Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ ke stavu a perspektivám procedury posuzování vlivu činností na životní prostředí.
Široké uplatnění procedury posuzování vlivů činností na životní prostředí (EIA procedury) dalo ve vyspělých tržních ekonomikách a zralých demokraciích všem podnikatelským úvahám a rozhodnutím výraznou ekologickou dimenzi. EIA procedura nejen svým bezprostředním působením, ale i tím, že orientuje všechny subjekty tržních vztahů k ekologickému jednání, se stává jedním z klíčových nástrojů trvale udržitelného rozvoje.
Bývalé Československo při koncipování své legislativy získalo paradoxní výhodu proti zemím, které právní úpravu EIA procedury zavedly již v minulých letech či desetiletích. Zákonem Federálního shromáždění č. 17/1992 Sb., o životním prostředí byly do nově se formujícího právního řádu zakotveny nejmodernější prvky poslední generace zahraničních právních úprav EIA procedury. Navazující zákon ČNR č. 244/1992, o posuzování vlivů činností na životní prostředí, propracoval věcnou a organizační stránku uplatnění EIA procedury v systému státní správy a samosprávy v České republice. Oba tyto zákony byly v r. 1993 včleněny do právního řádu České republiky.

Mezi progresivní prvky české právní úpravy EIA procedury patří:

 • zachování EIA ve výlučné působnosti resortu životního prostředí, tedy odděleně od hospodářských resortů,
 • racionální dělba pravomocí mezi centrálními a regionálními orgány státní správy, s tendencí k decentralizaci,
 • objektivizace celé EIA procedury v důsledku hodnocení dvěma nezávislými posuzovateli (zpracovatel dokumentace a posudku).

Zkušenosti posledních dvou let ukazují, že legislativa EIA je v zásadě uspokojivá a umožnila předejít realizaci řady projektů s potenciálními negativními vlivy na životní prostředí. Přesto je však účelné dořešit tyto otevřené právní problémy:

 • legislativně není zakotveno rozhodování o tom, zda uvažovaný záměr podléhá EIA proceduře a v jakém rozsahu mají být případné vlivy záměru na životní postředí posouzeny,
 • předkladateli není uložena povinnost rozpracovávat záměry ve variantách,
 • aktivní účast veřejnosti je umožněna až v relativně pozdní fázi projednávání záměru (po předložení EIA dokumentace),
 • není řešen problém odvolacího řízení.

 

Účastníci EIA - investoři, úřady, experti, obce i veřejnost - jsou na plnění svých rolí jen nedostatečně připraveni:

 • investoři chápou často EIA proceduru jako zdržující a obtěžující formalitu, přistupují k ní značně formálně a nevyužívají jejích možností ve prospěch zlepšení svého rozvojového záměru,
 • státní orgány nedokáží vždy EIA proceduru účinně a tvůrčím způsobem řídit, někdy ji byrokratickými přístupy spíše komplikují,
 • experti svou roli chápou někdy spíše jako příležitost ke snadnému zisku, aniž by svou práci odvedli na náležité profesionální úrovni,
 • obce velmi často nevyužívají svých rozsáhlých pravomocí v EIA proceduře; navíc někdy prosazují pouze hlediska jen určitých zájmových skupin, aniž berou v potaz názory většiny obyvatel,
 • veřejnost nezřídka do EIA procedury prakticky nevstupuje, a tak nevyužívá svého nezadatelného práva ovlivnit realizaci záměru, ještě častěji však zastává stanoviska úzce a krátkozrace zaměřená, iracionální a v čase měnící.

Zásadním problémem je nedostatek včasných, kvalitních a srozumitelných informací o platné právní úpravě i o připravovaných záměrech. Současný způsob uplatňování EIA procedury často celý proces zbytečně zdržuje, staví dotčené obce i širší veřejnost do role nesmiřitelné opozice, a tím výrazně snižuje kredit EIA procedury jako nejúčinnějšího nástroje prevence vzniku ekologických škod.

Dosavadní zkušenosti z uplatňování EIA procedury proto jednoznačně vedou k potřebě racionální novelizace jak její současné právní úpravy, tak i navazujících metodických pokynů a k vydání podrobných informačních materiálů. Současně je však třeba zabránit všem případným pokusům omezit roli EIA procedury při posuzování investičních i jiných záměrů s potenciálními negativními vlivy na životní prostředí.

Společnost pro trvale udržitelný život vyzývá Ministerstvo životního prostředí k urychlení příprav novely zákonů a dalších dokumentů usměrňujících hodnocení vlivu činností na životní prostředí (EIA) a k systematičtějšímu informování občanů, samospráv i státních orgánů o EIA i zkušenostech s uplatňováním této procedury. Zároveň konstatuje, že je připravena podílet se na vypracování novely příslušné legislativy. Vyzývá dále všechny nevládní organizace, aby maximálně využily svého společenského vlivu a expertního zázemí ke zvýšení rozsahu a úrovně účasti veřejnosti a obcí v EIA proceduře a k podpoře racionální novely právní úpravy v dané oblasti.

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život

 

Josef Vavroušek

předseda

V Praze dne 14. ledna 1994 

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License