Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k Záverom Tatranskej konferencie ochrancov prírody O zimných olympijských hrách a alternatíve ekologicky udržateľného rozvoje podtatranského regiónu.


V dňoch 23. – 25. 10.1992 sa v Liptovskom Hrádku konala Tatranská konferencia ochrancov prírody, ktorej zameranie výstižne charakterizuje motto: Ochranou a šetrným využívaním prírodného a kultúrneho dedičstva k prosperite a trvalo ekologicky udržateľnej budúcnosti horských a podhorských oblastí.

Medzinárodné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 odborníkov zo 6 krajín, zorganizoval Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v spolupráci s viacerými domácimi i medzinárodnými inštitúciami a nadáciami.

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život vyjadruje plnú podporu záverom a odporúčaniam, ktoré na záver prijali účastníci konferencie a osobitne chce zdôrazniť tieto z nich:

  1. Vychádzajúc z vysokého stupňa ohrozenia územia Tatier a Nízkych Tatier sú zvlášť nebezpečné tie činnosti človeka, ktoré znamenajú plošné zásahy do prírodných ekosystémov, oslabujúce plnenie mimoprodukčných funkcií lesov a významne narúšajúce vodnú bilanciu územia. Takéto činnosti nie je možné v chránených územiach vysokých pohorí pripustiť. Medzi osobitne škodlivé patria predovšetkým také podujatia, ako sú hromadné výstupy na vrcholy, vrcholné športové podujatia -–predovšetkým zimné olympijské hry... ako aj neusmernený zber prírodnín a ďalšie nežiadúce aktivity.
  2. V prípade podpory kandidatúry na ZOH zo strany vlády a jednotlivých orgánov štátnej správy sa vytvára precedens porušovania zákona a iných právnych noriem, zameraných na ochranu prírody a krajiny.
  3. Problémy tatranskej oblasti je treba riešiť koncepčne, s dlhodobým časovým horizontom tak, aby bola zabezpečená ochrana prírody a trvalo udržateľný rozvoj, resp. spôsob života celého regiónu.

Josef Vavroušek, predseda prípravného výboru STUŽ

Mikuláš Huba, podpredseda prípravného výboru STUŽ

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License