá v Evropě na 20 tisíc lidí.

Tisková zpráva STUŽ- regionální pobočky Plzeň, 27. září 2006

Evropský parlament hlasoval pro odložení platností klíčových standardů pro ochranu zdraví lidí před znečištěným ovzduším až na rok 2014. Tento odklad zahrnuje stávající limity pro oxid dusíku a polétavý prach, které přímo ohrožují zdraví lidí a způsobují předčasnou smrt stovek tisíc lidí ročně. K návrhům europoslanců na změny ve směrnici pro kvalitu ovzduší se nyní vyjádří Evropská komise a Rada EU složená z ministrů členských států EU. Poté se návrh směrnice do europarlamentu vrátí k tzv. druhému čtení.

Hlasování europoslanců bohužel podkopává stávající právní úpravu a vytváří v právu nové mezery. Odložení platnosti klíčových standardů by patrně vedlo k ještě menší ochotě politiků prosazovat opatření k vyčištění vzduchu, který musíme dýchat. I pro firmy zamořující ovzduší by takový odklad byl výhodnou výmluvou. Z hlediska ochrany zdraví jde nepochybně o špatnou zprávu, vždyť nepřijatelně znečištěný vzduch ohrožuje každé dva za tří obyvatel České republiky a okrádá každého z nás v průměru o více než 10 měsíců života.

Tiskový zpráva STUŽ Plzeň - 25. října 2006

Ministerstvo životního prostředí ČR ignoruje doporučení expertů a nadále obhajuje zdraví nebezpečnou míru znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM2,5). Svou pozici ministerstvo zopakovalo i na posledním jednání rady ministrů ŽP v Lucemburku, ačkoli od ledna 2006 je opakovaně upozorňováno, že jeho stanovisko odporuje doporučení Světové zdravotní organizace (WHO) i špičkových evropských odborníků, kteří zpracovávali podklady pro Evropskou komisi v rámci projektu CAFE - Čistý vzduch pro Evropu.

Skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemí Evropy včetně STUŽ vyzvala obchodní řetězec LIDL, aby podstatně omezil kontaminaci prodávaného ovoce a zeleniny pesticidy a aby prodával produkty biozemědělství a FAIR TRADE.

Hamburk/Plzeň - 1. listopadu 2006 „Vyzvali jsme firmu LIDL, aby i v České republice co nejdříve prodávala potraviny (zejména ovoce a zeleninu) bez zbytků pesticidů a aby zavedla přinejmenším stejné standardy a opatření pro omezení obsahu pesticidů, které už zavedla v Německu. LIDL by měl také v Česku zavést prodej biopotravin a FAIR TRADE potravin. Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) se proto připojila ke společnému dopisu, který firmě LIDL odeslala skupina 18 nevládních organizací ze 14 zemích, kde řetězec LIDL provozuje své prodejny"

F. Mezinárodní aktivity

STUŽ se aktivně podílela na činnosti mezinárodní organizace European Environmental Bureau. Jiří Dlouhý pracoval do září jako zástupce českých nevládních organizací ve správní radě organizace, v druhé polovině roku ho vystřídal Miroslav Šuta. V rámci této funkce přispěli k formování různých stanovisek EEB, zaměřených především na environmentální politiku EU, zúčastnili se diskusí s různými evropskými politiky, např. komisařem Dumasem i s předsedou komise Barossou.

Nový prezident EEB Mikael Karlsson byl zvolen na základě návrhu českých členů EEB.

Aktivně se STUŽ zapojila také do procesu „Životního prostředí pro Evropu" - Jiří Dlouhý se pravidelně účastní diskusí a tvorbě materiálů pro EcoForum, neformální sdružení nevládních organizací ze všech evropských zemí. STUŽ se také aktivně podílela na konzultaci budoucnosti tohoto procesu se zástupci MŽP a zaslala ministerstvu své návrhy a přípomínky.

V roce 2006 se stala STUŽ také členem aliance HEAL (Health and Environment Alliance). STUŽ v této organizaci zastupuje Miroslav Šuta.

