Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Společnost pro trvale udržitelný život konstatuje, že Česká republika má v současné době historickou příležitost stanovit svoji dopravní politiku tak, aby odpovídala strategii trvale udržitelného rozvoje formulované konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, 1992. K tomu považujeme za nezbytné zejména:

 1. Harmonizovat českou dopravní politiku s doporučením OSN (výbor pro dopravu) s politikou Evropského společenství. Využitím a zásadní modernizací dosavadní velmi husté, byť technicky i morálně silně zanedbané sítě veřejné hromadné dopravy a její preferencí před individuální automobilovou dopravou je možno dosáhnout s relativně omezenými prostředky ekonomicky, ekologicky i bezpečnostně nejpříznivější alternativu rozvoje dopravy.
 2. Zachovat vliv státu na ekologicky únosný rozvoj dopravy a na zabezpečení dopravních služeb a výkonů ve veřejném zájmu. K tomu připravit potřebná legislativní, ekonomická a technická opatření, která budou respektovat zásady nezhoršování životního prostředí vlivem veřejné i individuální dopravy a budou brát v úvahu zájmy sociální, regionální, a urbanistické. Radikálně snižovat škodlivé vlivy dopravy na životní prostředí ve městech, regionech i na území celého státu.
 3. Odvíjet strategii rozvoje dopravy od pojetí dopravy jako integrované dopravní soustavy a od zásad ekologicky únosné dopravy jako služby a očekávaných změn nároků na ni, změn hodnotových kritérií obyvatelstva i možností jejich ovlivňování výchovou a ekonomickými stimuly (tarify, daněmi, poplatky atd.).
 4. Usilovat o minimalizaci dopravních potřeb české společnosti i tranzitu na nejnižší možnou míru, v souladu s koncepcí vytváření relativně uzavřených cyklů výroby a spotřeby, která přihlíží k limitovaným přírodním zdrojům.
 5. Preferovat ekologicky únosnou železniční dopravu a zároveň snížit náklady na přepravu zboží i osob po železnici a podstatně zvýšit i pružnost, rychlost a spolehlivost železniční dopravy tak, aby mohla konkurovat osobní i nákladní automobilové dopravě a letecké dopravě, které jsou z ekologického hlediska podstatně méně přijatelné. Podporovat kombinované druhy přepravy zboží spojující přednosti železniční i automobilové, resp. vodní dopravy.
 6. Internalizovat všechny ekologické i jiné škody způsobené jednotlivými druhy dopravy do nákladů příslušných dopravců tak, aby bylo možno stanovit jejich celkové náklady. Nerespektováním těchto nákladů dochází dnes k neopodstatněnému preferování automobilové dopravy, která je ekologicky nežádoucí, vede ke značnému počtu nehod, záboru a nezdaňování půdy silničními komunikacemi a k dalším nežádoucím jevům.
 7. Přehodnotit koncepci budování dálniční sítě a tuto síť redukovat pouze na vytvoření základní kostry doplněné modernizovanými silnicemi. Pro zvýšení zájmu o železniční přepravu doporučujeme připravit dlouhodobou koncepci budování vysokorychlostních tratí v návaznosti na evropskou síť.
 8. V letecké dopravě soustředit prostředky na modernizaci letiště v Praze – Ruzyni a současně co nejvíce omezit negativní důsledky zvýšení jeho kapacity na životní prostředí. Je však škoda, že místo rekonstrukce nebylo letiště vymístěno dále od Prahy.
 9. V rámci české dopravní politiky řešit hl. m. Prahu jako specifický dopravní uzel celostátního významu, a to včetně financování.
 10. Nestavět vodní dílo Dolní Žleb a Březno na dolním Labi, nesplavňovat Labe až do Pardubic. Rozhodně nesouhlasíme se splavněním dolní Moravy, tím méně s přípravou plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe a to z důvodů ekologických, ekonomických i dopravních.
 11. Vytvořit jednotný fond dopravy určený na financování dopravní infrastruktury, místo navrhovaného silničního fondu s podporou státního rozpočtu. Dopravní systém je nutno považovat za komplex služeb obyvatelstvu a národnímu hospodářství a nelze ho zejména z hlediska řízení a financování tříštit do jednotlivých subsystémů, aniž by byla ohrožena jeho celostní a komplementární funkce. Nesouhlasíme ani s přednostním využíváním přebytků na extenzivní budování dálniční sítě.

Společnost pro trvale udržitelný život je spolu s Ekologickým kruhem připravena se i nadále podílet na přípravě a realizaci dopravní politiky České republiky.

V Praze dne 21. 9. 93

ing. Josef Vavroušek, CSc., předseda STUŽ

ing. Jaroslav Stoklasa, CSc., vedoucí pracovní skupiny pro dopravu

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License