Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k postupu při přípravě lesního zákona a k hospodaření v lesích v souvislosti s 2. vlnou kupónové privatizace.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) vyjadřuje vážné znepokojení především v souvislosti s liknavým postupem vlády při přípravě nového lesního zákona a se sílícími tendencemi považovat les jednostranně a krátkozrace pouze jen za „ekonomický zdroj“, jehož využívání se řídí výlučně kritériem maximalizace finančního zisku. Takový přístup je v zásadním rozporu především s celospolečensky žádoucím udržováním a rozvojem nedocenitelných mimoprodukčních funkcí lesa, zejména jeho klíčové role při zachovávání nebo obnově ekologické stability a vodního režimu krajiny, ochraně půdy, udržování vhodných klimatických podmínek i optimálního složení atmosféry a vytváření pocitu psychické i fyzické pohody lidí. Zároveň je však v příkrém rozporu s potřebou dlouhodobého ekonomického využívání lesa jako jedinečného obnovitelného přírodního zdroje, a to v souladu se zásadami trvale udržitelného způsobu hospodaření.

Každý odklad přijetí moderního lesního zákona, který by alespoň rámcově respektoval nejen ekonomické, ale také všechny další funkce lesů – např. ve znění předloženém Ministerstvem zemědělství počátkem ledna 1994 – proto považujeme za velmi nebezpečný. Došlo k oddělení vlastnictví lesa od vlastnictví technických a jiných prostředků péče o les, které byly převedeny lesním akciovým společnostem. V souvislosti s 2. vlnou kupónové privatizace hrozí reálné nebezpečí monopolizace lesnických prací a obchodu se dřevem v rukou velmi malého počtu lidí (například v rámci privatizačního fondu Forestinvest Zlín), kteří by pak mohli vlastníkům lesů diktovat své podmínky bez ohledu na veřejné zájmy i zájmy samotných vlastníků lesů. Znovu zdůrazňujeme, že i v zemích s vyspělou tržní ekonomikou patří podstatná část lesů státu. Jsme proto přesvědčeni o tom, že i v České republice by zejména lesy s výraznými mimoprodukčními funkcemi měly být ve správě státních organizací vybavených potřebnými mechanizačními i jinými prostředky. Zároveň podporujeme zablokování 51 % akcií lesních akciových společností určených pro 2. vlnu kupónové privatizace a jejich kontrolu státem, případně garančním fondem tak, jak to navrhl zemědělský výbor parlamentu.

Druhým důvodem pro znepokojení STUŽ je nepřípustná nedůslednost Ministerstva zemědělství, které sice na jedné straně připravuje relativně vyvážený návrh nového lesního zákona umožňující alespoň rámcové sladění důrazu na různé funkce lesů, zároveň však mlčky trpí praktické kroky generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky ing. Jiřího Olivy, které jsou v zásadním rozporu nejen s vlastním návrhem nového zákona o lesích, ale dokonce i s dosud platným, i když v mnoha směrech již nevyhovujícím lesním zákonem. Jde o interní pokyn generálního ředitele ze dne 17.11.93 snížit v roce 1994 objem péče o lesní kultury o 15 %, ochrany lesů proti loupání a ohryzu o 50 % a probírek v porostech do 40 let (nezbytný pro zdravý vývoj lesů) o 50 %, s následným přesunem tohoto objemu do těžby mýtní. Reálná činnost Lesů České republiky se tak dostává do zásadního konfliktu s programovými dokumenty Ministerstva zemědělství, zakladatele a garanta činnosti tohoto státního podniku.

V Praze dne 10. února 1994

Ing. Igor Míchal, CSc., za pracovní skupinu STUŽ

Ing. Josef Vavroušek, CSc., předseda STUŽ 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License