Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

pri príležitosti kalamity v Tatrách, s dôrazom na vzťah človeka k prírode, budúcnosť národných parkov a udržateľný život v ich zázemí

 

 

Ročník: Štvrtý

 

Termín vyhlásenia súťaže a zverejnenia kritérií: 1.4.2005

Termín vyhlásenia výsledkov súťaže:  1.6.2005

 

Vyhlasovatelia:

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike

Společnost pro trvale udržitelný život v České republice

Regionálne environmentálne centrum Slovensko

Mimovládny výbor Naše Tatry

Týždenník Mosty

 

Pod záštitou Tematickej skupiny Európskeho EcoFora: Hodnoty pre trvalo udržateľnú budúcnosť, Nadace Partnerství a Nadácie Ekopolis

 

Medzinárodná porota súťaže:

Tenley A. Dalstrom, Soňa Čechová, Eugen Gindl, Mikuláš Huba, Vladimír Hudek, Vladimír Ira,  Pavel Nováček, Pavel Šremer, Ľubica Trubíniová, Eva Vavroušková

Účastníci: poslucháči univerzít v  Českej republike a na Slovensku

Jazyk: slovenský, český alebo anglický

Rozsah eseje: 3 - 5 rkp. strán, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12, Times New Roman CE

Kritériá hodnotenia:

- aktuálnosť prístupu a originalita spracovania,

- schopnosť zaujať čitateľa a presvedčivo vyjadriť  vlastný názor,

- seriózna práca s prameňmi,

- literárna hodnota,

- návrhy riešení (aplikabilita).

 

Adresovať: STUŽ/SR, Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava, na vedomie: REC Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

do 20.5.2005.        

Súťažiacich prosíme uviesť presnú adresu domov, do školy, telefón a e-mail!

 

Prečo práve téma (trvalej) udržateľnosti a prečo práve Tatry?

V ostatných desaťročiach si ľudstvo začína pomaly uvedomovať, že doterajší neregulovaný rozvoj či rast, odohrávajúci sa v prostredí obmedzených zdrojov našej planéty, je dlhodobo neudržateľný. V záujme existencie ľudstva i biosféry je treba nahradiť ho niečím udržateľnejším. 

V roku 1987 prijalo Valné zhromaždenie OSN správu Naša spoločná budúcnosť, v ktorej sa trvalo udržateľný rozvoj definoval ako taký rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby sa tým ohrozili možnosti budúcich generácií uspokojovať ich potreby. O päť rokov neskôr túto definíciu prevzal aj náš zákon  o životnom prostredí s tým, že ju rozšíril o potrebu chrániť prírodu (ekosystémy) ako celok.

V júni 1992 sa v brazílskom Rio de Janeiro konala pamätná Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá si  vyslúžila prívlastok Summit Zeme. Životné prostredie a rozvoj sa na nej považovali za dve strany tej istej mince. Za východisko z hroziacej globálnej rozvojovej krízy sa navrhol integrovaný prístup pod názvom trvalo udržateľný rozvoj (angl. sustainable development). Zmysel koncepcie trvalo udržateľného rozvoja je v hľadaní, podpore a uplatňovaní optimálneho vzťahu medzi ekonomickou, sociálnou a environmentálnou dimenziou rozvoja, medzi produktivitou a únosnou zaťažiteľnosťou prírodných systémov, ale aj medzi ľudskou slobodou a zodpovednosťou, efektívnou ekonomikou a solidaritou, uspokojovaním vlastných potrieb a poznaním, kedy spotrebúvame dosť, či dokonca priveľa.

Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len TUR) vychádza z určitých, všeobecne a dlhodobo platných princípov, riadi sa súborom kritérií a meria či vyhodnocuje sa prostredníctvom indikátorov.

Za princípy TUR sa o.i. považujú princíp ekologický, ochrany biodiverzity a životodarných systémov, rozvoja ľudských zdrojov, eko-efektívnostný, rozumnej dostatočnosti, subsidiarity, vnútrogeneračnej i medzigeneračnej rovnosti, spravodlivého prístupu k zdrojom, prevencie a predbežnej opatrnosti, ale aj  celostnosti, optimalizácie, rovnováhy, samoregulácie, šetrnosti a solidarity.

Za ešte komplexnejšiu a vnútorne menej rozpornú v porovnaní v koncepciou TUR sa považuje koncepcia trvalo udržateľného života (TUŽ), či ešte lepšie povedané žitia alebo spôsobu existencie. Týka sa všetkých stránok života/žitia, a nielen niektorých parciálnych aspektov rozvoja. Rozvíjanie a uplatňovanie koncepcie (trvalo)udržateľného života/žitia je vedené snahou čo najviac sa priblížiť k ideálom humanizmu a harmónie s prírodou, založeným na úcte k životu ako aj k neživým zložkám prírody.

Od roku 1992 tvorí TUR, vďaka zákonu č. 17/1992 o životnom prostredí, súčasť nášho právneho systému.  Od júna 1999 by mala na Slovensku pôsobiť Rada vlády pre trvalo udržateľný rozvoj, v októbri 2001 vláda SR a v apríli 2002 NR SR schválili Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja SR.

Optimizmus však v tomto prípade nie je na mieste. Výskum, ktorý na túto tému uskutočnila na reprezentatívnej vzorke verejnosti agentúra FOCUS pre potreby Regionálneho environmentálneho centra Slovensko (REC), dokumentoval minimálnu orientáciu našej verejnosti v problematike TUR.

Viaceré predchádzajúce anketové prieskumy potvrdili, že jednoznačne najpozitívnejšiu úlohu v tejto oblasti plnia mimovládne organizácie, okrem iných STUŽ, REC, Partnerství, Ekopolis, VLK a ďalšie. Z médií patrí v tejto oblasti medzi pozitívne výnimky týždenník Mosty.

Univerzity na Slovensku i v Českej republike zohrávajú v príprave odborníkov na problematiku trvalo udržateľného rozvoja/života/žitia stále dôležitejšiu úlohu. Pribúda katedier, na ktorých sa takto nazvaný i zameraný predmet prednáša. Na niektorých univerzitách už dokonca vznikli  pracoviská špecializované na problematiku TUR. Podľa našich skúseností majú  študenti  o tento predmet  značný záujem.

Desať rokov po Summite Zeme sa koncom leta 2002 uskutočnil v juhoafrickom Johannesburgu ďalší významný globálny summit, tentoraz pod názvom  Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji. Jeho účastníci sa mali možnosť oboznámiť aj s výsledkami  I. ročníka súťaže o najlepšiu študentskú esej na tému udržateľného spôsobu života.

Štvrtý ročník súťaže sme zamerali na problematiku Tatier, tatranského regiónu, národných parkov, ako aj vzťahu medzi človekom a prírodou, ochranou a rozvojom a s tým súvisiace témy, ktoré v slovenskej i českej spoločnosti rezonujú s novou naliehavosťou najmä v súvislosti s veternou smršťou, ktorá a prehnala Tatrami a niektorými ďalšími pohoriami 19. novembra 2004. Veríme, že k hľadaniu odpovede na otázku: Ako ďalej? prispejú aj Vaše eseje, konkrétne myšlienky, postrehy a návrhy v nich obsiahnuté.

 

 

Bratislava  31. 3. 2005                                                              Mikuláš Huba

                                                  predseda STUŽ/SR a koordinátor MVNT (za organizačný výbor súťaže)

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License