Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

V těchto dnech nebezpečně eskaluje napětí na československo – maďarském úseku Dunaje. Jsme přesvědčeni o tom, že je nutno udělat vše pro to, aby se toto napětí uvolnilo. Upozorňujeme, že navzdory dosud způsobeným škodám představuje Dunaj i celé Podunají nezměrné přírodní hodnoty, které musíme zachovat pro současné i budoucí generace. Dnes se rozhoduje nejen o přírodním bohatství celé podunajské oblasti, ale také o základních lidských právech jejích obyvatel a o bezpečnosti ve střední Evropě.

Společnost pro trvale udržitelný život proto:

  1. považuje projekt soustavy vodních děl (SVD) Gabčíkovo – Nagymaros z roku 1977 za typický příklad velikášského technokratického přístupu ke světu, který nerespektuje etické, ekologické, politické, sociální ani další významné souvislosti,
  2. doporučuje řešit problémy jednáním za účasti všech, kterých se soustava vodních děl Gabčíkovo – Nagymaros týká, tedy i občanů dané oblasti; dosavadní nekonstruktivní způsob jednání, nedostatek vzájemné tolerance a empatie i politika jednostranných nevstřícných kroků československé (zejména slovenské) a maďarské strany, vedla k postupnému eskalování konfliktu,
  3. konstatuje, že spoluodpovědnost za vznik ekologických problémů, působených zvýšenou erozí dna Dunaje pod Bratislavou nesou také vlády Rakouska a Německa tím, že přehrady postavené na území těchto zemí zachycují většinu štěrku a písku, ukládaného zde dříve Dunajem,
  4. zásadně protestuje proti přehrazení Dunaje u Čuňova v rámci realizace tzv. „dočasného řešení“ vodního díla Gabčíkovo (varianta C), které přináší obrovské ekologické škody zejména v důsledku poklesu hladiny podzemních vod a jejich znečišťování škodlivými látkami. Toto řešení je navíc technicky nešťastné a ekonomicky velmi nákladné.
  5. trvá na důsledném a na investorovi, dodavateli i provozovateli vodního díla Gabčíkovo nezávislém monitorování všech změn dunajských ekosystémů, způsobených výstavbou a provozem tohoto vodního díla, zejména změn hladiny a kvality povrchových i podzemních vod, fauny a flory v příslušné oblasti. Zároveň trvá na bezprostředním uveřejňování všech získaných údajů,
  6. vyzývá vládu ČSFR a vládu Slovenské republiky k bezodkladnému provedení opatření nezbytných pro omezení důsledků ekologické katastrofy způsobené uvedením „dočasného“ řešení VD Gabčíkovo do provozu (např. obnovením plného průtoku Dunaje alespoň po dobu jednání) a zároveň k důslednému přešetření celého postupu výstavby z hlediska respektování zákonů i navazujících právních předpisů a 10 podmínek stanovených Slovenskou komisí pro životní prostředí. Trvá na tom, aby z případného porušení těchto předpisů byly vyvozeny příslušné důsledky.
  7. vyzývá zúčastněné vlády a Komisi Evropských společenství k ustavení nezávislé mezinárodní komise za účasti ekologů a dalších biologicky orientovaných odborníků, která by monitorovala a vyhodnotila ekologické i jiné důsledky SVD Gabčíkovo – Nagymáros a hledala řešení, minimalizující škody, způsobované celou SVD Gabčíkovo – Nagymaros.
  8. doporučuje vládám ČSFR, Slovenské republiky, Maďarska a Rakouska urychleně vyhlásit chráněnou krajinnou oblast Dunaje a zahájit jednání o založení mezinárodního parku Podunají,
  9. žádá vládu Slovenské republiky, aby urychleně iniciovala rehabilitaci celé podunajské krajiny, zejména lužních lesů v této oblasti,
  10. je připraven podílet se na činnosti nezávislé komise, navržené v bodě 7 i na řešení ostatních problémů uvedených v jiných bodech tohoto stanoviska.

Za Společnost pro trvale udržitelný život:

Josef Vavroušek, předseda přípravného výboru

Mikuláš Huba, místopředseda přípravného výboru

You have no rights to post comments

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License