G.  STUŽ na internetu

Webové stránky STUŽ (www.stuz.cz) vykazují stále vyšší návštěvnost, v současné době je to cca 60 unikátních přístupů denně, během roku 2006 přibylo na našem webu celkem 205 článků, velká část byla přidána dr. Šutou, dále pravidelně přispívali Jiří Dlouhý, Eva Vavroušková, Martin Říha a další. Jako zvláštní část webu byla zřízena ekologická poradna www.stuz.cz/poradna a také zvláštní stránky má projekt REACH (www.stuz.cz/reach)

H. Ostatní aktivity

Ve zprávě o činnosti STUŽ za minulý rok je třeba zmínit i mnohé další aktivity skupin jejích členů nebo jednotlivců. Jedná se například o soustavnou a dlouhodobou angažovanost členů STUŽ Stoklasy, Stáhlíka, Lafarové, Marka, Říhy, Čapka za záchranu a obnovu zámku Jezeří, arboreta pod ním a obcí Černice, Horní Jiřetín, Litvínov-Janov a Hamr před postupující těžbou Velkolomu Čs. armády, který se teď přenáší i na ochranu územních ekologických limitů těžby pro Velkolom Bílina a města a obce Mariánské Radčice, Louka u Litvínova, Lom u Mostu, Braňany, Duchcov, Osek a Ledvice. Jmenovaní se účastnili a zúčastňují na jednání zastupitelstev dotčených obcí, schůzích občanů, na studentských besedách na vysokých školách, píší do novin apod. Po jiných liniích se v tom angažují Mirek Šuta, Jiří Roth a možná další. Ivan Plicka, Ivan Dejmal a Martin Říha také autorsky přispěli do knihy „Proměny Sudetské krajiny", která právě vyšla. Karel Čapek se teď intenzivně věnuje kromě severozápadního segmentu Pražského silničního okruhu a ochrany Šáreckého údolí, Suchdola a Lysolají i aktivitám kolem výstavby paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti Ruzyně ve vztahu k životnímu prostředí občanů Nebušic, Přední Kopaniny, Dědiny atd., Ing. Fencl se zaměřil mj. na ochranu říční nivy, krajinného rázu a okolí zámku Zbraslav na soutoku Vltavy a Berounky, na boj o ochranu Prokopského a Dalejského údolí před „ohlodáváním" novou bytovou zástavbou, na ochranu Pražské památkové rezervace a ochranu krajinného rázu Prahy před výškovými budovami. Martin Říha, Jiří Plamínek a Jiří Kulich se spolupodíleli na právě dokončené práci Sdružení krkonošských obcí a Správy KRNAP „Vize Krkonoš 2050" a Martin Říha přispěl kapitolou o územních plánech na reprezentační publikaci o Národním parku Krkonoše, která by měla letos vyjít.

Principy udržitelnosti se snažíme uplatňovat „mimo záři reflektorů" jak ve vlastní práci tam, kde jsme zaměstnáni, tak jako oponenti studentských diplomních prací, členové zkušebních komisí nebo lektoři při přednáškách na vysokých školách. Funguje vzájemná výměna informací, navštěvování akcí a pěstování dobrých vztahů mezi STUŽ a Ekologickou sekcí České křesťanské akademie (včetně toho, ze termíny akcí ES CKA jsou plánovány především na druhé úterky v měsíci, aby s akcemi STUŽ nekolidovaly a vyhovovaly termínově těm, kdo si úterní odpoledne na návštěvy besed rezervují. Koncem roku 2006 byla založena komise pro otázky životního prostředí při Synodní radě českobratrské církve evangelické. Mezi jejími 8 členy jsou 4 členové STUŽ (Čejková, Hála, Petr, Nečas). Eva Tylová a Mirek Šuta odvádějí obrovský kus práce při řešení regionálních problémů rozvoje Plzeňského a Severočeského regionu, na úsecích odpadového hospodářství, při řešení problémů s odstraňováním starých ekologických zátěží, v ochraně ovzduší a lidského zdraví, rozvoje zón pro podnikání kontra ochrany životního prostředí, přírody a krajiny nejen na půdě STUŽ, ale i v mezinárodním kontextu a velmi aktivní publicistikou (Nedej se, noviny, časopisy), Eva Tylováv obraně Posázaví před vedením trasy dálnice D3 a jinde v ČR. Pavel Šremer se vzdal funkce předsedy STUŽ, když byl povolán do funkce ředitele odboru strategické koncepce ŽP na MŽP a člen STUŽ a předseda Strany zelených Martin Bursík se stal ministrem životního prostředí. Nelze ani vyjmenovat všechny aktivity, kterými se může STUŽ pochlubit nikoliv jen vlastním „zastřešením", ale širším vlivem na výkon veřejné správy, na své členy a jejich prostřednictvím i na veřejnost.

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License