Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Po desetiletích vlády totalitních režimů jsme zdědili lesy těžce narušené imisemi a atmosférickými depozicemi škodlivin i nevhodným schematickým způsobem hospodaření, na které se významnou měrou podílela skutečnost, že z lesa bylo po mnoho desetiletí čerpáno obrovské bohatství dřevní hmoty, aniž by byla zajištěna řádná péče o les a jeho obnovu.

Vyjadřujeme přesvědčení, že současné způsoby hospodaření v lesích stále kopírují exploatační trendy „předlistopadové“ éry. Tyto trendy jsou v rozporu s uznávaným postavením lesů střední Evropy jako ohroženého přírodního zdroje a jako nedocenitelné složky životního prostředí společnosti. Změna postavení lesů je již v lesním zákonodárství sousedních německy mluvících zemích respektována daleko důsledněji, než je tomu u nás.

Přípravu nového lesního zákona a navazujících předpisů považujeme za příležitost:

  • uplatnit veřejný zájem na zlepšování stavu všech lesů bez rozdílu vlastnických forem a usnadnit jejich vlastníkům plnění povinností spojených s vykonáváním vlastnických práv,
  • prosadit tento zájem v takovém znění zákona, které zabezpečí vyvážené a územně diferencované respektování a podporu všech funkcí lesů, a to nejen funkcí produkčních, ale zejména funkcí ekologických a kulturních,
  • vytvořit základ pro systematicky připravovanou a cílevědomě prosazovanou státní lesnickou politiku, respektující jak dnešní neutěšený stav lesů, tak i nezbytnost harmonického zabezpečování všech funkcí lesů.

Pluralitě zájmů na využívání lesů musí odpovídat pluralita cílů hospodaření, v nichž musí být slaďován zájem vlastníků se zájmem veřejným. Pro lesy totiž prokazatelně neplatí pravidlo běžné u většiny jiných druhů majetku, podle kterého vlastník jen výjimečně způsobí z vlastní vůle znehodnocení svého majetku. Případnému znehodnocení lesů proto zabraňuje ve všech vyspělých společnostech státní intervence.

Nový lesní zákon musí proto, podle našeho soudu, zakotvit závazky plynoucí z užívaní lesů (a tomu odpovídající omezení vlastnických práv) ve větším rozsahu, nikoliv méně než dosud. Tato omezení by měla být vyvážena závazky státu vůči soukromým vlastníkům lesa. Zákon by měl také vysloveně formulovat povinnost hospodařit v kmenových státních lesích způsobem, příkladným pro jiné vlastníky.

Předložený návrh nového lesního zákona z prosince 1992 zatím nevytváří dostatečný rámec pro potřebné systémové změny lesního hospodářství. Podle našeho názoru je nezbytné, aby zde byly provedeny zejména následující úpravy:

  1. promítnout důsledně do všech částí zákona filosofii trvale udržitelného lesního hospodářství, která bude vycházet z potřeby zachránit, obnovit, zachovat a rozvíjet všechny funkce lesů; les není jen zdrojem obnovitelných surovin, ale především, a v mnoha oblastech výlučně, plní také řadu ekologických, estetických, kulturních a jiných mimoprodukčních funkcí,
  2. doplnit pojmy z oblasti ekologie lesa, které charakterizují lesní ekosystémy i jejich klíčové funkce v krajině jako základu systému její ekologické stability a zároveň jako podmínky sine qua non por záchranu druhového bohatství rostlin i živočichů, v zákoně promítnout nebo zdůraznit požadavky směřující ke zvýšení ekologické stability lesů i krajiny jako celku a ochranu druhového bohatství;
  3. podstatně přesněji specifikovat požadavky na těžbu a dopravu dřevní hmoty a chov spárkaté zvěře tak, aby nebyla v neúnosné míře narušena ekologická stabilita lesa a jeho mimoprodukční funkce. V této souvislosti zejména zdůraznit povinnost přednostního využívání ekologicky šetrnější těžební činnosti a podstatně omezit holosečnou těžbu. Lesní plány podrobovat proceduře vyhodnocování vlivu činností na životní prostředí (EIA), v souladu se zákonem FS č. 17/1992 Sb. a zákonem ČNR č. 244/1992 Sb.,
  4. stanovit základní požadavky na obnovu a pěstování lesa s preferováním přirozené obnovy a s důrazem na zvyšování vitality, odolnosti a ekologické stability lesa i stability celé krajiny. Sem patří také podstatné zvyšování podílu lesa přirozenou skladbou dřevin a zpřesněná kategorizace lesa,
  5. přesněji vymezit opatření financovaná státem, která budou vlastníkům lesů kompenzovat nezbytné státní zásahy do vlastnických práv. Pro vlastníky lesů, kterým byly lesy vráceny nebo kteří tyto lesy privatizovali, vytvářet takové podmínky, které by jim umožňovaly potřebnou péči o les bez neúměrných nároků na produkci dřevní hmoty,
  6. předložit spolu s paragrafovaným zněním návrhu zákona také návrhy navazujících základních prováděcích předpisů, především vyhlášek o státním fondu reprodukce lesa a o hospodářské úpravě lesa,
  7. po ukončení restituce lesních pozemků nepřistupovat k další masivní privatizaci lesů. Stát zavázat povinností příkladné péče o les.

Pracovní tým pro lesní hospodářství STUŽ je připraven podílet se na rozpracování a doplnění těchto připomínek (s respektováním zákonodárství jiných zemí) v procesu dopracování návrhu lesního zákona a navazujících předpisů.

Za přípravný výbor STUŽ

Josef Vavroušek, předseda přípravného výboru

 

 

12. ledna 1993

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License