Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko STUŽ k Záverom Tatranskej konferencie ochrancov prírody O zimných olympijských hrách a alternatíve ekologicky udržateľného rozvoje podtatranského regiónu.


V dňoch 23. – 25. 10.1992 sa v Liptovskom Hrádku konala Tatranská konferencia ochrancov prírody, ktorej zameranie výstižne charakterizuje motto: Ochranou a šetrným využívaním prírodného a kultúrneho dedičstva k prosperite a trvalo ekologicky udržateľnej budúcnosti horských a podhorských oblastí.

Medzinárodné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 70 odborníkov zo 6 krajín, zorganizoval Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v spolupráci s viacerými domácimi i medzinárodnými inštitúciami a nadáciami.

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život vyjadruje plnú podporu záverom a odporúčaniam, ktoré na záver prijali účastníci konferencie a osobitne chce zdôrazniť tieto z nich:

  1. Vychádzajúc z vysokého stupňa ohrozenia územia Tatier a Nízkych Tatier sú zvlášť nebezpečné tie činnosti človeka, ktoré znamenajú plošné zásahy do prírodných ekosystémov, oslabujúce plnenie mimoprodukčných funkcií lesov a významne narúšajúce vodnú bilanciu územia. Takéto činnosti nie je možné v chránených územiach vysokých pohorí pripustiť. Medzi osobitne škodlivé patria predovšetkým také podujatia, ako sú hromadné výstupy na vrcholy, vrcholné športové podujatia -–predovšetkým zimné olympijské hry... ako aj neusmernený zber prírodnín a ďalšie nežiadúce aktivity.
  2. V prípade podpory kandidatúry na ZOH zo strany vlády a jednotlivých orgánov štátnej správy sa vytvára precedens porušovania zákona a iných právnych noriem, zameraných na ochranu prírody a krajiny.
  3. Problémy tatranskej oblasti je treba riešiť koncepčne, s dlhodobým časovým horizontom tak, aby bola zabezpečená ochrana prírody a trvalo udržateľný rozvoj, resp. spôsob života celého regiónu.

Josef Vavroušek, predseda prípravného výboru STUŽ

Mikuláš Huba, podpredseda prípravného výboru STUŽ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License